PL-WIN.pdf

(250 KB) Pobierz
PL
D P M J ! F JHK P O @ M J R @ B J !
JHK P O @ M J R @ B J ! R N K J H<B < I D < !
N K J H<B < I D < ! K M J E @ F O JR<I D
M J E @ F O JR<I D <
U L . S K R A J N A 1 2
4 5 - 2 3 2 O P O L E
T E L . / F A X : 0 7 7 4 5 5 0 4 2 8
http:// w w w . c a d s i s . c o m . p l
e - m ai l : c a d s i s @ c a d s i s . c o m . p l
Oferuje program komputerowy PL-
WIN do analizy statycznej i wy-
miarowania ōelbetowych ustrojw
pĀytowych o dowolnym schemacie
statycznym, a przeznaczony do
uōytkowania na komputerach typu IBM/PC
wyposaōonych w system WINDOWS Ô95 / Ô98
/ NT / 2000 / XP
V Generowanie dowolnych kształtów konturów płatów płytowych
za pomocĢ prostych elementów geometrycznych, tj. odcinek
prosty lub łuk kołowy - z moŇliwoĻciĢ przekształcanie odcinków
prostych w łukowe i odwrotnie.
V Dzielenie obszarów płytowych na podobszary, które majĢ byę
zróŇnicowane pod wzglħdem gruboĻci lub właĻciwoĻci materia-
łowych.
V Deklarowanie dowolnie rozmieszczonych Ňeber (podciĢgów),
zarówno jako belek prostych jak i zakrzywionych. W szcze-
gólnoĻci - w przypadku braku obszarów płytowych - moŇliwe
jest sprowadzenie konstrukcji do ustroju rusztowego, w wiħc
składajĢcego siħ tylko z elementów belkowych (Ňeber,
podciĢgów).
V Deklarowanie dowolnie usytuowanych podparę punktowych
(przegubowych oraz w postaci słupów o przekroju prostokĢtnym
lub kołowym, sztywno połĢczonych z płytĢ) i liniowych (zawia-
sowych lub zamocowaı).
V MoŇliwoĻę uwzglħdnienia ortotropii płyty - przydatne np. przy
modelowaniu stropów għstoŇebrowych.
V MoŇliwoĻę obliczeı płyt fundamentowych jako opartych na
podłoŇu Winklera.
V Swobodne dokonywanie korekty połoŇenia punktów charaktery-
stycznych konturów płatów płytowych oraz usytuowania podpór.
¼ ł a t w y w o p a n o w a n i u
¼ e f e k t y w n y w d z i a ł a n i u
¼ z a a w a n s o w a n y m e r y t o r y c z n i e
¼ s p r a w d z o n y
¼ w y g o d n y w u Ň y t k o w a n i u
¼ n i e d r o g i
... w zakresie obci ĢŇ e ı :
V Automatyczne uwzglħdnianie ciħŇaru własnego konstrukcji w
postaci odrħbnego schematu obciĢŇeı wyznaczanego przez
program na podstawie zdefiniowanych przekrojów poprzecz-
nych płatów płytowych i Ňeber oraz przypisanych tym obszarom
- rodzajów materiałów.
V Grupowanie poszczególnych obciĢŇeı w merytorycznie odrħb-
ne schematy obciĢŇeı dla potrzeb tworzenia ich dowolnych
kombinacji.
V Rħczne, automatyczne i półautomatyczne generowanie kombi-
nacji obciĢŇeı.
V Deklarowanie wzajemnych relacji pomiħdzy grupami obciĢŇeı w
celu wyeliminowania nierealistycznych kombinacji grup obciĢ-
Ňeı podczas automatycznego generowania kombinacji.
V Deklarowanie normowych cech poszczególnych grup obciĢŇeı,
pozwalajĢce na generowanie kombinacji spełniajĢcych wyma-
gania norm obciĢŇeniowych.
V Łatwe modyfikowanie obciĢŇeı za pomocĢ tzw. listy obciĢŇeı,
polegajĢce na: zmianie wartoĻci i połoŇenia poszczególnych
obciĢŇeı, przenoszeniu obciĢŇeı do innych grup, usuwanie lub
dodawanie nowych obciĢŇeı.
CHARAKT E RY S T Y KA P ROGRAMU
Program przeznaczony jest do komputerowego wspomagania
projektowania konstrukcji płytowo-Ňebrowo-słupowych o dowolnym
ich schemacie statycznym i umoŇliwia:
... w zakresie kształtowania geometrii konstrukcji:
V Kreowanie płyty jako dowolnego zbioru płatów płytowych, które
mogĢ tworzyę zarówno obszar jednospójny jak i wielospójny (z
otworami lub wyciħciami) lub jako układ niezaleŇnych (niepołĢ-
czonych) płatów płytowych.
... w zakresie modelowania ustroju:
V Automatyczna generacja siatki elementów skoıczonych na
podstawie zadeklarowanego schematu statycznego ustroju
= D P M J !
D P M J !
JHK P O @ M J R @ B J !
N K J H<B < I D < !
M J E @ F O JR<I D
129030500.129.png 129030500.135.png
 
129030500.149.png
 
129030500.011.png
 
129030500.032.png
 
129030500.053.png
 
129030500.074.png
 
129030500.095.png
 
129030500.106.png
 
129030500.107.png
 
129030500.108.png
 
129030500.109.png
 
129030500.110.png
 
129030500.111.png 129030500.112.png 129030500.113.png 129030500.114.png 129030500.115.png 129030500.116.png 129030500.117.png
 
129030500.118.png
 
129030500.119.png
 
129030500.120.png
 
129030500.121.png
 
129030500.122.png
 
129030500.123.png
 
129030500.124.png
 
129030500.125.png
 
129030500.126.png
 
129030500.127.png
 
129030500.128.png
 
129030500.130.png
 
129030500.131.png
 
129030500.132.png
 
129030500.133.png
 
129030500.134.png
 
129030500.136.png
 
129030500.137.png
 
129030500.138.png
 
129030500.139.png
 
129030500.140.png
 
129030500.141.png
 
129030500.142.png 129030500.143.png 129030500.144.png 129030500.145.png 129030500.146.png
płytowego oraz okreĻlanego przez uŇytkownika parametru għ-
stoĻci generowania.
V MoŇliwoĻę lokalnego (półautomatycznego) zagħszczania po-
działu na elementy we wskazanych przez uŇytkownikach stre-
fach płyty.
V MoŇliwoĻę korygowania (wyrównywania) siatki podziału na
elementy poprzez zmianħ połoŇenia wħzłów siatki.
PRZEMIESZCZENIA PŁYTY W [10^-3 m] skala 1:100
dla grup obc.: c.własny+R+S+N
0.20
0.59
0.20
1.76
0.98
2.93
2.54
3.7
1
1.37
1.76
2.15
3.32
0 .5 9
0.9
8
1.3
7
1.7
6
2.1
5
0.2
0
0.5
9
0. 5
9
2.93
3.90
1.76
2.5
4
3.71
3.32
0 .20
MOMENT ZGINAJġCY W PŁYCIE Mx [kNm/m] skala 1:100
dla grup obc.: c.własny+R+S+N
-2.1
7.6
-
7. -
11.
8 -
2.1
-7. 0
2.7
-
2.1
-16. 7
7.6
2.7
-
11.
8
-
2.1
-
2 1 .
5
2.7
-
2.1
-21 .5
7.6
-
7.0
-16.7
-38.5
7.6
-16.7
2.7
-2. -7.0
2.7
-11.8
-
2 1 .
5
2.7
7.6
-
2.1
-
1 6.
7
10.0
2.7 -
7.0 -
11 .
8
-
2.1
2.7
- 2 . 1
7.6
PRZEMIESZCZENIA I SIŁY WEWN Ħ TRZNE W PŁYCIE
DLA GRUP OBCIġņEİ: dla grup obc.: c.własny+R+S+N
... w zakresie oblicze ı statycznych:
V Wyznaczanie stanu przemieszczeı (ugiħę) w płycie oraz jego
wizualizacja w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub wzdłuŇ
- wskazanych przez uŇytkownika – przekrojów.
V Wyznaczanie stanu sił przekrojowych (momenty zginajĢce M x ,
M y i skrħcajĢce M xy oraz przedstawianie ich zarówno w postaci
liczbowej, w formie tzw. izolinii lub jako wykresów wzdłuŇ wska-
zanych przez uŇytkownika przekrojów.
V Wyznaczanie sił przekrojowych w Ňebrach oraz w zamocowa-
niach słupów w płycie.
V Wyznaczanie sił reakcji podpór, zarówno punktowych jak i kra-
wħdziowych.
Stan granicznej uŇytecznoĻci
Wez. X[m] Y[m] w[mm] Mx[kN] My[kN] Mxy[kN]
1 0,00 8,00 -0,00 1,52 3,17 2,22
2 0,00 7,67 0,00 -6,49 -1,31 2,10
3 0,00 7,33 0,00 -12,34 -2,49 1,84
4 0,00 7,00 0,00 -17,27 -3,43 1,51
5 0,00 6,67 0,00 -21,11 -4,16 1,12
6 0,00 6,33 0,00 -23,90 -4,76 0,66
7 0,00 6,00 0,00 -25,11 -5,07 0,07
8 0,00 5,67 0,00 -24,19 -4,72 -0,49
9 0,00 5,33 0,00 -21,94 -4,11 -0,81
10 0,00 5,00 0,00 -19,14 -3,43 -0,95
SCHEMAT PRZEKROJÓW PŁYTY skala 1:100
w zakresie wymiarowania:
V Wyznaczanie wielkoĻci zbrojenia wymaganego wraz z wizuali-
zacjĢ w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub wzdłuŇ -
wskazanych przez uŇytkownika – przekrojów w płycie.
V Deklarowanie zbrojenia siatkami prostokĢtnymi z automatycz-
nym okreĻlaniem rozstawu wkładek przy zadanej ich Ļrednicy.
V Wyznaczanie wielkoĻci zbrojenia wymaganego w Ňebrach za-
deklarowanych jako Ňelbetowe.
V Wyznaczanie stanu granicznego uŇytkowania (ugiħę) w stanie
zarysowania wg PN-84/B-03264 zarówno w płycie jak i Ňebrach.
V Wyznaczanie stanu zarysowania wg PN-84/B-03264 zarówno w
płycie jak i w Ňebrach z uwzglħdnieniem zbrojenia rzeczywiste-
go lub wymaganego (obliczonego przez program).
w zakresie tworzenia dokumentacji zadania:
V BezpoĻrednie wydruk lub eksport dokumentu w formie tabela-
ryczno-graficznej z podziałem na blok danych i blok wyników, z
moŇliwoĻciĢ swobodnego wyboru zawartoĻci wydruku.
V Wydruk zawartoĻci aktywnego okna roboczego dowolnej opcji
programu z moŇliwoĻciĢ skalowania rysunku.
V OkreĻlania parametrów typograficznych stron wydruku (margi-
nesy, nagłówki, czcionka).
w zakresie u Ň ytkowym:
V DuŇa swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji
programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochro-
nie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielo-
gicznych lub wykraczajĢcych poza zakres stosowalnoĻci pro-
gramu.
V Graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeı w
postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkoĻci z
moŇliwoĻciĢ okreĻlania niektórych parametrów wyĻwietlania
przez uŇytkownika.
V MoŇliwoĻę korzystania ze standardowej funkcji „Pomocy” na
zasadach oferowanych przez Ļrodowisko Windows.
6
7
8
9
1 0
5
4
3
2
1
ZBROJENIE GÓRNE/DOLNE PŁYTY na kierunku x Fa' [cm^2/mb] skala 1:100
Przekrój 2 poziomy Y = 2,00 m
7.7
1 . 8
2.5
0.6
2.9
1.7
Przekrój 3 poziomy Y = 4,00 m
11.2
8.1
3.8
1.7
1.5
1.7
1.7
Przekrój 6 pionowy X = 0,00 m
7.7
7.7
3.8
1.3
1.3
ZBROJENIE GÓRNE/DOLNE W PŁYCIE
Stan noĻnoĻci granicznej
Pow. zbrojenia w cm^2 na mb
s/L X[m] Y[m] kierunek x kierunek y
Fa Fa' Fa Fa'
Przekrój 1 poziomy Y = 0,00 m
0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,15 0,00
0,10 0,90 0,00 1,25 0,00 1,15 0,00
0,20 1,80 0,00 0,75 1,25 1,15 0,00
129030500.147.png 129030500.148.png 129030500.150.png 129030500.151.png 129030500.152.png 129030500.153.png 129030500.154.png 129030500.155.png 129030500.156.png 129030500.157.png 129030500.158.png 129030500.159.png 129030500.001.png 129030500.002.png 129030500.003.png 129030500.004.png 129030500.005.png 129030500.006.png 129030500.007.png 129030500.008.png 129030500.009.png 129030500.010.png 129030500.012.png 129030500.013.png 129030500.014.png 129030500.015.png 129030500.016.png 129030500.017.png 129030500.018.png 129030500.019.png 129030500.020.png 129030500.021.png 129030500.022.png 129030500.023.png 129030500.024.png 129030500.025.png 129030500.026.png 129030500.027.png 129030500.028.png 129030500.029.png 129030500.030.png 129030500.031.png 129030500.033.png 129030500.034.png 129030500.035.png 129030500.036.png 129030500.037.png 129030500.038.png 129030500.039.png 129030500.040.png 129030500.041.png 129030500.042.png 129030500.043.png 129030500.044.png 129030500.045.png 129030500.046.png 129030500.047.png 129030500.048.png 129030500.049.png 129030500.050.png 129030500.051.png 129030500.052.png 129030500.054.png 129030500.055.png 129030500.056.png 129030500.057.png 129030500.058.png 129030500.059.png 129030500.060.png 129030500.061.png 129030500.062.png 129030500.063.png 129030500.064.png 129030500.065.png 129030500.066.png 129030500.067.png 129030500.068.png 129030500.069.png 129030500.070.png 129030500.071.png 129030500.072.png 129030500.073.png 129030500.075.png 129030500.076.png 129030500.077.png 129030500.078.png 129030500.079.png 129030500.080.png 129030500.081.png 129030500.082.png 129030500.083.png 129030500.084.png 129030500.085.png 129030500.086.png 129030500.087.png 129030500.088.png 129030500.089.png 129030500.090.png 129030500.091.png 129030500.092.png 129030500.093.png 129030500.094.png 129030500.096.png 129030500.097.png 129030500.098.png 129030500.099.png 129030500.100.png 129030500.101.png 129030500.102.png 129030500.103.png 129030500.104.png 129030500.105.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin