Egzamin pytania.txt

(8 KB) Pobierz
1. Wartoć wypadkowej siły zewnętrznej działajšcej na układ o zmiennej masie jest równy zero. Wykazać, co jest ródłem przyspieszenia ciała.
2.Wykazać, że energia kinetyczna bryły sztywnej poruszajšcej się po okręgu nie zależy od osi obrotu.
3. Kinetyczna i energetyczna interpretacja stopni swobody.
4. Wyprowad wzór na warunek wzmocnienia interferencyjnego dwóch fal spójnych drgajšcych w zgodnych fazach.
5. Mikroskopowa interpretacja temperatury.
6. Jeden mol powietrza pod cinieniem p i objętoci V rozpręża się:
a) izobarycznie,
b) izotermicznie
do dwukrotnie większej objętoci. Przy której przemianie wykonana została większa praca?
7. Wyprowad zależnoć współczynnika tarcia wewnętrznego w gazach od parametrów mikroskopowych gazu.
8. Wykaż, że siły elektrostatyczne sš siłami zachowawczymi.
9. Jakš pracę wykonuje siła, z którš pole magnetyczne o indukcji B oddziałowywuje na czšstkę o ładunku q poruszajšcš się z prędkociš V prostopadłš do wektora indukcji B?
10. W oparciu o prawo Biota-Savarta wyprowadzić zależnoć wartoci indukcji pola magnetycznego od odległoci od nieskończonego przewodnika, w którym płynie pršd o natężeniu I
1. Wykazać słusznoć postulatu Einsteina o niezmiennoci wiatła w próżni w różnych układach odniesienia.
2. Udowodnić Twierdzenie Steinera.
3. Wykazać, w ktorej przemianie gazu doskonałego rednia prędkoć czšstek gazu nie ulega zmianie.
4. Czy gaz doskonały wykonuje pracę rozprężajšc się adiabatycznie? Odpowied uzasadnij.
5. Jaka jest przyczyna zjawiska dyfuzji i czy jest ono odwracalne?
6. Wykazać, że siły elektrostatyczne sš siłami zachowawczymi.
7. Dlaczego linie sił pola elektrostatycznego nigdy się nie przecinajš?
8. W oparciu o Prawo Gaussa wyprowadzić wzór na pojemnoć kondensatora cylindrycznego o promieniach R1 i R2 oraz wysokoci H.
9. Definicja strumienia pola magnetycznego.
10. W oparciu o zasadę Fermata wyprowadzić wzór na prawo odbicia. 
1. W oparciu o dowiadczenie Michelsona Marleya wyprowadzić wzór na dylatacje czasu.
2. W oparciu o zasadę prac wirtualnych wyjanić zasadę działania prasy rubowej.
3. Ile razy ciepło molowe gazu przy stałej objętoci jest mniejsze od ciepła molowego gazu pod stałym cinieniem?
4. Jeden mol powietrza pod cisnieniem p1 i objetosci V1 rozpreza sie do dwukrotnie większej objętoci
a)izobarycznie
b)izotermicznie
W której przemianie zostanie wykonana większa praca?
5. Jaka jest przyczyna występowania zjawiska przewodnictwa cieplnego
6. Ładunek Q rozmieszczono na przewodniku w kształcie szecianu o boku a. Czy gęstoć powierzchniowa ładunku będzie taka sama na całej powierzchni szescianu?
7. Jakie powierzchnie nazywamy powierzchniami ekwipotencjalnymi?
8. W oparciu o prawo Gaussa wyprowadzić wzór na pojemnoć kondensatora kulistego o promieniu okładek R1 i R2.
9. Warunek powstania siły elektromotorycznej indukcji.
10. W oparciu o zasadę Fermata wyprowadzić wzór na prawo załamania wiatła. 

2011
1 zestaw:

1. Pamiętajšc, że w ruchu jednostajnie zmiennym wartoć przyspieszenia a=const oraz zależnoć pomiędzy wartociš przyspieszenia a wartociš prędkoci opisuje wzór a=dV/dt wyprowadzić zależnoć drogi s=f(t) przyjmujšc, że dla t=0 V=V0 (t-czas)

2. Wyjanić zjawisko interferencji i wyprowadzić wzór na warunek wzmocnienia dwóch fal spójnych drgajšcych w przeciwnych fazach.

3. Wyprowadzić wzór na kondensator kulisty o promieniu R1 i R2 wypełniony dielektrykiem o przenikalnoci ?r

4. Dlaczego siły jšdrowe majš charakter wymienny?

5. Wyjanić przemianę ß-

2 zestaw:

1. F=0, ciało o zmiennej masie i prędkoci. Wykazać co powoduje przyspieszenie.
2. Wyjanić zjawisko rezonansu i wyprowadzić wzór na omega rezonansowe.
3. Z zasady fermata wyprowadzić prawo załamania fali elektromagnetycznej.
4. Wyprowadzić prawo rozpadu promieniotwórczego.
5. Co tam o jaki powłokach i jakim Beta+ 


1. W czasie t ruchu jednostajnie zmiennego wartoć prędkoci ciała wzrosła od wartoci v1 do wartoci v2. Ile wynosi rednia wartoć prędkoci w tym ruchu.
2. Wykazać co jest ródłem siły w układzie nieinercjalnym, poruszajšcym się wzdłuż osi OX ze stałym przyspieszeniem o wartoci a.
3. Obliczyć pracę siły dorodkowej działajšcej na punkt materialny o masie m poruszajšcy się po okręgu o promieniu Rz prędkociš kštowš ?.
4. W oparciu o definicję momentu bezwładnoci obliczyć moment bezwładnoci jednorodnego pręta o masie m i długoci l względem osi przechodzšcej przez jeden z jego końców.
5. Wyprowadzić wzór na częstotliwoci wyższych harmonicznych w strunie o długoci l zamocowanej na obu końcach. Wartoć prędkoci dwięku w strunie wynosi v.
6. Mieszanina tlenu i azotu spełnia założenia modelu gazu doskonałego. Temperatura mieszaniny wynosi T. Czšsteczki którego gazu majš większš energię kinetycznš.
7. Wykazać równoważnoć praw Coulomba i Gaussa dla ładunków punktowych.
8. W oparciu o prawo Biota-Savarta wyprowadzić wzór na indukcję pola magnetycznego nieskończonego przewodnika z pršdem w zależnoci od odległoci B=f(r).
9. Dlaczego radio przykryte puszkš Faradaya nie wysyła fal akustycznych.
10. Opisać krótko 3 zjawiska potwierdzajšce kwantowš naturę wiatła.
11. Wyprowadzić zależnoć pomiędzy długociš orbity bohrowskiej w atomie wodoru, a długociš fali elektronu kršżšcego po tej orbicie.
12. Wyjanić rozpad beta-
13. Jak można rozróżnić w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B pozyton i elektron? Obie czšstki majš jednakowš prędkoć v skierowanš prostopadle do wektora B.
14. Jakie zjawiska fizyczne osłabiajš natężenie promieniowania elektromagnetycznego przy przejciu przez materię?

1. W pierwszej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego, ciało przebyło drogę s. Jakš drogę przebędzie ciało w cišgu trzeciej sekundy ruchu?
2. W oparciu o II zasadę dynamiki, wykazać słusznoć I zasady dynamiki Newtona dla punktu materialnego.
3. Dlaczego siły wewnętrzne układu odosobnionego nie zmieniajš pędu tego układu?
4. Oblicz pracę siły dorodkowej działajšcej na punkt materialny o masie m poruszajšcy się po okręgu o promieniu R z prędkociš kštowš gamma.
5. W oparciu o definicję momentu bezwładnoci obliczyć moment bezwładnoci jednorodnego okręgu o masie m i promieniu R.
6. Wyprowadzić wzór na częstotliwoć wyższych harmonicznych w piszczałce organowej obustronnie otwartej o długoci L. Prędkoć dwięku w powietrzu równe u.
7. Mieszanina tlenu i azotu spełnia założenia modelu gazu doskonałego. Temperatura mieszaniny wynosi T. Czšsteczki którego gazu majš większš energię kinetycznš?
8. Oblicz potencjał w rodku metalowej kuli o promieniu R naładowanej dodatnio ładunkiem Q.
9. W oparciu o prawo Biota-Savarta wyprowadzić wzór na indukcję pola magnetycznego w rodku kołowego przewodnika z pršdem.
10. Dlaczego radio przykryte puszka Faradaya nie wysyła fal akustycznych?
11. Opisać krótko trzy zjawiska potwierdzajšce falowš naturę wiatła.
12. Wyjanić rozpad beta plus.
13. Jak można rozróżnić w jednorodnym polu magnetycznym pozyton i elektron? Obie czšstki majš jednakowš prędkoć v skierowanš prostopadle do wektora indukcji magnetycznej B.
14. Jakie zjawiska fizyczne osłabiajš natężenie promieniowania elektromagnetycznego przy przejciu przez materię?

1. Wychodzšc z równania ruchu, wyprowadzić wyrażenia na zależnoci czasowe prędkoci i położenia ciałš poruszajšcego się wzdłuż osi OX z przyspieszeniem a, o prędkoci poczštkowej v zero. Położenie poczštkowe ciała wynosi x zero.
2. Udowodnić zasadę zachowania pędu dla układu odosobnionego.
3. Wyprowadzić wzór na energię kinetycznš w ruchu obrotowym dla bryły sztywnej.
4. Definicja logarytmicznego dekrementu tłumienia. Wyprowadzić wzór.
5. Wyjanić zjawisko interferencji i wyprowadzić wzór na warunek wzmocnienia dwóch fal spójnych drgajšcych w przeciwnych fazach.
6. Mikroskopowa interpretacja cinienia gazu doskonałego.
7. Zjawiska transportu - wymienić przyczyny występowania.
8. Wyprowadzić wzór na pojemnoć kondensatora kulistego o promieniach R1 i R2 wypełniony dielektrykiem o przenikalnoci er.
9. Podać prawo Biota-Savarta i wyznaczyć przy jego pomocy wzór na indukcję B w rodku przewodnika kołowego o promieniu R, w którym płynie pršd o natężeniu I.
10. Trzy zasadnicze sposoby uzyskiwania indukowanej siły elektromotorycznej. Oblicz siłę elektromotorycznš w przewodniku wygiętym w okršg o promieniu r, jeżeli wektor indukcji pola magnetycznego jest prostopadły do powierzchni koła i maleje wykładniczo z czasem B=B'exp(-at), gdzie a = const.
11. Podać i wyjanić zjawiska wiadczšce o kwantowej naturze promieniowania elektromagnetycznego.
12. W oparciu o dowiadczenie Michelsona Morleya wyprowadzić wzór na dylatację czasu.
13. Po jakim czasie rozpadowi ulegnie 75% liczby poczštkowej jšder pierwiastka promieniotwórczego o stałej rozpadu lambda? Podaj sens fizyczny stałej rozpadu promieniotwórczego.
14. Rozpad beta minus.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin