p05.pdf

(42 KB) Pobierz
(Microsoft Word - wniosek o dzia\263 spadku p05.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ...................................
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Wnioskodawca: ...............................................................
Uczestnicy: ......................................................................
Warto Ļę przedmiotu sprawy: ......................
WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU
Wnosz ħ o:
1. Ustalenie Ň e w skład spadku po zmarłym(ej) ................................ w dniu .....................,
wchodz Ģ :
a) nieruchomo Ļę poło Ň ona w ....................., składaj Ģ ca si ħ z działki nr .................
o powierzchni ........... m², zabudowana budynkiem mieszkalnym nr ……..
poło Ň onym w …....................……. o powierzchni u Ň ytkowej ........ m 2
b) samochód osobowy marki ........................, rok prod. .................. .
2. Przyznanie wymienionych w punkcie pierwszym składników maj Ģ tkowych na
własno Ļę ..................... .
3. Zas Ģ dzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestników post ħ powania .................... spłaty
w kwocie .................., płatnej do dnia ...................... .
4. Ustalenie kosztów s Ģ dowych po ustaleniu warto Ļ ci spadku.
UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dowód : akta S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie, sygn. akt ...............
Dowód : odpis z ksi ħ gi wieczystej KW nr ....... S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie
..........................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki :
- postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
- odpis z ksi ħ gi wieczystej Kw.nr ..............,
- wypis z rejestru gruntów,
- odpis wniosku.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin