Lovely.Bones.2009.PL.SUB.DVDRip.Xvid.txt

(38 KB) Pobierz
{18}{95}Tekst: Shylock
{96}{175}korekta: Thorek19
{176}{251}<<KinoMania SubGroup>>|http://kinomania. org
{658}{755}Pami�tam bycie bardzo ma��.
{819}{921}Ledwo si�ga�am g�ow� nad st�.
{954}{1031}Sta�a na nim kula �niegowa.
{1035}{1148}Pami�tam, �e w �rodku by� pingwinek.
{1220}{1338}Sta� tam zupe�nie sam|i by�o mi go �al.
{1508}{1600}Nie przejmuj si�.|On ma tam dobrze.
{1604}{1713}Jest zamkni�ty w idealnym �wiecie.
{1803}{1880}NOSTALGIA ANIO�A
{1912}{1987}Widzisz, Suzie?
{2047}{2145}{Y:i}Wygnanie i kr�lestwo|CAMUS
{2708}{2778}{Y:i}Piel�gnacja noworodka
{2782}{2868}Dwana�cie lat p�niej
{2875}{3015}{Y:i}Poradnik Pani Domu/Kuchnia Francuska|/Dom i Ogr�d
{3295}{3442}Pami�tam jak dosta�am na urodziny|aparat fotograficzny.
{3475}{3562}Podoba�o mi si�,|�e fotografia uwiecznia chwil�,
{3566}{3648}zanim ta przeminie.
{3693}{3833}W przysz�o�ci chcia�am|fotografowa� dzik� przyrod�.
{3864}{3890}Przepraszam!
{3894}{4032}Wyobra�a�am sobie, �e jako doros�a|b�d� pod��a�a tropem s�oni i nosoro�c�w.
{4036}{4170}P�ki co zadowala�am si�|tropieniem Grace Tarking.
{4529}{4617}Dziwne, kt�re rzeczy zostaj� w pami�ci.
{4621}{4797}Pami�tam jak pojecha�am z tat� zobaczy�|zapadlisko na farmie Connors�w.
{4897}{5028}I to jak ziemia po�yka�a|przedmioty w ca�o�ci.
{5090}{5161}Pami�tam te� dziewczyn�,|kt�ra tam mieszka�a.
{5165}{5236}Ruth Connors.
{5243}{5338}W szkole m�wili,|�e jest dziwaczna.
{5342}{5469}Ale teraz wiem,|�e widzia�a wi�cej ni� inni.
{5701}{5859}Pami�tam tak�e najstraszniejsze|wydarzenie w naszej rodzinie.
{6044}{6093}Wtedy, gdy m�j m�odszy|brat przesta� oddycha�.
{6097}{6185}Buckley!|Co si� sta�o?
{6190}{6269}Po�kn�� patyczek.
{6618}{6680}Z drogi!
{6701}{6771}Przepraszam!
{7549}{7611}Buckley.
{7788}{7870}Dobrze si� czujesz?
{7913}{7994}Pami�tam jak rodzicom b�yszcza�y oczy.
{7998}{8066}Czuli ulg�.
{8072}{8244}Nie nale�eli�my do pechowc�w,|kt�rych z nag�a spotykaj� nieszcz�cia.
{8432}{8508}W buddyzmie wierz�, �e je�li|kto� uratuje komu� �ycie...
{8512}{8583}Babcia Lynn przepowiedzia�a mi|d�ugie i szcz�liwe �ycie,
{8587}{8658}z racji tego, �e ocali�am brata.
{8662}{8773}Jak zwykle, Babcia Lynn si� myli�a.
{8840}{8910}Nazywam si� Salmon,|to znaczy "�oso�".
{8914}{8965}Na imi� mam Suzie.
{8969}{9040}Mia�am czterna�cie lat,|gdy zosta�am zamordowana.
{9044}{9130}6 grudnia, 1973 roku.
{9271}{9344}W tamtych czasach na kartonach z mlekiem|nie drukowano zdj�� zaginionych os�b.
{9348}{9452}Nie by�o program�w typu|"Ktokolwiek widzia�?"
{9456}{9603}Wtedy ludzie nie s�dzili,|�e takie historie s� mo�liwe.
{9650}{9794}Uwierzcie panie, �e ten str�j|wygl�da dobrze w ka�dym rozmiarze.
{9798}{9856}Wolniej, kole�ko!|Buckley!
{9860}{9930}Tato!|Patrz!
{10555}{10581}Kto to taki?
{10585}{10651}Czy lubi ci� tak samo|jak ty jego?
{10655}{10749}On jest w ostatniej klasie.
{10753}{10795}Nie wie, �e istniej�.
{10799}{10855}S�odki jest.
{10859}{10938}Przesta�, babciu.
{10972}{11106}Jeste� bezpieczna,|poszed� do sklepu muzycznego.
{11130}{11175}Nie by�am bezpieczna.
{11179}{11246}�ledzi� mnie facet z s�siedztwa.
{11250}{11353}Gdybym nie by�a tak rozkojarzona,|co� by mnie tkn�o.
{11357}{11456}Przewa�nie wyczuwam takie rzeczy.
{11460}{11575}Ale by�am zbyt zaj�ta|d�ugimi rz�sami Raya Singha.
{11579}{11657}Policzy�am je wszystkie w czytelni,
{11661}{11749}gdy siedzia� pochylony|nad "Abelardem i Heloiz�",
{11753}{11869}najtragiczniejszym romansem w historii.
{11918}{12004}Ca�owali�cie si� ju�?
{12050}{12094}Czemu nie?|Ty lubisz jego, a on ciebie.
{12098}{12179}Nic nie stoi na przeszkodzie.
{12183}{12252}Boj� si�, �e nie umiem.
{12256}{12401}Ja po raz pierwszy ca�owa�am si�|z doros�ym m�czyzn�.
{12420}{12473}Nie wydasz mnie, co?
{12477}{12532}Pewnie, �e nie.
{12536}{12594}- Jak by�o?|- Z ca�owaniem?
{12598}{12684}Wspaniale.|Cudownie. Bosko.
{12688}{12864}D�ugo min�o zanim zrozumia�am,|�e taki poca�unek zdarza si� tylko raz.
{12954}{13013}Suz...
{13031}{13110}baw si�, dziecko.
{13163}{13213}Nie by� to pan O'Dwyer.
{13217}{13304}Cho� przyznam,|�e wygl�da podejrzanie.
{13308}{13411}Ale pan O'Dwyer|nie skrzywdzi�by muchy.
{13415}{13515}C�rka pana O'Dwyera|zmar�a p�tora roku po mnie.
{13519}{13571}Mia�a bia�aczk�.
{13575}{13699}Ale nigdy nie spotka�am|jej w moim Niebie.
{13768}{13828}Sp�jrzcie na mnie!
{13832}{13897}- Mamo!|- Cze��, kochanie!
{13901}{13972}Moim morderc� by� s�siad.
{13976}{14006}- Dzi�kuj�.|- Ostro�nie, skarbie!
{14010}{14167}Zrobi�am mu raz zdj�cie gdy rozmawia�|z moimi rodzicami o hodowli kwiat�w.
{14171}{14258}Musi pan kiedy� wst�pi� do nas na kaw�.
{14262}{14326}Robi�am zdj�cie kwiatom,|ale wszed� mi w kadr.
{14330}{14347}Dzi�ki za kwiatek.
{14351}{14430}Zepsu� mi uj�cie.
{14481}{14517}Zepsu� wiele rzeczy.
{14521}{14586}Co fotografujesz, kochanie?
{14590}{14654}Wszystko.
{15436}{15498}U�miech!
{15619}{15685}Tu jestem!
{15716}{15796}Sp�jrzcie na mnie!
{16372}{16433}BUNKIER
{16971}{17050}Dobra, zaczynamy.
{18065}{18133}Clarissa si� w tobie zabuja�a.
{18137}{18183}Kt�ra to Clarissa?
{18187}{18295}No wiesz, blond w�osy,|oczy ca�e na niebiesko.
{18299}{18351}Jej ojciec ma restauracj�.
{18355}{18488}- Ta wysoka?|- Nie jest wysoka, tylko chodzi na koturnach.
{18492}{18534}Ona nie wie, �e jeste� ksi�gowym.
{18538}{18571}Rozumiem, �e to by�by blama�.
{18575}{18676}Ani tego, �e robisz ��dki w butelkach.
{18680}{18760}Czy mama wiedzia�a,|zanim za ciebie wysz�a?
{18764}{18810}O twojej obsesji?
{18814}{18857}Dobrze jest mie� jakie� hobby.
{18861}{18906}Mo�na si� czego� nauczy�.
{18910}{18975}Czego na przyk�ad?
{18979}{19040}�e jak si� co� zacznie,|to trzeba sko�czy�.
{19044}{19098}Nie mo�na przesta�,|p�ki nie b�dzie dobrze.
{19102}{19183}Jak nie, to zaczynasz od pocz�tku.
{19187}{19240}Tak d�ugo jak b�dzie trzeba.
{19244}{19308}To zupe�nie normalne.
{19312}{19385}Nauczy� mnie tego dziadek,|a ja ucz� ciebie.
{19389}{19465}Tworzymy co� wyj�tkowego.
{19469}{19511}Wiem.
{19515}{19578}Jeste� moim pierwszym oficerem.
{19582}{19617}Kiedy� wszystko to b�dzie twoje.
{19621}{19701}Jack! Suzie!|Kolacja!
{19705}{19738}Zaczekaj.
{19742}{19803}Gotowa?
{19816}{19889}Trzymaj prosto.
{19893}{19999}Dobrze, marynarzu, postaw �agle.
{20127}{20207}Czy to nie pi�kne?
{20272}{20331}Chod�.
{20887}{20964}Ale� tu ba�agan.
{21033}{21087}Musisz tu dzi� posprz�ta�.
{21091}{21112}Dobrze.
{21116}{21211}Musimy wywo�a� te zdj�cia.
{21280}{21344}Zu�y�a� wszystkie rolki?
{21348}{21448}Masz poj�cie ile to kosztuje?
{21480}{21550}Nie ma mowy.
{21560}{21591}Wykluczone.
{21595}{21682}Wielkie dzi�ki za zrujnowanie mi kariery.
{21686}{21705}Nie przesadzaj.
{21709}{21736}O co chodzi?
{21740}{21804}Wypstryka�a wszystkie klisze.
{21808}{21854}- Wszystkie?|- Co do jednej.
{21858}{21943}- Suzie!|- W tej rodzinie nie mo�na by� tw�rczym.
{21947}{22062}Mo�emy zap�aci� za jedn� miesi�cznie.
{22072}{22139}Jedn� rolk� na miesi�c?
{22143}{22263}Zanim ujrz� swoje zdj�cia b�d� ju� siwa.
{22269}{22339}Mamy 24 filmy do wywo�ania?
{22343}{22392}Po 2,99 za wywo�anie jednego.
{22396}{22481}Razem 71,76 dolar�w.|Nie jeste�my sk�pi.
{22485}{22564}- O, kochanie.|- A mo�e jeste�my?
{22568}{22617}Za to ci� kocham.
{22621}{22711}Prosz�, nie przy ludziach.
{22715}{22795}Jak sobie �yczysz.
{22821}{22845}Zjadaj pr�dko.
{22849}{22911}Betoniarka nie ma koguta, g�upku.
{22915}{23001}Nie m�w tak do brata.
{23007}{23079}Nie chlap cementem, prosz�.
{23083}{23165}To nie cement, tylko owsianka.
{23169}{23211}Pospieszcie si�.
{23215}{23303}- Pa, tato.|- Pa, Suzie.
{23442}{23484}Co to ma by�?
{23488}{23568}Twoja nowa czapka.
{23602}{23650}My�la�am, �e nie robisz ju� na drutach.
{23654}{23705}Robi�.
{23709}{23795}Tobie te� mam zrobi�?
{23841}{23917}Masz r�kawiczki?|To zak�adaj.
{23921}{24010}Suzie, czapka na g�ow�!
{24030}{24109}Holiday, do domu!
{24153}{24183}Do twarzy ci, Suz!
{24187}{24278}- Zamknij si�.|- Naprawd�.
{24300}{24384}To �wiczenie pokory.
{24475}{24572}- My�lisz, �e patrzy?|- Mo�e?
{24987}{25038}"Otello"?|Co to ma by�?
{25042}{25129}- Brzmi jak nazwa drops�w.|- G�upek z g�b� pomalowan� na czarno.
{25133}{25217}Ten z imieniem zamiast nazwiska.
{25221}{25328}- Laurence Olivier.|- Co za palant.
{25333}{25343}Clarisso!
{25347}{25383}Idziemy.
{25387}{25407}Rozmawiam z Suzie.
{25411}{25495}Czekam tu i czekam a� sko�czy si�|wasz g�upi klub. Chc� ju� i��.
{25499}{25585}Ciebie te� mi�o widzie�, Brianie.
{25589}{25644}Idziesz czy nie?
{25648}{25723}Tak.|Pa, Suzie.
{25943}{26011}Hej, Suzie.
{26184}{26218}Cze��, Ray.
{26222}{26289}Jak ci si� podoba� "Maur"?
{26293}{26348}Kto?
{26362}{26426}"Otello".
{26536}{26604}By� wspania�y.
{26608}{26694}Naprawd� niesamowity.
{26743}{26803}Lubi� t� sztuk�.
{26807}{26916}To kolejna rzecz,|kt�ra nas ��czy.
{26922}{27008}Co jeszcze nas ��czy?
{27082}{27148}Nie wiesz?
{27317}{27379}Cholera!
{27398}{27489}- Nie trzeba.|- Pomog� ci.
{27555}{27650}Suzie, co robisz w sobot�?
{28012}{28112}Naprawd� pochodzisz z Anglii?
{28117}{28172}Tak.
{28408}{28506}Jeste� pi�kna, Suzie Salmon.
{28778}{28828}To oburzaj�ce!
{28832}{28869}S�yszysz mnie?
{28873}{28926}Ten model anatomiczny nie ma piersi.
{28930}{29005}Nie ma te� oczu i ust,|a mieli�my rysowa� twarze.
{29009}{29129}Twoje zb�dne wstawki anatomiczne|wyprowadzi�y z r�wnowagi Ellisa.
{29133}{29175}- Wyrwa� mi m�j rysunek.|- W�a�nie!
{29179}{29295}A teraz po szkole fruwaj�|rysunki z go�� bab�.
{29299}{29351}Nie r�bcie zbiegowiska.
{29355}{29398}Czy mog� dosta� m�j rysunek?
{29402}{29475}Co to, to nie.
{29508}{29601}S�ysza�e�, Singh!?|Sio st�d.
{29605}{29668}Spotkajmy si� w centrum handlowym|w sobot� o 10.
{29672}{29760}- Gdzie?|- Przy altance.
{30909}{30993}- Dzie� dobry!|- Tata!
{31372}{31430}- Jak ci min�� dzie�?|- Dobrze, Buckley, umyj r�czki.
{31434}{31492}- Potem si� pobawimy.|- Suzie nie wr�ci�a z tob�?
{31496}{31549}Sp�nia si�.
{31553}{31629}Lindsay, gdzie si� podziewa|twoja siostra?
{31633}{31708}Mia�a dzi� D...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin