Ghost in the Shell (1995).txt

(46 KB) Pobierz
{345}{445}W niedalekiej przysz�o�ci korporacje ��czno�ciowe si�gn�y gwiazd,|a elektrony i �wiat�o p�yn� poprzez wszech�wiat.
{500}{600}A jednak post�p komputeryzacji nie zlikwidowa�|jak dot�d podzia��w narodowych i rasowych.
{726}{791}Do wszystkich patrolowych jednostek powietrznych.|Mamy 208 w toku...
{793}{835}w dystrykcie C-13|w Newport City.
{837}{922}Przestrze� powietrzna nad t� stref�|zostanie zamkni�ta. Powtarzam:
{924}{996}Do wszystkich patrolowych jednostek powietrznych.|Mamy 208 w toku...
{998}{1045}w dystrykcie C-13|w Newport City.
{1047}{1121}Przestrze� powietrzna nad t� stref�|zostanie zamkni�ta. Powtarzam...
{1759}{1811}Zupe�nie nie ma|si� czym martwi�.
{1813}{1883}Mo�e pan spr�bowa� tego ponownie,|ju� bed�c w naszym kraju.
{1885}{1930}"Spr�bowa� tego ponownie"?
{1931}{1998}Podobnie jak nie ma czego� takiego|jak program wolny od bug'�w...
{2000}{2096}nie ma te� programu,|kt�rego nie mo�na zdebug'owa�.|Czy�bym si� myli�?
{2098}{2146}Nie rozumie pan.
{2148}{2212}My wci�� nie wiemy,|czy to naprawd� jest bug.
{2214}{2272}Pierwotnym celem|Projektu 2501 by�o..
{2274}{2345}Majorze, Sekcja 6|jest gotowa do wkroczenia.
{2395}{2452}- Majorze!|- S�ysz� ci�.
{2482}{2552}W twoim m�zgu|jest wiele zak��ce�.
{2554}{2605}To ta pora miesi�ca.
{2798}{2866}Czy nie b�dzie k�opot�w,|je�li Sekcja 9 wtr�ci si�|w operacj� Sekcji 6?
{2868}{2917}Ten dyplomata to|cholernie znany dra�.
{2919}{3005}Nawet je�li go z�api�,|b�d� mogli go co najwy�ej deportowa�.
{3006}{3129}My jeste�my jedynymi, kt�rzy|mog� pobrudzi� sobie r�ce.
{3130}{3193}Wchodz�.|Zabierz nas do punktu wy�adunkowego.
{4113}{4165}Co? Policja?
{4338}{4423}Przesta�cie! Kto wam kaza�|otworzy� ogie�?! Rzu�cie bro�!
{4522}{4629}Mam immunitet dyplomatyczny!|Chc� si� widzie� z waszym dow�dc�!
{4631}{4687}Wyw�z z kraju pracuj�cego dla rz�du|programisty...
{4689}{4737}stanowi pogwa�cenie|umowy o eksporcie broni.
{4738}{4831}Mog� pana tak�e oskar�y�|o porwanie.
{4833}{4880}Wydajcie nam go.
{4882}{4945}Obawiam si�, �e nie. On ubiega si�|o azyl polityczny w naszym kraju...
{4946}{5015}a co istotniejsze,|podpisa� ju� wymagane dokumenty!
{5017}{5083}- Kiedy?!|- Tego nie musz� panu m�wi�!
{5085}{5151}Zgodnie z prawem mi�dzynarodowym,|m�j kraj mo�e...
{5153}{5224}zaoferowa� mu ochron�|i bezpieczny przejazd.
{5226}{5277}Ten dokument jest w aktach|w naszej ambasadzie.
{5279}{5332}Prze�l� panu kopi�|w ci�gu najbli�szych paru dni.
{5334}{5394}Jest pan pewien swojego wyboru?|�ywy ju� pan tu nie wr�ci.
{5396}{5449}Zmuszony jestem poprosi�,|aby zwraca� pan uwag� na swoje s�owa.
{5450}{5504}Nasz kraj jest pokojowo nastawionym,|demokratycznym pa�stwem.
{5506}{5553}Doprawdy?
{5595}{5645}Tam, za oknem! Strzelajcie!
{5845}{5908}Kamufla� termooptyczny...
{12829}{12890}To rzadka przyjemno�� widzie� pana,|Aramaki.
{12892}{12957}C� Ministerstwo Spraw Zagranicznych|mo�e zrobi� dla Sekcji 9?
{12958}{13007}O co chodzi w tych tajnych rozmowach,|kt�re odb�dziecie...
{13009}{13057}jutro,|z Republik� Gavelu?
{13058}{13107}To co zwykle. Pomoc zagraniczna.
{13109}{13178}Nowy rz�d,|porewolucyjny,|ponownie zg�osi� si� z pro�b�.
{13180}{13241}Twierdz�,|�e s� bardziej demokratyczni...
{13243}{13310}ale niczym si� nie r�ni�|od poprzednio rz�dz�cej tam bandy.
{13312}{13373}Dawanie im pieni�dzy,|na kt�re nie zas�u�yli,|na pewno nikomu nie pomo�e.
{13374}{13436}A oni uwa�aj�, �e to rekompensata|za to, �e "wyzyskiwali�my" ich w przesz�o�ci|i nawet nie podzi�kuj�.
{13438}{13493}A jak post�pi rz�d?
{13494}{13558}Problem w tym,|�e mamy tu przyw�dc�...
{13560}{13621}poprzedniej hunty,|kt�ry szuka azylu politycznego.
{13622}{13667}P�k. Males, zgadza si�?
{13669}{13743}Wi�c co, wyrzucamy go|i udzielamy im pomocy?
{13745}{13824}Czy oficjalnie uznajemy go za uchod�c�|i obcinamy im pomoc?
{13826}{13892}To nie�atwa decyzja.
{13894}{13969}Osobi�cie, gdybym tylko da� rad� znale��|pow�d, kt�ry da�by si� wyt�umaczy� politycznie...
{13970}{14051}Deportowa�bym tego go�cia|w mgnieniu oka.
{14269}{14352}Aha, i dzi�kuj� panu za pomoc|z problemem zdrajcy-programisty.
{14354}{14420}Nakamura z sekcji 6|tak�e wyrazi� swoj� wdzi�czno��.
{14422}{14493}Jak wiadomo|my, dyplomaci,|zawsze musimy mie� czyste r�ce.
{14637}{14685}Dost�p uzyskany.
{14687}{14754}Brak odpowiedzi.|Jak wyglada wykres fal m�zgowych?
{14756}{14839}Normalnie.|Przechodzi ju� w stan|dozna� wirtualnych.
{14872}{14921}To t�umaczka|Ministra Spraw Zagranicznych.
{14923}{15031}23 minuty temu|poprzez lini� telefoniczn�|nast�pi�o w�amanie do jej cyber-m�zgu.
{15074}{15139}Tak jak przewidzia� to|Wywiad Zagraniczny,
{15141}{15189}W�adca Marionetek|zacz�� w�amywa� si�...
{15190}{15238}do ka�dego terminala|pod��czonego do sieci.
{15239}{15298}Analiza wzorca zachowa� wskazuje|z du�ym prawdopodobie�stwem,
{15299}{15373}�e pr�buje zak��ci�|tajne rozmowy z Gavelem.
{15375}{15449}Wzi�li�my wi�c pod obserwacj� wszystkich|bior�cych udzia� w rozmowach.
{15451}{15510}Prawdopodobnie pr�buje|w�ama� si� do jej ducha,
{15511}{15592}�eby dokona�a morderstwa|podczas spotkania.
{15594}{15709}Ile czasu zabierze mu|prze�amanie wszystkich barier|i dotarcie do jej ducha?
{15710}{15822}U�ywa starego HA-3.|Powiedzia�bym, �e oko�o dw�ch godzin.
{15824}{15870}Potem|b�dziemy musieli odci�� lini�,|�eby wyeliminowa� ryzyko.
{15871}{15951}Bateau i Ishikawa|s� w samochodzie,|pr�buj� namierzy� sygna�.
{15953}{16001}Do��cz do nich.
{16434}{16517}W�adca Marionetek...|Ten nieuchwytny hacker, zgadza si�?
{16518}{16573}Uwa�aj�,|�e jest Amerykaninem.
{16574}{16642}Wiek, p�e�, historia...|Nie wiemy o nic zupe�nie nic.
{16643}{16717}Od czasu ostatniej zimy dzia�a�|g��wnie na obszarze EC.
{16718}{16783}Poszukiwany na ca�ym �wiecie|pod tuzinami zarzut�w:
{16785}{16850}manipulacje gie�dowe,|szpiegostwo, in�ynieri� polityczn�,
{16852}{16937}terroryzm i pogwa�cenie|prywatno�ci cyber-m�zgu.
{16939}{17016}Aby dokona� swoich zbrodni|w�ama� si� do duch�w|tak wielu os�b,
{17018}{17079}�e zyska� sobie miano|"W�adcy Marionetek".
{17081}{17145}To pierwszy przypadek|jego dzia�alno�ci|w naszym kraju.
{17147}{17250}Je�li jest taki niesamowity,|to dlaczego u�ywa starego HA-3?
{17252}{17385}No c�, nowszy program|by�by trudniejszy do wykrycia|i do namierzenia.
{17387}{17511}Ale m�g�by tak�e wskazywa� na powi�zania|z przyw�dc� dawnej hunty,|P�k. Malessem.
{17513}{17633}Wi�c u�ywa starszego,|�eby�my go nie podejrzewali.
{17634}{17741}Lub kto� chce,|�eby�my tak pomy�leli.
{17742}{17824}Maless mo�e by� po prostu nast�pnym pionkiem|w ca�ej tej sprawie.
{17826}{17920}To ju� chyba lekka przesada.|Na co� takiego nie ma �adnych dowod�w.
{17922}{17961}Dowod�w?
{18004}{18076}To tylko szept...|Cichy szept w moim duchu.
{18078}{18150}A tak przy okazji,|czy ci�gle u�ywasz tego rewolweru?
{18152}{18222}Obawiasz si�, �e w dwuosobowym zespole|mog� zaci�� si� obie sztuki broni na raz?
{18223}{18267}Lubi� mojego Matevera.
{18269}{18319}Ale skoro ty stanowisz dla mnie wsparcie, na kt�rym polegam,|wydaje mi si�, �e si�a ognia...
{18321}{18375}jest wa�niejsza|ni� preferencje osobiste.
{18377}{18425}Zw�aszcza, �e to m�j ty�ek|nara�ony jest tu na niebezpiecze�stwo.
{18427}{18491}Wymie� go lepiej na Zastabera.
{18493}{18575}Majorze, od pewnego ju� czasu|chcia�em ci� zapyta�...
{18577}{18663}Dlaczego poprosili�cie|o transfer z policji|takiego zwyk�ego faceta jak ja?
{18665}{18698}W�a�nie dlatego, �e jeste�|takim zwyk�ym facetem.
{18700}{18737}H�?
{18739}{18858}Uczciwy gliniarz z czystymi aktami.|Masz normaln� rodzin�.
{18859}{18960}I z wyj�tkiem ma�ego implantu do ��czenia si� z sieci�,|tw�j umys� jest w pe�ni organiczny.
{18962}{19021}Bez wzgl�du na to, jak pot�ni|i sprawni byliby�my w akcji,
{19022}{19090}system, w kt�rym|wszystkie elementy sk�adowe|reaguj� w identyczny spos�b,
{19091}{19170}jest systemem|z powa�n� skaz�.
{19171}{19208}Jednostki reaguj� identycznie|jak ca�o��.
{19210}{19267}Nadmierna specjalizacja|prowadzi do �mierci.
{19269}{19295}To wszystko.
{19582}{19642}- Pospiesz si�!|- Dobra, dobra!
{19760}{19818}Jeste�my ju� 40 sekund|za rozk�adem!
{19819}{19899}- Daj mi jeszcze z pi�� sekund...|- Co za parszywy pech...
{20054}{20092}Hej, przepraszam.
{20094}{20165}M�j ostatni partner,|ten kt�rego przymkn�li|za robot�...
{20167}{20226}bez zezwolenia,|spisywa� si� lepiej od ciebie!
{20278}{20341}Czy ty naprawd� pr�bujesz|w�ama� si� do ducha twojej �ony...
{20343}{20393}tylko po to,|�eby zobaczy�, o czym my�li?
{20394}{20502}Ona w og�le nie ma dla mnie czasu.|A teraz jeszcze chce rozwodu.
{20504}{20577}A szczytem wszystkiego jest to, �e moja c�reczka,|moje jedyne dziecko...
{20579}{20635}uwa�a, �e to ja zdradzam|jej matk�!
{20637}{20718}A jakim cudem dorwa�e�|program do w�ama�?
{20719}{20837}Od takiego programisty.|Bardzo mi�ego faceta, kt�rego spotka�em w barze.
{20838}{20909}Powiedzia�em mu, �e adwokat mojej �ony|zabrania mi si� z ni� widywa�,
{20910}{20954}a on powiedzia�, �e spr�buje mi pom�c.
{20955}{21020}I poradzi� mi jeszcze, �eby ��czy� si� z r�nych miejsc,|to nie dam si� namierzy�.
{21022}{21066}M�drala, co?
{21186}{21246}Durniu! Pr�bujesz si� zabi�?!
{21248}{21314}Wygl�da na to,|�e nie jeste�my jedynymi, kt�rym si� spieszy.
{21403}{21452}Nikogo ju� nie ma.
{21454}{21510}Po co to w og�le?|Nawet je�li namierzymy po��czenie,
{21511}{21574}to zanim dotrzemy na miejsce,|faceta dawno ju� nie b�dzie.
{21576}{21643}- B��dne ko�o, co?|- Przesta� narzeka�!
{21645}{21704}Kusanagi i Togusa|kieruj� si� w stron� punktu,|z kt�rego spodziewamy si� nast�pnego po��czenia.
{21706}{21758}Wy dwaj poszukajcie|czego� na miejscu.
{21760}{21794}Poszukajmy czego?
{21796}{21848}Czegokolwiek.
{21850}{21904}Cholerna stara spiewka.|Mamy si� bawi� w w�szenia dooko�a?!
{21906}{21956}Poczekajcie chwil�!
{21958}{22009}Do licha, uciekli mi.
{22011}{22078}Hej, Dziadku. Widzia�e� mo�e,|jak kto� tu przed chwil� przeje�d�a�?
{22079}{22127}A kto chce wiedzie�?
{22129}{22177}Widzia�e� czy nie?
{22179}{22269}�mieci...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin