2008_ulotka_adr_final_60+.pdf

(4292 KB) Pobierz
ak rozwiza spr z zakadem
ubezpiecze
Waciwa metoda
Sd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych.
ak rozwiza spr z instytucj
finansow
Waciwametoda
Sd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
j do sdu ajcie spokj...
K StowarzyszenieKonsumentwolskich
„Buty po kilku dniach od zakupu zaczy przemaka i pka
w szwach. Chciaam wymieni je na nowe, ale sprzedawca nie
uzna mojej reklamacji!”
Jakie spory rozstrzyga dany organ
Spory z zakadami ubezpiecze (ubezpieczenia komunikacyjne, ubez-
pieczenia na ycie), powszechnymi towarzystwami emerytalnymi,
Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Warto przedmiotu sporu nie moe by nisza ni 1000 zotych.
Jakiesporyrozstrzygadanyorgan
Sd Polubowny przy KNF rozstrzyga spory midzy wszystkimi uczest-
nikami rynku finansowego (w tym konsumentami), a podmiotami pod-
legajcymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego: bankami,
domami maklerskimi, zakadami ubezpiecze, funduszami inwestycyj-
nymi. Sd rozpatruje sprawy, w ktrych warto przedmiotu sporu wy-
nosi co najmniej 500 zotych oraz spory o prawa niemajtkowe.
„Czekam na nternet ju dwa miesice, wysyam ponaglenia
i reklamacje, a dostawca nternetu nie odpowiada!”
a yra
bez sd
„Dostaam zawiadomienie z banku, e zalegam ze spat kre-
dytu. A tymczasem regularnie spacam wszystkie raty, mam
nawet potwierdzenia przeleww!”
Co naley zrobi, chcc rozstrzygn spr
Wniosek o rozpoznanie sprawy przed sdem polubownym naley
przesa na adres: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
Wzr wniosku jest dostpny na stronie internetowej Rzecznika Ubez-
pieczonych www.rzu.gov.pl
Conaleyzrobi,chccrozstrzygnspr
W celu rozpoczcia postpowania naley zoy pozew na pimie do
sekretariatu Sdu Polubownego, na adres:
Sd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstacw Warszawy 1
00-950 Warszawa
Kadego dnia klienci sklepw, bankw, firm ubezpieczeniowych,
operatorw telekomunikacyjnych, maj rnego rodzaju problemy
zwizane z zakupionymi towarami lub usugami. W takich wypad-
kach, na og wydaje nam si, e jedyn drog postpowania jest
szukanie sprawiedliwoci w sdzie powszechnym. Jednak wielu z
nas na sam myl o „pjciu do sdu” zniechca si i nie angauje
w spr z przedsibiorc. Argumentujemy (czsto susznie), e po-
stpowanie przed sdem jest czasochonne, drogie i zbyt skom-
plikowane.
Ile to kosztuje
a rozpatrzenie sprawy pobierane s dwie opaty:
– opata rejestracyjna, w wysokoci 15 zotych,
– opata arbitraowa, wynoszca od 100 do 3000 zotych, w zalenoci
od wartoci przedmiotu sporu.
Cao kosztw postpowania ponoszona jest przez stron przegry-
wajc.
Wzr pozwu jest dostpny na stronie internetowej www.knf.gov.pl
Jeeli uwaasz, e
przedsibiorca sprzeda Ci
wadliwy towar lub usug,
a na dodatek odmawia
uznania Twoich roszcze,
ta ulotka jest dla Ciebie!
Iletokosztuje
Przy skadaniu pozwu do Sdu Polubownego naley wnie sta
opat w wysokoci 250 zotych. Szczegowa tabela opat oraz wszel-
kie informacje zwizane z dziaalnoci Sdu Polubownego przy KNF
znajduj si na stronie http://www.knf.gov.pl
Tymczasem mamy, jako konsumenci, inne, szybsze, tasze i mniej
sformalizowane moliwoci dochodzenia swoich praw. S to tak
zwane alternatywne lub pozasdowe metody rozstrzygania spo-
rw (z ang. AD – Alternative Dispute esolution). Alternatywne
metody rozstrzygania sporw konsumenckich wymylono po to,
bymy nie musieli traci czasu i pienidzy na rozstrzyganie w s-
dzie spraw drobnych.
odstawy dziaania
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emery-
talnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 124,
poz. 1153 ze zm.).
odstawydziaania
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. z 2006 roku, Nr 157, poz. 1119)
Danekontaktowe
Sd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstacw Warszawy 1,
00-950 Warszawa.
Tel.: (22) 54 87 265
www.knf.gov.pl
Dane kontaktowe
Sd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
tel. (22) 333 73 26-28
www.rzu.gov.pl
eeli uwaasz, e przedsibiorca sprzeda Ci
wadliwy towar lub usug, a na dodatek odmawia
uznania woich roszcze, ta ulotka jest dla Ciebie!
Bezpatnych porad i informacji udzielaj:
FederacjaKonsumentw
RadaKrajowaFederacjiKonsumentw
Aleja Stanw jednoczonych 53 (IV pitro), 04-028 Warszawa
Tel.: (22) 827 11 73
E-mail: poradyprawne@federacja-konsumentow.org.pl
www.federacja-konsumentow.org.pl
EuropejskieCentrumKonsumenckie(ECK)
Sie ECK zajmuje si rozwizywaniem sporw transgranicznych tzn.
zwizanych z dokonywaniem zakupw za granic.
Plac Powstacw Warszawy 1 (V pitro)
00-950 Warszawa
Tel.: (22) 55 60 118
E-mail: info@konsument.gov.pl
www.konsument.gov.pl
owiatowiimiejscyrzecznicykonsumentw
Dane kontaktowe do wszystkich rzecznikw mona znale na stronie
Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw www.uokik.gov.pl
oraz na stronie Stowarzyszenia Konsumentw Polskich www.skp.pl
URZD
OCHRONY
KONKURENCJI
IKONSUMENTW
K Stowarzyszenie
Konsumentw Polskich
www.uokik.gov.pl
Ul. Gizw 6
01-249 Warszawa
Tel. +22 6340668
Fax: +22 6340667
e-mail: sekretariat@skp.pl
www.skp.pl
StowarzyszenieKonsumentwolskich
InfoliniaKonsumencka
Tel.: 0 800 800 008 (bezpatny, dostpny z telefonw stacjonarnych)
ul. Gizw 6, 01-249 Warszawa
Tel.: (22) 634 06 69
E-mail: porady@skp.pl
www.skp.pl
Niniejszy materia zosta
snansowany ze rodkw
Urzdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentw.
Warszawa 2008
Opracowanie: Tomasz Odziemczyk, Konsultacja prawna: Sybilla Graczyk
810781154.050.png 810781154.061.png 810781154.071.png 810781154.076.png 810781154.001.png 810781154.002.png 810781154.003.png 810781154.004.png 810781154.005.png 810781154.006.png 810781154.007.png 810781154.008.png 810781154.009.png 810781154.010.png 810781154.011.png 810781154.012.png 810781154.013.png 810781154.014.png 810781154.015.png 810781154.016.png 810781154.017.png 810781154.018.png 810781154.019.png 810781154.020.png 810781154.021.png 810781154.022.png 810781154.023.png 810781154.024.png 810781154.025.png 810781154.026.png 810781154.027.png 810781154.028.png 810781154.029.png
 
odstawowe rodzaje AD
ak rozwiza spr
ze sprzedawc
ak rozwiza spr
z operatorem telekomunikacyjnym
lub pocztowym
ak rozwiza spr z bankiem
ediacja – procedura, w ramach ktrej konsument i przedsibiorca roz-
strzygaj spr sami, przy udziale mediatora. Mediator nie rozstrzyga, ktra
ze stron ma racj, uatwia jedynie stronom porozumienie si, dbajc przy
tym, by odbyo si to zgodnie z przepisami prawa.
Waciwa metoda
Bankowy Arbitra Konsumencki przy wizku Bankw Polskich
(BP).
Waciwametoda
Mediacja lub Sd Polubowny przy Inspekcji Handlowej (IH).
Waciwa metoda
Mediacja lub Sd Polubowny przy Prezesie Urzdu Komunikacji
Elektronicznej (UKE).
Jakie spory rozstrzyga dany organ
Spory zwizane z usugami bankowymi: umowami rachunku ban-
kowego, umowami kredytowymi, kartami patniczymi itp.
Przedmiotem postpowania przed Arbitrem Bankowym mog by
jedynie spory powstae po 1 lipca 2001 roku, w ktrych warto
przedmiotu sporu (np. zalega rata kredytu, niezapacona prowizja
itp.) nie przekracza kwoty 8000 zotych.
Sd polubowny arbitra procedura, w ktrej spr rozstrzyga i wyrok
wydaje specjalnie powoany organ, zoony z bezstronnych specjalistw,
tzw. arbitrw.
Jakiesporyrozstrzygadanyorgan
Spory zwizane z zakupionym towarem lub usug (odzie, obuwie,
sprzt RTV, AGD, meble, komputery, usugi remontowe i monta-
owe, drobne usugi krawieckie, fryzjerskie, pralnicze).
Jakie spory rozstrzyga dany organ
Spory zwizane z usugami telefonii stacjonarnej i komrkowej,
usugami dostpu do Internetu, usugami pocztowymi.
jednej strony mwi si o „pozasdowych metodach rozstrzygania spo-
rw”, z drugiej strony podstawowym organem powoanym do dziaania w
tym zakresie jest sd polubowny. To jak to w kocu jest – idziemy do sdu,
czy nie? Ot termin „pozasdowy” oznacza, e spr jest toczony „poza”
sdem powszechnym. Poniewa jednak nasza sprawa jest „osdzana”
przez grono specjalistw, ktrzy nastpnie wydaj wyrok, taki organ okre-
la si rwnie mianem „sdu”.
ajwaniejsze cechy AD
ostpowanie pozasdowe jest
Moliwe po zakoczeniu postpowania reklamacyjnego – pamitajmy,
e w razie problemw z zakupionym towarem lub le wykonan usug w
pierwszej kolejnoci powinnimy zoy reklamacj do przedsibiorcy. Do-
piero, jeli przedsibiorca nie uzna naszej reklamacji, moemy zoy
wniosek o alternatywne rozstrzygnicie sporu. Do takiego wniosku po-
winnimy doczy dowody na to, e przedsibiorca nie uzna naszej re-
klamacji, np. kopie korespondencji lub owiadczenie, e w okrelonym
terminie przedsibiorca nie odpowiedzia na nasz skarg.
Dobrowolne – rozstrzygnicie w formie mediacji lub przez sd polu-
bowny moe nastpi wycznie za zgod obu stron sporu. Wie si z
tym niestety ryzyko, e przedsibiorca nie wyrazi zgody na udzia w takim
postpowaniu, jednak obecnie coraz czciej firmy decyduj si rozwi-
zywa spory z konsumentami w ten sposb.
Szybkie – ze wzgldu na uproszczon procedur (mniejsza ilo po-
siedze potrzebnych do rozpoznania sprawy, mniejsze odstpy czasu
pomidzy ewentualnymi posiedzeniami) postpowanie pozasdowe trwa
stosunkowo krtko: od dwch tygodni do dwch miesicy. Dla porwna-
nia, postpowanie w sdzie powszechnym trwa czasem nawet kilka lat.
Tanie – w porwnaniu do postpowania prowadzonego przed sdem
powszechnym, postpowanie pozasdowe zazwyczaj wie si z nie-
wielkimi kosztami, zoenie wniosku jest czsto bezpatne.
atwe – wszystkie informacje uzyskamy w biurach poszczeglnych in-
stytucji zajmujcych si pozasdowym rozstrzyganiem sporw, dodatkowo
niezbdne dokumenty i opis procedur znajdziemy na stronach interneto-
wych tych instytucji. Nie musimy wynajmowa prawnika w obawie, e sami
nie bdziemy w stanie przedstawi odpowiednio swojej sprawy.
Wyrok sdu polubownego ma tak sam moc prawn, jak wyrok sdu
powszechnego. Oznacza to, e moe by przymusowo wykonany przez
komornika, po uprzednim stwierdzeniu jego wykonalnoci przez sd po-
wszechny. Jeli konsument jest niezadowolony z wyroku sdu polubow-
nego, moe da jego uchylenia, skadajc skarg do sdu
powszechnego.
Conaleyzrobi,chccrozstrzygnspr
Naley zoy wniosek o przeprowadzenie mediacji lub wniosek
o rozpoznanie sprawy przed Staym Polubownym Sdem Konsu-
menckim do wojewdzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, wa-
ciwego ze wzgldu na siedzib przedsibiorcy. Wykaz
inspektoratw wojewdzkich oraz wzory wnioskw znajduj si na
stronie internetowej Gwnego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
www.giih.gov.pl
Co naley zrobi, chcc rozstrzygn spr
Naley zoy wniosek o przeprowadzenie mediacji (do delegatury
UKE waciwej ze wzgldu na miejsce zamieszkania konsumenta)
lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed Staym Polubownym
Sdem Konsumenckim (do siedziby Sdu). Lista delegatur UKE
oraz wzory wnioskw znajduj si na stronie internetowej Urzdu
Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl
Ile to kosztuje
oenie wniosku o przeprowadzenie mediacji jest bezpatne. Jeli na-
tomiast do reprezentowania nas podczas mediacji wyznaczymy peno-
mocnika, nie bdcego naszym maonkiem lub najbliszym czonkiem
rodziny, musi on uici opat skarbow w wysokoci 17 zotych.
Przy zoeniu wniosku o rozpoznanie sprawy przed Staym Polu-
bownym Sdem Konsumenckim naley wnie opat w wysokoci
100 zotych. Postpowanie w sdzie polubownym moe wiza si
rwnie z dodatkowymi wydatkami np. pokryciem kosztw wyna-
grodzenia rzeczoznawcy, powoanego w celu wydania ekspertyzy.
W przypadku wygrania sporu przez konsumenta, uzyskuje on zwrot
opaty w caoci, w przypadku zawarcia ugody konsument uzyskuje
zwrot poowy uiszczonej kwoty (50 z).
odstawy dziaania
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 171, poz. 1800 z pn. zm.),
Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie regulaminu organizacji i dziaania staych polubownych
sdw konsumenckich przy Prezesie Urzdu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 281, poz. 2794).
Dane kontaktowe
Stay Polubowny Sd Konsumencki
przy Prezesie Urzdu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa
Tel.: (22) 53 49 178
E-mail: sadpolubowny@uke.gov.pl
www.uke.gov.pl
Co naley zrobi, chcc rozstrzygn spr
Naley przygotowa pisemny wniosek o wszczcie postpowania
i wysa go na adres:
Bankowy Arbitra Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Ile tokosztuje
oenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub rozpoznanie
sprawy przed Staym Polubownym Sdem Konsumenckim jest bez-
patne. Jeli natomiast do reprezentowania nas podczas mediacji
wyznaczymy penomocnika, nie bdcego naszym maonkiem lub
najbliszym czonkiem rodziny, musi on uici opat skarbow
w wysokoci 17 zotych.
Postpowanie w sdzie polubownym moe (cho nie musi) wiza
si z pewnymi wydatkami np. pokryciem kosztw wynagrodzenia
rzeczoznawcy, powoanego w celu wydania ekspertyzy. Takie wy-
datki s pokrywane przez stron przegrywajc.
Ile to kosztuje
Wraz z wnioskiem konsument musi wnie opat w wysokoci 50
zotych, przekazem na rachunek Arbitra Bankowego:
PKO BP S.A. XV/ O Centrum Warszawa
55 1020 1156 0000 7702 0008 8120
Jeli warto przedmiotu sporu jest nisza ni 50 zotych, opata
wynosi 20 zotych. W przypadku wygrania sporu przez konsumenta
lub zawarcia ugody, konsument uzyskuje zwrot poowy uiszczonej
kwoty.
odstawy dziaania
Uchwaa nr 5 XII Walnego gromadzenia wizku Bankw Polskich
z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu wizku Bankw
Polskich,
Uchwaa nr 6 XII Walnego gromadzenia wizku Bankw Polskich
z dnia 9 maja 2001 w sprawie poddania si przez banki - czonkw
BP - rozstrzygniciom Arbitra bankowego i wykonywania jego
orzecze,
Uchwaa nr 7 XII Walnego gromadzenia wizku Bankw Pol-
skich w sprawie przyjcia Regulaminu bankowego arbitrau kon-
sumenckiego.
odstawydziaania
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 4, poz. 25, z pn. zm.),
Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 wrzenia 2001
r. w sprawie okrelenia regulaminu organizacji i dziaania staych pol-
ubownych sdw konsumenckich (Dz. U. z 2001 roku, Nr 113, poz.
1214),
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postpowania Cy-
wilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 43, poz. 296, z pn. zm.).
Danekontaktowe
Gwny Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Niedwiedzia 6E
02-737 Warszawa
Tel.: (22) 548 72 33, (22) 548 74 01
E-mail: sekretariat@giih.gov.pl
www.giih.gov.pl
Dane kontaktowe
Bankowy Arbitra Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel. (22) 48 68 400
E-mail: arbiter@zbp.pl
www.zbp.pl
810781154.030.png 810781154.031.png 810781154.032.png 810781154.033.png 810781154.034.png 810781154.035.png 810781154.036.png 810781154.037.png 810781154.038.png 810781154.039.png 810781154.040.png 810781154.041.png 810781154.042.png 810781154.043.png 810781154.044.png 810781154.045.png 810781154.046.png 810781154.047.png 810781154.048.png 810781154.049.png 810781154.051.png 810781154.052.png 810781154.053.png 810781154.054.png 810781154.055.png 810781154.056.png 810781154.057.png 810781154.058.png 810781154.059.png 810781154.060.png 810781154.062.png 810781154.063.png 810781154.064.png 810781154.065.png
 
810781154.066.png 810781154.067.png 810781154.068.png 810781154.069.png 810781154.070.png 810781154.072.png 810781154.073.png 810781154.074.png 810781154.075.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin