p26.pdf

(44 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p26 APELACJA OD WYROKU S\245DU REJONOWEGO _S\245D PRACY_.doc)
Cz ħ stochowa, dnia .........................
S Ģ d Okr ħ gowy w Cz ħ stochowie
Wydział Pracy i Ubezpiecze ı Społecznych
za po Ļ rednictwem
S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie
Wydział Pracy i Ubezpiecze ı Społecznych
Powód:
Imi ħ , nazwisko, dokładny adres zamieszkania.
Pozwany:
Imi ħ , nazwisko, dokładny adres zamieszkania
Warto Ļę przedmiotu zaskar Ň enia .......................
APELACJA
od wyroku S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie Wydział Pracy i Ubezpiecze ı Społecznych
z dnia ................. sygn. akt ........................... .
Zaskar Ň am w ................ ( poda ę czy wyrok jest zaskar Ň ony w cało Ļ ci czy w cz ħĻ ci ) wyrok S Ģ du
Rejonowego w Cz ħ stochowie z dnia ................... sygn. akt .................. .
Wyrokowi zarzucam ...................................................................... . ( przedstawi ę zwi ħ złe zarzuty)
Wnosz ħ o ...................... ( wpisa ę : zmian ħ lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu ŇĢ danej
zmiany lub uchylenia)
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
- odpis apelacji.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin