NEJ 07 - Ostrze Zwycięstwa 01 - Podbój.pdf

(816 KB) Pobierz
NEJ Tom 8 Ostrze Zwyciêstwa I -- Podboj
6382824.001.png
TomVIII
OstrzeZwyci¦stwaI
PODBÓJ
GregKeyes
Przekład
AleksandraJagiełowicz
6382824.002.png 6382824.003.png
Tytułoryginału
EDGEOFVICTORYI–CONQUEST
Redakcja
ZBIGNIEWFONIOK
MAGDALENASTACHOWICZ
ANDRZEJWITKOWSKI
JOLANTAKUCHARSKA
RENATAKUK
Ilustracjanaokładce
TERESENIELSEN
Publishedoriginallyunderthetitle
EdgeOfVictoryI–Conquest
byBallantineBooks2001.
ForthePolishedition
WydawnictwoAmberSp.zo.o.
WydanieI2001.
ISBN83-7245-765-4
DlaCharlieSheeriwszystkichmoichprzyjaciółwSalleAuriolSeattle
PROLOG
Dorsk82przycupn¡łzakamiennymistopniaminabrze»awsam¡por¦,
abyuchyli¢si¦przedpromieniemlaserowym,wystrzelonympodrugiejstronie
wody.
–Szybkonapokład–rzuciłswoimpodopiecznym.–Znównasznale¹li.
Łagodniepowiedziane.Oddrugiejstronywałuprzeciwpływowegozbli»ał
si¦tłummniejwi¦cejpi¦¢dziesi¦ciuAqualishów.Wpadalinasiebieiwyda-
walichrapliweokrzyki.Wi¦kszo±¢byłauzbrojonatylkowpałki,no»eczy
kamienie,alekilkuniosłowłócznieenergetyczne,aconajmniejjedenmiał
miotacz,oczymdobitnie±wiadczyładymi¡cadziurawnabrze»u.
–Niechpanwraca,mistrzuDorsk–błagałrobotprotokolarny3D-4za
jegoplecami.
Dorskskin¡łbezwłos¡głow¡pokryt¡zielono-»ółtymwzorem.
–Zaraz.Musz¦ichzatrzyma¢nakładce,»ebywszyscyzd¡»yliwej±¢na
pokład.
–Niezatrzymaichpanwpojedynk¦,sir.
–Chybadamrad¦.Pozatymmusz¦spróbowa¢znimiporozmawia¢.To
niemasensu.
–Oniposzaleli–odparłrobot.–Niszcz¡robotywcałymmie±cie!
–Nies¡szaleni–sprostowałDorsk.–Tylkoprzera»eni.Yuuzhanie
Vongs¡naAndo,wkrótcemog¡podbi¢planet¦.
–Aledlaczegoniszcz¡roboty,mistrzuDorsk?
–Poniewa»Yuuzhanienienawidz¡maszyn–wyja±niłkhommickiklon.–
Uwa»aj¡jezablu¹nierstwo.
–Jaktomo»liwe?Dlaczego?
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin