fotografia_slubna_08_2010.pdf

(18798 KB) Pobierz
324382927 UNPDF
Zdjęcia Royalty FRee i pliki źRódłowe do pobRania
NR 08/2010 (53)
Pomożemy Ci stać się sPeCem
w ślubnej fotografii
Złoty retusz w Photoshopie
Korekta obiektywu w lightroom 3
Czerń i biel zdjęć ślubnych
z Photoshopa Cs5
nauka flash Cs5 -
Prezentacja zdjęć ślubnych
obejrzyj galerię studentów wyższej
szkoły informatyki w Łodzi
Zrób sam stację roboczą dla graika
symulacja efektu z obiektywu tilt-shift
324382927.018.png 324382927.019.png 324382927.020.png 324382927.021.png 324382927.001.png 324382927.002.png 324382927.003.png 324382927.004.png 324382927.005.png 324382927.006.png 324382927.007.png 324382927.008.png 324382927.009.png
Do nansowane szkolenie z Aperture (obróbka, zarz dzanie i katalogowanie plików gra cznych)
Autoryzowany O rodek Szkoleniowy Apple
Zaprasza do udziału w szkoleniu o tematyce:
Wprowadzenie do Aperture
Do wyboru 4 terminy szkoleniowe w nast puj cych miastach: Warszawa, Wrocław, Katowice i Pozna .
Kursy współ nansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach projektu “Inwestycja w Kreatywno ”.
Bez wkładu pieni nego
Tylko do ko ca 2010 roku mo na całkowicie bezpłatnie lub za bardzo małe pieni dze, wzi udział
w profesjonalnych szkoleniach z Aperture 2 zako czonych egzaminem. Ilo miejsc jest ograniczona.
Dodatkowo certy kat Apple
Po uko czonym szkoleniu dajemy Pa stwu mo liwo przyst pienia do egzaminu Aperture 2 Level One w celu
otrzymania powszechnie cenionego, mi dzynarodowego certy katu Apple Certi ed Pro ,
nie ponosz c przy tej okazji adnych dodatkowych kosztów.
Tematyka szkolenia:
Lokalizacja:
Termin:
Wprowadzenie do Aperture - 24 godz. (3 dni)
Przedstawimy techniki pracy przy sortowaniu, klasy kacji
i organizacji obrazów. Zapoznamy z edycj , retuszem,
publikacj i archiwizacj fotogra i. Omówimy sposoby
pracy z fotogra sportow , reklamow , lubn , portretow
oraz artystyczn . Poka emy sposoby wy wietlania obrazów,
dodawanie metadanych, automatycznego od wie ania
portfolio opublikowanego w sieci, proces zarz dzania
kolorem od pliku wej ciowego do nalnego wydruku.
Warszawa
19 - 21. 07. 2010
Wrocław
26 - 28. 07. 2010
Katowice
02 - 04. 08. 2010
Pozna
16 - 18. 08. 2010
Uczestnikami szkole prowadzonych w ramach Projektu mog by osoby, które s mikroprzedsi biorcami, małymi przedsi biorcami
lub te s pracownikami tych przedsi biorców zatrudnionymi na umow o prac .
Jednocze nie przedsi biorstwa te maj siedzib na obszarze realizacji Projektu (czyli w województwach: dolno l skim, łódzkim,
małopolskim, pomorskim, l skim, wielkopolskim) i zajmuj si działalno ci wydawnicz , poligra i reprodukcj , informatyk ,
działalno ci fotogra czn i reklam .
Numery PKD z 2007 roku: 17.23.Z, 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 18.20.Z, 32.99.Z, 33.12.Z, 58.11.Z, 58.12.Z, 58.13.Z, 58.14.Z,
58.19.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 60.10.Z, 60.20.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z,
69.91.Z, 73.11.Z, 73.12.A-D, 74.20.Z, 79.90.C, 85.52.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.21.Z, 95.11.Z
Zgłoszenia, szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa i terminów
Biuro Projektu "Inwestycja w Kreatywno "
Sad Sp. z o. o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
Tel.: 22 460-48-20/21, Fax: 22 460-48-38
e–mail: szkolenia_parp167@sad.com.pl
www: edukacja.sad.com.pl/szkolenia_parp167
Authorized
Training Center
Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci,
współ nansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
324382927.011.png 324382927.012.png 324382927.013.png 324382927.014.png 324382927.015.png
Grafika z okładki
Złoty retusz w Photoshopie
8
Laura Ferreira
fotoGrafia cyfrowa
Korekta obiektywu w Adobe Photoshop
Lightroom 3. Bezstratna, automatyczna
korekta obiektywu
14
Artur Obrzut
Konwersja zdjęć ślubnych na czerń
i biel w Photoshopie CS5
17
Staszek Heyda, www.pozytyw.edu.pl
Faking Tilt-Shift
24
Krzysztof Kopciowski
warsztaty
Nauka Flash CS5.
Prezentacja zdjęć ślubnych
30
Łukasz Przystalski
Tutorial o Matte Paintingu
44
Jockel
sprzęt dla Grafika
Składamy komputer w 18 krokach 51
Krzysztof Kopciowski
rozmaitości
Galeria zdjęć Royalty Free od serwisu
Fotolia.pl. zdjęcia można pobrać z
www.psdmag.org/pl
6
Informacje z braży
7
Galeria prac studentów Wydziału
Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej
Szkoły Informatyki w Łodzi.
http://info.wsinf.edu.pl/ 40
Galeria Digart.pl
42
Sprostowanie
Do magazynu .PSD 05/2010 wkradł się chochlik.
Została popełniona literówka w nazwisku Agaty Olejniuk
autorki artykułu “O sesjach fotograicznych
fashion i ich obróbce”.
Bardzo przepraszamy,
Redakcja
Magazyn .psd jest wydawany przez
Software-Press Sp. z o.o.
Sp. K. z siedzibą przy ul. Bokserska 1,
02-682 Warszawa
Kierownik Produkcji:
Andrzej Kuca
andrzej.kuca@software.com.pl
Wydawca:
Software-Press Sp. z o. o. Sp. K
02-682 Warszawa, ul. Bokserska 1
e-mail: psd@psdmag.org, www.psdmag.org
tel. (22) 427 37 59, fax (22) 244 24 59
Wyprodukowano w Polsce
.PSD ukazuje się w językach: polskim, francuskim,
niemieckim, angielskim.
Skład: Graphic & Design Eurodesign
www.euro-design.info
Prezes:
Paweł Marciniak
Grafika na okładce:
Laura Ferreira
Dyrektor Wydawniczy
Ewa Łozowicka
ewa.lozowicka@software.com.pl
Projekt graficzny okładki:
Dave Jones, Eurodesign
Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane
w piśmie i na towarzyszących mu nośnikach infor-
macje i programy były poprawne, jednakże nie bierze
odpowiedzialności za efekty wykorzystania ich; nie gwa-
rantuje także poprawnego działania programów sha-
reware, freeware i public domain. Uszkodzone podczas
wysyłki płyty wymienia redakcja. Wszystkie znaki firmowe
zawarte w piśmie są własnością odpowiednich firm i
zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Redaktor Naczelny:
Anna Adamczyk
anna.adamczyk@software.com.pl
Dział reklamy:
adv@software.com.pl,
tel.: (22) 427 35 33
Asystent redakcji:
Rafał Szymkiewicz
rafal.szymkiewicz@software.com.pl
Strona magazynu:
www.psdmag.org/pl
4
.psd 07/2010 | www.psdmag.org/pl
324382927.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin