Śpiewnik pielgrzymów.txt

(343 KB) Pobierz
Matko, do Ciebie dzi� idziemy. 
�PIEWNIK PIELGRZYMKOWY

O�rodek Dokumentacji
i Studi�w Spo�ecznych
Warszawa 1989
Ok�adk� projektowa� Marek Skwara
94
pozycja ksi��kowa

ISBN 83-7012-041-5
Printed in Poland. Wydawnictwo O�rodka Dokumentacji i Studi�w Spo�ecznych (ODISS), 00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 45 m. 12, skr. poczt. 79, tel. 29-17-58. Wydanie II. Nak�ad 100 000. Obj�to�� ark. wyd. 19, ark. druk. 22,5. Papier offsetowy kl. III. 70X100/71. Podpisano do druku w maju 1989 r. Druk uko�czono w maju 1989 r. Zam. 568/1100/89. A-79 ��dzka Druikairnia Dzie�owa, Zak�ad Nr 3 w Tomaszowie Maz.
WST�P
Z rado�ci� oddajemy do r�k pielgrzym�w i wszystkich mi�uj�cych �piewanie na cze�� Pana i Jego Matki nowy �piewnik pielgrzymkowy pod tytu�em Matko, do Ciebie dzi� idziemy. Bogaty zestaw pie�ni, zar�wno wsp�czesnych, jak i tradycyjnych, �wiadczy o wielkim znaczeniu �piewania na szlakach pielgrzymkowych.
Odczuwany ustawicznie rozw�j ruchu p�tniczego i entuzjazmu pielgrzymowania do Matki Bo�ej na Jasnej G�rze, a tak�e do innych sanktuari�w, wyra�a si� bardzo mocno mi�dzy innymi w powstaj�cych licznych pie�niach i piosenkach religijnych. Zawsze istnia�a potrzeba wypowiadania swoich prze�y� poprzez �piewanie psalm�w, hymn�w i pie�ni pe�nych ducha. Dowody tego znajdujemy na kartach Pisma �wi�tego. Pierwszym przyk�adem s� psalmy Dawidowe. Stamt�d czerpiemy najcz�ciej, jak ze �r�d�a, teksty do modlitwy �piewanej. One te� stanowi� natchnienie, by w s�owach i melodii wyra�a� wszystkie prze�ycia i codzienne sprawy cz�owieka.
Jest rzecz� naturaln�, �e w sercach ludzi, id�cych w pielgrzymce, budzi si� rado�� bycia we wsp�lnocie, w kt�rej przez wiar�, nadziej� i mi�o�� jest obecny �ywy B�g. Rado��, p�yn�ca z tej obecno�ci i przebywania razem z bra�mi, wyzwala wdzi�czno�� dla Boga, uwiel-
bienie i gotowo�� do zanoszenia b�aga�, najch�tniej wyra�anych w �piewaniu. Tre�ci ewangeliczne wielu pie�ni spe�niaj� tak�e funkcj� katechetyczn� i wychowawcz�, budz�c g��bok� refleksj� nad w�asnym �yciem i jego problemami. Uobecnia si� w nich jakby or�dzie zbawcze, skierowane do ka�dego ludzkiego serca, kt�re potrzebuje Boga, jak chory lekarstwa. Dlatego pie�ni te tak poci�gaj� i fascynuj� wszystkich, bo prost� tre�ci� i pi�kn� melodi� zach�caj� do osobistego wej�cia w przygod� spotkania z Bogiem, mi�uj�cym Ojcem. �piew pielgrzymkowy ma t� si��, kt�ra jednoczy w uwielbieniu Boga i Jego mi�o�ci oraz zespala wszystkich �piewaj�cych w jedn� rodzin�, w jeden Ko�ci� Bo�y.
Wiele z tych pie�ni s�u�y sprawowaniu liturgii i wchodzeniu w najg��bsze tajemnice wiary. Wiele z tych pie�ni m�wi o mi�o�ci do Naj�wi�tszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela i Matki Ko�cio�a, i jest sposobem pozdrawiania Maryi, b�ogos�awienia Jej i b�agania o wstawiennictwo u Boga � zar�wno w obecnych do�wiadczeniach i problemach �yciowych, jak i w godzin� najwi�kszych zagro�e� i �mierci.
Wiele z tych pie�ni zawiera w sobie, przez swoj� rytmiczno��, moc podtrzymywania marszu i jego szybko�ci. W dawniejszych pielgrzymkach, kiedy nie u�ywano �adnych urz�dze� nag�a�niaj�cych, rytmiczny �piew odgrywa� szczeg�ln� rol�, zar�wno dla jednoczenia ca�ej grupy w r�wnym marszu, jak i w przekazywaniu intencji modlitewnych oraz zawo�a� b�agalnych albo pochwalnych.
Pie�� pielgrzymkowa przez swoj� melodyjno�� oraz trafne okre�lenie stanu duszy � wyrywa uczestnik�w
marszu z bezduszno�ci, z apatii i zniech�cenia, ze smutku i rozpaczy, ze zw�tpienia i niewiary, ofiarowuj�c spok�j, kt�ry jest darem Boga. Pobudza do refleksji i przyczynia si� cz�sto do podj�cia drogi �ycia, by sta� si� �nowym cz�owiekiem".
Niekt�re zawarte w �piewniku utwory s� raczej piosenkami, ni� pie�niami. Maj� one charakter l�ejszy, pogodny. Na d�ugich i trudnych odcinkach pielgrzymowania takie �piewy odgrywaj� r�wnie� pozytywn� rol�. Bior�c jednak pod uwag� pokutny charakter pielgrzymki, tego rodzaju �piewy trzeba stosowa� umiarkowanie. Pie�ni te mog� jednak pos�u�y� jako uzupe�nienie programu r�nego rodzaju spotka� o charakterze pogodnym, tak�e poza pielgrzymk�.
�piewnik zosta� podzielony na cztery cz�ci. Pierwszy dzia� stanowi� wsp�czesne pie�ni religijne, kt�re inspirowane s� tre�ciami ewangelicznymi (tak zwana �Ewangelia w piosence"). Do tych pie�ni zosta�y do��czone funkcje gitarowe, tak by mog�y by� z �atwo�ci� �piewane z towarzyszeniem gitary. Drug� cz�� �piewnika tworz� tradycyjne pie�ni religijne oraz �piewy liturgiczne. W�r�d nich s� i takie, kt�re wykonywane s� tylko podczas pielgrzymowania i maj� charakterystyczne dla pielgrzymkowego �piewania melodie. W pielgrzymce uczestnicz� te� dzieci; w niekt�rych grupach jest ich po kilkaset. Dla nich s� r�wnie� �piewy, aby i one mog�y prze�ywa� na sw�j spos�b rado�� pielgrzymowania. Ostatni� cz�� zajmuj� modlitwy i wezwania litanijne najcz�ciej stosowane w pielgrzymce oraz Godzinki o Niepokalanym Pocz�ciu Naj�wi�tszej Maryi Panny.
Pielgrzym ze �piewnikiem w r�ku b�dzie m�g� jeszcze
pe�niej wielbi� Boga, a zarazem coraz lepiej odkrywa� tajemnice swojego serca, kt�re stanie si� szcz�liwe i spokojne, gdy zawierzy Panu.
�piewnik by� kszta�towany przez lata �piewania najpi�kniejszych pie�ni w Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej. Wierzymy, �e b�dzie przydatny wszystkim pielgrzymom, kt�rzy w rzeszy p�tnik�w obieraj� drog� ku Jasnej G�rze.
�lady historii Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej odnale�� mo�na tak�e w pie�niach, zgromadzonych w naszym �piewniku. Jedna z nich wr�cz opiewa tras� i dzieje pielgrzymki. Zapewne podobne pie�ni i piosenki powstaj� r�wnie� w poszczeg�lnych grupach, maj�cych swoj� tradycj� i specyfik�, a tak�e � z ca�� pewno�ci� � w innych pielgrzymkach.
Warszawska Pielgrzymka Piesza, zwana �Matk� pielgrzymek polskich", idzie t� sam� tras� z Warszawy na Jasn� G�r� ju� ponad 276 lat. Nie znaczy to, aby by�a pielgrzymk� najstarsz�; p�tnicy � r�wnie� w du�ych grupach � przybywali do Cudownej Ikony na Jasnej G�rze od tak dawna, jak dawno istnieje Jasnog�rskie Sanktuarium � a wi�c od przesz�o sze�ciu wiek�w. Jednak�e Warszawska Pielgrzymka Piesza wyrusza nieprzerwanie od 1711 roku, kiedy to zanios�a na Jasn� G�r� srebrne votum w podzi�ce za odwr�cenie kl�ski zarazy i z b�aganiem o zachowanie od niej miasta, kt�re w�wczas zamyka�o si� w obr�bie istniej�cych do dzi� mur�w obronnych. Ko�ci� Pielgrzymkowy pod wezwaniem Ducha �wi�tego ufundowany zosta� dla Zakonu Ojc�w Paulin�w przez kr�la Jana Kazimierza, jako wyraz wdzi�czno�ci za obron� Cz�stochowy w okresie szwe-
dzkiego �potopu". Wychodzi�y z niego pielgrzymki za czas�w Pierwszej Rzeczypospolitej, w okresie rozbior�w i niewoli, w latach powsta� i wojen, w czasie burz dziejowych i w czasie pokoju. Ma pielgrzymka swoich m�czennik�w � wymordowan� przez zaborczych �o�nierzy kompani� p�tnicz� na czele z kap�anem, pochowan� w Grobach Pielgrzymich, znajduj�cych si� na trasie, co roku nawiedzanych przez pielgrzymk�. Podlega�a pielgrzymka wielu carskim zakazom, ograniczeniom i innym szykanom. W czasie ostatniej wojny, wobec ca�kowitego zakazu organizowania wszelkich imprez masowych, ma�e grupy p�tnik�w sz�y w ukryciu na Jasn� G�r�. Nawet w czasie Powstania Warszawskiego 1944 roku, kiedy wraz z ca�ym miastem r�wnie� ko�ci� pod wezwaniem Ducha �wi�tego leg� w gruzach, grupka mieszka�c�w Warszawy, kt�ra znalaz�a si� poza jej obszarem, posz�a w sierpniu w pielgrzymce na Jasn� G�r�. Odbudowali Ojcowie Paulini zniszczony ko�ci� i klasztor, pielgrzymki wr�ci�y na stare miejsce i zn�w wychodz� z ulicy D�ugiej, cho� nieraz pr�bowano je ogranicza�, a nawet zakazywa�.
Piesza Pielgrzymka jest nieod��czn� cz�ci� historii Warszawy i jej dnia dzisiejszego. Co roku dziesi�tki tysi�cy ludzi ruszaj� w drog�, �piewaj�c: Matko, do Ciebie dzi� idziemy! I coraz liczniej, z r�nych, nawet najbardziej odleg�ych miast i diecezji, a tak�e ze �wiata ca�ego � id� pielgrzymi na Jasn� G�r�. Niech ten �piewnik s�u�y im wszystkim.
Dzi�kuj� klerykom Wy�szego Seminarium Duchownego Ojc�w Paulin�w w Krakowie � braciom Ignacemu Stankiewiczowi i  Dariuszowi Cichorowi, kt�rzy
8
� uczestnicz�c przez kilka lat w pielgrzymce i kieruj�c �piewami w swoich grupach pielgrzymkowych � dokonali wyboru pie�ni i zestawili je w niniejszym porz�dku. Niech Pan otworzy nasze usta, aby�my zgodnie �piewali Jego chwa��!
O. Szczepan W. Ko�nik ZP Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej
Podczas pielgrzymek �piewane s� tak�e inne pie�ni, kt�rych w tym zbiorze nie uda�o si� nam zamie�ci�.
Wydawcy
PIE�NI PIELGRZYMKOWE
ANIO� KO�YSZE Z�OTYM DZWONEM
e       D                      e
Ref. Anio� ko�ysze z�otym dzwonem,
G      D       C  a      e
Na Anio� Pa�ski bije dzwon.
G          D            a
1.   B�d� pozdrowiona, Maryjo, Matko   D
m�dro�ci.
Uporz�dkowanej rytmem Bo�ego oddechu. Rodzicielko Bo�a, pasterko naszych �ez. B�d� pozdrowiona. Panno macierzy�ska. B�ogos�awiona mi�dzy niewiastami. Pe�na �aski. Rodzicielko Mesjasza, Panno wybrana, o Panno wybrana.
2.   Jeste� pi�kna, jak namioty Kedaru, Jak kobierce salomonowe.
Jak stoki Gileadu,
Jak ogr�d pachn�cy balsamem i nardem
O sarno na zielonych ��kach,
O mi�o�ci nad �mier� silniejsza.
AVE MARIA
G    h             CD
1-   Gdy kl�cz� przed Tob�,
G       h      C         D
Modl� si� i sk�adam ho�d.
13
G         C       D              G
We� ten dzie�, uczy� go Twym,
C          D        G
I we mnie mi�o�� wznie�.
G  h      C D   G    h    CD
Rei. Ave Maria, gratia plena,
G     D     h   G      C     D     G
Dominus tecum, benedicta tu.
2.   Wszystko Tobie daj�. Ka�dy sen i ka�d� my�l. Matko Boga, Matko moja. Wznie� je przed Pana tron.
Rei. Ave Maria...
3.   Gdy kl�cz� przed Tob�, Widz� Tw� radosn� twarz. Ka�da my�l, ka�de s�owo.
Niech spocznie w d�oniach Twych.
Rei. Ave Maria...
BALLADA EWANGELICZNA
d
1.   Szuka� szcz�cia, szuka� celu �ycia
g
chcia�em
A7     ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin