Kurs na operatora koparko-ładowarki.pdf

(2384 KB) Pobierz
111292535 UNPDF
KOPARKO - ŁADOWARKI
adamtb
SPIS TREŚCI
TECHNOLOGIA ROBÓT Z UŻYCIEM KOPARKO-ŁADOWARKI
1. Wstęp..................................................................................................................................................... 1
2. Podstawowe pojęcia związane z technologią robót ziemnych ............................................................... 1
3. Ogólne metody wykonywania wykopów i nasypów.............................................................................. 3
4. Grunty budowlane, ich cechy fizyczne i podział ................................................................................... 5
5. Roboty przygotowawcze w robotach ziemnych...................................................................................12
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych.................................................................... 14
7. Organizacja pracy w zakresie robót ziemnych..................................................................................... 17
8. Technologia pracy koparko - ładowarką............................................................................................. 20
BUDOWA KOPARKO - ŁADOWARKI
1. Wstęp................................................................................................................................................... 24
2. Układy robocze i osprzęt koparko - ładowarki .................................................................................... 24
3. Stanowisko operatora...........................................................................................................................26
4. Sprzęgło suche cierne ................................................. ......................................................................28
5. Manualna skrzynia biegów ..................................................................................................................29
6. Mechaniczno hydrauliczna skrzynia biegów ....................................................................................... 33
7. Mosty napędowe.................................................................................................................................. 35
8. Układ kierowniczy............................................................................................................................... 37
9. Układ hamulcowy................................................................................................................................ 39
111292535.003.png
1. WSTĘP
Technologia robót ziemnych opisuje zagadnienia związane z realizacją robót z użyciem maszyn
przeznaczonych do takich prac lub opisuje te rodzaje robót, które wykonywane są w sposób ręczny (tj. bez
użycia jakiegokolwiek sprzętu a jedynie za pomocą narzędzi). Słowo technologia oznacza sposób
wykonania danej pracy i dlatego też poprzez technologię robót ziemnych należy rozumieć sposób
prowadzenia robót ziemnych.
Projekt technologii robót ziemnych (z reguły wymagany jest dla robót o większym stopniu
skomplikowania lub większym zakresie rzeczowym prac) powinien być opracowywany dla każdej budowy
indywidualnie. Każda poważniejsza budowa powinna posiadać dokumentację technologiczną.
Dokumentacja technologiczna powinna zawierać takie informacje jak:
- Zakres i sposób wykonania prac budowlanych,
- Rodzaj i ilość potrzebnego sprzętu budowlanego,
- Schematy technologiczne pracy jednostek sprzętowych,
- Określenie ilości środków transportowych i wskazanie miejsca odwozu urobku,
- Wymagania z zakresu BHP i ochrony środowiska.
2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ ROBÓT ZIEMNYCH
Dla prawidłowego zrozumienia całości tematyki związanej z technologią robót ziemnych należy
zaznajomić się z podstawowymi definicjami związanymi z tematem.
Budowla ziemna to budowla, której podstawowym budulcem (materiałem) jest odpowiednio uformowany
grunt budowlany. Budowla ziemna ma zazwyczaj formę nasypu lub wykopu. Rozróżnia się budowle
ziemne liniowe i nieliniowe.
Do budowli ziemnych liniowych zaliczamy np. wały przeciwpowodziowe lub wykopy i nasypy pod drogi
(np. kołowe lub szynowe), zaś do budowli ziemnych nieliniowych zaliczamy np. wykopy pod fundamenty
budynków.
Wykop budowlany to przestrzeń o określonych wymiarach utworzona w gruncie budowlanym w wyniku
robót ziemnych polegających na usunięciu z tej przestrzeni znajdującego się tam gruntu.
111292535.004.png
 
zależności od wymiarów wykopu (tj. stosunku szerokości wykopu do jego długości) wykopy dzielimy
na:
- Wąskoprzestrzenne,
- Szerokoprzestrzenne,
-Jamiste.
Wykop wgskoprzestrzenny (inaczej nazywany wąskim) to taki, w którym szerokość mierzona u dołu
wykopu - na dnie jest mniejsza lub równa l,5m, zaś długość wykopu jest dowolna (większa od l,5m).
Wykop szerokoprzestrzenny (inaczej nazywany szerokim) to taki, w którym szerokość i długość mierzona u
dołu wykopu- na dnie jest większa od l,5m.
Wykop jamisty (inaczej nazywany punktowym) to taki, w którym szerokość i długość wykopu mierzona u
dołu - na dnie jest mniejsza lub równa l,5m.
Ponadto wykopy możemy podzielić jeszcze na:
- Wykopy stałe,
- Wykopy czasowe.
Wykopy stałe to takie, które w przyszłości pozostaną niezasypane, przy czym skarpy tych wykopów muszą
mieć nachylenie, które zapewni im stateczność-bezpieczeństwo. Bezpieczne pochylenie skarpy wykopu
musi zapewnić mu nieosuwanie się gruntu w kierunku dna wykopu, nawet pod działaniem obciążenia
brzegów i krawędzi skarpy lub np. na skutek opadów atmosferycznych. Przykładem wykopu stałego jest
np. rów w sąsiedztwie nowo wybudowanej drogi.
Wykopy czasowe to takie, które w przyszłości (czyli po zakończeniu robót budowlanych) zostaną zasypane.
Warunek bezpieczeństwa-stateczności skarp musi być również zachowany choć wiadomo, że żywot
technologiczny tych wykopów jest stosunkowo krótki. Przykładem wykopów czasowych są wykopy np.
pod fundamenty budynku, lub wykopy pod sieci uzbrojenia podziemnego.
Nasyp to budowla ziemna uformowana ponad poziomem powierzchni istniejącego terenu, z gruntu
budowlanego o określonej strukturze, ułożonego luźno lub zagęszczonego, pozyskanego z wykopu lub
ukopu dokonanego w innym miejscu.
Skarpa to boczna powierzchnia (ściana - płaszczyzna) wykopu lub nasypu nachylona pod kątem równym
lub mniejszym niż kąt stoku naturalnego gruntu, którego wielkość jest zależna od rodzaju gruntu.
111292535.005.png
 
3. OGÓLNE METODY WYKONYWANIA WYKOPÓW I NASYPÓW
Operator obsługujący sprzęt budowlany do robót ziemnych będzie miał w swojej karierze zawodowej do
czynienia z realizacją wykopów i nasypów. Wykonywanie zarówno wykopów jak i nasypów wymaga
znajomości podstaw technologii robót ziemnych, oraz sporego doświadczenia w zawodzie. Roboty ziemne
to ogólnie roboty, które polegają na przemieszczaniu mas ziemnych - ściślej mówiąc gruntów.
Ogólne zasady wykonywania wykopów można skrótowo ująć w następujących punktach:
- Wykopy czasowe należy wykonywać w jak najkrótszym czasie.
- Wykopy głębsze niż 1 m, lub wykopy prowadzone w gruntach niepewnych np. sypkich lub silnie
nawodnionych powinny być zabezpieczane przed osuwaniem się skarp.
- W przypadku wykonywania wykopów pod fundamenty ostatnie ok. 15 cm wykopu należy
wykonać sposobem ręcznym, po to, żeby nie dopuścić do naruszenia struktury poniżej
projektowanej rzędnej dna fundamentu.
- Nie należy dopuszczać do zalegania wody w wykopach.
- Teren robót, na którym prowadzone są wykopy powinien być zawsze zabezpieczony zgodnie z
wymogami BHP.
Ogólne zasady wykonywania nasypów można skrótowo ująć w następujące zagadnienia:
- Nasypy należy wykonywać w sposób warstwowy, pamiętając o konieczności zagęszczenia
nasypów w poszczególnych warstwach.
- Nasypy muszą być wykonywane z gruntów (materiałów) przebadanych laboratoryjnie i
przeznaczonych do tego.
- Nasypy powinny być zabezpieczone przed destrukcyjnym działaniem wody - zarówno opadowej
jak i gruntowej, zarówno w czasie budowy jak i w czasie eksploatacji.
- Przy wykonywaniu nasypów pamiętać należy o wymogach przepisów BHP.
Najprostszym podziałem metod wykonywania wykopów jest podział, który wyróżnia dwie metody
powstawania wykopów:
- Metoda czołowa,
- Metoda warstwowa.
Metoda czołowa nazywana jest inaczej metodą wcięć poprzecznych. Sposób wykonania takiego wykopu
polega na tym, że wykonuje się go od razu na całą głębokość. Przy prowadzeniu robót
111292535.001.png
 
tym sposobem stosuje się koparki, które przystosowane są do pracy na krawędzi wykopu, lub jeszcze lepiej
na dnie wykopu. W tym sposobie kopiemy od razu na całą założoną w projekcie głębokość i szerokość.
Przeważnie tym sposobem wykonuje się długie i wąskie wykopy. Metoda warstwowa to metoda wcięć
podłużnych. Tym sposobem wykonuje się wykopy szerokie. Przykładem robót wykonywanych w tej
technologii są roboty ziemne związane z korytowaniem pod budowę drogi.
Metody wykonywania nasypów.
Technologia wykonywania nasypów jest bardzo rozbudowana i stosunkowo trudniejsza od technologii
wykonywania wykopów (może za wyjątkiem bardzo głębokich wykopów i tych, wykonywanych w
niepewnych gruntach).
Aby właściwie wykonać nasyp należy ściśle przestrzegać następujących zasad:
- należy znać parametry nowobudowanego nasypu - wymiary, obciążenia, itp. - generalnie należy
postępować zgodnie z wytycznymi zapisanymi w dokumentacji technicznej,
- należy zastosować właściwe materiały do budowy nasypu,
- nasypy należy wykonywać metodą warstwową,
- nasypy powinny być odpowiednio zagęszczane w poszczególnych warstwach,
- przy budowie nasypów należy ściśle przestrzegać zasad zawartych w dokumentacji technlogicznej
i projektowej,
- wszystkie roboty wykonywane w procesie budowy nasypu muszą być zgodne z założonym
reżimem technologicznym i kontrolnym (badania, próby, atesty i dopuszczenia materiałów itp.).
Materiałami, które najlepiej się nadają do wbudowywania w nasyp są grunty kamieniste, rozdrobnione -
ewentualnie rozkruszone skały, piaski, pospółki i żwiry. Nasypy można wykonywać również z innych
gruntów np. gliniastych czy piaszczysto-gliniastych , pod warunkiem że - po pierwsze: dokumentacja
projektowa dopuszcza taki materiał, po drugie, że nasyp nie będzie mocno obciążany - np. nie będzie to
nasyp pod autostradę, pas startowy lotniska czy linię kolejową.
Należy również pamiętać o właściwym zabezpieczeniu nasypu przed negatywnym wpływem wód zarówno
gruntowych jak i opadowych.
Przy stosowaniu różnych rodzajów gruntów do budowy jednego nasypu, stosuje się zasadę, że gruntom
nieprzepuszczalnym nadaje się spadek w poszczególnych warstwach na zewnątrz nasypu. Ponadto grunty
nieprzepuszczalne zabudowujemy na dole nasypu, a grunty przepuszczalne w górnych partiach nasypu.
111292535.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin