pz.txt

(62 KB) Pobierz
xx I Podstawy teoretyczne zarzadzania xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX Spis treci: XXX
1A !!! Podejscie klasyczne do zarzadzania
1B !!! Zarzšdzanie administracyjne Fayola
1C !!! ZARZĽDZANIE ADMINISTRACYJNE
1D !!! PODEJCIE BEHAWIORALNE
1E !!! PODEJCIE ILOCIOWE
1F !!! PODEJCIA INTEGRUJĽCE: PODEJCIE SYSTEMOWE
1G !!! Koncepcje systemów organizacji
1H !!! Podejscia integrujace: podejscie sytuacyjne

1A !!! Podejscie klasyczne do zarzadzania składa sie z 2 kier.:
 NAUKOWE ZARZADZANIE (Oredownicy- F. Taylor F. i L. Gilbreth,H. Gantt,H. Emmerson)
 ZARZADZANIE ADMINISTRACYJNE (tj. klas teoria zarzšdz., orędownicy - H.Fayol,L.Urwick.Max Weber,Ch.Barnard

1B !!! Zarzšdzanie administracyjne Fayola
Jako pierwszy okreslił 4 specyficzne funkcjekierownicze.
 
Sformułował też zasady sprawnego zarzadzania dotyczace:
1. Podziału pracy (specjalizacja). 2. Autorytetu formalnego i osobistego.
3. Dyscypliny 4. Jednosci rozkazodawstwa (dla ka-dego pracownika)
5. Jednolitosci kierownictwa (zespołami) 6. Podporzadkowania interesu osobistego interesowi ogółu
7. Sprawiedliwego wynagrodzenia 8. Centralizacji władzy i autorytetu
9. Przestrzegania hierarchii 10. Ładu 11. Sprawiedliwosci (ludzkiego traktowania)
12. Stabilnosci zatrudnienia 13. Wspierania inicjatywy 14. Zgrania pracowników

1C !!! ZARZĽDZANIE ADMINISTRACYJNE
Max Weber stworzył koncepcje biurokracji. Chester Barnard zaproponował teorie akceptacji
(polecen) autorytetu. Lyndall Urwick przeprowadził synteze naukowego
zarzadzania z dorobkiem Fayola i innych teoretyków kierunku administracyjnego.

1D !!! PODEJCIE BEHAWIORALNE
Kładzie nacisk na indywidualne postawy i zachowania oraz na
procesy grupowe.Oredownicy- Elton Mayo (dowiódł (eksperyment w Hawthorne),e procesy indywidualne i społeczne odgrywaja poważna role w kształtowaniu postaw i zachowan
robotników, Abraham Maslow (piramida potrzeb), Douglas McGregor (teoria X i Y) ,Chris Argyris ( krytyk przesadnego kontrolowania)

1E !!! PODEJCIE ILOCIOWE
koncentruje sie napodejmowaniu decyzji, efektywnosci ekonomicznej,
modelach matematycznych oraz wykorzystaniu
komputerów. Ma dwie gałezie: Ilosciowa teorie zarzadzania (koncentrujaca sie na opracowaniu i stosowaniu modeli
matematycznych) oraz Zarzadzanie operacyjne (stosowana ilosciowa teoriazarzadzania)

1F !!! PODEJCIA INTEGRUJĽCE: PODEJCIE SYSTEMOWE
System jest wzajemnie powiazanymzespołem elementów funkcjonujacych jakocałosc.
Wyodrebnia sie 4 podstawowe elementy systemu:nakłady, procesy transformacji, wyniki i sprzeżenie zwrotne.

1G !!! Koncepcje systemów organizacji
Systemy otwarte systemy wchodzace winterakcje z otoczeniem
 Systemy zamkniete systemy niewchodzacew interakcje z otoczeniem
Podsystemy systemy w ramach szerszegosystemu, np. dział w firmie.
Synergia pracuj wspólnie aby 1+1 = 3.
Entropia rozpad systemu

1H !!! Podejscia integrujace: podejscie sytuacyjne
Podejscie sytuacyjne sugeruje, -eteorie uniwersalne (klasyczne,
behawioralne, ilosciowe) nie majazastosowania, ponieważ każda
organizacja jest jedyna w swoimrodzaju, a zachowanie kierownicze w
danej sytuacji jest uwarunkowane elementami niepowtarzalnymi,

xx II ZARZĽDZANIE I PRACA MENEDŻERA xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX Spis treci: XXX
2a!!! Istota zarzadzania
2b!!! Zakres zarzadzanie w organizacjach kom i niekom
2c!!! Funkcje menedżerskie - definicje
2d!!! Role menedżerskie wg Mintzberga
2e!!! Umiejetnosci menedzerskie

2a!!! Istota zarzadzania
Zarzadzanie zestaw działan (obejmujacy 4 funkcjeFayola) skierowanych na 4 główne zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiagniecia celów
organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Organizacja grupa ludzi, którzy współpracuja ze sobaw sposób uporzadkowany i skoordynowany, aby osiagnac pewien zestaw celów 

2b!!! Zakres zarzadzanie w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych
Komercyjnych: Duże przedsiebiorstwa,Małe i poczatkujace przedsiebiorstw,Zarzadzanie miedzynarodowe
Niekomercyjnych: Organizacje rzadowe, Organizacje edukacyjne ,Ochrona zdrowia

2c!!! Funkcje menedżerskie - definicje
1. Planowanie wytyczanie celów organizacji i jak je najlepiej osiagnac.
Podejmowanie decyzji czesc procesu planowania obejmujaca wybór trybu działania sposród możliwosci.
2. Organizowanie logiczne grupowanie działan i zasobów.
3. Przewodzenie zespół procesów aby skłonic członkóworg współpracy w interesie org
4. Kontrolowanie obserwowanie postepów org realizowaniu celów

2d!!! Role menedżerskie wg Mintzberga:
+Role interpersonalne- Reprezentant Przywódca Łacznik
+Role informacyjne -Obserwator Propagator Rzecznik
+Role decyzyjne- PrzedsiebiorcaPrzeciwdziałajacy zakłóceniom Dysponent zasobów Negocjator

2e!!! Umiejetnosci menedzerskie- koncepcyjne interpersonalne techniczne diagnostyczne komunikowania sie decyzyjne gospodarowania czasem

xx III Otoczenie organizacji i menedżerów xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX Spis treci: XXX
3a!!! Otoczenie organizacji
3b!!! Otoczenie ogólne
3c!!! Otoczenie zadaniowe
3d!!! Wymiary otoczenia ogólnego
3e!!! Stosunki miedzy org a otoczeniem
3f!!! Sposoby przystosowywania sie org do otoczenia

3a!!! Otoczenie organizacji:
Otoczenie zewnetrzne- Wyróżnia sie w nim: otoczenie ogólne i otoczenie zadaniowe
Srodowisko wewnetrzne (otoczenie wewnetrzne)
Warunki i siły wewnatrz organizacji: Własciciele Zarzad Pracownicy Kultura organizacji
3b!!! Otoczenie ogólne -Zespół szerokich wymiarów i sił, wsród którychdziała organizacja, a które tworza ogólny kontekst dla tych działan.
3c!!! Otoczenie zadaniowe -Konkretne organizacje lub grupy, które moga wpływac na organizacje
3d!!! Wymiary otoczenia ogólnego:ekonomiczny techniczny społeczno-kulturowy polityczno-prawny miedzynarodowy 

3e!!! Stosunki miedzy organizacja a otoczeniem
3 podstawowe charakterystyki:A.niepewnosci B.piec sił konkurencji Portera, C.zakłócen w otoczeniu

3f!!! Sposoby przystosowywania sie organizacji do otoczenia
Zarzadzanie informacja łacznik zotoczeniem, sledzenie otoczenia, systemy informacyjne
Odpowiedz strategiczna moepolegac na braku jakichkolwiek działan, na pewnejkorekcie strategii lub na przyjeciu zupełnie nowej strategii
Projektowanie organizacji struktura mechanistyczna, struktura organiczna
Bezposredni wpływ na otoczenie np.podpisywanie długoterminowych umów 

xx IV Etyczny i społeczny kontekst zarzadzania xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX Spis treci: XXX
4abc. Etyka indywidualna w organizacjach.
a. Etyka zarzadzania
b. Etyka w kontekscie organizacyjnym
c. Kierowanie zachowaniem etycznym
4def. Odpowiedzialnosc społeczna a organizacje
d. Dziedziny odpowiedzialnosci społecznej
e. Odpowiedzialnosc społeczna: argumenty za i przeciw
f. Podejscia organizacji do kwestii odpowiedzialnosci społecznej
4g. Kierowanie społeczna odpowiedzialnoscia
4 h. Ocena społecznej odpowiedzialnosci


4 a!!!. Etyka zarzadzania -obejmuje normy zachowania kierujace poszczególnymi menedzerami w ich pracy.
Szczególne dziedziny zainteresowania etyki zarz.:
- stosunek firmy do jej pracowników
- stosunek pracowników do firmy
- stosunek firmy do innych podmiotów gosp

4 b!!!. Etyka w kontekscie organizacyjnym
Na etyczny kontekst organizacji składaja sie:
jednostkowe normy etyczne,wykształcona, kultura organizacyjna,otoczenie organizacji.

4 c!!!. Kierowanie zachowaniem etycznym
Wzmocnienie etycznego aspektu postepowania pracowników przede wszystkim najwyższego
szczebla,Szkolenia pracowników,Opracowanie kodeksu postepowania etycznego

4d!!!. Odpowiedzialnosc społeczna a organizacje
Społeczna odpowiedzialnosc jest
to zestaw zobowiazan organizacji do
ochrony i umacniania społecznego
kontekstu (społeczenstwa) w którym
funkcjonuje.

4e!!!. Dziedziny odpowiedzialnosci społecznej
 /Udziałowcy zewnetrzni (interesariusze)
organizacji (osoby i org bezpor. dotkniete zachowaniem org i matzaint jej wynikami)
 /Srodowisko naturalne
/ Ogólny dobrobyt społeczny

4f!!!. Podejscie organizacji do kwestii społecznej odpowiedzialnosci
Postawa - obstrukcjonistyczna, obronna, dostosowawcza ,aktywna


4g!!!. Kierowanie społeczna odpowiedzialnoscia
Społeczna odpowiedzialnosc powinna byc ujmowana w
strategii firmy, majac na uwadze 2 wymiary org.
1. Formalne wymiary organizacji:
Stosowanie prawa
Stosowanie norm etycznych
Działalnosc filantropijna
2. Nieformalne wymiary organizacji:
Przywództwo i kultura organizacji
Ujawnianie nieprawidłowosci innym pracownikom

4 h!!!. Ocena społecznej odpowiedzialnosci
Wymaga to:wprowadzenia do organizacji pojecia kontroli
społecznej odpowiedzialnosci i przeprowadzania rewizji społecznych działan firmy 

xx V Wartosci kulturowe w zarzadzaniu organizacjami xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX Spis treci XXX
5a. Kultura definicja, poziomy zaprogramow.
5b Kultura organizacji
5c. Składniki kultury organizacyjnej - artefakty
5d. Składniki kultury organizacyjnej - normy, wartoci, założenia
5e. Kultura jako wyznacznik stylów zarzadzania
5f. Wymiary kultury wg Hofstedea
5g. Wielokulturowosc i róznorodnosc

5a!!!. Kultura definicja, poziomy zaprogramow.
Kultura (wg G Hofstede)kolektywnym zaprogramowaniemumysłu, która wyróżnia jedna grupe
społeczna od innych. To zaprogramowanie jest czesciowo wspólne dla grup ludzi, a czesciowo
unikatowe, własciwe konkretnej osobie.3 główne poziomyzaprogramowania, tj.: uniwersalny,
indywidualny i kolektywny.
+ Poziom uniwersalny zaprogramowania umysłu (naturaludzka) obejmuje potrzeby bezpieczenstwa, społeczne,uznania i samorealizacji. Poziom ten jest identyczny dla wszystkich
+ Poziom indywidualny jest charakterystyczny dla ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin