Grzesiak - Ty mysl.pdf

(1042 KB) Pobierz
# Bandler R-Alchemia manipulacji
Richard Bandler
John La Valle
Alchemia
manipulacji
Dla Pauli — najpiękniejszejkobietynaświecie.
Richard
KsiąŜkętędedykujęKathleen,któradajemiwszystko,czegotylkomoŜnapragnąć,iJohnowi
Sebast ianowi,którypokazałmi,jaksięnaleŜyuczyć.Dziękitemu,jakiesątedwieosoby,
mogębyćtym,kimjestem .
— John
CZYTELNIKU,UWAśAJ!
ChoćnapierwszyrzutokawielezdańwtejksiąŜcejestgramatycznie
niepoprawnych,sąto„błędy",którepopełniliśmycelowo,poniewaŜ„gramatykaNLP"
niezawszesiępokrywazgramatykąjęzykapolskiego.
2
5678897.001.png
Spistreści
Przedmowa .................................................................4
Przedmowa do wydania polskiego........................ .....5
Wprowadzenie.............................................................6
Rozdział1.Napoczątek.............................................7
Rozdział2.ProcessprzedaŜy...................................14
Co sprzedajesz?
Rozdział3.Podstawy.................................................16
Systemy reprezentacji
Poza wzorce wzrokowe
Kotwiczenie
Rozdział4.Osiąganieprecyzji...................................29
RóŜnicemiędzymetamodelemamodelem)
Motywatory
Linia czasu
Metaprogramy
Fizjologia programowania
Odgłosyuniwersalne
Przekonania
Rozdział5.Tworzeniemapmyślowych........................43
Rozdział6.Holograficznadynamika.............................63
Rozdział7.ZastrzeŜenia...............................................69
Rozdział8.Precyzyjnaalchemiamanipulacji...............86
SłowniczekterminówzwiązanychzNLP.......................88
Dodatek.Porównywaniesubmodalności.......................91
The Society of Neuro-Linguistic Programming™ ........105
Przedmowa
CzymoŜnazostaćurodzonymsprzedawcą?
Czytopytaniemasens?PrzecieŜalboktośmatentalent„odurodzenia",albonie,ajeślimadopiero
kimś „zostać", to znaczy, Ŝe do tej pory nim nie był. Do takiego myślenia zostaliśmy przyzwyczajenii
traktujemyjejakocośoczywistego.
Alchemia manipulacji jest ksiąŜką na temat NLP, czyli neurolingwistycznego programowania,
dyscypliny, która od wielu lat udowadnia nam, Ŝe moŜna myśleć i działać „pod prąd", wbrew utartym
schematom. Pokazuje, jak to robić i jak czerpać z tego wymierne korzyści w biznesie i w Ŝyciu
osobistym.
NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie jest dyscypliną i metodologią, która pozwala ludziom
przekraczać granice tego, co powszechnie uznawane jest za „moŜliwe". Przy pomocy technik NLP
moŜna szybko osiągać najwyŜsze poziomy zawansowania w prawie kaŜdej dziedzinie, szczególnie
takiej,wktórejsukceszaleŜyodskutecznejkomunikacji.
SprzedaŜ jako dziedzina wiedzy i praktyki jest zazwyczaj niedoceniana. A przecieŜ skuteczny
sprzedawcamusiwykazywaćsiępraktycznąznajomościąpsychologii,ludzkiegozachowania,strategii
podejmowania decyzji i umiejętnością stosowania kontrstrategii, znajomością rynku, produktu lub
usługi, którą sprzedaje, i w dodatku musi posiadać umiejętność błyskawicznego oceniania sytuacji,
reagowania na zachowania klienta. Musi równieŜ posiadać odporność psychiczną godną komandosa
oraz zdolności automotywacyjne mistrza olimpijskiego. I tacy ludzie na świecie potrafią zarabiać
miliony.
MoŜna spotkać genialnych handlowców, „naturszczyków", o których mówi się „urodzeni sprzedawcy".
Posiadająoniwłasne,częstointuicyjnestrategieiumiejętności,którepozwalająimwniemalmagiczny
sposóbodnosićsukcesytam,gdziepozostalijuŜsiępoddali.
RichardBandlerstworzyłpraktycznąsyntezętakichintuicyjnychumiejętnościiprzypomocyNLPuczy
tej komunikacyjnej „magii" zwykłych ludzi, pomagając im w osiąganiu sukcesów zarówno w biznesie,
jak w Ŝyciu prywatnym, gdzie umiejętność skutecznego perswadowania przydaje się częściej, niŜ
chcemytoprzyznać.
Swego czasu sam doświadczyłem skuteczności tego podejścia, uczestnicząc w warsztacie
prowadzonym przez Richarda Bandlera, po którym zauwaŜyłem, Ŝe zaczynam lubić wyzwanie, jakim
jestprowadzenienegocjacjiirozmówhandlowych,wdodatkuosiągającsukcesymierzalnewliczbach
na koncie bankowym.
KsiąŜka Alchemia manipulacji jest zapisem z podobnego warsztatu, na którym Richard Bandler,
współtwórca NLP, w błyskotliwy sposób przedstawia załoŜenia inŜynierii perswazji, czyli
pragmatycznego sposobu stosowania NLP w biznesie. To, co odróŜnia tę pozycję od wielu innych
ksiąŜek na temat perswazji i sprzedaŜy, to styl narracji, który jest zapisem interaktywnego wykładu,
oraz ukryte w nim techniki, które pomagają Czytelnikowi absorbować i integrować prezentowane
koncepcjeiwiedzęnapoziomienieświadomym.
Odpowiednio czytana, ksiąŜka ta moŜe sprawić, Ŝe zaczniesz inaczej myśleć, mówić, działać i
uzyskiwaćlepszerezultatywtym,corobisz.AzatemwjakisposóbnaleŜyczytaćtęksiąŜkę?Niema
natojednoznacznejodpowiedzi,dobrymsposobemjestczytaniejejjakpowieści,jednymtchem,bez
analizowania i robienia notatek. Po prostu czytaj ją, wyobraŜając sobie, Ŝe jesteś na szkoleniu,
warsztacieisłuchasztego,coktośdoCiebiemówi.
Sam Richard Bandler jest niezwykłą osobą, a jego prace uwaŜane są przez wielu za wybiegające w
przyszłość tak daleko, Ŝe jeszcze nie jesteśmy gotowi, aby w pełni zrozumieć istotę tego, co nam
proponuje. Ale ta część, którą moŜemy zrozumieć, juŜ zrobiła spore zamieszanie w świecie nauki i
biznesu.RichardBandlerjestmistrzemwdostrzeganiunonsensówipradoksówwustalonychiczęsto
uświęconych regułach, jest teŜ mistrzem w tworzeniu zaskakująco prostych i skutecznych rozwiązań,
którepodlegająnatychmiastowejpozytywnejweryfikacji.
Cieszę się z ukazania się polskiego przekładu tej trudnej i bardzo wartościowej pozycji z kilku
powodów, z których pierwszy jest natury osobistej. Miałem szczęście wielokrotnie uczestniczyć w
szkoleniach prowadzonych przez Richarda Bandlera, szkoleniach, które zrewolucjonizowały moje
myślenieiktóreuczyniłyzemnieskutecznegosprzedawcęiprzedsiębiorcę.Drugimpowodemjestto,
Ŝe jako kupujący na co dzień stykam się ze sprzedawcami i wiem, Ŝe często udaje mi się dokonać
zakupu WBREW ich próbom zniechęcenia mnie. Sprzedawcy uzbrojeni w prezentowaną tu
technologięmogązacząćsprzedawaćznaczniewięcejilepiej,zkorzyściądlasiebieidlaklientów.
Jest to waŜna pozycja zarówno dla handlowca, negocjatora, jak i dla kaŜdego, kto interesuje się
perswazją,NLPitym,jakludziemyśląidziałają.
OstrzeŜenie: Jeśli szukasz uproszczonej i uporządkowanej „recepty" w stylu „5 pytań, które pomogą
Ci zamknąć kaŜdą sprzedaŜ, zanim otworzysz usta" lub pseudonaukowego opracowania w rodzaju
„Wielowymiarowość interakcji komunikacyjnej w sytuacji negocjacji handlowych z klientem z firmy
zatrudniającejdo3000pracownikówwbranŜyCRZGwświetledokonańlingwistykitransformacyjnej",
to natychmiast odłóŜ tę ksiąŜkę na półkę. Tu nie ma gotowych recept, ta ksiąŜka jest narzędziem
zmiany,któremoŜenaprawdęzrobićzCiebie„urodzonego"sprzedawcęlubnegocjatora,alewymaga
myśleniaiodwagiwwychodzeniupozautarteścieŜkimyślowe.
Andrzej Batko
Dyrektor Instytutu Neurolingwistyki
www.nlp.pl
Przedmowa
do wydania polskiego
Przygotowując polską edycję ksiąŜki Persuasion Engineering , staraliśmy się jak najwierniej oddać
myśl autora. Dlatego, chociaŜ jej treść jest mocno osadzona w realiach amerykańskich, wszelkie
próby dostosowania przytaczanych przykładów do realiów polskich zostały zaniechane. To sprawiło,
Ŝe autorski opis wykorzystania w praktyce wielu technik perswazji nie traci na swej wiarygodności i
sugestywności. Tym bardziej Ŝe opis ten dotyczy głównie sytuacji, w których sprzedawcy, prowadząc
rozmowę z potencjalnymi klientami, namawiają ich do zakupu produktu lub usługi. Handel jest tak
powszechnądziałalnościągospodarczą,ŜeewentualneróŜnicewobsłudzeklienta,wynikającezjego
struktury osobowości, stanu posiadania i innych czynników, muszą zostać uwzględnione przez
kaŜdego Czytelnika w oparciu o załoŜenia sprawdzające się w określonych warunkach. Przykładowo
inaczej obsługuje się potencjalnych klientów robiących zakupy w hipermarketach z artykułami
wyposaŜenia domu, a inaczej tych, którzy odwiedzają ekskluzywną sieć małych wyspecjalizowanych
sklepówztejsamejbranŜy.ZtegopowoduksiąŜkapowinnastanowićbardzocenneźródłoinformacji
z zakresu psychologii sprzedaŜy i komunikacji w biznesie zarówno dla badaczy, jak i praktyków, bez
względunapoziomichspecjalizacji.NaleŜyteŜwspomnieć,ŜejesttoksiąŜkaściślezwiązanazteorią
NLP (ang. Neuro-Linguistic Programming ). Wiele pojawiających się w niej pojęć jest zaczerpniętych
właśnieztejdziedziny.Modelowanie,kotwiczenieczysubmodalnościtotylkoniektóreznich.Sąone
uŜywane w tekście przy zachowaniu kolokwialnego stylu autora, na co zwracamy uwagę ze względu
na specyfikę języka uŜywanego przez trenerów NLP. Pozostaje nam Ŝyczyć wszystkim Czytelnikom
przyjemnej i owocnej lektury.
Redakcja
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin