3550.txt

(1 KB) Pobierz
DLA URZ�DZENIA 3550 O NUMERACH SERYJNYCH ZACZYNAJ�CYCH SI� OD MQN072500XXX


INSTRUKCJA WYKONANIA REINSTALACJI SYSTEMU DO URZ�DZENIA GOCLEVER NAVIGATOR 3550
***********************************************************************************************************
Wymagania:
-Czytnik kart SD pod��czony do komputera PC
-Karta SD
-Urz�dzenie GoClever 3550
**********************************************************************************************************
1. Prosz� rozpakowa� pliki a nast�pnie nagra� je na karte sd w systemie plik�w FAT32 ( w innym wypadku mo�e nie dzia�a� )

2. Nast�pnie prosz� w�o�y� karte do urz�dzenia i przed uruchomieniem trzyma� wci�ni�te klawisze VOLUME DOWN + G�rny prawy ( POWER )

3. Pojawi si� automatyczny program przeprowadzaj�cy upgrade SD UPADTER zacznie wyczytywa� pliki i robi� aktualizacje

4. Program zako�czy swoje dzia�anie przechodz�c do Menu G��wnego
***********************************************************************************************************
FAQ

1. Je�eli program b�dzie sta� na samym pocz�tku programu na wyszukiwaniu plik�w "detecting update files , wait .... " przez d�u�ej ni� 2 min znaczy to �e nasza karta sd jest w z�ym systemie plik�w.

2. Gdyby�my posiadali tylko jedn� kart� SD nale�y zgra� wszystkie pliki z karty na dysk twardy np c:\mapa\ nast�pnie zmieni� system plik�w i wgra� pliki potrzebne do wykonania update-u, po sko�czonej operacji nale�y po raz kolejny wyczy�ci� kart� SD i wgra� na ni� pliki mapy z miejsca w kt�rej wcze�niej je przekopiowali�my w naszym przypadku b�dzie to katalog c:\mapa\
Zgłoś jeśli naruszono regulamin