Fantazja (Fantasia).txt

(13 KB) Pobierz
{2797}{2846}Witam. Co s�ycha�?
{2850}{2898}Nazywam si� Deems Taylor,
{2902}{2974}Przypad�a mi w udziale wielka przyjemno��|powitania Was tutaj...
{2977}{3044}w imieniu Walta Disneya,|Leopolda Stokowskiego...
{3048}{3097}i wszystkich pozosta�ych|artyst�w i muzyk�w...
{3100}{3169}kt�rych talent objawi� si�|w stworzeniu...
{3172}{3251}zupe�nie nowej formy artystycznej,|'Fantazji'.
{3296}{3341}To co zobaczycie....
{3344}{3400}te wizje, obrazy | i opowie�ci...
{3402}{3470}kt�re muzyka zainspirowa�a w|umys�ach i wyobra�ni...
{3473}{3520}grupy artyst�w.
{3523}{3573}Innymi s�owy,| to nie b�d�...
{3575}{3644}interpretacje wyuczone| przez muzyk�w,
{3647}{3699}co, jak uwa�am,|wyjdzie ca�o�ci na dobre.
{3703}{3784}W trakcie tej Fantazji|wys�uchacie trzech rodzaj�w muzyki.
{3787}{3848}Pierwsza to opowiadanie |historii.
{3851}{3928}Nast�pnie rodzaj, kt�ry |przy braku jakiegokolwiek uk�adu,
{3931}{4014}pokazuje serie mniej|lub bardziej okre�lonych obraz�w.
{4018}{4053}Oraz trzeci rodzaj,
{4057}{4127}muzyka, kt�ra istnieje|tylko dla siebie.
{4130}{4200}Numer, kt�ry otwiera|nasz Fantazyjny program,
{4202}{4295}"Toccata i Fuga", to muzyka| w�a�nie tego trzeciego rodzaju,
{4298}{4344}to co�, co nazywamy|"muzyka absolutna".
{4347}{4395}Nawet tytu�|nie ma znaczenia...
{4398}{4462}po opisaniu |rodzaju muzyki.
{4465}{4512}To, co za chwil�|zobaczycie na ekranie...
{4514}{4579}to film z�o�ony z|r�nych abstrakcyjnych obraz�w...
{4582}{4631}kt�re mog�yby przemkn��|przez Wasze umys�y...
{4634}{4719}gdyby�cie siedzieli w sali|koncertowej s�uchaj�c tej muzyki.
{4723}{4783}Na pocz�tek, aby mniej wi�cej|u�wiadomic Wam obecno�� orkiestry,
{4786}{4832}nasz film zaczyna si�...
{4834}{4912}seri� impresji dyrygenta|i muzyk�w.
{4914}{4960}Nast�pnie muzyka zaczyna|sugerowa� inne rzeczy...
{4962}{5009}waszej �wiadomo�ci.
{5012}{5041}Na przyk�ad...
{5044}{5093}hmm, mas� kolor�w.
{5096}{5151}Albo ob�oki na niebie...
{5154}{5232}wspania�e krajobrazy,|niewyra�ne cienie...
{5234}{5307}albo obiekty geometryczne|zawieszone w przestrzeni.
{5330}{5362}A wi�c, chcia�bym zaprezentowa�...
{5365}{5421}"Toccat� i Fug� D-mol"...
{5424}{5467}Jana Sebastiana Bacha,
{5470}{5551}w obrazowej interpretacji|Walta Disneya i jego wsp�pracownik�w,
{5554}{5609}oraz Orkiestry Filadelfijskiej...
{5612}{5692}pod batut� Leopolda Stokowskiego.
{19744}{19779}To zabawne...
{19781}{19846}jak bardzo artysta|mo�e si� myli� na temat w�asnej pracy.
{19849}{19885}Jedn� z kompozycji |Czajkowskiego...
{19887}{19927}kt�rej naprawd� nienawidzi�...
{19930}{19975}by� jego "Dziadek do orzech�w",
{19977}{20044}kt�ry jest prawdopodobnie najbardziej|znanym utworem jaki napisa�.
{20047}{20151}Jest to seria figur tanecznych|pochodz�cych z baletu "Dziadek do orzech�w"...
{20156}{20234}kt�ry skomponowa� dla|opery w Sankt Petersburgu.
{20237}{20318}To raczej nie by� sukces,|i ma�o kto wystawia go dzisiaj,
{20321}{20407}ale jestem pewien, �e rozpoznacie|t� muzyke natychmiast po us�yszeniu.
{20409}{20494}Nawiasem m�wi�c, nie zobaczycie|�adnego dziadka do orzech�w na ekranie.
{20497}{20552}Nie zosta�o z niego nic|poza tytu�em.
{41487}{41524}Teraz pos�uchamy utworu...
{41528}{41565}kt�ry opowiada okre�lon� histori�.
{41568}{41645}W�a�ciwie w tym przypadku|najpierw by�a opowie��...
{41648}{41727}a potem kompozytor dopisa� muzyk�.
{41730}{41759}To bardzo stara opowie��,
{41762}{41827}kt�ra si�ga prawie 2000 lat wstecz...
{41837}{41919}Legenda o czarodzieju i|jego uczniu.
{41920}{41993}To by� bardzo bystry m�odzieniec|kt�ry chcia� si� jak najszybciej nauczy� czar�w.
{41996}{42042}W�a�ciwie by� on a� nazbyt|gorliwy.
{42044}{42093}poniewa� zacz�� praktykowa�...
{42096}{42144}niekt�re z najtrudniejszych|zakl�� swojego mistrza...
{42148}{42212}zanim nauczy� si� je kontrolowa�.
{42215}{42287}Pewnego dnia, na przyk�ad,|kiedy mistrz poprosi� go...
{42290}{42345}aby przyn�s� wod�|do nape�nienia kot�a,
{42348}{42393}ucze� wpad� na wspania�y pomys�...
{42396}{42482}aby o�ywi� miot��,|kt�ra wykona za niego prac�.
{42484}{42550}Na pocz�tku wszystko sz�o dobrze.
{42552}{42626}Niestety, zapomniawszy zakl�cia...
{42629}{42707}kt�re powstrzyma miot��|od noszenia wody,
{42710}{42771}stwierdzi�, �e zacz��|co�, czego nie mo�e sko�czy�.
{56349}{56407}Panie Stokowski.|Panie Stokowski.
{56487}{56538}Moje gratulacje.
{56541}{56613}Gratulacje dla ciebie, Miki.
{56616}{56663}Eee, dzi�kuj�.
{56666}{56705}A wi�c, do zobaczenia.
{56708}{56764}...Zobaczymy si�...
{56767}{56812}Do widzenia.
{57015}{57150}Kiedy Igor Strawi�ski stworzy� sw�j|balet, "�wi�to Wiosny"
{57476}{57607}A wi�c, Kiedy Igor Strawi�ski| stworzy� balet "�wi�to Wiosny"
{57611}{57641}jego celem by�o,|m�wi�c jego s�owami,
{57644}{57685}"pokazanie prymitywnego �ycia."
{57687}{57735}A wiec Walt Disney|wraz ze wsp�lpracownikami...
{57738}{57785}postanowi� trzyma� go za s�owo.
{57788}{57848}Zamiast pokaza� balet|w swojej oryginalnej postaci...
{57851}{57913}jako seri� ta�c�w plemiennych,
{57916}{57960}oni zrobili z niego widowisko,
{57963}{58068}pokazuj�ce histori�|powstania �ycia na Ziemi.
{58071}{58129}Opowie��,|taka jak j� zobaczycie,
{58131}{58189}nie jest wytworem|niczyjej fantazji.
{58192}{58227}Jest to ca�kowicie wierne odtworzenie...
{58230}{58294}tego, co wed�ug nauki,|zdarzy�o si� w ci�gu pierwszych kilku...
{58297}{58370}miliard�w lat �ycia|tej planety.
{58373}{58451}To nauka, a nie sztuka napisa�a|scenariusz do tego filmu.
{58454}{58527}Wedlug nauki pierwszyni|zywymi stworzeniami na Ziemi...
{58531}{58597}by�y organizmy jednokom�rkowe,
{58599}{58699}malutkie bia�e lub zielone kropelki|czego� bli�ej niesprecyzowanego...
{58702}{58757}kt�re �y�y pod wod�.
{58760}{58817}Mija�y wieki,|w oceanach zacz�y si� t�oczy�...
{58820}{58875}wszelke rodzaje|stworze� morskich.
{58878}{58953}W ko�cu, po oko�o miliardzie lat,
{58955}{59020}jedna z ryb, bardziej ambitna|ni� pozosta�e,
{59023}{59118}wysz�a na l�d|i sta�a si� pierwszym p�azem.
{59121}{59195}Kilkaset milion�w lat p�niej,
{59198}{59294}natura obra�a inny kurs|i wyprodukowa�a dinozaury.
{59298}{59369}Nazwa "dinozaur"|pochodzi od dw�ch greckich s�ow...
{59372}{59473}oznaczaj�cych "okropn� jaszczurk�",|zreszt� ca�kiem trafnie.
{59476}{59526}Dinozaury s� rozmaitych kszta�t�w|i rozmiar�w.
{59529}{59617}Od ma�ych pe�zaj�cych kreatur|wielko�ci kurczaka...
{59619}{59696}do stutonowych gigant�w.
{59699}{59746}Nie by�y zbyt bystre.
{59749}{59815}Nawet najwi�ksze z nich| mia�y m�zg go��bia.
{59818}{59900}�y�y zar�wno w powietrzu, wodzie|jak i na l�dzie.
{59903}{59955}By�y ro�lino�erne,
{59958}{60021}oraz dosy� mi�e i spokojne.
{60023}{60107}Jednak�e, tak�e mi�dzy nimi|zdarzali si� przest�pcy.
{60111}{60191}Najgorszy z nich,|brutal nazywany "Tyranozaurus Rex"...
{60194}{60302}by� prawdopodobnie najwi�kszym|zab�jc� jakiego zna�a Ziemia.
{60305}{60410}Dinozaury by�y panami stworzenia|przez oko�o 200 milion�w lat.
{60413}{60501}A� nagle... No c�, nie wiemy|dok�adnie co si� sta�o.
{60503}{60599}Niekt�rzy naukowcy uwa�aj�,|�e wielkie susze i trz�sienia ziemi...
{60602}{60681}zmieni�y ca�y �wiat w|gigantyczn� popielniczk�.
{60683}{60754}W ka�dym razie|dinozaury wygin�y.
{60757}{60827}Tutaj ko�czy si� nasza opowie��.
{60830}{60915}A zaczyna si� gdzie�|w niesko�czonej przesz�o�ci,
{60918}{60965}kiedy na Ziemi|�ycie nie istnia�o w �adnej postaci,
{60968}{61033}nie by�o nic poza ob�okami pary,|gotuj�cymi si� morzami...
{61035}{61096}i wybuchami wulkan�w.
{61099}{61181}Teraz wyobra�cie sobie,|�e jeste�cie gdzie� w przestrzeni...
{61183}{61251}miliardy lat wstecz...
{61254}{61333}patrz�c na t� samotn�|udr�czon� ma�� planet�...
{61335}{61403}p�dz�c poprzez puste|morze nico�ci.
{94113}{94176}Teraz b�dziemy mieli|15 minut przerwy.
{95112}{95712}T�umaczenie: Viking|Dla wszystkich wielbicieli Walta Disneya.
{98944}{99010}Zanim przejdziemy do|drugiej cz�ci programu,
{99013}{99061}chcia�bym Wam kogo� przedstawi�,
{99064}{99135}kogo� bardzo wa�nego dla "Fantazji".
{99138}{99181}Jest bardzo nie�mia�y.
{99184}{99254}Wpad�em na niego kiedy� w studiu Disneya.
{99257}{99320}Ale kiedy to si� sta�o,|zda�em sobie spraw� �e...
{99322}{99416}to jest nie tylko|niezast�piony cz�onek organizacji,
{99419}{99537}ale wielka osobowo�� ekranu,|kt�rej mo�liwo�ci nikt nie docenia.
{99540}{99640}Mam wielk� przyjemno��|przedstawi� wam...
{99563}{99666}�cie�k� d�wi�kow�.
{99718}{99779}Dobrze, dobrze.|Zapraszamy.
{99782}{99839}No, nie b�j si�.
{99880}{99919}�cie�ka d�wi�kowa.
{99922}{99989}Ogl�daj�c j�, odkry�em|�e ka�dy pi�kny d�wi�k...
{99992}{100047}tworzy r�wnie pi�kny obraz.
{100050}{100085}Sp�jrzcie.
{100088}{100170}Czy �cie�ka d�wi�kowa by�aby|uprzejma wytworzy� d�wi�k?
{100173}{100249}Nie denerwuj si�.|No, jakikolwiek d�wi�k.
{100336}{100429}Niezupe�nie to mia�em na my�li.
{100432}{100495}Na przyk�ad pos�uchajmy i|obejrzyjmy harf�.
{100982}{101069}A teraz co� z instrument�w|smyczkowych. Powiedzmy skrzypce.
{101598}{101670}Teraz co� z instrument�w|d�tych, flet.
{101844}{101871}Pi�knie.
{101875}{101940}Tym razem co� z instrument�w d�tych|blaszanych - tr�bka.
{102332}{102384}W porz�dku.
{102387}{102500}To mo�e teraz co� z instrument�w|basowych. Mo�e fagot?
{102730}{102802}Dalej, dalej.|Do�� jeszcze troch�.
{102948}{103031}Na koniec powinni�my jeszcze|zobaczy� co� z instrument�w perkusyjnych,
{103034}{103080}zaczynaj�c od b�bna basowego.
{103718}{103753}Wielkie dzi�ki, stary.
{103905}{103987}Symfonia, kt�r� Beethoven|nazwa� "Pastora�",
{103990}{104052}jego sz�sta, jest jednym|z kilku utwor�w...
{104055}{104118}kt�re napisa�, w kt�rym opowiada|pewn� histori�.
{104121}{104170}By� wielkim mi�o�nikiem przyrody,
{104173}{104234}i w tej symfonii|maluje muzyczny obraz...
{104237}{104276}dnia sp�dzonego na wsi.
{104278}{104322}Oczywi�cie, wie� kt�r�|Beethoven opisa�...
{104325}{104385}znajdowa�a si� w |okolicy kt�r� on zna�.
{104388}{104447}Ale jego muzyka obejmuje|znacznie wi�cej,
{10445...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin