egzamin wewnetrzny - oficial.pdf

(184 KB) Pobierz
712326535 UNPDF
METODYKA NAUCZANIA I PSYCHOLOGIA
Zagadnieniadoegzaminuwewntrznego.
1.Podtawowepojiadydaktyki– nauzanie,uzeniei,kztałenie,wyhowanie.
2. Cele procesu nauczania.
3.Zaadapoglądowoinauzania.
4.Zaadaytematyznoinauzania.
5.Zaadawiadomegoudziałuuzniawproeienauzania.
6. Zasada przytpnoi.
7. Zasada amodzielnoi.
8.Charakterytykametodpodająyh.
9. Charakterystyka metod problemowych.
10.Charakterytykametodekponująyh.
11. Charakterystyka metod praktycznych.
12.nalityznaiintuiyjnaoenaoiągni.
13. Struktura i typy lekcji.
14. Przygotowanie nauczyciela do lekcji.
15. Błdydydaktyznepopełnianeprzezintruktorów.
16.Rolaaktywnoiuznia w procesie kztałenia.
17. Kztałtowaniepotawzwiązanyhzkulturalnymprowadzeniempojazdu.
18.Młodzikierowyjakogrupapodwyżzonegoryzyka.
19.Organizajazajteoretyznyhnaukijazdy .
20.Organizajazajpraktyznyhnaukijazdy– rolaintruktażu.
21. Podziałzynnoiwykonywanyhprzezkierowiihautomatyzaja.
22. Zasady przygotowywania prezentacji iwytąpieo.
23. Etyka zawodu instruktora nauki jazdy.
24. Profil zawodowy instruktora nauki jazdy.
25. Czareakjiijegowpływnaprawnokierowy.
26. Prawa Yerkesa-Dodsona.
27.Pojieiunkjeuwagi.
28.Zaadyuzeniaiikrzywauzenia.
29.Charakterytykaproeówemojonalnyh.
30. Hierarchia potrzeb wg Maslowa.
31. Przyzynyzakłóeow komunikacji interpersonalnej.
32.Eektamopełniająegoiprorotwa.
33. Temperament wg Hipokratesa-Galena.
34. Stres w ruchu drogowym.
35.Wpływalkoholunaprawnokierowy.
36. Agresja na drogach – przyczyny, przejawy i zapobieganie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin