Pozostawieni_3 - World at War.txt

(47 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1000}{1125}Tekst polski:|Kuba Wecsile
{1250}{1375}Napisy:|SDI Media Group
{1375}{1500}SubRip i synchronizacja:|cbr
{1594}{1649}Dziwna sprawa z tymi snami.
{1661}{1736}Kiedy �pisz,|to �eby nie wiem co si� dzia�o,
{1746}{1809}nawet najwi�ksze wariactwo
{1817}{1877}wydaje si� ca�kiem prawdopodobne.
{1884}{1987}By�em �wiadkiem znikni�cia|milion�w ludzi z powierzchni ziemi,
{1997}{2037}ale nie obudzi�em si�.
{2044}{2174}Cieszy�em si�, �e ludzko��|zjednoczy�a si� w imi� pokoju.
{2199}{2324}Bez wzgl�du na ras�, polityk� i religi�.
{2335}{2416}Powinienem by� wiedzie�,|�e cud�w nie ma.
{2432}{2478}I to nie by� cud.
{2675}{2737}I kiedy pojedynczy cz�owiek|przej�� w�adz�...
{2745}{2773}TYGODNIK|GLOBALNEJ SPO�ECZNO�CI
{2779}{2839}...nad ca�ym �wiatem,
{2856}{2907}nie zapobieg�em temu,
{2928}{2980}a nawet mu pomaga�em.
{3051}{3151}Wtedy zacz�� si� koszmar.
{3161}{3188}�wiatowy pok�j|Jedna �wiatowa reIigia
{3194}{3275}To by�o jak z�y sen,|w kt�rym �ni ci si�, �e spadasz.
{3284}{3388}W tym momencie|powinienem by� si� obudzi�.
{3468}{3506}AIe nic z tego.
{3558}{3601}Mam tyIko nadziej�,
{3637}{3695}�e nie jestem uwi�ziony tu na zawsze,
{3724}{3840}�e nie umar�em i nie zosta�em|skazany na wieczno�� w piekIe.
{3865}{3913}ModI� si�,
{3924}{4006}�eby B�g wkr�tce mnie obudzi�.
{5261}{5331}Tydzie� wcze�niej
{5851}{5933}ZAKAZ WST�PU - Z ROZKAZU|SPO�ECZNO�CI GLOBALNEJ
{6134}{6234}- Dok�d jad� te BibIie?|- Do Utah. T� ci�ar�wk�.
{6482}{6558}To oni! Chodu! Uciekaj!
{6566}{6595}Szybko, Peter!
{6612}{6650}- Gdzie Chris?|- Zaraz b�dzie.
{6656}{6698}Wezwij wsparcie.
{6762}{6790}Jeste� aresztowany!
{6873}{6944}- Bruce, nie mo�emy go tak zostawi�.|- Musimy wywie�� st�d BibIie.
{7094}{7145}Nie mo�emy go zostawi�.
{7624}{7715}Wiesz, �e mog� wykona�|na tobie wyrok �mierci?
{7797}{7832}DIa kogo pracujesz?
{7866}{7893}Oto...
{7905}{7933}jest...
{7942}{7969}syn...
{7976}{8004}Cz�owieczy.
{8073}{8144}Ostatnia szansa.|Jak si� nazywa tw�j szef?
{8227}{8291}B�g Wszechmog�cy.
{8304}{8345}Nie wierz�.
{8601}{8645}Chyba nie strzeIasz do go��bi, co?
{8655}{8681}Nie.
{8727}{8762}Ju�.
{8915}{8953}Tak si� zastanawiam.
{8960}{9032}Te ataki terrorystyczne|na budynki Spo�eczno�ci GIobaInej,
{9040}{9090}ta kradzie� broni,
{9098}{9233}ci Iudzie, kt�rym z jakiej� przyczyny|obrzyd� pok�j.
{9243}{9278}Ju�!
{9443}{9510}Tak sobie my�I�, �e boj�wki
{9518}{9579}maj� coraz pot�niejszy wywiad.
{9636}{9708}Pami�tasz nasz� rozmow�|sprzed tygodnia
{9720}{9819}o tym, �e b�dziemy �atwym ceIem,|je�Ii oddamy zbyt wieIe broni?
{9980}{10015}Ju�.
{10259}{10295}Do czego zmierzasz?
{10304}{10361}Do tego, �e boj�wki dobrze wiedzia�y,|gdzie by�y pociski.
{10369}{10431}Podejrzewam, �e znaj� te� ich kody.
{10488}{10534}Co ty na to, John?
{10587}{10626}Rozejrzyj si�.
{10688}{10743}Nawet na nas nie patrz�. Bo i po co?
{10776}{10843}Jeste� wiceprezydentem|i moim przyjacieIem. Jeste� IojaIny.
{10875}{10958}M�g�by� mnie zastrzeIi�|i nikt by si� nawet nie zorientowa�.
{11112}{11214}WaIcz� za Ameryk�,|nie przeciw niej, i ty r�b to samo.
{11224}{11271}A Ameryka to woIa narodu.
{11278}{11334}I tak jak na ca�ym �wiecie,|woIa ta zmieni�a si�.
{11357}{11392}WybraIi pojedynczego cz�owieka.
{11399}{11456}Gdy nar�d przesta� istnie�,|wszystko si� zmieni�o.
{11463}{11497}Perspektywa si� poszerzy�a.
{11504}{11584}PoIityka, reIigia,|rasa straci�y znaczenie.
{11593}{11698}- Wtedy na scen� wkroczy� NicoIae.|- A Ameryka z niej zesz�a.
{11707}{11762}Na �wiecie s� 1 7 2 kraje
{11770}{11854}i wszystkie one|opowiedzia�y si� za rozbrojeniem
{11863}{11908}w imi� pokoju.
{11932}{12023}To nowa droga i ciesz� si�,|�e ni� krocz�.
{12032}{12067}Rzeczywi�cie, kroczy�e�.
{12122}{12200}NicoIae zamierza zaatakowa� Ameryk�.
{12218}{12249}Mog� to udowodni�.
{12960}{13051}M�wisz o tych przej�tych transmisjach.
{13083}{13114}A czego dotyczy�y?
{13145}{13174}By�y zaszyfrowane,
{13181}{13254}wi�c nie spos�b powiedzie�,
{13275}{13361}aIe przechwyciIi�my|pewne dane naukowe,
{13370}{13437}- wzory zwi�zk�w chemicznych.|- Zwi�zk�w?
{13445}{13490}Jakich zwi�zk�w?
{13500}{13527}Bro� bioIogiczna.
{13563}{13655}Taka, kt�ra mo�e w par� dni|wybi� Iudno�� ca�ego kraju.
{13854}{13903}- Co jeszcze?|- �yje oko�o 200 Iudzi
{13911}{13949}dysponuj�cych wiedz�
{13955}{14028}pozwaIaj�c� na skonstruowanie|tego rodzaju broni.
{14042}{14137}Po�owa z nich zosta�a oddeIegowana|do pracy nad fikcyjnymi programami.
{14460}{14524}Jeste�my przyjaci�mi, tak?
{14545}{14568}Tak.
{14580}{14652}Czemu od razu nie przyszed�e�|z tym do mnie?
{14671}{14698}Mia�em taki zamiar.
{14704}{14783}Za��my, �e masz racj�|i GIobaIna Spo�eczno�� naprawd�
{14792}{14856}prowadzi prace nad broni� bioIogiczn�.
{14890}{14975}DIaczego s�dzisz,|�e to USA b�dzie ceIem ich ataku?
{15221}{15250}Jed�. Szybko!
{15838}{15916}Co ty robisz? Dok�d idziesz?!
{16203}{16230}Wezwij Iotnictwo!
{16571}{16616}John, chod�!
{17500}{17527}Jest pan ca�y, sir?
{17555}{17603}- Kim jeste�?|- MaIIory by� dobrym cz�owiekiem.
{17610}{17668}Godnym zaufania. Pami�tajcie o tym.
{18251}{18300}Mi�o�� jest cierpIiwa.
{18308}{18353}Mi�o�� jest dobra.
{18367}{18467}Nie jest zazdrosna,|gwa�towna ani arogancka.
{18477}{18556}Nie obstaje przy swoim.
{18604}{18700}Nie z�o�ci si� ani nie obra�a.
{18711}{18824}Brzydzi si� niegodziwo�ci�|i raduje prawo�ci�.
{18839}{18886}Mi�o�� wszystko zniesie,
{18894}{18930}we wszystko wierzy,
{18943}{19059}nie traci nadziei i wszystko przetrwa.
{19088}{19133}Mi�o�� nie ma ko�ca.
{19140}{19227}No�cie w sercu wiar�,|nadziej� i mi�o��, aIe pami�tajcie,
{19244}{19299}�e najwi�ksza z nich
{19327}{19368}jest mi�o��.
{19584}{19640}Buck. Buck.
{19777}{19834}- Ju�.|- Dzi�ki.
{19973}{20027}W chwiIi, gdy ci� ujrza�em,
{20042}{20102}zrozumia�em,|�e wcze�niej nie kocha�em nikogo.
{20132}{20198}ChIoe SteeIe, kocham ci�
{20206}{20264}i bior� za �on�.
{20286}{20326}Chc� i�� z tob� przez �ycie,
{20333}{20369}roz�miesza� ci�,
{20388}{20441}sta� u twego boku,
{20472}{20509}spa� w twoich obj�ciach,
{20543}{20598}by� rado�ci� twego serca
{20606}{20699}i, z bo�� pomoc�,|pociech� dIa twej duszy.
{20714}{20780}Poprowadzi�a� mnie ku prawdzie
{20791}{20855}i jestem ci za to dozgonnie wdzi�czny.
{20908}{20945}Od tej chwiIi
{20959}{21013}b�d� tw�j,
{21033}{21068}na zawsze.
{21420}{21475}To ja powinnam m�wi� pierwsza.
{21552}{21594}Cameronie WiIIiams,
{21601}{21636}Buck,
{21657}{21694}my�Ia�am, �e ju� mnie nie poprosisz.
{21753}{21845}Mia�am g�ow� pe�n� marze�,|by�am g�upia
{21908}{21963}i �mierteInie zakochana.
{21991}{22055}Chc� by� tyIko twoja,
{22063}{22150}�mia� si� z tob�|i wspiera� w ci�kich chwiIach.
{22169}{22228}Niech moje cia�o b�dzie ci pociech�,
{22257}{22316}a dusza zwierciad�em.
{22335}{22380}Chc� dzieIi� z tob� wszystko.
{22410}{22468}Moje marzenie si� spe�ni�o.
{22484}{22537}B�d� twoja
{22547}{22590}do ko�ca moich dni,
{22628}{22687}od tej chwiIi po wszystkie czasy.
{23056}{23120}W�asna c�rka|wepcha�a si� przede mnie.
{23229}{23311}Spotka�em ci�,|gdy zaczyna�em �ycie na nowo.
{23320}{23373}By�am got�w
{23401}{23482}na trudy, po�wi�cenia,
{23494}{23541}koniec �wiata, na wszystko.
{23568}{23613}TyIko nie na ciebie.
{23656}{23727}Amando Susan White,
{23750}{23820}nie by�em przygotowany na to,|�e sk�onisz mnie do �miechu,
{23829}{23884}�e dzi�ki tobie inaczej si� poczuj�
{23915}{23981}i stan� si� Iepszym cz�owiekiem.
{24088}{24137}Jeste� b�ogos�awie�stwem
{24155}{24202}dIa kogo�, kto nie zas�uguje na nie.
{24271}{24346}Przysi�gam na Boga,|�e b�d� ci� kocha�
{24353}{24413}przez reszt� moich dni.
{24808}{24885}Kapitanie Rayfordzie SteeIe,
{24955}{25024}nigdy bym nie pomy�Ia�a,|�e wyjd� za kogo� takiego jak ty.
{25071}{25108}Dzi�ki.
{25148}{25197}Jeste� zbyt przystojny,
{25204}{25278}zbyt pewny siebie,|zbyt dobrze ci si� wiedzie.
{25290}{25330}I jeste� za wysoki.
{25377}{25466}AIe zrozumia�am,|�e postanowi�e� by� cz�owiekiem,
{25475}{25504}ojcem
{25546}{25611}i przyw�dc�,|tak jak zechcia� tego B�g.
{25635}{25751}I nagIe poczu�am, �e zosta�am|wybrana na twoj� pomocnic�,
{25761}{25837}towarzyszk�, przyjaci�k�
{25879}{25925}i na �on�.
{25972}{26034}Rayford, mam zamiar ci� po�Iubi�.
{26041}{26084}B�g jest wspania�y.
{26120}{26225}Obiecuj�,|�e b�d� mu dzi�kowa� za ciebie
{26246}{26296}do ko�ca �ycia.
{26588}{26632}Niniejszym,
{26649}{26719}z wieIk� rado�ci�
{26727}{26772}og�aszam was,
{26802}{26847}Bucku i ChIoe,
{26898}{26933}Rayu i Amando,
{26947}{27021}w imi� Pana naszego,|Jezusa Chrystusa,
{27041}{27077}m�em i �on�.
{27106}{27160}Mo�ecie poca�owa� panny m�ode.
{27332}{27403}Ray, dok�d wysy�a ci� NicoIae?
{27411}{27507}Chyba do Nowego BabiIonu,|aIe co dzie� s�ysz� nowe pIotki.
{27517}{27630}Miesi�c miodowy w Nowym BabiIonie.|Pono� Irak jest pi�kny o tej porze roku.
{27661}{27709}A co z wami?
{27731}{27789}Nie wiem.|AIe na pewno co� wymy�Iimy.
{27797}{27829}- Rany.|- Hej.
{27844}{27902}A ty, nieustraszony przyw�dco?
{27937}{28042}Odwiedz� rodzin� Chrisa,|zajrz� do firmy ojca.
{28081}{28142}Pewnie pojedziesz z nim?
{28160}{28187}Tato, ju� o tym rozmawiaIi�my.
{28193}{28264}Jeste�my powo�ani, by zabra� te BibIie|i podzieIi� si� nimi z innymi.
{28272}{28354}Prawie ca�e �ycie udaj�, �e s�u�� Bogu.
{28387}{28415}I mam ju� do�� udawania.
{28422}{28507}Rozumiem, aIe rozmawiasz|z ojcem i m�em dziewczyny,
{28515}{28568}kt�ra wczoraj|o ma�o nie zgin�a od kuIi.
{28576}{28605}Wiem.
{28611}{28675}�aden ochroniarz, boj�wkarz GS|ani nawet sam NicoIae
{28683}{28736}nie decyduje,|kiedy ko�czy si� nasza podr�.
{28744}{28777}To naIe�y do Boga.
{28783}{28865}W jego pieczy, poddaj�c si� jego woIi,|jeste�my bezpieczni.
{28874}{28910}Bezpieczni jak Chris?
{28925}{28963}Tak.
{29247}{29308}''Wiceprezydent MaIIory|zgin�� w zamachu.
{29316}{29402}Prezydent Fitzhugh jest ranny,|aIe �yje'' .
{29411}{294...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin