Wykreśleanie horoskopu.pdf

(31 KB) Pobierz
38933655 UNPDF
Wró¿by wró¿ba wró¿ka wró¿ki tarot Warszawa numerologia astrolog wró¿ki tarocista i wró¿ka przepowiednie prognozy portal psychotroniczny
Wykre¶lanie horoskopu
Autor: Administrator
21.12.2006.
Zmieniony 21.12.2006.
WYKRE¦LENIE HOROSKOPU Maj±c obliczone pozycje wierzchołków domów i wszystkich planet
przystêpujemy do wyrysowania horoskopu. Najwygodniej jest to zrobiæ na specjalnym formularzu z
pier¶cieniem Zodiaku podzielonym na znaki i maj±cym podziałkê stopniow±, ale nie maj±c formularza
mo¿na równie dobrze samemu wykre¶liæ cyrklem taki pier¶cieñ i podzieliæ go na 12 równych odcinków po
30°. Pierwsz± czynno¶ci± jest wpisanie znaku (tzn. jego symbolu), w którym znajduje siê wierzchołek I
domu czyli Ascendent. do odcinka Zodiaku znajduj±cego siê skrajnie po lewej stronie koła. Wymaga tego
konwencja, zgodnie z któr± linia Ascendent -Descendent powinna byæ mo¿liwie pozioma. Nastêpnie
wpisujemy pozostałe symbole znaków Zodiaku w odpowiedniej kolejno¶ci (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara). Na ten układ nanosimy punkty, w których przypadaj± wierzchołki domów i
ł±czymy je liniami przechodz±cymi przez ¶rodek koła na drug± stronê. Granice domów rysujemy przed
wpisaniem planet, aby te ostatnie umie¶ciæ we wła¶ciwych domach i znakach. W odpowiednim miejscu
podziałki stopniowej robimy kreskê, aby oznaczyæ dokładn± pozycje planety, co jest wa¿ne, kiedy kilka
planet poło¿onych jest blisko siebie. Nastêpnie rysujemy symbol planety i wpisujemy pozycje w stopniach
i minutach, najlepiej po promieniu dla oszczêdno¶ci miejsca i przejrzysto¶ci rysunku. Zaznaczamy te¿
ewentualn± retrogradacjê lub stacjonarno¶æ planet. Cało¶æ diagramu musi byæ wyra¼na i łatwo czytelna,
symbole znaków i planet mo¿liwie du¿e lub wykonane grub± kresk±. Równie¿ linie Ascendent -
Descendent i MC - IC powinny byæ grubsze lub kolorowe, jako ¿e s± to szczególnie wa¿ne elementy
horoskopu. Osoby pocz±tkuj±ce mog± sobie tak¿e oznaczyæ numeracjê domów, co z czasem oka¿e siê
zbêdne, poniewa¿ ich układ jest zawsze taki sam.
http://www.tarot.az.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 December, 2008, 15:47
38933655.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin