The Simpsons - 21x06 - Pranks and Greens.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode LABF18|Pranks and Greens
{307}{340}"Klinika Zdrowia"|doktora Otto
{370}{454}HALLOWEEN WCALE NIE KOPIE|TY�KA �WI�TU DZI�KCZYNIENIA
{1624}{1682}# Dwunastego dnia �wi�t #
{1683}{1726}# Moja prawdziwa mi�o�� #|# podarowa�a mi #
{1728}{1766}# 12 zrz�dz�cych dziadk�w #
{1768}{1817}# 11 bekaj�cych Barney'�w #
{1819}{1852}# 10 skacz�cych Lennych #
{1853}{1893}# 9 ta�cz�cych Carl�w #
{1894}{1928}# 8 doj�cych Moe #
{1930}{1964}# 7 pal�cych Selm #
{1966}{2005}# 6 modl�cych si� Flanders�w #
{2007}{2085}# 5 z�otych Frink�w #
{2087}{2124}# 4 pe�zaj�cych gamoni #
{2126}{2157}# Tr�joczn� ryb� #
{2159}{2193}# 2 specjalnych Ralph�w #
{2195}{2316}# I opatulon� Maggie #
{2489}{2568}LISTA NAJBLI�SZYCH PSIKUS�W
{2569}{2629}Od jakiego psikusa rozpoczniesz?
{2630}{2664}Wybuchaj�cy d�ugopis.
{2665}{2726}Chyba o tym nie s�ysza�em.
{2758}{2798}Rozpoczynamy igrzyska.
{2893}{2988}GAZ ROZWESELAJ�CY|CZAD
{3942}{4002}Simpson, to jest przebudowany|silnik jugos�owia�ski.
{4005}{4047}Jugos�awia ju� nie istnieje!
{4049}{4081}Sprowad� go z powrotem|natychmiast!
{4082}{4128}Pan tu jest szefem.
{4252}{4297}G�upia kara.
{4299}{4359}Nienawidz� ci�kiej pracy,|o ile to nie dotyczy psikus�w.
{4360}{4440}Wystarczaj�co wypolerowane,|aby zobaczy� w nim brzydk� twarz Skinnera.
{4471}{4499}Chod� ze mn�.
{4552}{4597}Zaraz ci� ostro|przemagluj�, ch�opcze.
{4599}{4646}Nie ty pierwszy pr�bowa�e�|zniszczy� samoch�d,
{4647}{4691}kt�ry po�yczy�a mi mama.|I nie b�dziesz ostatni.
{4692}{4732}- "Po�yczy�a"?|- Po�yczy�a na wieczne nieoddanie.
{4734}{4776}Jeszcze 35 rat|i po�owa b�dzie moja.
{4778}{4844}Chodzi mi o to, �e tacy chuligani|jak ty przychodz� i odchodz�.
{4846}{4898}Wszyscy stajecie si� jedn� wielk�,|rozmyt� plam� kr�tkich spodenek
{4900}{4935}i z�owieszczych u�mieszk�w.
{4937}{4992}Mo�e i tak,|ale ja jestem najlepszy.
{5022}{5060}Mo�e najlepszy|w swojej erze.
{5061}{5116}Twierdzisz, �e by� kiedy�|kto� o wiele gorszy ode mnie?
{5117}{5152}O wiele, wiele gorszy.
{5154}{5180}Nie my�l ju� o tym.
{5181}{5210}Mo�esz odej��.
{5212}{5241}Chwila!|Je�li by� kto� gorszy,
{5243}{5276}to chc� wiedzie� kim on by�.
{5277}{5301}"On"?
{5303}{5329}To by�a dziewczyna?
{5331}{5369}�artuj�, to by� ch�opiec.
{5403}{5451}Ale nie b�dziemy si� rozwodzi�|na temat tajemniczej persony
{5452}{5500}z przesz�o�ci, kt�ra ci� przewy�sza�a|pod ka�dym wzgl�dem.
{5502}{5526}Zmykaj.
{5626}{5665}Milhouse, kiedy� istnia� go��,
{5666}{5699}kt�ry by� wi�kszym|psotnikiem ode mnie!
{5701}{5781}O rany! Wyobra� sobie|jego pomocnika.
{5965}{6025}Stary, gdyby zgubi�|ten wielgachny inhalator,
{6027}{6093}mia�by nie�le przer�bane|u rodzic�w.
{6093}{6149}PIELUCHOWE|ELEGANCIKI
{6191}{6271}# Wanienki s� do k�pieli #|# i zabawy z wod� #
{6272}{6370}# Ale jednej rzeczy w niej #|# robi� nie mo�na  #
{6372}{6419}# Kupki w wanience #
{6421}{6465}# Kupki w wanience #
{6466}{6556}# Nie zrobi� kupki #|# do wanienki #
{6557}{6596}/Uwaga!
{6597}{6623}Pora na przek�ski!
{6625}{6671}Mam mleko i ciasteczka.
{6673}{6724}Hydroxeos?!
{6725}{6770}Marge, jak mog�a�?!
{6772}{6834}Te ciasteczka s� pe�ne fruktozy
{6836}{6878}i cz�ciowo uwodornione.
{6880}{6935}Czy ty w og�le czyta�a� ksi��ki,|kt�re ja czyta�am?
{6936}{6968}Ale to z Kwik-E-Mart.
{6970}{7009}Ty i tw�j m�� tam pracujecie.
{7011}{7079}Pr�dzej wla�abym dzieciom do gard�a|zabrudzon� wod� z Gangesu
{7080}{7126}ni� da�a im ten karton
{7127}{7173}raka krowiego,|kt�ry nazywacie "mlekiem."
{7174}{7233}Przepraszam.|Nie wiedzia�am.
{7234}{7299}Marge, dop�ki nie zaczniesz|serwowa� zdrowego jedzenia,
{7301}{7375}Po�udniowe Mamusie wykluczaj�|ci� z kr�gu zak�skowego.
{7413}{7442}Uwodornione, fuj!
{7590}{7632}CZ�OWIEK NA KSIʯYCU,|GUMA W PISUARZE
{7633}{7690}/Tak wyczesany dowcipni� musia�|trafi� do szkolnej gazetki./
{7733}{7780}KUJON STAWIA SI� �OBUZOWI|NABO�E�STWO �A�OBNE W �ROD�
{7784}{7819}Lis, znalaz�em co� dziwnego.
{7820}{7859}10 lat temu gazetka|nie ukazywa�a si�
{7861}{7904}przez ca�e dwa tygodnie.
{7994}{8038}Jeszcze przed t� przerw�|sp�jrz na Skinnera.
{8057}{8121}ODLOTOWY DYREKTOR U�YWA PING PONGA|BY NAUCZA� O K�TACH
{8122}{8168}/A tutaj po tej przerwie.
{8185}{8248}SIEDZIE� CICHO
{8249}{8307}Co� musia�o si� wydarzy�|przez te dwa tygodnie.
{8308}{8396}Co�, co zmieni�o Skinnera z luzaka,|w "ponuraka."
{8398}{8430}Wiem, co si� sta�o:
{8432}{8477}ostateczny figiel.
{8479}{8590}Figiel, kt�ry zmieni� Skinnera|z luzaka w ponuraka.
{8591}{8631}Czy to koparka?
{8666}{8693}Tak!
{8695}{8742}Powi�ksz i wyostrzyj.
{8771}{8818}/Willie!
{8820}{8854}On b�dzie zna� odpowied�.
{8855}{8894}Zanim p�jdziesz,|mo�esz rozda�
{8895}{8932}te gazetki w szkole?
{8933}{9002}Gdybym tego nie zrobi�,|by�by ze mnie wszawy brat.
{9049}{9093}Willie, wiem, �e by�e� �wiadkiem
{9094}{9140}najbardziej wypasionego|�artu od pocz�tku �wiata.
{9142}{9172}Mo�esz mi opowiedzie�?
{9174}{9217}Nie b�d� ci opowiada�
{9219}{9279}o tych mrocznych czasach,|Barcie Simpson.
{9280}{9337}Ale skoro by� kiedy� go�ciu|bardziej odjechany ni� ja,
{9339}{9401}musz� dowiedzie� si� kim on by�,|co zrobi�
{9403}{9443}i ile dni kozy dosta�.
{9444}{9484}Co� si� sta�o.
{9486}{9548}Co�, co zmieni�o|Skinnera i ciebie.
{9550}{9583}Ja si� nie zmieni�em!
{9585}{9634}Zawsze by�em nauczycielem|p�ywania Williem
{9635}{9665}i zawsze nim pozostan�!
{9666}{9702}Widzisz...
{9703}{9745}No dobra, opowiem ci.
{9746}{9813}Lata temu w tej szkole by� basen.
{9865}{9939}/By�em gorliwym, m�odym nauczycielem p�ywania,|kt�ry uczy� m�odzie� ameryka�sk�/
{9940}{10023}/rewolucyjnego stylu|crawla Aberdeen./
{10024}{10062}/To by�a utalentowana grupa,|a my byli�my/
{10064}{10117}/nastawieni na stanowe fina�y.
{10119}{10189}/Sam ogoli�em i nawoskowa�em|ch�opak�w./
{10191}{10297}/A potem nadesz�a|Noc Niespokojnych./
{10299}{10338}Zar�bisty dzie�!
{10373}{10422}/Yo, Skin-man!|Mo�e pomo�esz?/
{10423}{10461}Wraca do ciebie, Jason.
{10462}{10501}- Zosta� w szkole.|- Zostan�./
{10502}{10569}Ale si� napali�em na moje p�ywanie.
{10609}{10665}/Gdyby przesta� gwizda�|i spojrza� pod nogi,/
{10666}{10720}/�wiat nie zmieni�by si�|tamtego wieczora./
{10721}{10801}/Ale nie przesta�, a �wiat si� zmieni�.
{10931}{10991}Robaki!
{11485}{11564}/Ca�y weekend przesiedzia�|w tej krypcie pe�nej obrzydliwych robali./
{11565}{11605}/W poniedzia�ek by�y|warsztaty rozwojowe,/
{11607}{11684}/wi�c Skinnera nie wydobyto|a� do wtorkowego ranka./
{11685}{11804}/Do tego czasu sta� si� tym zakr�conym|potworem, kt�rego widujecie teraz./
{11806}{11889}Zamknij ten basen,|wo�ny Willie.
{11942}{11969}Willie. Bart.
{11970}{11995}Potworze.
{11997}{12038}Moje dupsko nie jest najgorsze
{12040}{12065}w ca�ej historii tej szko�y!
{12066}{12093}Kto to zrobi�, Willie?
{12095}{12154}Nazywa� si� Andy Hamilton.
{12156}{12201}Andy Hamilton.
{12260}{12293}Ale cokolwiek mia�by� zrobi�,
{12295}{12359}nigdy nie wspominaj,|gdzie pozna�e� to nazwisko.
{12360}{12437}Albo zabij� tego, kto ci|o tym powiedzia�.
{12497}{12530}Marge, co robisz?
{12532}{12587}To niezdrowe jedzenie|idzie do kosza.
{12589}{12645}Pe�no w tym chemikali�w,|t�uszczy transgenicznych
{12647}{12697}i ostrego porno.
{12862}{12895}Bez obaw, moje s�odko�ci!
{12896}{12947}Zgasz� ten ogie�!
{12949}{12983}Homie, nie!
{12985}{13034}Wierzch jest pokryty naft�!
{13231}{13320}"Andy Hamilton,|53 Hyperion Drive."
{13321}{13391}Bart, spotkanie ze|swoim bohaterem
{13393}{13423}nie zawsze jest dobrym pomys�em.
{13425}{13488}Ja raz �ledzi�em �wi�tego Miko�aja|z centrum handlowego do domu,
{13489}{13553}i to, co zobaczy�em|nie by�o zbyt mi�e.
{13555}{13599}Nie mog� �y� spokojnie,|wiedz�c, �e mo�e jest kto�
{13600}{13656}lepszy ode mnie w jedynej rzeczy,|w kt�rej jestem dobry.
{13688}{13733}/W�a�cie i imprezujcie!
{13803}{13835}Szalony Klej!
{13837}{13890}Bart, zosta�e�|w�a�nie sfiglowany!
{13892}{13929}To nic takiego.
{13930}{14007}I patrz, jaki� idiota zostawi�|rozpuszczalnik do kleju!
{14092}{14166}RYBIE �BY|- Nadchodzi.
{14168}{14214}/Ay, caramba!
{14249}{14293}Stary, to dla mnie zaszczyt
{14294}{14336}spotka� faceta,|kt�ry zrobaczy� Skinnera.
{14338}{14372}Wiesz, w moich czasach
{14373}{14406}nie mogli�my nagrywa� naszych|kawa��w na YouTube.
{14408}{14445}To trafia�o do lokalnych|wiadomo�ci lub nigdzie.
{14447}{14474}Chipsa?
{14507}{14558}Chwileczk�.
{14559}{14598}Czy w tej puszce s�|wyskakuj�ce w�e?
{14599}{14640}Nie, nie, nie.|Zaufaj mi odrobin�.
{14675}{14702}To prawdziwy w��.
{14725}{14768}Nie b�j si�, ma|usuni�te z�by jadowe.
{14802}{14830}Chocia� nadal mo�e
{14831}{14856}wetrze� ci trucizn�|swoimi dzi�s�ami.
{14916}{14962}Na twoim miejscu lepiej|umy�bym t� r�k�.
{14964}{15046}Mog� ju� i��?|Lepiej zaczekaj.
{15048}{15094}Przez najbli�sze kilka godzin|b�dzie chcia�o ci si� spa�.
{15096}{15130}Czy� nie jest to|najlepszy dzie� w twoim �yciu?
{15276}{15307}Wi�c chcesz zosta�
{15309}{15368}nast�pnym Andy Hamiltonem|podstaw�wki w Springfield?
{15370}{15445}B�dziesz musia� przebi�|te zar�biste figle.
{15447}{15491}/Wnyki na nied�wiedzie|na zaj�ciach wf-u./
{15493}{15540}/Ogie� w dyspenserze wody.
{15542}{15584}/I, oczywi�cie, udawany zawa� serca
{15586}{15641}/podczas mi�dzynarodowego lotu.
{15642}{15713}/Musieli l�dowa� awaryjnie|w Nairobi!/
{15714}{15749}/Jedna laska nie zd��y�a|na sw�j �lub!/
{15791}{15851}Jestem pod wra�eniem.
{15932}{15999}/Andy ma idealne �ycie.
{16000}{16044}Jedyne co robi, to wspomina|swoje dawne kawa�y.
{16045}{16089}A gdy jego mama wraca|do domu z pracy,
{16091}{16127}przygotowuje mu takie kanapki,|jakie sobie za�yczy.
{16158}{16206}Andy wygl�da mi|na nieudacznika.
{16207}{16258}Jak kto� mojego pokroju|mo�e by� nieudacznikiem?
{16259}{16301}# Nieudacznik! #
{16303}{16339}Czy nieudacznik pokaza�by mi,
{16341}{16400}jak wla� tusz drukarski|do butelki z szamponem?
{16402}{16464}W �yciu nie czu�em s...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin