p03.pdf

(33 KB) Pobierz
(Microsoft Word - skarga na czynno\234ci komornika p03.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ................................
Do
S Ģ du Rejonowego
w ..................................
Wierzyciel: ...........................................................
Dłu Ň nik: ................................................................
Warto Ļę egzekwowanego
roszczenia: ......................
SKARGA DŁU ņ NIKA
na dokonane przez komornika zaj ħ cie ruchomo Ļ ci oraz na zaniechanie umorzenia
post ħ powania egzekucyjnego w cz ħĻ ci dotycz Ģ cej egzekucji
z zaj ħ tej rzeczy ruchomej
Wnosz ħ o:
1. Umorzenie post ħ powania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest aparat
fotograficzny zaj ħ ty przez komornika S Ģ du Rejonowego w ............zaj ħ ty w dniu ........
w egzekucji prowadzonej na rzecz ............
2. Zaniechanie dokonania przez komornika czynno Ļ ci polegaj Ģ cej na wydaniu
postanowienia o umorzeniu post ħ powania egzekucyjnego w cz ħĻ ci dotycz Ģ cej
egzekucji z zaj ħ tego aparatu fotograficznego.
3. Zas Ģ dzenie od wierzyciela na rzecz dłu Ň nika kosztów post ħ powania według norm
przepisanych.
UZASADNIENIE
Komornik S Ģ du Rejonowego w ....................... dokonał w dniu .................. zaj ħ cia aparatu
fotograficznego marki ...................., na zaspokojenie wierzytelno Ļ ci w kwocie ...................,
obj ħ tej tytułem wykonawczym z dnia .................. (sygn. akt), pomimo mojego o Ļ wiadczenia,
Ň e aparat ten, jako przedmiot niezb ħ dny do wykonywania mojej pracy zarobkowej (jestem
fotografem lokalnej gazety), nie podlega - zgodnie z art. 829 pkt. 4 k.p.c. - egzekucji.
W chwili obecnej pozbawiony zostałem mo Ň liwo Ļ ci prowadzenia działalno Ļ ci
zarobkowej.
Po dokonanym zaj ħ ciu wnosiłem o uchylenie i umorzenie post ħ powania
egzekucyjnego w cz ħĻ ci obj ħ tej dokonanym zaj ħ ciem. Komornik, jednak odmówił wydania
postanowienia o umorzeniu post ħ powania egzekucyjnego we wskazanym zakresie (pismo
z dnia ...................).
Zał Ģ czniki:
.......................................
(własnor ħ czny podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin