The Simpsons - 21x14 - Postcards From the Wedge.txt

(18 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF04|Postcards from the Wedge
{528}{571}SPRINGFIELD|PRZYSZ�O�CI
{572}{648}/Jak przysz�y mieszkaniec Springfield|dostanie si� na koniec miasta?/
{650}{718}/Czy b�dzie wygl�da� jak przystankowy|Bill, kt�rego z�apa�a ulewa?/
{756}{810}/Czy b�dzie to metrowy Sam,
{812}{882}/upakowany niczym|sardynki w puszce?/
{884}{943}/Tutaj mo�e poociera� si� ramionami|z kolegami biznesmanami/
{945}{994}/i dzieli� si� zab�jczymi zarazkami.
{1119}{1176}/Mogliby si� r�wnie|dobrze te� poca�owa�./
{1196}{1298}/Czy nie mo�na dotrze� do pracy|stylowo, wygodnie i bezpiecznie?/
{1300}{1331}/Wygl�da na to,
{1332}{1383}/�e samochodowy Mel|ma na to odpowied�./
{1384}{1444}/Jedzie 210 km/h
{1446}{1492}/samochodem nap�dzanym plutonem
{1494}{1563}/po przestronnym korytarzu|powietrznym jutra./
{1564}{1688}/A do tego ma mn�stwo miejsca|na zakupy pani Melowej./
{1751}{1822}/Jedyne co pozosta�o,|to zabra� Juniora ze szko�y./
{1872}{1955}/Chyba rami� tego robota wymaga|niewielkich poprawek./
{2112}{2164}Tym ko�czymy...
{2165}{2212}Nie mam poj�cia, co to by�o.
{2213}{2248}A teraz wyci�gnijcie|swoje zadania domowe.
{2249}{2298}Zadanie? Jakie zadanie?
{2300}{2357}Mieli�my zbudowa�|osad� Indian Hopi.
{2359}{2420}W mojej mam te�|pie�ni rdzennych Hopi.
{2524}{2552}/A co to?
{2553}{2600}/Przyby� promotor
{2601}{2699}/w celu nam�wienia plemienia do wykonania|przedstawienia Dziki Zach�d./
{2700}{2744}/Niestety,
{2746}{2809}/w�dz nie przeczyta� umowy|zbyt dok�adnie./
{2841}{2925}Dobr� nowin� jest to,|�e oko�o 100 lat p�niej,
{2927}{2985}m�dry ch�opczyk|dostanie pi�tk�
{2987}{3046}za t� niesamowit�|prezentacj�.
{3116}{3165}Brawo, Martin.|Brawo.
{3167}{3253}Zobaczmy co reszta tuman�w|przygotowa�a.
{3416}{3448}O cholewcia.
{3450}{3492}Tylko bez paniki.
{3493}{3540}/Mog� zbudowa� co� takiego|ze �mieci w moim biurku./
{3593}{3640}Bart Simpson, mia�e� trzy miesi�ce|na wykonanie tego projektu.
{3641}{3689}Zacz��e� 30 sekund temu.
{3691}{3727}Dzi�kuj�.|Dzi�kuj�.
{3728}{3780}To nie by�a pochwa�a.
{3781}{3833}Zniszczy�e� wszystkie idea�y,|jakie mia�am o nauczaniu
{3835}{3899}odk�d obejrza�am jako ma�a dziewczynka|"Nauczyciela z przedmie�cia".
{3900}{3945}Ale� ty stara.
{3947}{3996}Widzia�am to na video|w latach '80.
{3998}{4034}Przestarza�e medium.
{4036}{4073}Obstaj� przy moim ha-ha.
{4075}{4125}Bart, pisz� uwag� do|twoich rodzic�w.
{4127}{4227}"Nieodpowiedzialny, nieprzygotowany,|z�y przyk�ad dla innych..."
{4228}{4245}Dobry go��.
{4247}{4280}"Z�y go��."
{4281}{4344}Podpisano... piecz�tka|i zaklejone.
{4393}{4489}Mog� wi�c j� zanie��|do pani biura?
{4491}{4536}Nie urodzi�am si� wczoraj.
{4538}{4579}No, to oczywiste.
{4620}{4665}Martin?
{4667}{4720}Poczta wychodz�ca.|Natychmiast.
{4748}{4800}/Musz� zatrzyma� ten list.
{4906}{4938}Alarm przeciwpo�arowy.
{4940}{4976}To oznacza stra�ak�w.
{5233}{5297}Sz�stoklasi�ci? Nie.
{5299}{5340}/To pewnie tylko stanik do �wicze�.
{5342}{5392}/Od 13 lat.
{5393}{5429}/Mam niekontrolowan� st�jk�.
{5757}{5798}Tak.
{5839}{5882}W�r podniesiony.
{5884}{5955}Nie ma lepszego uczucia|na tej ziemi.
{6044}{6084}Co ty knujesz tym razem?
{6085}{6122}A gdzie si� podzia�o "Cze��"?
{6124}{6181}Cze��. Co ty knujesz tym razem?
{6183}{6231}Ze szko�y wys�ali list,|a ja musz� by� w domu
{6232}{6300}aby przechwyci� go|przed rodzicami.
{6310}{6381}Mamo. Mam gor�czk�.
{6468}{6524}39,4.
{6526}{6602}Dzi� nie idziesz do szko�y.
{6604}{6680}I znowu, jest tylko jeden spos�b|na poprawny odczyt.
{6681}{6714}Bart, spodnie.
{6716}{6764}Zamknij oczy i pomy�l|o Milhousie.
{6858}{6892}39,4 co do kreski.
{6894}{6936}Zostajesz w domu.
{6937}{7000}- Jak ty to...?|- Nie chc� o tym m�wi�.
{7001}{7057}Musz� dorwa� ten list|przed mam� i tat�.
{7087}{7132}Nie rozpraszaj si�.
{7134}{7180}Koncentracja.
{7181}{7229}Koncentracja.
{7231}{7282}Koncentracja.
{7488}{7544}Oferta karty kredytowej,|niezap�acony rachunek,
{7545}{7608}oferta karty kredytowej,|niezap�acony rachunek,
{7609}{7648}A to co?
{7650}{7684}Co do...?
{7686}{7737}Od miesi�ca nie odrabiasz|pracy domowej?
{7739}{7804}Stara�em si� ciebie powstrzyma�|przed przeczytaniem tego.
{7806}{7840}Czy to by pomog�o?
{7841}{7880}Odrobin�!
{7881}{7904}/Oto niedoko�czone
{7905}{7948}zadania domowe Barta
{7950}{8004}z ostatniego miesi�ca:|arkusze, zestawienie problem�w,
{8005}{8036}recenzja ksi��ki,|mieszanka matematyczna,
{8038}{8092}dioramy, tematy,|konkluzje,
{8094}{8141}/bibliografie, synonimy,|to-samo-znacz�ce/
{8143}{8176}definicje, bli�niaki s�owne
{8178}{8226}i jeden r�czny indyk na|�wi�to Dzi�kczynienia.
{8228}{8264}To z jednego miesi�ca?
{8265}{8319}Du�o tego jak na czwartoklasist�.
{8320}{8366}A ja twierdz�, �e ten ch�opak|potrzebuje wi�cej zada� domowych.
{8368}{8428}Nie musz� tego robi�|z nim, tak?
{8430}{8444}Nie.
{8445}{8482}No to dawaj ile wlezie.
{8484}{8542}Jak z tym sko�czy ma|by� Korea�czykiem.
{8683}{8722}Czyste talerze.
{8724}{8789}Musz� je albo wyj��|albo...
{9067}{9139}Dzi�ki za zmycie naczy�.
{9140}{9189}Nie ma sprawy.|Mo�esz je wy�adowa�.
{9191}{9269}Wydaje mi si�, �e Bart ma zbyt|du�o zada� domowych.
{9271}{9312}Je�li nadal b�d� go przygniata�,
{9313}{9362}mo�e si� zniech�ci� do|szko�y ju� na zawsze.
{9364}{9448}O jejku. Dziecko,|kt�re nie lubi szko�y?
{9449}{9504}Halo? Hollywood?
{9505}{9578}Chcecie kupi� prawa do filmu|o tak niewiarygodnej historii?
{9580}{9626}Milion dolar�w?
{9628}{9665}Stoi.
{9667}{9736}O nie, teraz musz�|napisa� scenariusz.
{9737}{9808}/Digibocie, Go-go-goman ma|kryszta�ow� kul� �ycia./
{9868}{9916}O rany, jakim cudem ten serial|jest nadal taki oryginalny?
{9956}{9996}Mia�e� odrabia� lekcje.
{9998}{10036}Nie ma ogl�dania telewizji.
{10180}{10222}Dop�ki zadania nie|zostan� odrobione,
{10224}{10268}jedynym miejscem, w kt�rym tw�j|ty�ek b�dzie bezpieczny
{10270}{10327}przed moim butem|to to krzes�o.
{10435}{10472}W porz�dku, Bart.
{10474}{10512}Zr�b kilka zada� ze s��wkami,
{10513}{10556}potem zejd� i zjedz|ciasteczka z mlekiem.
{10558}{10606}Ale tata kaza� mi doko�czy�...
{10608}{10639}Niewa�ne co powiedzia�.
{10640}{10681}S�uchaj mnie.
{10763}{10845}Hej, Lis, mama i tata|m�wi� mi dwie r�ne rzeczy.
{10847}{10880}Jak to mo�liwe?
{10881}{10936}Czasami ludzie, kt�rzy zgadzaj�|si� w wielu sprawach
{10937}{10997}maj� jeden temat, w kt�rym|ostro si� nie dogaduj�.
{10999}{11045}W polityce nazywa si�|to przypadkiem klina,
{11047}{11100}na przyk�ad nielegalna imigracja|lub ma��e�stwo par homoseksualnych.
{11102}{11136}Chwileczk�.
{11138}{11182}Czy mog� ich skierowa�|przeciwko sobie tak,
{11184}{11244}abym nie musia� odrabia�|zada� wcale?
{11246}{11296}Popsu�by� ma��e�stwo|taty i mamy tylko po to,
{11298}{11346}aby wykpi� si� od odrabiania|zada� domowych?
{11348}{11406}Hej, zniszczy�bym ca�e �ycie|na tej planecie
{11408}{11445}tylko po to, aby wykpi�|si� z robienia u�amk�w.
{11447}{11484}U�amki nie s� a� tak trudne.
{11485}{11533}Musisz tylko znale��|wsp�lny mianownik.
{11535}{11596}Na przyk�ad 1/2 + 1/3 r�wna si�...
{11597}{11671}Zniszczy�... bym... ca�e...|�ycie... na... tej... planecie!
{11732}{11798}Aby stworzy� tak� eksplozj�|trzeba zna� si� na u�amkach!
{11800}{11828}/Nie obchodzi mnie to.
{12015}{12083}Tyle zada�.
{12085}{12146}Moje dzieci�stwo|przemyka mi obok.
{12201}{12285}Bart, odstaw te ksi��ki|i id� si� natychmiast bawi�.
{12286}{12339}Skoro tak m�wisz.
{12445}{12482}Precyzyjnie o czasie.
{12484}{12563}Nap�j winogronowy...|wstrz��ni�ty, nie mieszany.
{12601}{12637}Dajemy czadu.
{12638}{12701}DARMOWE WI-FI|PODCZAS MSZY
{12702}{12793}Drogi Bo�e, daj memu|upartemu m�owi
{12795}{12864}m�dro��, aby zobaczy�, �e to ja,|jak zwykle, mam racj�.
{12865}{12901}Za p�no, Marge.
{12902}{12959}Ju� wykorzysta�em moj� blokad�|modlitwy na twoj� modlitw�.
{12961}{13004}Nie ma czego� takiego|jak blokada modlitwy.
{13005}{13040}Tak, jasne.
{13085}{13169}/Walka, walka, walka,|Zdrapek i Pocharatka.
{13607}{13703}NOGI W USZACH, PAJ�K ZAMIAST SERCA,|LEWATYWA KWASEM, PRZEGL�D PORTFELA
{14083}{14132}Czemu nie odrabiasz lekcji?
{14133}{14177}Powiedzia�am, �e mo�e sobie|zrobi� przerw�.
{14179}{14227}Przemoc mnie relaksuje.
{14229}{14266}Nie zrelaksujesz si�,
{14268}{14313}dop�ki nie dotrzesz do dna|tej g�ry zada� domowych.
{14315}{14368}Nie sprzeciwiaj mi si� na|oczach naszego syna.
{14369}{14423}Nie myl si� na oczach|naszego syna.
{14455}{14484}Tak? No to...
{14689}{14752}Zjedzmy lunch w Przyczajonym|Tygrysie, Ukrytej Sajgonce.
{14753}{14806}Nie ma kolejki,|blisko toalety m�skiej.
{14808}{14853}Nie widz� powodu, aby|kwestionowa� tw�j wyb�r.
{14900}{14973}Niez�y ruch, mamo,|aby nam�wi� tat� na lunch
{14975}{15026}w jedynym miejscu,|gdzie nie podaj� piwa.
{15028}{15091}Co do...? W takim razie chc�|zje�� w... Moe's Express.
{15093}{15126}Przez "express", mam na my�li to,
{15128}{15182}�e wyrazicie w ten spos�b|sw�j gniew i z�o��.
{15184}{15218}Ostatnio, gdy tam jad�e�,
{15220}{15268}sp�dzi�e� trzy noce w wi�zieniu|centrum handlowego.
{15269}{15332}To by�o w zesz�ym tygodniu,|a ty to nadal wywlekasz na tapet�.
{15333}{15369}Zawsze nie trafiasz,
{15370}{15405}gdy rzucasz swoje majty do|kosza na brudn� bielizn�.
{15406}{15448}Jak mog� do niego trafi�,
{15449}{15485}skoro nie pozwalasz|mi po�wiczy�?!
{15486}{15535}Ca�y dzie� trenowa�e�|w moje urodziny!
{15537}{15594}Dobra! Mia�em zamiar przeprosi�,|ale nie zrobi� tego.
{15596}{15634}Wcale nie mia�e�|zamiaru przeprosi�.
{15636}{15678}Mia�em zamiar. S�owa ju�|pojawi�y si� w moim m�zgu!
{15680}{15713}Mylisz si�, a gdy tak jest,
{15714}{15750}mocno be�koczesz!
{15910}{15947}Gratuluj�.
{15949}{16003}Oficjalnie zosta�e� socjopat�.
{16005}{16049}Przynajmniej mam|jak�� �cie�k�.
{16051}{16088}Nie przeszkadza mi,|�e sikasz pod prysznicem,
{16089}{16131}ale tylko wtedy,|gdy bierzesz prysznic.
{16133}{16165}�adnej wolno�ci.
{16167}{16...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin