Nostradamus - wybrane centurie.txt

(5 KB) Pobierz
II Wielka Katastrofa Kosmiczna ok. roku 2050?

Centuria I czterowiersz 84 i jej dalszy ci�g z Alamachu i Prognostyk�w:

Gdy Ksi�yc ukryty w g��bokiej ciemno�ci,
Przyb�dzie rdzawoczerwone cia�o niebieskie,
Z otch�ani KOSMOSU nadci�gnie czysta groza,
Aby pokona� grzeszn� ludzko��.

)
W ko�cu trzeciej w czwartym dniu pa�dziernika,
Wielka tarcza �YCIA zacznie si� szybko obraca�!
Okr�g S�O�CA w jednej chwili si� powi�kszy,
Aby po kr�tkim czasie wr�ci� do swojego stanu,
Wielkie p�omienie zabarwi� powietrze i chmury kolorem krwi!
Tak WIELKI STW�RCA poka�e grzesznym ludziom BOSK� MOC!

)
Wielkie Niebieskie Cia�o ukradkiem przyb�dzie z otch�ani,
Z miejsca nieba, kt�rego nikt si� nie spodziewa�,
Wielki BURZYCIEL przyjdzie jak nieproszony go��,
Ochrzci� Uk�ad i Ziemi� Wielkim Ogniem rozpaczy, a nie Wod�!


A oto centuria III czterowiersz 34 z pochodnymi z Prognostyka:

Kiedy nast�pi za�mienie S�o�ca,
Podczas dnia pojawi si� POTW�R,
Wielu b�dzie si� r�ni�o w interpretacji.
Nieoczekiwane ceny: nikt nie b�dzie przygotowany.

)
Wielkie Nieznane Cia�o zak��ci WSZYSTKO!
Wyd�u�y orbit� Neptuna i pod��y ku S�o�cu,
Jego obraz jak rdzawa tarcza b�dzie widziany z Ziemi,
Nim w ko�cu schowa si� za S�o�cem daj�c korzy�� Wenus.


Centuria I czterowiersz 84 i inne odnalezione 2 teksty M. Nostradamusa, kt�re m�wi� o planetarnym przybyszu z kosmosu:

Gdy Ksi�yc ukryty w g��bokiej ciemno�ci,
Przyb�dzie rdzawoczerwone cia�o niebieskie.
Z otch�ani Kosmosu nadci�gnie czysta groza,
Aby pokara� grzeszn� ludzko��.

)
Olbrzymia rdzawa tarcza postrachem �ywych,
Jej blask jest tak jasny, �e noc staje si� niby dniem,
W czasie jej drogi wielkie zak��cenia i wstrz�sy,
Przera�ona ludzko�� oczekuje ko�ca wszystkiego!

)
Niespodziewany go��, niszczyciel-w�drowiec,
Przyby� z otch�ani z poza wielkiego kr�gu,
Aby zniszczy� stare i zbudowa� nowe,
Na Ziemi i na niebieskim firmamencie.

A oto s�ynna centuria I czterowiersz 56:

Szybko, cho� i tak za p�no, odczuje si� wielk� zmian�.
Spowoduje ona Wielki Strach, a potem pr�by t�umaczenia.
Bowiem, gdy Ksi�yc otrzyma towarzysza,
Ca�y firmament zacznie si� chwia�.

S�ynna centuria III czterowiersz 34:

Kiedy nast�pi za�mienie S�o�ca,
Podczas dnia pojawi si� potw�r,
Wielu b�dzie r�ni�o si� w interpretacji,
Nieoczekiwane ceny: nikt nie b�dzie przygotowany.

7777 (jako jedyny siedmiowiersz)

Gdy rdzawa OLBRZYMIA TARCZA schowa si� za S�O�CEM,
Gwiazdy i Ksi�yc strac� sw�j odwieczny blask,
Wszyscy b�d� odczuwa� jakby ZIEMIA nagle stan�a,
I wpad�a w wielk� OTCH�A� NICO�CI, CZELU�� bez DNA!
Wsz�dzie s�ycha� j�ki i wida� potworny strach,
Po czym STW�RCA WSZYSTKIEGO roz�wietli nad grzeszn� ludzko�ci�,
SW�J �WI�TY KRZY� ZBAWIENIA I POJEDNANIA!

+ + +
Jeden j�zyk, ale w rozdwojeniu jak u szata�skiego w�a:
Dla wiernych czyste s�owo, dla was mamona i gwa�ty!
R�ka P�ksi�yca zgotuje wam ci�ki los,
Najpierw iskra, a p�niej tarcza po��cz� was w u�cisku SZATANA!

"iskra" - I katastrofa kosmiczna na pocz�tku wojny (upadek asteroidy na P�n. Atlantyk)
"tarcza" - II katastrofa kosmiczna pod koniec wojny (przej�cie przez Uk�ad S�oneczny nieznanego cia�a niebieskiego)


bez oznacze�:

)
W wyniku chwiejnych obrot�w Ziemi,
I zaburzonych si�� nieznanej gwiazdy,
�wiat si� przekozio�kuje i zwolni ruch,
Trzy dni na l�dach b�d� trwa� ciemno�ci!

)
W samo po�udnie nad l�dami nagle pozornie zga�nie S�o�ce,
Wszyscy poczuj� jakby Ziemia stan�a w eterycznym bezruchu,
I straci�a Bosk� si�� przyci�gania,
Wszyscy poczuli raptem, �e jak gdyby mniej wa��!
Po trzech dniach wszystko wr�ci do swojego porz�dku,
Tylko kszta�t l�d�w i w�d si� zmieni!

)
W czasie przej�cia potwora WIARA ludzka b�dzie zachwiana,
Ziemia jak gdyby stanie w przera�aj�cym OCZEKIWANIU
Na apokaliptyczny los, kt�ry jeszcze jednak nie nadejdzie,
Na lepsze zmieni si� o�, doba i klimat, po czterech nast�pi d�ugi pok�j!

)
Na r�wniku niesamowity �ar,
Czerwone niebo rozpala �ywe pochodnie,
Ludzie, zwierz�ta i ro�liny gin� od piekielnego gniewu S�o�ca,
Gotuj�ce si� rzeki nie s� schronieniem dla potrzebuj�cych,
Tylko brzegi ocean�w daj� jako takie schronienie �yciu!

)
Gdy wielka planeta przejdzie obok,
Jutrzenka przyspieszy obroty i zmieni obieg,
Jej ruchy b�d� podobne do ziemskich,
Piekielna moc zostanie zniszczona,
To co by�o pi�knym widokiem firmamentu,
B�dzie Wielkim darem dla �ycia od Boga!

)
Gdy rdzawa tarcza zrobi swoje,
I poka�e si�� zniszczenia i si�� odrodzenia,
Na wiele tysi�cleci opu�ci UK�AD,
Aby na rozkaz Pana znowu powr�ci�,
Przed WIELKIM DNIEM JEGO CHWA�Y,
I OSTATECZNYM DNIEM ZMARTWYCHWSTANIA!

)
Przy ko�cu przej�cia Obraz S�o�ca si� uspokoi,
Mniej plam, wi�cej spokoju,
Ziemia stanie si� cieplejsza, bardziej przyjazna,
Bo taka jest wola Pana!

)
Gdy na Ziemi przez DNI TRZY dziej� si� straszliwe rzeczy,
Niepraw� bezwzgl�dn� si�� szatana i jego s�ug,
Kolorowe krystaliczne smugi s� ratunkiem,
Dla wytrwa�ych w �wi�tych liczbach Najwy�szego S�owa!
Ich WARA I MODLITWA uchroni �wiat przed zupe�n� zag�ad�,
Tylko dla nich nowa Ziemia i Wielka prorocza PRZYSZ�O��!


365

Nowy Kalendarz to era NOWEGO CZASU!
Nied�ugo, zaraz po trzeciej i wielkich zmianach,
B�dzie powszechnie przyj�ty,
13 miesi�cy po 28 dni i Nowy Rok bez daty,
Kt�ry b�dzie dniem zako�czenia Wielkiej Wojny,
Wszyscy odetn� si� na zawsze od staro�ytnej PRZESZ�O�CI!


"go��" 

Czterowiersz 97 z Centurii VI

Niebiosa b�d� si� piec przy czterdziestu pi�ciu stopniach,
Ogie� zbli�a si� do wielkiego nowego miasta (Nowego Jorku),
Ogromny p�omie� wzbije si� w g�r�,
Kiedy chc� otrzyma� dow�d od Norman�w.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin