Team America World Police.txt

(53 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{767}{852}TEAM AMERICA: WORLD POLICE
{1151}{1219}/Pary�, Francja
{1223}{1324}/5816 kilometr�w na wsch�d od Ameryki
{3769}{3837}Uwaga faceci w szlafrokach!| Od��cie bro� masowego ra�enia!
{3841}{3955}Po��cie si� na ziemi!| Jeste�cie aresztowani!
{4225}{4309}Natychmiast rzu�cie bro�!
{4321}{4428}Dlaczego nigdy nie| us�uchaj� po dobroci?
{4584}{4672}Policja �wiatowa! Na ziemi�!
{4872}{4940}Hej, terrorysto!
{4944}{5028}Spr�buj to sterroryzowa�.
{5256}{5360}Dobrze, zako�czmy to| w ciekawy spos�b.
{5999}{6063}Przegra�e�.
{6071}{6192}- Ucieka z broni� masowego ra�enia!| - Za�atwi� go.
{6455}{6589}- Kurcze, nie trafi�em.| - Sarah, on ma bomb�. Zlikwiduj go.
{6598}{6690}Widz� go. Zmierza w stron� Luwru.
{6694}{6785}Pokrzy�uj� twoje niecne plany!
{7030}{7074}Wiwat Sarah! Wiwat dru�yna!
{7078}{7145}Po wszystkim.
{7222}{7338}Bonjour pa�stwu! Prosz� si�| nie martwi�. Ju� po wszystkim.
{7342}{7430}Powstrzymali�my terroryst�w.
{7629}{7697}Sporo my�la�em podczas| podr�y tutaj.
{7701}{7745}O czym?
{7749}{7837}Chc�, by� zosta�a moj� �on�.
{7845}{7949}- Marny dowcip.| - Czy kto� si� �mieje?
{8013}{8081}Joe do Sarah. Czas zam�wi�| tort weselny.
{8085}{8177}- Wykrztusi� to pytanie?| - Lisa, jeste� wyj�tkow� kobiet�...
{8181}{8297}...i wspania�ym policjantem.| Pragn� sp�dzi� z tob� reszt� �ycia.
{8301}{8373}Carson, Carson...
{8421}{8479}Carson!
{8612}{8666}Nie!
{8828}{8896}Tak mi zi... zimno.
{8900}{8968}- Trzymaj si�.| - Przykro mi, ma�a.
{8972}{9040}Odchodz� w stron� �wiat�a.
{9044}{9088}Nie.
{9092}{9208}Lisa, musisz �y� dalej.| Znajd� kogo�, kto ci� pokocha.
{9212}{9256}Kogo�, z kim b�dziesz szcz�liwa.
{9260}{9337}Zas�ugujesz na to...
{9428}{9472}Nie!
{9476}{9519}Nie!
{9523}{9577}Nie!
{10099}{10143}/Musical "Dzier�awa"
{10147}{10215}/Wszyscy maj� AIDS
{10219}{10291}/AIDS, AIDS, AIDS
{10363}{10437}/Wszyscy maj� AIDS
{10459}{10526}/Tak ko�czy si� nasza opowie��
{10530}{10598}/Wszyscy umarli na AIDS
{10602}{10670}/Odebra�o mi najlepszego przyjaciela
{10674}{10742}/Jedynego prawdziwego kumpla
{10746}{10814}/- Jedyn� jasn� gwiazd�| - Zmar� na AIDS/
{10818}{10886}/Wyrusz� na Waszyngton
{10890}{10958}/Poprowadz� me brygady w b�j
{10962}{11030}/W ka�dym z nas tkwi bohater
{11034}{11102}/Dostrzeg�, �e ka�dy ma AIDS| /"Tajne"
{11106}{11126}/- M�j ojciec|/ - AIDS!
{11130}{11174}/- Moja siostra|/ - AIDS!
{11178}{11222}/M�j wujek, kuzynka| i jej przyjaci�ka/
{11226}{11318}/Geje i hetero,| biali i asfalty/
{11322}{11366}/Wszyscy maj� AIDS
{11370}{11414}/Moja babcia i m�j pies
{11418}{11485}/Papie� je ma tak samo jak ty
{11489}{11557}/Musimy rozp�ta� rewolucj�
{11561}{11669}/Czas zburzy� barykady| Wszyscy maj� AIDS/
{11993}{12061}- �wietny wyst�p, Gary.| - Nawzajem, Steve.
{12065}{12157}- Najlepsze aktorstwo, jakie widzia�em!| - Jak ty to robisz, Gary?
{12161}{12253}Sk�d znajdujesz w sobie tyle uczucia,| by wycisn�� z publiczno�ci morze �ez?
{12257}{12410}To nie takie trudne. Przypominam sobie| najsmutniejszy moment mego �ycia.
{12496}{12596}Kurcze, Gary jest| �wietnym facetem.
{12856}{12900}/Dopad�y mnie, Gary!
{12904}{13020}Witaj, m�odzie�cze.| Gratuluj� wspania�ego wyst�pu.
{13024}{13116}Dzi�kuj�. My si� chyba| nie znamy, panie...
{13120}{13202}Nazywam si� Spottswoode.
{13240}{13308}- Mi�o mi.| - Ty jeste� Gary Johnston.
{13312}{13356}S�awny aktor.| Uko�czy�e� Uniwersytet Iowa.
{13360}{13452}�wiat�y umys� z dwoma fakultetami,| aktorstwem i filologi�.
{13456}{13523}Od podstaw�wki wyr�nia�e� si�| w k�kach teatralnych.
{13527}{13608}Aktor najwy�szej klasy.
{13623}{13708}Zaraz, jeste� z Hollywood?
{13719}{13873}Mam dla ciebie wspania�� propozycj�.| Jeste� zainteresowany, chod� ze mn�.
{14271}{14341}Wsi�d�, prosz�.
{14415}{14506}Kapuj�, wsi�d� do twojego samochodu,| a ty mi wsadzisz palec.
{14510}{14602}A je�li ci obci�gn�,| dostan� rol�.
{14606}{14674}Nie. Po prostu chc�| ci co� pokaza�.
{14678}{14698}Domy�li�em si�.
{14702}{14794}Prosz�. Nie jestem z Hollywood,| nie spuszcz� ci si� do ust,
{14798}{14888}a m�j czas jest bardzo cenny.
{15110}{15154}Niez�a limuzyna.
{15158}{15259}W rzeczy samej.| Teraz ssij mi druta.
{15278}{15342}�artowa�em.
{15493}{15537}M�w o co chodzi.
{15541}{15609}Bolej�, �e musz� ci| to powiedzie�.
{15613}{15690}Kto� chce ci� zabi�.
{15709}{15753}- Zabi�?| - Nazywamy ich "terrorystami".
{15757}{15825}Nienawidz� w tobie wszystkiego.
{15829}{15897}Dlaczego? Co im zrobi�em.| Jestem tylko aktorem na Broadway'u.
{15901}{15969}Nie chodzi o to, kim jeste�,| tylko w co wierzysz.
{15973}{16113}Terrory�ci nieprzerwanie knuj� spiski,| by zabi� ciebie i innych obywateli
{16117}{16185}wolnego �wiata.
{16189}{16287}Jedynie my im w tym| przeszkadzamy.
{16309}{16414}- Wy?| - Mo�emy ju� rozpocz�� przemian�.
{17196}{17288}Lataj�ca limuzyna. Mog� powiedzie�,| �e widzia�em wszystko.
{17292}{17384}Na pewno? Widzia�e�, �eby kto�| po�ar� w�asn� g�ow�?
{17388}{17456}- Nie.| - Wi�c nie widzia�e� wszystkiego.
{17460}{17503}My te� nie.
{17507}{17599}Ostatnio dopadli�my w Pary�u czterech| terroryst�w z broni� masowego ra�enia.
{17603}{17685}Oni knuj� co� wielkiego.
{17699}{17767}Co ja mam z tym wsp�lnego?
{17771}{17839}Nasz� jedyn� nadziej� jest osoba,| kt�ra zagra terroryst�.
{17843}{17887}Uda, �e chce im pom�c przy ataku.
{17891}{18007}Zagra tak przekonuj�co,| �e terrory�ci wezm� j� za swojego.
{18011}{18079}To szale�stwo! Jestem aktorem| a nie szpiegiem.
{18083}{18175}Szpiegostwo polega w�a�nie na grze.| A o tobie m�wi�, �e jeste� najlepszy.
{18179}{18320}Aktor po szkole aktorskiej| i filologii. Jeste� doskona�� broni�.
{18371}{18429}Uwa�aj!
{19138}{19220}T�dy, zb��kana owieczko.
{19497}{19565}Witaj w bazie dru�yny.
{19569}{19709}Poznaj Joe'go. Wspania�ego quarterbacka| z dru�yny Uniwersytetu Nebraska.
{19713}{19781}- To urodzony przyw�dca.| - Wiele s�ysza�em o pa�skiej grze.
{19785}{19853}Mam nadziej�, �e jest| tak dobra, jak m�wi�.
{19857}{19997}Sarah jest wielkim medium po Szkole| Jasnowidzenia Berkeley w San Francisco.
{20001}{20104}Wyczuwam, �e jeste�| troch� zmieszany.
{20121}{20213}Jaki� aktorzyna ma| zast�pi� Carsona?
{20217}{20261}Nie przejmuj si� Chrisem.| Mo�e nie grzeszy manierami,
{20265}{20357}ale jest najlepszym ekspertem| od sztuk walki w Detroit.
{20361}{20453}Zgadza si�, aktorku!| Trzymaj si� ode mnie z daleka!
{20457}{20572}Mamy te� specjalist� w dziedzinie| psychologii. Gdzie jest Lisa?
{20576}{20633}Tutaj.
{20792}{20908}Gary, poznaj Lis�, eksperta| od rozumowania terroryst�w.
{20912}{21004}Zwykle to z�o�liwy narcyzm,| wywodz�cy si� z dzieci�stwa.
{21008}{21076}Robili�my co w naszej mocy,| by �wiat by� bezpieczny.
{21080}{21148}Jednak ostatnio zaopatrzyli si�| w bro� masowego ra�enia.
{21152}{21220}Analiza twierdzi,| �e planuj� jej u�y�.
{21224}{21268}Zgadza si�, Analizo?
{21272}{21337}Potwierdzam.
{21344}{21412}- Analiza?| - Najbardziej wyrafinowany komputer �wiata.
{21416}{21531}Przechwyci�em komunikaty, �e r�ne| grupy terrorystyczne szykuj� si�
{21535}{21603}do wsp�lnego| og�lno�wiatowego ataku.
{21607}{21723}Z informacji Analizy wynika, �e b�dzie| to 09 11 po stokro�.
{21727}{21818}09 11 po stokro�?| Jezu, to...
{21823}{21930}Tak, dziewi��dziesi�t jeden| tysi�cy sto.
{21943}{22011}Wszystkie najgorsze| biblijne proroctwa.
{22015}{22107}Teraz rozumiesz, dlaczego| jeste� nam potrzebny.
{22111}{22203}Przebierzemy ci� za terroryst�| i zawieziemy na Bliski Wsch�d.
{22207}{22299}Je�eli dobrze wczujesz si� w rol�,| przeka�esz nam wszystkie dane,
{22303}{22347}kt�re pozwol� zapobiec wendetcie.
{22351}{22419}Oczywi�cie, je�li nie jeste�| zainteresowany...
{22423}{22494}...tam s� drzwi.
{22518}{22586}Dobra, dzi�ki.
{22806}{22874}Gary, zaczekaj chwil�!
{22878}{22946}Nie rozumiesz, �e zagro�one| s� wszystkie kraje?
{22950}{23018}Dlaczego to ja mam si� tym zaj��?
{23022}{23149}Czy ci si� to podoba czy nie,| potrafisz du�o osi�gn��.
{23190}{23282}Nie mog� walczy� z terrorystami.| Nic nie wiem o broni czy odrzutowcach.
{23286}{23378}To nie ma znaczenia.| Je�li chcesz pom�c ludziom,
{23382}{23480}liczy si� tylko to,| co masz tutaj.
{23621}{23724}Zastan�w si� jeszcze, dobrze?| We� to.
{23823}{23867}Backster zawiezie ci�,| gdzie poprosisz.
{23871}{23987}Pami�taj, �e zagro�ona jest| te� twoja wolno��.
{24279}{24323}Co Spotts w nim zobaczy�?
{24327}{24431}Nie wiem, ale chyba| te� to dostrzegam.
{24830}{24874}Backster.
{24878}{24959}Nad�o�ymy troch� drogi.
{24974}{25018}/Co by� zrobi�
{25022}{25138}/Gdyby� dla wolno�ci mia�| zrezygnowa� z marze�/
{25142}{25186}/Co by� zrobi�
{25190}{25278}/Gdyby� mia� po�wi�ci� �ycie
{25310}{25378}/Czy pomy�la�by� o ludziach
{25382}{25463}/Kt�rzy oddali wszystko
{25477}{25569}/Czy pomy�la�by� o weteranach wojen
{25573}{25666}/Czy przez to poczu�by� si� �le
{25717}{25785}/Wolno�� nie jest darmowa
{25789}{25873}/Wielu z nas za ni� p�aci
{25885}{25929}/Je�li wszyscy si� nie zrzucimy
{25933}{26028}/Nigdy nie sp�acimy tego rachunku
{26077}{26145}/Wolno�� nie jest darmowa
{26149}{26234}/Wi��e si� ze s�on� op�at�
{26245}{26363}/Je�li ty nie dorzucisz| swojego pi�taka, to kto/
{26461}{26480}/Pi�taka
{26484}{26568}/Wolno�� kosztuje pi�taka
{26796}{26840}/Korea P�nocna, Azja
{26844}{26945}/9512 kilometr�w na zach�d od Ameryki
{27539}{27607}Nasz ukochany przyw�dca,| Kim Dzong Il m�wi,
{27611}{27679}�e bro� masowego ra�enia, kt�r�| zam�wi�e�, jest do odebrania.
{27683}{27799}Nie zako�czy�em jeszcze rekrutacji| i szkolenia terroryst�w.
{27803}{27891}P�niej si� po ni� zg�osimy.
{28043}{28111}Pyta, kt�rej cz�ci umowy| nie zrozumia�e�?
{28115}{28183}Podejrzewa, �e jego t�umacz| m�g� �le przet�umaczy�.
{28187}{28287}M�wi, �e powinien| zwolni� t�umacza.
{28355}{28447}Masz poj�cie,| jaki jestem zaj�ty?!
{28451}{28566}Niewiarygodne, �e jaki� Czeczen m�wi| mi, kiedy zechce odebra� przesy�k�!
{28570}{28662}- Halo!| - Mo�e ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin