pies_szkolenie_pielegnacja_przyjazn_poradnik_bez_kantow_piesbk.pdf

(731 KB) Pobierz
Pies. Szkolenie,
pielęgnacja, przyjaźń.
Poradnik bez kantów
Autor: Carlo DeVito, Amy Ammen
T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska
ISBN: 978-83-246-1739-5
Format: 180x235, stron: 344
Jak rozmawiaæ trzeba z psem?
Czy marzy³eœ w dzieciñstwie o wiernym zwierzaku? Jeœli tak, prawdopodobnie chcia³eœ
mieæ psa. Nasz¹ mi³oœæ do tych wspania³ych stworzeñ utrwala telewizja — Reksio,
Pankracy, Szarik, Lassie… I jak tu ich nie kochaæ? To stworzenia m¹dre, oddane
i szczere. Zas³uguj¹ na to, by byæ prawowitymi cz³onkami naszej rodziny.
Jako odpowiedzialny i troskliwy w³aœciciel na pewno chcesz wiedzieæ, jak najlepiej
zaopiekowaæ siê Twoim ulubieñcem.
Jesteœ szczêœliwym posiadaczem rasowego psa z rodowodem, przynosz¹cego Ci
chlubê podczas rozmaitych wystaw? A mo¿e z radoœci¹ oddajesz siê spacerom
z niepowtarzalnym mieszañcem ze schroniska? Bez wzglêdu na to, czy przy Twojej
nodze kroczy medalista, czy rezolutny kundelek, powiemy Ci wszystko, co koniecznie
musisz wiedzieæ o swoim czworono¿nym przyjacielu. Dodamy tak¿e kilka historii
i porad, których nie znajdziesz w ¿adnej innej ksi¹¿ce. Podpowiemy Ci, z jakim psem
najlepiej siê „dogadasz”, a tak¿e zaproponujemy doœæ obszerny kurs dobrego
wychowania dla Twego pupila. Pos³u¿ymy równie¿ pomoc¹ w kwestii psiej higieny
i najlepiej zbalansowanej diety.
Dlaczego warto wiedzieæ?
Nie znajdziesz drugiego tak wdziêcznego stworzenia jak pies. Jeœli odpowiednio siê nim
zaopiekujesz i wyszkolisz, oka¿e Ci swoj¹ wdziêcznoœæ na tysi¹ce sposobów. Zadbaj
o to, by by³ zdrowym i szczêœliwym zwierzakiem.
Psy rasowe — co warto wiedzieæ o poszczególnych rasach.
Podstawowe potrzeby czworonoga — co mu szkodzi, a co uszczêœliwia.
¯ywienie — podawanie karmy, domowe jedzenie, psia dieta.
Edukacyjne zabawy, szkolenie i wydawanie komend.
Zapobieganie problemom zdrowotnym i opieka nad chorym zwierzêciem.
825860021.076.png 825860021.087.png
 
Spis treści
Wstęp
9
Rozdział 1.
O psach i ich pochodzeniu 13
Historia ludzi i psów ............................................................................................................... 14
Egipcjanie ............................................................................................................................. 15
Grecy i Rzymianie............................................................................................................... 16
Średniowiecze i renesans................................................................................................ 17
Psy dzisiaj ................................................................................................................................... 19
Organizacje kynologiczne .............................................................................................. 20
Inne stowarzyszenia kynologiczne w Polsce ........................................................... 22
Organizacje zajmujące się prawami zwierząt .......................................................... 24
O rasach ...................................................................................................................................... 24
Psy myśliwskie..................................................................................................................... 26
Psy gończe............................................................................................................................ 34
Psy pracujące ....................................................................................................................... 41
Teriery..................................................................................................................................... 52
Miniaturowe psy towarzyszące..................................................................................... 61
Inne rasy ................................................................................................................................ 70
Psy pasterskie ...................................................................................................................... 78
Pozostałe rasy...................................................................................................................... 85
Rozdział 2.
Jak wybrać psa dla siebie? 89
Pytania, które powinieneś zadać, zanim sprawisz sobie psa ................................... 90
Zawężanie kryteriów wyboru ............................................................................................. 92
Styl życia................................................................................................................................ 92
Psujesz mój styl................................................................................................................... 92
Wystawy psów .................................................................................................................... 94
Rozmowa z hodowcą........................................................................................................ 95
Rozmowa z weterynarzem ............................................................................................. 96
Rozmowa z przyjaciółmi.................................................................................................. 98
Rasowy czy mieszaniec.................................................................................................... 98
Szczeniak czy dorosły? ...................................................................................................102
Skąd wziąć psa?......................................................................................................................105
Hodowcy .............................................................................................................................105
Sklep lub giełda zoologiczna.......................................................................................108
Adopcje psów rasowych ...............................................................................................110
Schroniska i azyle.............................................................................................................111
Przyjaciele...........................................................................................................................112
3
825860021.108.png 825860021.001.png 825860021.012.png 825860021.023.png 825860021.029.png 825860021.030.png 825860021.031.png 825860021.032.png 825860021.033.png 825860021.034.png 825860021.035.png 825860021.036.png 825860021.037.png 825860021.038.png 825860021.039.png 825860021.040.png 825860021.041.png 825860021.042.png 825860021.043.png 825860021.044.png 825860021.045.png 825860021.046.png 825860021.047.png 825860021.048.png 825860021.049.png 825860021.050.png 825860021.051.png 825860021.052.png 825860021.053.png 825860021.054.png
Spis treści
Rozdział 3.
Podstawowe potrzeby Twojego psa 113
Wprowadzenie szczeniaka lub dorosłego psa do domu.........................................114
Przygotowanie domu na przybycie szczeniaka ....................................................114
Wyprawka ...........................................................................................................................117
Żywienie psa ...........................................................................................................................127
Co zawierają karmy dla psów? ....................................................................................128
Rodzaje jedzenia ..............................................................................................................131
Pory karmienia psa ..........................................................................................................134
Ilość podawanej karmy ..................................................................................................135
Smakołyki............................................................................................................................136
Woda.....................................................................................................................................138
Pielęgnacja psa.......................................................................................................................139
Czesanie ..............................................................................................................................140
Kąpiele .................................................................................................................................142
Obcinanie pazurów .........................................................................................................144
Pielęgnacja uszu i oczu ..................................................................................................146
Profesjonalni psi fryzjerzy .............................................................................................147
Rozdział 4.
Szkolenie psa 149
Nauka czystości......................................................................................................................150
Klatka....................................................................................................................................150
Plan dnia..............................................................................................................................154
Kontrola załatwiania się.................................................................................................155
Przedszkole dla szczeniąt ...................................................................................................162
Socjalizacja .........................................................................................................................163
Nauka chodzenia na smyczy........................................................................................165
Jazda samochodem ........................................................................................................166
Nauka akceptowania zabiegów pielęgnacyjnych i badania ............................166
Oduczanie gryzienia .......................................................................................................169
Zapobieganie problemom ...........................................................................................175
Proste komendy................................................................................................................177
Podstawowe szkolenie ........................................................................................................179
Właściwe wyposażenie ..................................................................................................179
Wykorzystanie smakołyków w szkoleniu ................................................................184
Cierpliwość .........................................................................................................................185
4
825860021.055.png 825860021.056.png 825860021.057.png 825860021.058.png 825860021.059.png 825860021.060.png 825860021.061.png 825860021.062.png 825860021.063.png 825860021.064.png 825860021.065.png 825860021.066.png 825860021.067.png 825860021.068.png 825860021.069.png 825860021.070.png 825860021.071.png 825860021.072.png 825860021.073.png 825860021.074.png 825860021.075.png 825860021.077.png 825860021.078.png 825860021.079.png 825860021.080.png 825860021.081.png 825860021.082.png 825860021.083.png 825860021.084.png
Spis treści
Podstawowe umiejętności: nagłe zwroty ...............................................................186
Komendy.............................................................................................................................192
Komendy stacjonarne: siad-zostań ...........................................................................195
Komendy stacjonarne: waruj-zostań ........................................................................199
Komendy stacjonarne: stój-zostań ............................................................................203
Komendy w ruchu: chodzenie przy nodze .............................................................204
Komendy w ruchu: przywołanie (wróć) ...................................................................207
Dalsze ćwiczenia i zastosowanie komend ..............................................................210
Inne komendy ...................................................................................................................213
Umiejętności społeczne ................................................................................................218
Rozdział 5.
Zaawansowane szkolenie psa 221
O co w tym wszystkim chodzi?.........................................................................................222
Szkolenie psów jako hobby..........................................................................................223
Wybór szkoleniowca lub szkoły tresury...................................................................223
Zaawansowane ćwiczenia..................................................................................................225
Sygnały optyczne, gwizdki, pstrykanie palcami ...................................................225
Błyskawiczne komendy .................................................................................................226
Zabawa podczas szkolenia ...........................................................................................227
Siad-zostań na odległość ..............................................................................................228
Zostawanie w pozycji siad, gdy przewodnik znajduje się
poza zasięgiem wzroku ............................................................................................228
Waruj-zostań — na odległość i gdy przewodnik znajduje się
poza zasięgiem wzroku .............................................................................................229
Siad i waruj w ruchu........................................................................................................229
Formalne przywołanie — „do mnie” .........................................................................230
Komendy bez smyczy.....................................................................................................231
Idź ..........................................................................................................................................236
Aportowanie......................................................................................................................237
Daj głos ................................................................................................................................238
Skakanie ..............................................................................................................................238
Szybkie sposoby na najpowszechniejsze problemy.................................................240
Zapobieganie problemom ...........................................................................................240
Zalecenia dotyczące zapobiegania problemom i rozwiązywania ich ..........242
Pomoce................................................................................................................................259
Problemy z innymi członkami rodziny .....................................................................262
Program opieki nad psem.............................................................................................264
5
825860021.085.png 825860021.086.png 825860021.088.png 825860021.089.png 825860021.090.png 825860021.091.png 825860021.092.png 825860021.093.png 825860021.094.png 825860021.095.png 825860021.096.png 825860021.097.png 825860021.098.png 825860021.099.png 825860021.100.png 825860021.101.png 825860021.102.png 825860021.103.png 825860021.104.png 825860021.105.png 825860021.106.png 825860021.107.png 825860021.109.png 825860021.110.png 825860021.111.png 825860021.112.png 825860021.113.png 825860021.114.png
Spis treści
Rozdział 6.
Najlepszy przyjaciel człowieka 267
Twój najlepszy przyjaciel ....................................................................................................268
Wystawy psów........................................................................................................................269
A więc chcesz być gwiazdą! .........................................................................................270
Sporty kynologiczne ............................................................................................................273
Obedience, agility i tropienie ......................................................................................274
Konkurencje przeznaczone dla określonych ras...................................................276
Próby i konkursy myśliwskie ........................................................................................276
Pasienie................................................................................................................................277
Wyścigi chartów ...............................................................................................................277
Próby i konkursy pracy norowców ............................................................................278
Inne konkurencje .............................................................................................................279
Przygoda czeka na szlaku ...................................................................................................281
Przygotowania ..................................................................................................................282
Podróż ..................................................................................................................................283
Wędrówka...........................................................................................................................284
Rozdział 7.
Psie zdrowie 287
Zapobieganie problemom zdrowotnym ......................................................................288
Regularne szczotkowanie .............................................................................................288
Sprawdzanie stanu oczu, uszu i pyska......................................................................290
Pazury...................................................................................................................................291
Znaczenie właściwego żywienia ................................................................................291
Zdrowa woda zdrowia doda ........................................................................................292
Otoczenie............................................................................................................................292
Ruch i czas poświęcany psu .........................................................................................292
Kastracja lub sterylizacja ...............................................................................................293
Szczepienia i wizyty kontrolne u weterynarza ......................................................293
Podstawy opieki nad psem................................................................................................294
Szczepienia.........................................................................................................................294
Zwalczanie pcheł..............................................................................................................297
Zwalczanie kleszczy i zabezpieczenie przed nimi................................................300
Co z robakami?..................................................................................................................300
Typowe przypadłości ...........................................................................................................301
Skóra .....................................................................................................................................301
Typowe schorzenia oczu, uszu i pyska .....................................................................304
6
825860021.115.png 825860021.116.png 825860021.117.png 825860021.118.png 825860021.002.png 825860021.003.png 825860021.004.png 825860021.005.png 825860021.006.png 825860021.007.png 825860021.008.png 825860021.009.png 825860021.010.png 825860021.011.png 825860021.013.png 825860021.014.png 825860021.015.png 825860021.016.png 825860021.017.png 825860021.018.png 825860021.019.png 825860021.020.png 825860021.021.png 825860021.022.png 825860021.024.png 825860021.025.png 825860021.026.png 825860021.027.png 825860021.028.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin