p16.pdf

(45 KB) Pobierz
Microsoft Word - p16 Wzor035.rtf
Cz ħ stochowa, dnia 4 pa Ņ dziernika 2006 r.
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Powód: Jan Kowalski, zam. w Cz ħ stochowie,
ul. Pi ħ kna 18.
Pozwani: 1) Józef B Ģ k,
2) Jerzy B Ģ k,
obaj zam. w Cz ħ stochowie,
ul. Szeroka 2.
Warto Ļę przedmiotu
sporu: 2000 zł
POZEW
o ochron ħ naruszonego posiadania
Wnosz ħ o:
1) przywrócenie powodowi utraconego, wskutek naruszenia przez pozwanych Józefa B Ģ ka
i Jerzego B Ģ ka, posiadania działki gruntu o powierzchni 0,67 ha, poło Ň onej
w Cz ħ stochowie, zapisanej w ksi ħ dze wieczystej KW nr 500 S Ģ du Rejonowego
w Cz ħ stochowie, w granicach: od północy grunt Władysława Nowaka, od wschodu grunt
El Ň biety Komar, od południa grunt Stanisławy Lis i od zachodu pole Karola Kota - przez
nakazanie usuni ħ cia pozwanych oraz osób prawa ich reprezentuj Ģ cych wraz z ich rzeczami
z opisanej działki gruntu i oddanie jej w posiadanie powoda;
2) zas Ģ dzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalno Ļ ci.
Ponadto wnosz ħ o:
4) wezwanie na rozpraw ħ Ļ wiadków:
a) Władysława Nowaka, zam. Cz ħ stochowa, ul. Szeroka 12,
b) El Ň biety Komar, zam. Cz ħ stochowa, ul. Szeroka 13,
c) Stanisław ħ Lis, zam. Cz ħ stochowa, ul. Szeroka 14,
d) Karola Kota, zam. Cz ħ stochowa, ul. Daleka 1.
UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jan Kowalski
................................
Zał Ģ czniki:
1) odpisy pozwu.
(przytoczy ę e okoliczno Ļ ci faktycznych i dowodów na ich poparcie)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin