Human Target [1x06] Lockdown.txt

(35 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{282}{332}{Y:i}Widoczno�� bliska zera.
{334}{379}{Y:i}Chyba nie wyl�duj� w zatoce?
{381}{410}Wszystko jest w porz�dku.|Jeste� w rurze.
{412}{448}{Y:i}Po prostu kontynuuj zej�cie.
{450}{517}{Y:i}Osi�gniesz cel w 2 minuty, 42 sekundy.
{881}{933}Bo�e, nie lubi� jak si� tak czaisz.
{935}{960}Mamy robot�.
{964}{1000}My�la�em, �e ci� to zaintryguje.
{1002}{1038}To b�dzie musia�o troch� zaczeka�
{1039}{1074}A co, masz randk�?
{1075}{1146}Ma na imi� Julia.|Spotka�em j� w ksi�garni.
{1182}{1215}To misja ratunkowa typu z�ap-wyprowad�.
{1217}{1251}Misja z limitem czasowym
{1253}{1285}i przeszkodami technicznymi.
{1287}{1332}No wiesz, Winston,|ona nie pr�bowa�a mnie zabi�.
{1334}{1364}Nie wyci�ga�em jej z
{1366}{1443}p�on�cego budynku, automobila,|czy czego tam jeszcze.
{1445}{1498}Nie spotka�em jej w najgorzszym dniu jej �ycia.
{1499}{1546}Jest po prostu fajn� dziewczyn�,|kt�ra lubi czyta�.
{1547}{1591}I uwa�a, �e jestem zabawny.
{1628}{1671}Tak czy inaczej, misja ma limit czasowy
{1673}{1711}i przeszkody techniczne.
{1713}{1736}{Y:i}Winston, przesta�.
{1738}{1776}Nie bagatelizuj tego.
{1778}{1811}{Y:i}Istnieje taka delikatna granica|mi�dzy �yciem prywatnym i prac�,
{1813}{1863}kt�rej nie powinno si� przekracza�.
{1865}{1918}Jest jescze niespodzianka|w tej szczeg�lnej misji ratunkowej.
{1920}{1990}W gr� wchodzi w�amanie do centrali
{1992}{2047}Sentronics.
{2048}{2094}Centrali Sentronics?
{2096}{2132}Zaintrygowany?
{2179}{2274}Mieli�my ju� przera�aj�ce pomys�y,
{2276}{2336}{Y:i}ale to chyba bije je wszystkie.
{2425}{2453}Martinie Gleasonie,
{2455}{2500}Lepiej �eby� by� tego wart.
{2502}{2560}Martin Gleason,|cel naszej misji ratunkowej,
{2561}{2593}jest g��wnym in�ynierem
{2595}{2647}wydzia�u do produkcji broni w Sentronics.
{2648}{2708}Zaczekaj. Sentronics zamkn�o|swojego g��wnego in�yniera
{2710}{2747}w �rodku w�asnej centrali?
{2748}{2782}Tak, co� w tym stylu.
{2784}{2859}Ojciec Martina w�a�nie otrzyma� ciekawy list.
{2913}{2944}Dobra.
{2946}{2992}{Y:i}Ca�a korespondencja wychodz�ca z Sentronics
{2993}{3046}{Y:i}jest sprawdzana|pod k�tem wra�liwych informacji.
{3048}{3086}Martin to wykorzysta�|pisz�c t� wiadomo�� u�ywaj�c...
{3088}{3141}alfabetu morsa - kr�tkie s�owa to kropki,|a d�ugie to pauza.
{3143}{3200}- Jestem pod wra�eniem.|- Najlepszy w klasie M.I.T.
{3201}{3234}Genialny jak MacArthur w wieku 29 lat.
{3236}{3280}"Nie pozwol� odej��.|Kozinski zamordowany."
{3282}{3358}"Jestem nast�pny. Przy�lijcie pomoc."|Kto to jest Kozinski?
{3400}{3432}Matt Kozinski,
{3434}{3490}jest przyjacielem Martina... a raczej by�.
{3492}{3534}Zgin�� na atak serca w wieku 38 lat.
{3536}{3570}- Martin my�li inaczej.|- No.
{3572}{3613}I naprawd� my�li, �e b�dzie nast�pny.
{3615}{3661}A co z policj�?
{3663}{3717}Je�eli to nie sprawa bezpiecze�stwa narodowego,
{3719}{3779}{Y:i}to Sentronics jest, c�, poza zasi�giem prawa.
{3780}{3811}Wci�� przecie� jest obywatelem USA.
{3812}{3852}Kt�ry jak si� okazuje, prowadzi �ci�le tajny projekt
{3854}{3888}dla najwi�kszego dostawcy militari�w.
{3890}{3932}{Y:i}Przecie� wiesz jak to dzia�a...
{3934}{3992}Brak prywatnych e-maili, telefon�w i|obswerwacja 24 godziny na dob�.
{3994}{4022}Maj� go na w�asno��.
{4024}{4079}To �mierdzi.
{4080}{4125}M�dry dzieciak wci�gni�ty w co� takiego,
{4127}{4199}wykorzystany i pomiatany.
{4200}{4252}Nie patrz tak na mnie.
{4253}{4304}{Y:i}To nie by�o o mnie, ani o tym co przeszed�em.
{4306}{4356}To o Martinie.
{4425}{4513}A wi�c, jak w�amiemy si�|do centrali Sentronics?
{4580}{4632}Dobra, minuta i 41 sekund.
{4634}{4679}Chance, b�dziesz musia� dokona� kilka ostatnich zmian,
{4680}{4714}�eby trafi� w oko byka.
{4716}{4763}Spoko.
{4764}{4812}Poczekaj sekund�.
{4813}{4848}Co ty robisz?|Gdzie by�e�?
{4850}{4885}Mia�e� tu by� godzin� temu.
{4887}{4920}Mia�em namiary na pewne zdj�cie,
{4921}{4976}kt�rym, my�la�em, �e si� zainteresujesz.
{5041}{5083}O nie.
{5084}{5136}To wygl�da inaczej ni�|na tym zdj�ciu co mamy tutaj.
{5137}{5178}- Sk�d to masz?|- Nie chcesz wiedzie�.
{5180}{5211}Ale w przeciwie�stwie do tego, kt�re znalaz�e�,
{5212}{5270}to jest aktualne i dok�adne, stary.
{5272}{5335}Chance, mamy problem.
{5336}{5393}W�amanie do Sentronics jest praktycznie niemo�liwe.
{5395}{5435}Plany budynku nie istniej�.
{5437}{5488}Kodeks bezpiecze�stwa narodowego|klasyfikuje je jako �ci�le tajne.
{5490}{5576}Jedyne co mog�em zrobi� to rozejrze� si� w holu.
{5754}{5820}Maj� kamery �ledz�ce ruch,
{5822}{5856}czujniki termiczne,
{5858}{5884}i wykrywacze metali przy wej�ciu.
{5886}{5917}Prosz� bardzo.|Nast�pny.
{6004}{6077}Nie wspominaj�c o uzbrojonych stra�nikach.
{6079}{6110}I nie m�wi� o ochroniarzach|z centrum handlowego.
{6111}{6147}Wszyscy s� by�ymi wojskowymi.
{6149}{6230}S� dobrze wyszkoleni i uzbrojeni po z�by.
{6232}{6332}Nikt nie wejdzie do budynku niezauwa�ony.
{6334}{6402}Dobra. To jak to zrobimy?
{6404}{6454}Tak sobie my�la�em...
{6456}{6516}Pami�tasz t� robot� w banku w Jakarta?|- No.
{6518}{6545}Jak wejdziesz do budynku,
{6546}{6577}to nie przejdziesz niezauwa�ony.
{6578}{6640}Ale im wy�ej, tym mniej ochrony.
{6642}{6682}Jedno czyste miejsce na dachu.
{6684}{6706}W�a�nie.
{6708}{6738}Zdj�cie satelitarne
{6739}{6792}pokazuje, �e nie ma tam kamer na dachu.
{6794}{6834}{Y:i}Jedyne co musisz zrobi�, to dobrze wyl�dowa�,
{6836}{6914}wej�� przez te drzwi i jeste� w �rodku.
{6916}{6948}Problem?
{6950}{6985}Jaki problem?
{6986}{7036}Pami�tasz, jak m�wi�em, �e nie ma kamer na dachu?
{7038}{7076}- No.|- Na dachu jest kamera.
{7078}{7142}{Y:i}- Co takiego?|- Zdj�cie, kt�re mieli�my jest nieaktualne.
{7143}{7178}W�a�nie dosta�em �wie�e zdj�cie i wierz mi,
{7179}{7220}na pewno jest tam kamera.
{7222}{7254}Dobra, je�li jest tam tylko jedna kamera,
{7256}{7294}to musi tam by� jakie� niemonitorowane miejsce.
{7296}{7330}Ile mam miejsca?
{7332}{7401}Kraw�d� ma nieco ponad p� metra.
{7402}{7443}P�nocno-wschodni r�g budynku.
{7445}{7485}{Y:i}I co je�li w ni� nie trafi�?
{7486}{7560}Alarm, bronie... no wiesz, z�e rzeczy.
{7562}{7618}No dobra, p� metra?
{7620}{7659}Dam rad�.
{8287}{8338}{Y:i}Uda�o si�.
{8435}{8462}{Y:i}Ostrze�enie.
{8464}{8560}{Y:i}Kamera 3238 nie ma zasilania.
{8593}{8646}Natychmiast wy�lij tam Timmonsa.
{8906}{8958}Urwany kabel wideo w 3238.
{8960}{9018}{Y:i}Ale dach jest czysty.|Bez odbioru.
{9415}{9458}Wchodz� do �rodka.
{9460}{9489}{Y:i}Dobra, s�uchaj.
{9491}{9528}Pami�taj, zak��cacze
{9529}{9571}uniemo�liwi� komunikacj�,
{9572}{9602}kiedy tam wejdziesz.
{9604}{9648}{Y:i}B�dzie cisza.
{9650}{9706}- I wy�wiadcz mi przys�ug�, dobra?|- Jak�?
{9708}{9741}Nie zgi� tam.
{9743}{9822}Postaram si�.|Do zobaczenia na dole.
{9958}{10151}Human Target 1x06|Lockdown (Zamkni�ty)
{10151}{10274}Napisy: JackBauer
{11013}{11044}Nie wiem.|Nie wiem.
{11099}{11130}Dobra, to tylko przez wzgl�d o k��tni�.
{11130}{11175}To znaczy, nie oceniaj mnie.|To tylko pomys�.
{11177}{11267}Co je�li by�my dodali kolejne nadmierne urz�dzenie?
{11269}{11308}Nie, nie, nie.|Masz racj�, masz racj�.
{11310}{11357}To nie dzia�a.
{11568}{11633}NiteOwl: Zn�w gadasz ze swoj� rybk�?|NiteOwl: Niepokoj� si�. ;)
{11719}{11796}Martin Gleason: Nie moja wina. Nie chce si� zamkn��.
{12070}{12114}{Y:i}Wymagane skanowanie siatk�wek.
{12115}{12164}{Y:i}Jest jaki� problem?
{12166}{12226}Nie. Po prostu zapomnia�em mojego...
{12586}{12618}W czym mog�...
{12620}{12642}ci pom�c?
{12644}{12682}Zachowuj si� normalnie, Martin.
{12683}{12739}{Y:i}Udawaj tak, �e nic si� sta�o.
{12741}{12788}Kim jeste�?
{12790}{12818}Nazywam si� Christopher Chance.
{12819}{12862}Tw�j ojciec wynaj�� mnie, �ebym ci� st�d zabra�.
{12863}{12923}Nie patrz na mnie.|Obserwuj� nas.
{13029}{13077}Layla.
{13079}{13115}{Y:i}Poprosi�em ojca o o pomoc
{13119}{13142}i przys�a� dozorc�?
{13144}{13182}A czego si� spodziewa�e�?
{13183}{13240}No nie wiem... FBI, plutonu Marines, czego� takiego.
{13242}{13269}Wiesz jak
{13270}{13305}trudno by�o si� dosta� do tego budynku?
{13306}{13346}Oszcz�dz� ci szczeg��w.|To nie by� piknik.
{13348}{13398}Je�li jedna osoba mog�aby co� zrobi�,
{13400}{13429}�eby st�d uciec,
{13430}{13470}To chyba bym ju� o tym my�la�, nie?
{13471}{13495}{Y:i}Dzi�kuj�.
{13669}{13698}Co ty robisz?
{13700}{13757}31 pi�ter... To jakie� 100 metr�w.
{13759}{13851}Wiatr wieje ze wschodu z si�� 30 w�z��w.
{13947}{14022}Czekaj, czy to jest spadochron?
{14024}{14075}�artujesz sobie.
{14111}{14205}O m�j Bo�e.|Nie �artujesz.
{14206}{14251}Jak tam Gleason?
{14253}{14313}Martin?|Zaczyna wariowa�.
{14314}{14378}Chyba te ograniczenia, kt�re ustanowi�e�
{14380}{14417}zaczynaj� do niego dochodzi�.
{14419}{14473}Martin jest najcenniejsz� rzecz� w tym budynku.
{14475}{14525}Im bli�ej jest sko�czenia projektu,
{14527}{14595}tym jest bardziej kusz�cym k�skiem na �wiecie.
{14682}{14723}Martin, zaczynasz wariowa�.
{14725}{14761}Musisz si� troch� uspokoi�.
{14763}{14813}Nie s�dz�, �eby to by�o...
{14815}{14868}rozs�dne oczekiwa� od normalnego cz�owieka,
{14869}{14909}�eby skoczy� z budynku...
{14911}{14948}i spodziewa� si�,|�e zachowa spok�j.
{14949}{14980}No tak.
{14982}{15010}Mo�e powiesz mi
{15012}{15046}jak si� w to wpl�ta�e�?
{15048}{15083}Dobrze...|A wi�c...
{15084}{15124}{Y:i}Kilka miesi�cy temu zapad� si� szpital
{15126}{15156}w Mandalay, w Burma.
{15157}{15188}121 os�b zgin�o.
{15190}{15255}Re�im podejrzewa�,|�e byli tam ukrywaj�cy si� buntownicy.
{15256}{15322}Oczywi�cie zaprzeczyli jakiemukolwiek udzia�owi|z ich strony.
{15324}{15361}Twierdzili, �e to by� wypadek.
{15363}{15405}Ale wie... wiedzia�em, �e k�amali
{15407}{15466}bo wiedzia�em, �e u�yto tam broni.
{15468}{15525}Sk�d?|Bo sam j� zbudowa�em.
{15527}{15582}To dzia�o plazmowe.
{15584}{15623}{Y:i}Kozinski i ja...|Poszli�my do Vivian Cox.
{15624}{15651}Chcieli�my si� dowiedzie�
{15652}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin