Setman Andrzej - Program Simontona.pdf

(386 KB) Pobierz
QPrint
ROGRAM
ZA ZGODġ
DR MARIUSZA WIRGI
PRZYGOTOWAý
A NDRZEJ S ETMAN
www.setman.pl
1
394276596.001.png
T EORIA , BIOLOGIA I TERAPIA W PSYCHONEUROIMMUNOLOGII
Immunologia, jest to nauka o odpornoĻci.
Psychoneuroimmunologia to nauka zajmujĢca siħ wzajemnym wpþywem zjawisk
psychicznych, neurologicznych i odpornoĻciowych. Ukþad immunologiczny nazywaę bħdziemy
tutaj odpornoĻciowym. Jest wiele rodzajw komrek chroniĢcych nasz organizm. Nie wdajĢc siħ w
szczegþy, wszystkie je bħdziemy nazywaę komrkami odpornoĻciowymi. Niektre majĢ
moŇliwoĻę poŇerania zmienionych komrek (np. nowotworowych czy starych), bakterii, wirusw i
innych patogenw. Inne komrki odpornoĻciowe wydzielajĢ substancje niszczĢce takie patogeny.
Jeszcze inne produkujĢ przeciwciaþa, wiĢŇĢce siħ z antygenami (obcymi substancjami jak biaþka
wirusw, bakterii itp).
Choroby mogĢ powstawaę ze zmniejszonej lub nadmiernej aktywnoĻci ukþadu
immunologicznego. W przypadku zmniejszonej aktywnoĻci ukþadu odpornoĻciowego mamy do
czynienia ze zwiħkszonym zapadaniem na choroby zakaŅne (zmniejszona obrona przed bakteriami,
wirusami i innymi patogenami), ale teŇ choroby nowotworowe (zmniejszone rozpoznawanie
patologicznie zmienionych wþasnych komrek; np. nowotwory wystħpujĢce w AIDS - miħsak
Kaposi'ego i chþoniaki). W przypadku nadmiernej aktywnoĻci ukþadu odpornoĻciowego, komrki
ukþadu odpornoĻciowego zwracajĢ siħ przeciw wþasnemu organizmowi (choroby
autoimmunologiczne).
Od tysiĢcleci wiadomo byþo, Ňe stan psychiki i ducha ma istotny wpþyw na zdrowie. Dlatego
teŇ tradycyjnie medycyna þĢczyþa to, co w danych czasach byþo szczytem technologii medycznej
z interwencjami psychologicznymi i praktykami duchowymi. Dopiero wzglħdnie niedawno,
technologia zdominowaþa medycynħ i teraz, paradoksalnie, dziħki technologii i jej ograniczeniom
nastħpuje powrt do holistycznego podejĻcia do zdrowia.
P SYCHIKA A WYSTĦPOWANIE I PRZEBIEG CHORìB
Osobiste doĻwiadczenia oraz badania naukowe wskazujĢ, Ňe zapadamy na choroby znacznie
czħĻciej, gdy jesteĻmy pod wpþywem negatywnych emocji. Na przykþad, studenci denerwujĢcy siħ
sesjĢ egzaminacyjnĢ, chorujĢ czħĻciej i ich ukþad odpornoĻciowy ma mniejszĢ wydolnoĻę niŇ ci,
ktrzy spokojnie podchodzĢ do egzaminw (Kiecolt-Glaser, 1984; 1986; 1991). Jednak zdrowe
radzenie sobie ze stresem studiw zwiĢzane jest z lepszym zdrowiem (np. iloĻę produkowanych
przeciwciaþ po podaniu szczepionki jest wiħksza u tych, ktrzy sĢ najmniej zestresowani
i zdenerwowani (Glaser i wsp., 1992). Zaburzenia lħkowe jak lħk uoglniony (Linn, 1981) i zespþ
stresu pourazowego (Ironson, 1997) zwiĢzane byþy ze znacznym obniŇeniem funkcji ukþadu
odpornoĻciowego.
Depresja (choroba afektywna jednobiegunowa) jest zwiĢzana ze zwiħkszonĢ zapadalnoĻciĢ
na wiele chorb oraz ze zwiħkszonĢ umieralnoĻciĢ (biorĢc poprawkħ na samobjstwo jako
przyczynħ zgonu). Na przykþad Simons (Simons, 1998) stwierdziþ, Ňe depresja byþa istotniejszym
czynnikiem ryzyka wystĢpienia wylewu krwi do mzgu niŇ poziom cholesterolu. Podobne wyniki
miaþ Everson (Everson, 1998). Przebieg choroby niedokrwiennej miħĻnia sercowego byþ
negatywnie zwiĢzany z depresjĢ (Ford, 1998; Penninx, 1998) i brakiem zwiĢzkw spoþecznych,
natomiast pozytywnie z wsparciem emocjonalnym (King, 1997). UwaŇa siħ, Ňe obniŇona funkcja
ukþadu odpornoĻciowego pod wpþywem depresji, jest co najmniej czħĻciowym wytþumaczeniem
zwiħkszonej umieralnoĻci osb z depresjĢ (Takeida, 1997). Postuluje siħ wpþyw cechy "wrogoĻci"
(jeden z elementw tzw. osobowoĻci A) na zapadanie na choroby krĢŇenia, ale brak jest
przekonujĢcych danych, by ta cecha wpþywaþa na przebieg choroby. Czynniki psychiczne
odgrywajĢ teŇ istotnĢ rolħ teŇ w przebiegu tak powaŇnych chorb jak choroby nowotworowe
i infekcja HIV (Benight, 1997; Byrnes, 1998).
www.setman.pl
2
394276596.002.png
Jest wiele rŇnorodnych czynnikw sprzyjajĢcych powstawaniu chorb, w tym teŇ mogĢ
byę czynniki psychiczne. Jest teŇ coraz wiħcej dowodw, Ňe czynniki psychiczne majĢ istotny
wpþyw na zdrowienie.
P LACEBO
Wiele ze zjawisk obecnie nazywanymi psychoneuroimmunologicznymi, znanych byþo od
dziesiħcioleci (choę nie zrozumianych) przez technologicznie zorientowanych medykw
i biologw. Dlatego skutecznoĻę kaŇdego leku porwnywana jest z placebo - substancjĢ
wyglĢdajĢcĢ jak badany lek, ale bez Ňadnej aktywnoĻci farmakologicznej. W takich badaniach
znaczna czħĻę chorych reaguje na placebo tak, jakby to byþ skuteczny lek. Na przykþad w badaniach
nad blem pooperacyjnym u 33% pacjentw placebo byþo tak samo skuteczne jak morfina
(Beecher, 1955). Placebo moŇe teŇ wywoþaę oczekiwane przez pacjentw objawy uboczne (np.,
wypadanie wþosw) lub prowadzię do uzaleŇnienia. A wszystkie te zjawiska zachodzĢ po podaniu
nieaktywnych soli, cukru lub wody destylowanej.
Jednym z najlepiej udokumentowanych a zarazem spektakularnych przypadkw
skutecznoĻci placebo jest przykþad pana Wrighta (Klopfer, 1957). Pan Wright znalazþ siħ pod
opiekĢ doktora Philipa Westa w stanie skrajnie zaawansowanego, zþoĻliwego nowotworu ukþadu
chþonnego. Wħzþy chþonne na szyi, we wnħkach pþuc i pod pachami byþy tak powiħkszone, Ňe pan
Wright ledwo mgþ zaczerpnĢę powietrze i spodziewano siħ, Ňe umrze w ciĢgu kilku dni. Jego
onkolog - dr West - prowadziþ wtedy badania nad nowym, a juŇ sþawnym lekiem
przeciwnowotworowym nazwanym Krebiozen. Mimo, Ňe pan Wright, ze wzglħdu na bardzo zþĢ
prognozħ, nie kwalifikowaþ siħ do programu badawczego, ze wzglħdw humanitarnych i pod
wpþywem nalegaı pacjenta (ktry bardzo wierzyþ w nowe "lekarstwo na raka"), dr West postanowiþ
podaę lek. Wyniki przekroczyþy najĻmielsze oczekiwania - mimo bardzo zþego rokowania pacjent
zostaþ wypisany ze szpitala po dziesiħciu dniach bez Ňadnych oznak choroby nowotworowej.
Takie zjawiska nie zdarzajĢ siħ onkologom na co dzieı. Dlatego dr West rozpoznaþ szybko
pana Wrighta, gdy powrciþ on do szpitala kilka miesiħcy pŅniej, w jeszcze ciħŇszym stanie niŇ
poprzednio, po tym jak przeczytaþ w prasie negatywne opinie o skutecznoĻci Krebiozenu. PoniewaŇ
pan Wright byþ jedynĢ osobĢ spoĻrd tysiħcy poddanych leczeniu, ktrej Krebiozen pomgþ,
dr West byþ przekonany, Ňe to wiara w lek, a nie sam lek, spowodowaþ tak szybkĢ poprawħ. Tym
razem zespþ leczĢcy powiedziaþ pacjentowi, Ňe poprzednia partia Krebiozenu ulegaþa z czasem
rozkþadowi i lada dzieı miaþa byę wyprodukowana nowa, wielokrotnie skuteczniejsza forma
Krebiozenu. By jeszcze bardziej wzmocnię pozytywne oczekiwanie, codziennie informowano go,
Ňe lek juŇ jest prawie gotowy i wkrtce bħdzie transportem lotniczym przesþany specjalnie dla pana
Wrighta. I faktycznie po paru dniach zespþ leczĢcy z fanfarami wkroczyþ do pokoju pacjenta ku
jego wielkiej radoĻci ogþaszajĢc, Ňe lek wþaĻnie nadszedþ. Natychmiast podano mu pierwszĢ dawkħ
"udoskonalonego Krebiozenu" - wodħ destylowanĢ (placebo). I znowu nastĢpiþa radykalna
poprawa. W opisie dra Westa guzy zmniejszaþy siħ jak topniejĢce "kule Ļniegu na rozŇarzonym
piecu". Podano mu tylko wodħ destylowanĢ, a wiara pobudziþa tak ukþad odpornoĻciowy pacjenta,
Ňe nowotwr zniknĢþ zupeþnie - stopniaþ jak Ļnieg pod wpþywem gorĢca. Taka jest potħga siþ
zdrowienia, potħga ukþadu odpornoĻciowego. Taka jest potħga ukþadu odpornoĻciowego kaŇdego
z nas.
De la Fuente-Fernandez opisaþ w jednym z wydaı áScienceÑ efekt placebo u osb
dotkniħtych chorobĢ Parkinsona (Expectation and dopamine release: mechanism of the placebo
effect in ParkinsonÓs disease). Choroba ta zwiĢzana jest z degeneracjĢ poþĢczeı nerwowych miħdzy
pewnymi strukturami mzgu, a mianowicie miħdzy istotĢ czarnĢ i ciaþem prĢŇkowanym. Istota
czarna wydziela dopaminħ, pozwalajĢcĢ nam, miħdzy innymi, na pþynnoĻę ruchw, ktrej brakuje
zesztywniaþym i spowolniaþym osobom dotkniħtych parkinsonizmem. Poprzez wykonanie
czynnoĻciowych badaı mzgu (emisyjnej tomografii pozytronowej - PET) de la Fuente-Fernandez
wykazuje, Ňe placebo powoduje uaktywnienie istoty czarnej i prĢŇkowanej oraz zwiħkszenie
wydzielania dopaminy tak, jak leki przeciwparkinsonowe. Pacjenci ci przejawiali teŇ obiektywnie
www.setman.pl
3
394276596.003.png
 
i subiektywnie ulgħ w objawach choroby. Co wiħcej, jak wykazaþy badania tomograficzne, pod
wpþywem placebo zaczħþy dziaþaę te struktury mzgu, ktre uwaŇane byþy za zdegenerowane
i zarwno fizjologicznie, jak i biochemicznie, nieczynne. De la Fuente-Fernandez i jego
wspþpracownicy sĢ prawdopodobnie pierwszymi badaczami, ktrzy dosþownie zobaczyli w mzgu
efekt placebo w dziaþaniu.
To co pozwala nam przeŇyę najtrudniejsze momenty w Ňyciu, to nie Krebiozen czy inna
substancja. Tym co nam pozwala, lub utrudnia, przeŇyę najtrudniejsze chwile, sĢ nasze przekonania
duchowe i egzystencjalne.
U CZENIE ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ
FascynujĢcym przejawem zjawisk psychoneuroimmunologicznych jest uczenie odpowiedzi
immunologicznej. Pawþow, podajĢc pokarm gþodnym psom rwnoczeĻnie z dŅwiħkiem dzwonka
nauczyþ je, poprzez warunkowanie klasyczne, Ļlinię siħ na sam dŅwiħk dzwonka. Istnieje ponad 100
przykþadw z literatury uczenia (warunkowania) ukþadu odpornoĻciowego reakcji na obojħtny
bodziec zarwno zmniejszeniem jak i zwiħkszeniem odpowiedzi odpornoĻciowej. Jednym
z najczħĻciej cytowanych przykþadw jest doĻwiadczenie Adera i Cohena (Ader, 1982; 1991; 1995),
gdzie grupie Ļwinek morskich ze szczepu z wrodzonĢ tendencjĢ do zapadania na chorobħ
autoimmunologicznĢ z nadmiernej czynnoĻci ukþadu odpornoĻciowego (toczeı) podano lek -
cyklofosfamid, rwnoczeĻnie z obojħtnĢ farmakologicznie wodĢ z sacharynĢ. Cyklofosfamid jest
lekiem zmniejszajĢcym aktywnoĻę immunologicznĢ organizmu i dlatego zmniejsza objawy chorb
autoimmunologicznych (gdzie ukþad odpornoĻciowy zwraca siħ przeciw wþasnemu organizmowi).
Lek ten dla ukþadu odpornoĻciowego Ļwinek morskich byþ tym, czym pokarm dla Ļlinianek psw
Pawþowa (bodŅcem bezwarunkowym) i wywoþywaþ obniŇenie aktywnoĻci nadmiernie pobudzonych
komrek odpornoĻciowych (jak pokarm wywoþywaþ Ļlinienie u psw). Woda z sacharynĢ byþa jak
dŅwiħk dzwonka (obojħtnym bodŅcem warunkowym). Po kilkakrotnym rwnoczesnym podawaniu
cyklofosfamidu z wodĢ z sacharynĢ (warunkowanie), podawanie samej sacharyny z wodĢ
powodowaþo taki sam rezultat, jak podawanie cyklofosfamidu - zmniejszenie odpowiedzi
immunologicznej. Ukþady odpornoĻciowe tych Ļwinek morskich nauczyþy siħ zmniejszaę swojĢ
nadmiernĢ aktywnoĻę i choroba autoimmunologiczna, do ktrej byþy genetycznie predysponowane,
wystħpowaþa znacznie pŅniej, niŇ w grupie kontrolnej, ktra nie podlegþa warunkowaniu,
a otrzymaþa takie same dawki cyklofosfamidu i sacharyny. To nie woda z sacharynĢ spowodowaþa
rŇnicħ tylko to, czego nauczyþ siħ ich ukþad odpornoĻciowy. Innym fascynujĢcym zjawiskiem jest
to, Ňe moŇna nauczyę ukþad odpornoĻciowy odrzucenia wszczepionego nowotworu zþoĻliwego
w uwarunkowanej reakcji na zapach kamfory (Ghanta, 1990). PomyĻlne doĻwiadczenia
z warunkowaniem odpowiedzi immunologicznej przeprowadzono teŇ u ludzi (Bovgjerg, 1990).
W PýYW UKýADU IMMUNOLOGICZNEGO NA ZACHOWANIE
Wpþyw stanu ukþadu immunologicznego na zachowanie stanowi, w ostatnich latach, cel
wielu badaı. Od lat psychiatrzy wiedzĢ, Ňe wiele chorb ukþadu odpornoĻciowego moŇe przejawiaę
siħ najpierw objawami psychicznymi. Ponadto istnieje wiele doniesieı o zmianach w zachowaniu
pod wpþywem infekcji wirusowej nawet, gdy nie nastĢpiþy Ňadne mierzalne zmiany fizjologiczne.
Lub, Ňe myszy z upoĻledzonĢ funkcjĢ immunologicznĢ, gorzej sobie radziþy w doĻwiadczeniach
z labiryntami niŇ myszy ze zdrowym ukþadem odpornoĻciowym. Jednak pierwszym
doĻwiadczeniem, ktre najbardziej przekonujĢco wykazaþo, Ňe stan ukþadu odpornoĻciowego
wpþywa na zachowanie, byþ eksperyment przeprowadzony przez Grota'ego i wsp. (Grota, 1989) ze
szczepem myszy z wrodzonĢ skþonnoĻciĢ do zapadania na toczeı (choroba autoimmunologiczna;
podobnie jak Ļwinki morskie w akapicie powyŇej). Jak juŇ wspomniano cyklofosfamid jest lekiem
zmniejszajĢcym aktywnoĻę odpornoĻciowĢ. Myszy i inne stworzenia (wþĢczajĢc ludzi) nie lubiĢ pię
cyklofosfamidu, bo powoduje, oglħdnie mwiĢc, "rozstrojenie ŇoþĢdka". Jednak myszy
z "genetycznie zaprogramowanĢ" chorobĢ autoimmunologicznĢ, u ktrych cyklofosfamid
zmniejsza objawy choroby, pijĢ roztwr z cyklofosfamidem, mimo silnych objaww ubocznych.
www.setman.pl
4
NajwyraŅniej, stan ukþadu immunologicznego bardziej motywuje te myszki do picia wody
z cyklofosfamidem mimo gorzkiego smaku i natychmiast nastħpujĢcych problemw ŇoþĢdkowo-
jelitowych. Oznacza to, Ňe ukþad immunologiczny wpþywa na mzg i kierowane przez mzg
zachowanie.
U ludzi zauwaŇono, Ňe substancje wydzielane przez komrki ukþadu odpornoĻciowego
(cytokiny), sĢ zwiĢzane ze zmianami w aktywnoĻci ruchowej, zaburzeniami snu oraz zaburzeniami
procesw myĻlenia i pamiħci obserwowanymi u chorych na depresjħ i schizofreniħ (Muller, 1998).
Coraz wiħcej wiadomo na temat wpþywu ukþadu immunologicznego na zachowanie, ale o tym
poniŇej.
W SKAńNIKI IMMUNOLOGICZNE
Wiele nowych informacji dostarczyþy nam badania laboratoryjnie mierzalnych tzw.
"wskaŅnikw immunologicznych", obserwujĢce zmiany w czynnoĻci ukþadu odpornoĻciowego pod
wpþywem rŇnorodnych interwencji. NajczħĻciej stosowanymi wskaŅnikami immunologicznymi sĢ:
poziomy i produkcja rŇnych klas przeciwciaþ, poziomy rŇnych subpopulacji komrek
odpornoĻciowych (limfocyty T, B, Natural Killer Cells), produkcja interleukin i interferonu,
produkcja przeciwciaþ, odpowiedŅ na mitogeny i wiele innych. Stres, oraz stany emocjonalne
zwiĢzane z depresjĢ, lħkiem, zespoþem stresu pourazowego oraz zaburzenia snu sĢ zwiĢzane
z obniŇeniem czynnoĻci ukþadu odpornoĻciowego (Ironson, 1997; Irvin, 1990; Irvin 1990b; 1994;
Linn 1981). Wpþyw stresu rejestrowany jest nie tylko na poziomie organizmu i komrki, ale teŇ na
poziomie genu - stres upoĻledza procesy naprawcze DNA (Kiecolt-Glaser, 1985). Ciekawym
zjawiskiem jest wzmocnienie reakcji odpornoĻciowych poprzez Ļmiech. Zaobserwowano, na
przykþad, Ňe oglĢdanie Ļmiesznego filmu na wideo powodowaþo zwiħkszenie produkcji przeciwciaþ
(Dillon, 1985). Inne doĻwiadczenia potwierdziþy zwiĢzek miħdzy nastrojem a stanem ukþadu
odpornoĻciowego (Futterman, 1994; Knapp, 1992). Co wiħcej, poprzez techniki
psychoterapeutyczne jak relaksacja, biofeedback i stosowanie wyobraŅni moŇna spowodowaę
znaczne zwiħkszenie aktywnoĻci ukþadu odpornoĻciowego mierzonego poprzez wskaŅniki
immunologiczne (Gruber, 1988; Gruber, 1993).
P SYCHOTERAPIA I ZDROWIENIE
Od lat wiadomo, Ňe u znacznej czħĻci (jeĻli nie wiħkszoĻci) osb zwracajĢcych siħ do
lekarza oglnego, u podstaw zgþaszanych przez nich dolegliwoĻci leŇĢ problemy psychiczne.
Logiczne jest teŇ, Ňe interwencja psychoterapeutyczna znacznie zmniejsza czħstotliwoĻę wizyt
u lekarza (Jones, 1980; Mumford, 1981; Black, 1998). Pacjenci O. Carla Simontona,
z zaawansowanĢ chorobĢ nowotworowĢ, ktrzy podlegali psychoterapii jako uzupeþnienie
konwencjonalnego leczenia onkologicznego, Ňyli dwukrotnie dþuŇej niŇ ci, ktrzy byli tylko leczeni
konwencjonalnie w najlepszych klinikach onkologicznych w USA (Simonton, 1978; 1981; 1992).
Ponadto, wĻrd pacjentw Simontona znacznie wiħcej byþo wieloletnich przeŇyę (osb, ktre mimo
poczĢtkowego znacznego zaawansowania choroby, po latach nie miaþy Ňadnych oznak choroby).
Pacjenci Simontona mieli lepszĢ jakoĻę Ňycia a ci, ktrzy zmarli, mieli lepszĢ jakoĻę umierania.
Podobne wyniki miaþ Ronald Grossarth-Maticek stosujĢc terapiħ poznawczo-behawioralnĢ
nazywanĢ creative-novation behaviour therapy (Eysenck, 1991). PoczĢtkowo Ļwiat medyczny
odrzuciþ te doniesienia uwaŇajĢc je za absurdalne i zarzucajĢc im bþħdy metodologiczne. David
Spiegel prbujĢc zdyskredytowaę doniesienia Simontona przeprowadziþ prospektywne,
kontrolowane badania na uniwersytecie Stanford u kobiet z zaawansowanym rakiem gruczoþu
piersiowego z przerzutami (Spiegel, 1981; 1983; 1989). Ku swemu zaskoczeniu otrzymaþ
identyczne wyniki jak Simonton i stwierdziþ, Ňe pacjentki, ktre przeszþy terapiħ poznawczo-
behawioralnĢ w uzupeþnieniu leczenia konwencjonalnego, Ňyþy przeciħtnie dwukrotnie dþuŇej niŇ te,
leczone tylko konwencjonalnie. Podobne wyniki, otrzymaþ Fawzy. Fawzy u pacjentw
z czerniakiem zþoĻliwym (Fawzy, 1990; 1990b; 1993). Badania Spiegela i Fawzy'ego speþniajĢ
najwyŇsze kryteria naukowe. Pacjenci Fawzy'ego podlegajĢcy interwencji nie tylko Ňyli dþuŇej, ale
www.setman.pl
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin