CDN_OPT!MA_Analizy_15.pdf

(612 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_Analizy_14.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Analizy
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140318.001.png 96140318.002.png 96140318.003.png 96140318.004.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania
Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie
autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe
bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania
w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)
zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz
podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI .............................................................................................................................................. 3
2 MODUŁ ANALIZY – INFORMACJE OGÓLNE................................................................................................ 6
2.1 WSTĘP ...................................................................................................................................................... 6
2.2 UŻYTKOWANIE MODUŁU............................................................................................................................ 6
3 OBSŁUGA MODUŁU CDN OPT!MA ANALIZY ............................................................................................... 7
3.1 ZAKŁADKA WYKRES ................................................................................................................................... 8
3.2 ZAKŁADKA PARAMETRY GRAFICZNE ........................................................................................................... 8
3.3 ZAKŁADKA DANE SERII WYKRESU .............................................................................................................. 8
3.4 ZAKŁADKA WYSYŁANIE WYNIKÓW ............................................................................................................. 9
3.5 EDYCJA WYKRESÓW .................................................................................................................................. 9
4 ANALIZA DLA MODUŁU CDN OPT!MA KASA/BANK................................................................................. 10
4.1 LISTA REJESTRÓW KASOWYCH/ BANKOWYCH.......................................................................................... 10
4.1.1 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH................................................................................................... 10
4.1.1.1 KALENDARZ PŁATNOŚCI DLA REJESTRU ..................................................................... 10
4.1.1.2 ZAPISY + PRELIMINARZ............................................................................................. 11
4.1.1.3 WYDATKI WG KATEGORII .......................................................................................... 11
4.1.1.4 WPŁYWY WG KATEGORII........................................................................................... 11
4.1.1.5 HISTORIA OBROTÓW NA RACHUNKU ......................................................................... 12
4.1.1.6 LISTA RAPORTÓW ..................................................................................................... 12
4.2 FORMULARZ RAPORTU KASOWEGO/ BANKOWEGO ................................................................................... 12
4.2.1 HISTORIA OBROTÓW NA RACHUNKU .......................................................................................... 12
4.3 LISTA RAPORTÓW KASOWYCH/ BANKOWYCH DLA REJESTRU ................................................................... 12
4.3.1 HISTORIA OBROTÓW NA RACHUNKU .......................................................................................... 12
4.4 RAPORT KASOWY/ BANKOWY – FORMULARZ............................................................................................ 12
4.4.1 HISTORIA OBROTÓW NA RAPORCIE ........................................................................................... 12
4.5 LISTA ZAPISÓW KASOWYCH/ BANKOWYCH .............................................................................................. 12
4.5.1 WYDATKI WG KATEGORII........................................................................................................... 12
4.5.2 PRZYCHODY WG KATEGORII ...................................................................................................... 12
4.6 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI........................................................................................................................ 12
4.6.1 DŁUŻNICY/ WIERZYCIELE........................................................................................................... 12
4.6.1.1 PŁATNOŚCI KLIENTA ................................................................................................. 13
4.6.2 STRUKTURA WIEKOWA .............................................................................................................. 13
4.6.2.1 ZAPISY STRUKTURY WIEKOWEJ................................................................................. 14
4.6.3 PLANOWANE WYDATKI WG KATEGORII ...................................................................................... 15
4.6.4 PLANOWANE PRZYCHODY WG KATEGORII .................................................................................. 15
4.6.5 KALENDARZ ............................................................................................................................... 16
5 ANALIZY DLA MODUŁU CDN OPT!MA FAKTURY ..................................................................................... 17
5.1 ANALIZY DOSTĘPNE Z LIST DOKUMENTÓW.............................................................................................. 17
5.1.1 ANALIZA SPRZEDAŻY WG KONTRAHENTÓW ................................................................................ 17
5.1.1.1 SPRZEDAŻ TOWARÓW DLA KONTRAHENTA ................................................................ 18
5.1.2 ANALIZA SPRZEDAŻY WG TOWARÓW ......................................................................................... 18
5.1.2.1 SPRZEDAŻ TOWARU DLA KONTRAHENTÓW ................................................................ 19
5.1.3 ANALIZA SPRZEDAŻY WG GRUP .................................................................................................. 19
5.1.3.1 SPRZEDAŻ WG GRUP TOWAROWYCH W GRUPIE KONTRAHENTÓW ............................. 20
5.1.3.2 SPRZEDAŻ WG GRUP KONTRAHENTÓW W GRUPIE TOWAROWEJ ................................ 20
5.1.4 ANALIZA SPRZEDAŻY WG KATEGORII ......................................................................................... 20
5.1.4.1 SPRZEDAŻ WY GRUP TOWAROWYCH/ KONTRAHENTÓW W KATEGORII ....................... 20
5.1.5 UDZIAŁY KONTRAHENTÓW W SPRZEDAŻY .................................................................................. 21
5.1.6 UDZIAŁY TOWARÓW W SPRZEDAŻY ........................................................................................... 21
5.1.7 SPRZEDAŻ W CZASIE.................................................................................................................. 22
5.2 FORMULARZ FAKTURY SPRZEDAŻY .......................................................................................................... 22
5.2.1 MARŻA DOKUMENTU .................................................................................................................. 22
5.2.1.1 MARŻA DOKUMENTU WG TOWARÓW ......................................................................... 22
6 ANALIZY DLA MODUŁU CDN OPT!MA HANDEL ........................................................................................ 23
6.1 LISTA ZASOBÓW ..................................................................................................................................... 23
6.1.1 WARTOŚĆ ZASOBÓW W CZASIE ................................................................................................. 23
6.1.2 ILOŚĆ ZASOBÓW W CZASIE........................................................................................................ 23
6.1.3 PLAN DOSTAW ........................................................................................................................... 23
6.2 WYDANIA ZEWNĘTRZNE/ PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE.................................................................................. 23
6.2.1 ANALIZA WZ/PZ WG KONTRAHENTÓW........................................................................................ 24
6.2.1.1 ANALIZA WZ/PZ TOWARÓW DLA KONTRAHENTA ........................................................ 24
6.2.2 ANALIZA WZ WG TOWARÓW ...................................................................................................... 24
Str. 4
Moduł Analizy v. 15.0
6.2.2.1 WZ/PZ TOWARU DLA KONTRAHENTÓW...................................................................... 25
6.2.3 ANALIZA WZ/PZ WG GRUP.......................................................................................................... 25
6.2.3.1 WZ/PZ GRUP – WYKRESY PODRZĘDNE ....................................................................... 25
6.2.4 ANALIZA WZ/PZ WG KATEGORII ................................................................................................. 25
6.2.4.1 WZ/PZ GRUP W KATEGORII ....................................................................................... 26
6.3 WYDANIE ZEWNĘTRZNE – FORMULARZ DOKUMENTU ............................................................................... 26
6.3.1 MARŻA NA DOKUMENCIE............................................................................................................ 26
6.3.1.1 MARŻA DOKUMENTU WG TOWARÓW ......................................................................... 26
6.4 PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE/ ROZCHODY WEWNĘTRZNE............................................................................. 26
6.5 PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE ..................................................................................................... 27
6.6 KOMPLETACJA – PRZYJĘCIA PRODUKTÓW/ ROZCHODY SKŁADNIKÓW....................................................... 27
6.7 BILANS OTWARCIA.................................................................................................................................. 27
7 ANALIZA DLA MODUŁU CDN OPT!MA SERWIS ........................................................................................ 28
7.1 ANALIZY DOSTĘPNE Z LISTY ZLECEŃ SERWISOWYCH............................................................................... 28
7.1.1 ANALIZA CZYNNOŚCI WG SERWISANTÓW................................................................................... 28
7.1.1.1 ANALIZA CZYNNOŚCI SERWISANTA – WYKRES PODRZĘDNY ....................................... 28
7.1.2 ANALIZA WYKONANYCH CZYNNOŚCI W ZADANYM OKRESIE ........................................................ 28
7.1.3 ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ POBIERANYCH CZĘŚCI............................................................................. 28
7.1.3.1 NAJCZĘŚCIEJ POBIERANE CZĘŚCI: DOKUMENTY SKOJARZONE -WYKRES PODRZĘDNY . 29
7.1.4 ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ WYKONANYCH CZYNNOŚCI...................................................................... 29
7.1.4.1 NAJCZĘŚCIEJ WYKONANE CZYNNOŚCI: DOKUMENTY SKOJARZONE – WYKRES
PODRZĘDNY .............................................................................................................................. 29
8 ANALIZA DLA MODUŁU CDN OPT!MA PŁACE I KADRY ........................................................................... 30
8.1 KADRY – LISTA PRACOWNIKÓW............................................................................................................... 30
8.1.1 OGÓLNA STRUKTURA ZATRUDNIENIA......................................................................................... 30
8.1.2 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG STANOWISK ............................................................................. 30
8.1.3 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG RODZAJU UMOWY .................................................................... 30
8.2 PŁACE – WYPŁATY PRACOWNIKÓW.......................................................................................................... 30
8.2.1 KOSZTY WYNAGRODZEŃ (WYPŁATY BRUTTO)............................................................................. 30
8.2.1.1 KOSZTY WYNAGRODZEŃ DLA ELEMENTU ................................................................... 30
9 ANALIZA DLA MODUŁÓW KSIĘGOWYCH................................................................................................. 31
9.1 REJESTRY VAT ........................................................................................................................................ 31
9.1.1 ZESTAWIENIE KOSZTÓW/ PRZYCHODÓW WG KATEGORII ........................................................... 31
9.1.2 REJESTRY VAT WG STAWEK ....................................................................................................... 31
9.1.3 REJESTR VAT WG KLASYFIKACJI................................................................................................. 31
9.2 EWIDENCJA SAMOCHODÓW..................................................................................................................... 31
9.2.1 KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODU............................................................................................... 31
9.3 EWIDENCJA DODATKOWA ....................................................................................................................... 32
9.3.1 EWIDENCJA DODATKOWA WG KATEGORII.................................................................................. 32
9.4 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.......................................................................................................... 32
9.4.1 STRUKTURA MAJĄTKU FIRMY ..................................................................................................... 32
9.4.2 WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO .................................................................................................. 32
9.5 LISTA DOKUMENTÓW ŚRODKÓW TRWAŁYCH: ZAKŁADKA WSZYSTKIE....................................................... 32
9.5.1 STRUKTURA KOSZTÓW AMORTYZACJI ........................................................................................ 32
9.6 KSIĘGA PODATKOWA: ZAPISY KPIR ......................................................................................................... 32
9.6.1 ZAPISY KSIĘGOWE WG KATEGORII............................................................................................. 32
9.6.2 ZAPISY KSIĘGOWE WG KOLUMN................................................................................................. 33
9.6.3 BILANS AKTUALNY ..................................................................................................................... 33
9.7 KSIĘGA HANDLOWA: PLAN KONT ............................................................................................................. 33
9.7.1 OBROTY NA KONTACH ...............................................................................................................33
9.7.1.1 OBROTY I SALDA NA KONCIE..................................................................................... 33
9.7.1.2 OBROTY NA KONCIE WG KATEGORII.......................................................................... 34
9.7.1.3 PERSALDO NA KONCIE WG KATEGORII ...................................................................... 34
9.7.2 OBROTY NA KONTACH WG KATEGORII ....................................................................................... 34
9.7.3 OBROTY I SALDA NA KONCIE ..................................................................................................... 35
9.7.4 OBROTY NA KONCIE WG KATEGORII .......................................................................................... 35
9.7.5 PERSALDO NA KONCIE WG KATEGORII ....................................................................................... 35
9.8 KONTO KSIĘGOWE – FORMULARZ............................................................................................................ 35
9.8.1 OBROTY I SALDA NA KONCIE ..................................................................................................... 35
9.8.2 OBROTY NA KONCIE WG KATEGORII .......................................................................................... 35
9.8.3 PERSALDO NA KONCIE WG KATEGORII ....................................................................................... 35
9.9 OBROTY I SALDA..................................................................................................................................... 35
9.9.1 OBROTY NA KONTACH ...............................................................................................................35
9.9.1.1 OBROTY I SALDA NA KONCIE..................................................................................... 35
9.9.1.2 OBROTY NA KONCIE WG KATEGORII.......................................................................... 35
9.9.1.3 PERSALDO NA KONCIE WG KATEGORII ...................................................................... 35
9.9.2 OBROTY NA KONTACH WG KATEGORII ....................................................................................... 35
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
9.9.3 OBROTY I SALDA NA KONCIE ..................................................................................................... 36
9.9.4 OBROTY NA KONCIE WG KATEGORII .......................................................................................... 36
9.10 DZIENNIKI - ZAPISY KSIĘGOWE............................................................................................................... 36
9.10.1 OBROTY W DZIENNIKU ..............................................................................................................36
9.10.2 OBROTY W DZIENNIKACH WG KATEGORII .................................................................................. 36
9.10.3 ZAPISY NA KONTACH ................................................................................................................. 36
9.10.4 ZAPISY OD KONTA DO KONTA .................................................................................................... 36
10 ANALIZA DLA MODUŁU CDN OPT!MA CRM .............................................................................................. 37
10.1.1 ANALIZA CZASU/ KOSZTÓW KONTAKTU WG KONTRAHENTÓW .................................................... 37
11 WSPÓLNE - SŁOWNIKI ............................................................................................................................ 38
11.1 LISTA KONTRAHENTÓW .......................................................................................................................... 38
11.1.1 DOSTAWCY/ ODBIORCY ............................................................................................................. 38
11.2 LISTA KATEGORII.................................................................................................................................... 38
11.3 CENNIK ................................................................................................................................................... 38
11.3.1 ZASOBY Z DOSTAW.................................................................................................................... 38
11.3.2 RAPORT HANDLOWY TOWARÓW ................................................................................................ 39
11.4 LISTA MAGAZYNÓW................................................................................................................................. 39
11.4.1 WARTOŚĆ ZASOBÓW W CZASIE ................................................................................................. 39
11.4.2 ILOŚĆ ZASOBÓW W CZASIE........................................................................................................ 39
11.4.3 PLAN DOSTAW ........................................................................................................................... 39
11.5 MAGAZYN - FORMULARZ.......................................................................................................................... 39
11.5.1 WARTOŚĆ ZASOBÓW W CZASIE ................................................................................................. 39
11.5.2 ILOŚĆ ZASOBÓW W CZASIE........................................................................................................ 39
Zgłoś jeśli naruszono regulamin