Kody Do GTA 3.txt

(2 KB) Pobierz
Kody te nale�y po prostu wpisa� podczas gry. Gra powinna w lewym-g�rnym rogu wy�wietli� potwierdzenie wprowadzenia kodu oraz us�ysze� charakterystyczny d�wi�k.

GUNSGUNSGUNS - otrzymujesz wszystkie bronie oraz odpowiedni� ilo�� amunicji. Aby doda� kolejn� porcj� amunicji - po prostu wpisz jeszcze raz ten kod.

IFIWEREARICHMAN - Otrzymujesz dodatkowo kilkaset tysi�cy do swojego konta. Nie ma limitu u�ywania tej kasy, wi�c mo�esz wpisa� kod tyle razy, ile tylko zechcesz.

BANGBANGBANG - Cheat ten powoduje, i� wszystkie wozy, znajduj�ce si� w zasi�gu wzroku g��wnego bohatera ulegaj� zniszczeniu. Uwa�aj, aby� nie znalaz� si� w polu ra�enia, jakie powstanie po wybuchu jednego ( lub wi�cej ) woz�w.

GESUNDHEIT - Niezale�nie od ilo�ci zdrowia pocz�tkowego aktualizuje jego ilo�� do 100. Generalnie jest to tak, jakby� podni�s� apteczk�.

MOREPOLICEPLEASE - Dodaje dwie gwiazdki do paska 'Wanted Level'. Pami�taj, �e np. w Portland mo�esz mie� maksymalnie 4 gwiazdki, w Staunton 5 ( maj�c 4, gdy wpiszesz kod cheat nape�ni do 5 ), a w Shoreside Vale mo�esz mie� wszystkie 6 gwiazdek.


NOPOLICEPLEASE - Niezale�nie od pocz�tkowego stanu poziomu 'Wanted Level' cheat ten anuluje ( zeruje ) 'Wanted Level' do 0.

GIVEUSATANK - W niedalekim od Twojego po�o�enia podczas aktywowania kodu pojawi si� Rhino, czyli czo�g w grze. Mo�esz wsi��� do niego tak samo, jak do innego wozu. Klawiszologi� specjaln� ( obr�t wie�yczki ) znajdziesz w instrukcji.

ILIKEDRESSINGUP - Zmienia Tw�j skin oraz model gracza. U mnie kod ten nie dzia�a.

ITSALLGOINGMAAAD - Przechodnie bij� si� mi�dzy sob�. Czasem tak�e b�d� chcieli wda� si� w b�jk� z Tob�!

WEAPONSFORALL - Ka�dy cywil ma przy sobie bro� ca�kiem niez�ego kalibru ( np. dziadek z AK47! ). Plusem tego kodu jest to, �e - chocia� jest to trudne - mo�na zabi� oponenta i odebra� mu bro�.

TIMEFLIESWHENYOU - Czas up�ywa szybciej. W mojej wersji gry kod ten nie dzia�a�.

TURTOISE - Dodaje pe�n� ilo�c pancerza oraz - je�li trzeba - dodaje miernik pancerza do naszego HUD.


NOBODYLIKESME - Nikt Ci� nie lubi i ka�dy chce Ci� zabi�. Ryyyzykowny cheat ;]

SKINCANCERFORME - �adna i s�oneczna pogoda. Zalecam w��czy� posiadaczom s�abszych komputer�w, gdy� gra nie za�mieca nam ekranu kroplami deszczu.

ILIKESCOTLAND - Pochmurna pogoda.

ILOVESCOTLAND - Pada rz�sisty deszcz.

PEASOUP - Mg�a. Nie zalecam w��cza� posiadaczom s�abszych komputer�w.

MADWEATHER - Szalona pogoda :]

CHITTYCITTYBB - Zmniejsza grawitacje w ca�ym mie�cie. U mnie kod ten nie dzia�a�.

CORNERSLIKEMAD - Poprawione ( ulepszone ) dane wszystkich samochod�w.

NASTYLIMBSCHEAT - Wi�ksza brutalno�� i wi�cej krwi w grze ( argh! jeszcze bardziej ? :> )

I jeszcze kilka kod�w o nieznanym dzia�aniu: BOOOOORING, ANICESETOFWHEELS
Zgłoś jeśli naruszono regulamin