OBRAZ KLINICZNY NEUROBORELIOZY.pdf

(166 KB) Pobierz
3-4.indd
Nr 3–4
WIADOMOŚCI LEKARSKIE 2007, LX, 3–4
167
Michał K. Owecki, Wojciech Kozubski
OBRAZ KLINICZNY NEUROBORELIOZY
Z Katedry i Kliniki Neurologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Borelioza, zwana również chorobą z Lyme, jest wieloukładową chorobą infekcyjną, manifestującą się objawami dermatologicznymi,
reumatologicznymi, neurologicznymi oraz kardiologicznymi. Czynnikiem zakaźnym jest krętek Borrelia burgdorferi , przenoszony przez
kleszcze Ixodes w rejonach endemicznych. Złożony obraz kliniczny neuroboreliozy, zwłaszcza w przypadku objawów nietypowych, może
imitować symptomatologię wielu chorób układu nerwowego. W pracy przedstawiono kliniczną charakterystykę zajęcia układu nerwowego
we wczesnej i późnej postaci boreliozy z Lyme. [Wiad Lek 2007; 60(3–4): 167–170]
Słowa kluczowe: borelioza, przebieg kliniczny, Borrelia burgdorferi .
Borelioza z Lyme jest wieloukładową chorobą
infekcyjną, wywołaną zakażeniem krętkami z rodzaju
Borrelia ( B .), przenoszonymi przez kleszcze Ixodes ( I .).
Dotychczas wyodrębniono 3 patogenne dla człowieka
gatunki wywołujące boreliozę z Lyme: B. burgdorferi
sensu stricto oraz B. afzelii i B. garinii , należące do
kompleksu B. burgdorferi sensu lato . Według dotychcza-
sowych obserwacji, większość zachorowań w Europie
i w Azji wywołuje inwazja B. afzelii i B. garinii , nato-
miast w Ameryce Północnej najczęstszym patogenem
pozostaje B. burgdorferi sensu stricto . Na kontynencie
europejskim rolę wektora pełni kleszcz z gatunku
I. ricinus , w Azji I. persulcatus , w Ameryce Północnej
zaś I. scapularis ( dammini ) oraz I. pacificus . Bakterie
Borrelia przenoszone są przez larwy nimfy oraz dorosłe
postacie kleszczy. Fakt ten ma istotne znaczenie klinicz-
ne, ponieważ pokłucie przez postać niedojrzałą częściej
bywa przeoczone lub nierozpoznane [1].
Choroba występuje endemicznie w Europie, Ameryce
i północnych regionach Azji. Na naszym kontynencie
boreliozę z Lyme szczególnie często spotyka się na
zalesionych obszarach środkowoeuropejskich i skan-
dynawskich, zwłaszcza w Niemczech, Austrii, Słowenii
i Szwecji. Za wolne od występowania choroby uważa się
Australię, Afrykę, Amerykę Południową oraz południo-
we części Stanów Zjednoczonych. Choroba występuje
ze zbliżoną częstością u obu płci, może rozwinąć się
w każdym wieku, a czynnikiem ryzyka jest ekspozycja
na pokłucie przez kleszcze w rejonach endemicznych
(głównie ekspozycja zawodowa – robotnicy leśni, pra-
cownicy zieleni). Do zakażenia dochodzi od wiosny do
jesieni [2].
Pod względem klinicznym choroba charakteryzuje
się fazowym i nawrotowym przebiegiem, manifestując
się objawami dermatologicznymi, reumatologicznymi,
neurologicznymi i – rzadziej – kardiologicznymi. Zgod-
nie z obowiązującym podziałem Åsbrink i Hovmarka
[3], w przebiegu boreliozy z Lyme wyróżnia się postacie
wczesną (zlokalizowaną i rozsianą) oraz późną. Postać
wczesna zlokalizowana cechuje się objawami skórnymi
(rumień wędrujący i chłoniak limfatyczny skóry), ponad-
to może dojść do rozwoju regionalnej limfadenopatii,
a także do objawów ogólnoustrojowych o umiarkowa-
nym nasileniu. Postać wczesną rozsianą charakteryzują,
obok symptomatologii dermatologicznej, objawy ze stro-
ny układu nerwowego, stawów, a także układu krążenia.
W postaci późnej obraz kliniczny obejmuje zanikowe
zapalenie skóry oraz przetrwałe lub nawracające objawy
neurologiczne i reumatologiczne (przez minimum 6–12
miesięcy) [3].
Do zajęcia układu nerwowego może dojść zarówno
we wczesnej rozsianej, jak i późnej postaci boreliozy
z Lyme. Częstość występowania objawów ze strony tego
układu szacuje się na około 40% wszystkich przypadków
[4]. Uszkodzenie struktur układu nerwowego wiąże się
z jednej strony z bezpośrednią inwazją krętków, z drugiej
zaś jest skutkiem procesów zapalnych oraz mechani-
zmów toksyczno-metabolicznych rozwijających się
w odpowiedzi na zakażenie. Ponadto w patogenezie neu-
roboreliozy istotną rolę odgrywa układ odpornościowy,
inicjując reakcje o charakterze autoimmunologicznym.
W przebiegu boreliozy z Lyme zidentyfikowanoszereg
przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom neu-
ronalnym, m.in. białku podstawowemu mieliny, białku
neurofilamentów,ludzkiemubiałkuaksonalnemuSP60.
Rozwojowi neuroboreliozy sprzyja również neurotropo-
wość krętka oraz zjawisko immunitetu immunologiczne-
go, związanego z obecnością bariery krew–mózg i mo-
dyfikowaniemreakcjiimmunologicznychwmózgowiu
przez czynniki lokalne [5].
Spektrum kliniczne neuroboreliozy jest bardzo szero-
kie, a obserwowane objawy występują z różną częstością
zależnie od stadium choroby. Trudności diagnostyczne
mogą się pojawić zwłaszcza w postaci późnej oraz
w sytuacji izolowanego zajęcia struktur układu nerwo-
wego, przy nieobecności objawów boreliozy z Lyme
ze strony innych układów. Ze względu na tendencję do
remisji objawów w postaci wczesnej oraz do przewlek-
278269263.001.png
168
M. Owecki, W. Kozubski
Nr 3–4
le postępującego przebiegu z obecnością zaostrzeń
w postaci późnej, neuroborelioza może wymagać szcze-
gólnie starannego różnicowania z wieloma chorobami
układu nerwowego, przede wszystkim ze stwardnieniem
rozsianym i kiłą.
Bannwartha, może jednak występować również w spo-
sób izolowany – bez klinicznych wykładników zapalenia
opon i korzeni rdzeniowych [6,10,11,12,13]. Podobnie do
patologii korzeni i nerwów obwodowych, objawy wiążą
się z bezpośrednim uszkodzeniem pni nerwowych przez
krętki [8]. Najczęściej uszkodzeniu ulega nerw twarzowy,
przy czym patologia obustronna sięga nawet 50% przy-
padków. Szacuje się, że w rejonach endemicznych do 25%
porażeń nerwu twarzowego jest spowodowane infekcją
B. burgdorferi . Na obszarach tych zasadne wydaje się zatem
rutynowe oznaczanie poziomu przeciwciał skierowanych
przeciw tej bakterii we wszystkich przypadkach porażenia
Bella. Objawy uszkodzenia nerwu twarzowego zazwyczaj
całkowicie ustępują w ciągu 1–2 miesięcy, jedynie u około
5% pacjentów obserwuje się przetrwały niedowład mięśni
twarzy [14]. Spośród pozostałych nerwów czaszkowych
najczęściej w przebiegu neuroboreliozy zajęciu ulega nerw
przedsionkowo-ślimakowy, co klinicznie manifestuje
się częściowym lub całkowitym ubytkiem słuchu [15].
Związek patogenetyczny zapalenia nerwu wzroko-
wego z infekcją B. burgdorferi nie został dotychczas
w pełni dowiedziony. Wydaje się jednak, że w przebiegu
boreliozy z Lyme zajęcie nerwu wzrokowego częściej
lokalizuje się w okolicy brodawki, z towarzyszącym
zapaleniem w obrębie tylnej części błony naczyniowej
oka. Klinicznie zaburzenie objawia się podostro nara-
stającym zaburzeniem widzenia pod postacią spadku
ostrości wzroku [16]. We wczesnej postaci boreliozy
z Lyme dochodzi również do zajęcia nerwów gałkoru-
chowych (nerwy czaszkowe III–IV i VI), najczęściej
odwodzącego oraz opuszkowych (nerwy czaszkowe
IX–XII) [17].
Wśród symptomatologii ze strony obwodowego
układu nerwowego we wczesnej postaci boreliozy ob-
serwowano ponadto: mononeuritis multiplex , zapalenie
splotu barkowego i lędźwiowo-krzyżowego, zapalenie
pojedynczych nerwów obwodowych, a także zespół
Guillain-Barré [18,19,20,21].
Najpoważniejszą postać kliniczną neuroboreliozy
stanowi zapalenie mózgu i zapalenie rdzenia. Zaburzenia
te występują rzadko – dotyczą około 0,1% zakażonych
[8]. U ich podłoża patogenetycznego prawdopodobnie
leżą zjawiska immunologiczne: efekt autoprzeciwciał
skierowanych przeciwko glikosfingolipidom,kwaśnym
gangliozydom oraz antygenom aksonalnym [5]. W obra-
zie klinicznym zapalenia rdzenia kręgowego obserwuje
się spastyczny niedowład kończyn dolnych, spastyczny
niedowład pęcherza moczowego oraz zaburzenia czucia
charakterystyczne dla poprzecznego uszkodzenia rdzenia
(w badaniu obecny tzw. poziom czucia). Ponadto może
wystąpić ataksja tylnosznurowa, a w mniej zaawansowa-
nych przypadkach – przedmiotowe cechy zajęcia dróg pi-
ramidowych. Symptomatologia zapalenia mózgu zależy
od nasilenia i lokalizacji procesu patologicznego. Bólom
głowy i zaburzeniom świadomości mogą towarzyszyć
Postać wczesna boreliozy z Lyme
We wczesnej postaci boreliozy z Lyme na zajęcie
układu nerwowego może wskazywać kilka zespołów obja-
wowych: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zajęcie
nerwów czaszkowych, korzeni nerwowych oraz pojedyn-
czych lub wielu nerwów obwodowych, występujących
w różnych kombinacjach lub w sposób izolowany.
Zapalenie korzeni nerwowych pojawia się w okresie
1–12 tygodni, średnio 4–6 tygodni, po pokłuciu lub
pojawieniu się rumienia wędrującego [6,7]. Objawy
korzeniowe rozwijają się zazwyczaj w konsekwencji
bezpośredniej inwazji krętków do włókien nerwowych.
W obrazie klinicznym początkowo dominują bóle
o rwącym, palącym, rozrywającym lub świdrującym cha-
rakterze, wzmagające się nocą. W obrębie kończyn mają
one dystrybucję korzeniową, na tułowiu zaś segmental-
ną, opasującą, niekiedy o zmiennej lokalizacji. Moto-
ryczne lub sensoryczne objawy ubytkowe wynikające
z uszkodzenia korzeni nerwowych rozwijają się później,
po około jednym do kilku tygodni, u 75% pacjentów.
Przewlekające się cechy uszkodzenia pni nerwowych
zazwyczaj są następstwem zjawisk o charakterze au-
toimmunologicznym. Deficyt ruchowy w typowych
przypadkach ma charakter asymetrycznego niedowładu,
silniej wyrażonego lub obecnego wyłącznie w kończy-
nie pokłutej. Fakt ten sugeruje rozprzestrzenianie się
krętków drogą nerwów obwodowych w obrębie zajętej
kończyny [8]. Niedowładom towarzyszy osłabienie lub
zniesienie odruchów ścięgnistych w obszarze unerwie-
nia uszkodzonych korzeni. Ubytki czucia obserwuje
się rzadziej, często natomiast obecne są objawy po-
drażnieniowe pod postacią parestezji. Elektromiogram
(EMG) wykazuje uszkodzenie włókien nerwowych
o charakterze aksonopatii [9].
Symptomy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
mogą się pojawić w ciągu kilku dni lub kilku miesięcy od
początku choroby. Zapalenie ma charakter limfocytarny
i jest konsekwencją wnikania krętków do przestrzeni
podpajęczynówkowej [8]. Intensywność objawów jest
niewielka – bóle głowy o umiarkowanym i często fluk-
tuującym nasileniu mogą mieć charakter stały lub przery-
wany. Rzadko obserwuje się nudności, wymioty i zawroty
głowy, ponadto – co istotne z klinicznego punktu widze-
nia – objawy oponowe oraz gorączka nie są stałe [6].
Do objawów zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych
mogą dołączyć cechy ostrego zapalenia nerwów czasz-
kowych i korzeni nerwowych – meningoradiculitis cra-
nialis et spinalis (zespół Bannwartha). Ostre uszkodzenie
nerwów czaszkowych często stanowi element zespołu
Nr 3–4
Borelioza
169
napady drgawkowe uogólnione oraz zróżnicowane ob-
jawy ogniskowe – niedowład połowiczy, niedowłady
nerwów czaszkowych oraz niezborność móżdżkowa;
kazuistycznie odnotowywano zaburzenia ze strony
układu pozapiramidowego o charakterze zespołu parkin-
sonowskiego, a także dyzartrię. W konsekwencji prze-
bytego zapalenia mózgu u części pacjentów rozwijają
się zaburzenia afektywne, deficytpoznawczy,utrwalone
objawy ubytkowe, a także wodogłowie [18,22].
rdzenia może przebiegać z zaburzeniami ze strony ner-
wów czaszkowych. Przewlekłe zapalenie mózgu może
mieć charakter izolowany lub towarzyszyć patologii
rdzenia. W obrazie klinicznym obserwuje się liczne ze-
społy objawowe – zaburzenia afatyczne, dyzartryczne,
koordynacji oraz jakościowe i ilościowe świadomości.
Ponadto mogą się pojawiać niedowłady o zróżnicowanej
konstelacji, ubytki w polu widzenia, drgawki uogólnio-
ne i ogniskowe, objawy pozapiramidowe typu dysto-
nicznego, atetotycznego lub pląsawiczego oraz zespół
parkinsonowski, a także ataksja móżdżkowa [24,25,26].
W badaniach rezonansu magnetycznego w przewlekłym
zajęciu mózgu i rdzenia obserwuje się rozsiane ogniska
demielinizacyjne, zlokalizowane w istocie białej. Zmia-
ny te prawdopodobnie powstają na skutek uszkodzenia
mieliny przez autoprzeciwciała produkowane w wyniku
reakcji krzyżowej. Ma to istotne znacznie kliniczne, po-
nieważ podobny obraz spotyka się w przypadku stward-
nienia rozsianego. Nierzadko dla uściślenia rozpoznania
konieczne są dodatkowe procedury diagnostyczne (m.in.
badania immunologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego,
potencjałów wywołanych) [5,8].
W przebiegu neuroboreliozy może dojść do rozwoju
zapalenia naczyń mózgowia typu vasculitis , perivasculitis
lub endarteritis obliterans . Zapalenie naczyń krwionoś-
nych rozwija się w konsekwencji bezpośredniej inwazji
naczynia przez krętki, łączy się również ze zdolnością
tych bakterii do przylegania do ściany naczyniowej
oraz z zajęciem przydanki, któremu towarzyszy wtór-
ny naciek leukocytów [5]. Manifestacja naczyniowa
infekcji B. burgdorferi występuje rzadko – w około
1% przypadków. Obserwuje się wówczas zaburzenia
o symptomatologii naczyniowej – objawy udaru niedo-
krwiennego lub przemijającego niedokrwienia mózgu.
W obrazie klinicznym najczęściej współwystępują bóle
głowy oraz cechy uszkodzenia nerwów czaszkowych [18].
Istotnym elementem obrazu klinicznego neurobore-
liozy są zaburzenia psychopatologiczne, występujące
u większości pacjentów z zajęciem układu nerwowego
(50–80%). Symptomy neuropsychiatryczne mogą roz-
winąć się zarówno we wczesnej, jak i późnej postaci
choroby. Prawdopodobnym podłożem patogenetycznym
tej grupy objawów pozostają zjawiska immunologiczne,
a także efekty toksyczne i metaboliczne infekcji układo-
wej [5]. Najczęstszym zaburzeniem neuropsychologicz-
nym w przebiegu boreliozy z Lyme jest encefalopatia,
zazwyczaj o przewlekłym charakterze i łagodnym
nasileniu. W obrazie klinicznym dominują wówczas
zaburzenia osobowości oraz upośledzenie sprawności
intelektualnej – symptomatologia obejmuje deficytypa-
mięci (głównie słownej oraz przypominania), zaburzenia
artykulacji i koncentracji uwagi, spowolnienie myślenia,
a także drażliwość i labilność emocjonalną. Spektrum
objawów neuropsychologicznych obejmuje również
zaburzenia afektu, najczęściej obserwuje się obniżenie
nastroju (rzadziej zaburzenia typu dwubiegunowego
Postać przewlekła boreliozy z Lyme
W postaci późnej boreliozy z Lyme może dojść do
zajęcia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego:
polineuropatii oraz przewlekłego postępującego zapale-
nia mózgu i rdzenia kręgowego. W części przypadków
proces zapalny obejmuje naczynia mózgowia. Objawy
rozwijają się kilka miesięcy od infekcji, wykazując
tendencję do stopniowej progresji, często z okresami
remisji i zaostrzeń, a ich podłożem patogenetycznym
są zaburzenia immunologiczne. Uszkodzenie struktur
ośrodkowego układu nerwowego wiąże się też praw-
dopodobnie ze zjawiskiem przenikania aktywowanych
limfocytów T przez barierę krew–mózg i uwalnianiem
prozapalnych cytokin do tkanek mózgowia [5].
Przewlekła polineuropatia w przebiegu neurobore-
liozy ma charakter ruchowo-czuciowy. Manifestuje się
dolegliwościami o umiarkowanym nasileniu, w wielu
przypadkach okresowo ustępującymi. W obrazie kli-
nicznym dominują parestezje, obejmujące symetryczne
dystalne odcinki kończyn. Upośledzenie czucia nie jest
objawem stałym, najczęściej dotyczy czucia wibracji.
Symptomatologię uzupełniają bóle o charakterze ko-
rzeniowym, a także nadwrażliwość na bodźce bólowe.
Zazwyczaj nie obserwuje się subiektywnych objawów
ze strony funkcji ruchowej nerwów obwodowych, nie-
kiedy jednak może wystąpić osłabienie lub zniesienie
odruchów ścięgnistych. Badania elektrofizjologiczne
i bioptyczne wskazują na patologię o charakterze neu-
ropatii aksonalnej, w części przypadków z obecnością
komponenty demielinizacyjnej [23]. Przewlekłe zajęcie
obwodowego układu nerwowego może ponadto manife-
stować się jako przewlekłe mononeuritis multiplex oraz
przewlekłe zapalenie splotu barkowego lub lędźwiowo-
-krzyżowego. Dolegliwości są wówczas ograniczone do
anatomicznej dystrybucji zajętej struktury. Obserwuje
się również objawy neuropatii czaszkowej – zaburzenie
najczęściej dotyczy nerwu twarzowego oraz przedsion-
kowo-ślimakowego [18].
Przewlekłe postępujące zapalenia mózgu i rdzenia
kręgowego są rzadkim powikłaniem boreliozy z Lyme.
Zajęcie rdzenia najczęściej przebiega pod postacią
spastycznego niedowładu kończyn dolnych. Parapare-
zie mogą towarzyszyć: zaburzenia mikcji (zwłaszcza
nietrzymanie moczu), niedowład spastyczny kończyn
górnych oraz ataksja tylnosznurowa. Uszkodzenie
170
M. Owecki, W. Kozubski
Nr 3–4
lub maniakalnego). Zespoły depresyjne mogą wykazy-
wać tendencję do nawrotów, a także do przewlekłego
przebiegu o charakterze dystymii. Obniżeniu nastroju
nierzadko towarzyszą zespoły lękowe: podwyższenie
poziomu lęku, napady paniki oraz zaburzenia obsesyjno-
-kompulsywne. Częstym problemem pozostają ponadto
zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, liczne wybu-
dzenia w nocy, nadmierna senność w ciągu dnia). Może
się również pojawić nasilona męczliwość oraz zespół
przewlekłego zmęczenia, zwłaszcza w postaci stawowej
choroby z Lyme. Wśród zaburzeń psychopatologicznych
opisywano także jadłowstręt psychiczny oraz zaburzenia
o symptomatologii psychotycznej [27].
na ogniskowe, jak i uogólnione zajęcie struktur układu
nerwowego, a zaburzenia mogą występować w sposób
izolowany lub na tle patologii ze strony innych układów.
Ponadto w przebiegu neuroboreliozy pojawiają się – ka-
zuistycznie – objawy nietypowe.
Fazowy przebieg choroby z remisjami i zaostrze-
niami może imitować wiele innych schorzeń układu
nerwowego, przede wszystkim stwardnienie rozsiane,
kiłę oraz choroby naczyniowe mózgu. Trudności dia-
gnostyczne mogą również wystąpić w przypadku, gdy
dominującym lub izolowanym objawem są zaburzenia
psychopatologiczne.
Znajomość symptomatologii neuroboreliozy jest
ważna, ponieważ wczesne rozpoznanie pozwala na szyb-
kie włączenie odpowiedniej terapii. W postaci wczesnej
rokowanie jest dobre. W późnej fazie neuroborelioza ma
charakter przewlekły, skuteczność terapii jest wówczas
mniejsza, a rokowanie mniej korzystne [28].
Podsumowanie
Obraz kliniczny neuroboreliozy jest bogaty i zróżni-
cowany. Symptomatologia może wskazywać zarówno
Piśmiennictwo
[1] Baumgarten JM, Montiel NJ, Sinha AA . Lyme disease – part I: epidemiology and etiology. Cutis 2002; 69: 349–352. [2] Nedelman RB, Wormser GP . Lyme
borreliosis. Lancet 1998; 352: 557–565. [3] Åsbrink E, Hovmark A . Comments on the course and classificationofLymeborreliosis.ScandJInfectDisSuppl
1991; 77: 41–43. [4] Fallon BA, Nields JA . Lyme disease: a neuropsychiatric illness. Am J Psychiatry 1994; 151: 1571–1583. [5] Zajkowska JM, Hermanowska-
-Szpakowicz T . Nowe aspekty patogenetyczne boreliozy z Lyme. Przegl Epidemiol 2002; 56(supl. 1): 57–67. [6] Pachner AR, Steere AC . The triad of neurologic
manifestation of Lyme disease: meningitis, cranial neuritis, and radiculoneuritis. Neurology 1985; 35: 47–53. [7] PfisterHW,EinhauplKM,Preac-MursicV,
Wilske B, Schierz G . The spirochetal etiology of lymphocytic meningoradiculitis of Bannwarth (Bannwarth’s syndrome). J Neurol 1984; 231: 141–144. [8] Her-
manowska-Szpakowicz T, Zajkowska JM, Pancewicz SA, Kondrusik M, Grygorczuk SS, Świerzbińska R . Problemy patogenetyczno-kliniczne boreliozy z Lyme.
Neurol Neurochir Pol 2003; 37(supl. 2): 29–38. [9] Logigian EL . Peripheral nervous system Lyme borreliosis. Semin Neurol 1997; 17: 25–30. [10] Muller D,
Neubauer BA, Waltz S, Stephani U . Neuroborreliosis and isolated trochlear palsy. Eur J Paediatr Neurol 1998; 2: 275–276.
[11] Savas R, Sommer A, Gueckel F, Georgi M . Isolated oculomotor nerve paralysis in Lyme disease: MRI. Neuroradiology 1997; 39: 139–141. [12] Lell M,
Schmid A, Stemper B, Maihofner C, Heckmann JG, Tomandl BF . Simultaneous involvement of third and sixth cranial nerve in a patient with Lyme disease.
Neuroradiology 2003; 45: 85–87. [13] Frese A, Luttmann RJ, Husstedt IW, Ringelstein EB, Evers S . Geniculate neuralgia as a manifestation of neuroborreliosis.
Headache 2002; 42: 826–828. [14] Peltomaa M, Pyykko I, Seppala I, Viljanen M . Lyme borreliosis and facial paralysis – a prospective analysis of risk factors and
outcome. Am J Otolaryngol 2002; 23: 125–132. [15] Lorenzi MC, Bittar RS, Pedalini ME, Zerati F, Yoshinari NH, Bento RF . Sudden deafness and Lyme disease.
Laryngoscope 2003; 113: 312–315. [16] Sibony P, Halperin J, Coyle PK, Patel K . Reactive Lyme serology in optic neuritis. J Neuroophtalmol 2005; 25: 71–82.
[17] Velazquez JM, Montero RG, Garrido JA, Tejerina AA . Lower cranial nerve involvement as the initial manifestation of Lyme borreliosis. Neurologia 1999;
14: 36–37. [18] Oschmann P, Dorndorf W, Hornig C, Schafer C, Wellensiek HJ, PflughauptKW . Stages and syndromes of neuroborreliosis. J Neurol 1998; 245:
262–272. [19] Horneff G, Huppertz HI, Muller K , Voit T, Karch H . Demonstration of Borrelia burgdorferi infection in a child with Guillain-Barré syndrome. Eur
J Pediatr 1993; 152: 810–812. [20] Schroeter V, Belz GG, Blenk H . Paralysis of recurrent laryngeal nerve in Lyme disease. Lancet 1988; 2: 1245.
[21] Faul JL, Ruoss S, Doyle RL, Kao PN . Diaphragmatic paralysis due to Lyme disease. Eur Respir J 1999; 13: 700–702. [22] Gustaw K, Mirecka U . Dysarthria
as the isolated clinical symptom of borreliosis – a case report. Ann Agric Environ Med 2001; 8: 95–97. [23] Kindstrand E, Nilsson BY, Hovemark A, Nennesmo I,
Pirskanen R, Solders G, Åsbrink E . Polyneuropaty in late Lyme borreliosis – a clinical, neurophysiological and morphological description. Acta Neurol Scand
2000; 101: 47–52. [24] Arav-Boger R, Crawford T, Steere AC, Halsey NA . Cerebellar ataxia as the presenting manifestation of Lyme disease. Pediatr Infect
Dis J 2002; 21: 353–356. [25] Piccolo I, Thiella G, Sterzi R, Colombo N, Defanti CA . Chorea as a symptom of neuroborreliosis: a case study. Ital J Neurol Sci
1998; 19: 235–239. [26] Donta ST . Late and chronic Lyme disease. Med Clin North Am 2002; 86: 341–349. [27] Rudnik-Szałaj I, Popławska R, Zajkowska J,
Szulc A, Pancewicz SA, Gudel I . Zaburzenia psychiczne występujące w przebiegu choroby z Lyme. Pol Merk Lek 2001; 11: 460–462. [28] Johnson L,
Stricker RB . Treatment of Lyme disease: a medicolegal assessment. Expert Rev Anti Infect Ther 2004; 2: 533–557.
Adres autorów: Michał Owecki, Katedra i Klinika Neurologii UM, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, michal.owecki@wp.pl
M. Owecki, W. Kozubski
CLINICAL SPECTRUM OF NEUROBORRELIOSIS
Summary
Lyme disease is a multisystem infectious disease with a wide variety of symptoms involving the skin as well as nervous, musculosceletal
and cardiovascular systems. Lyme disease is caused by spirochaete Borrelia burgdorferi transmitted by Ixodes tics in endemic regions. The
diverse manifestations of neuroborreliosis require it to be included in differential diagnosis of many neurological disorders. The paper reviews
the spectrum of clinical symptoms of nervous system involvement in early and late Lyme disease.
Key words: Lyme disease, clinical course, Borrelia burgdorferi .
278269263.002.png 278269263.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin