cechy ras i jezyki.txt

(3 KB) Pobierz
Temat: Cechy ras i zr�nicowanie j�zykowe


O poziomie �ycia ludzi decyduj� warunki naturalne i spo�eczno-ekonomiczne. Znaczenie ma tu te� zr�nicowanie ludzi pod wzgl�dem rasowym (cech fizycznych), j�zykowym, narodowo�ciowym, religijnym i kulturowym. 
CECHY FIZYCZNE GRUP LUDZKICH (RAS) 
W populacji ludzkiej wyr�nia si� osiem wielkich grup, r�ni�cych si� cechami fizycznymi, dziedzicznymi, takimi jak: barwa sk�ry, w�os�w, grupa krwi, kszta�t czaszki, nosa i warg oraz oprawa oczu. 
Rozmieszczenie grup ludzkich: 
1.Europejska (europeidalna)- zamieszkuje Europ�, Ameryk� P�nocn� i Australi� oraz Azj� i Ameryk� P�nocn� 
2.Afryka�ska (negroidalna)- zamieszkuje obszary po�o�one na po�udniu Sahary. Wyr�nia si� nast�puj�cymi cechami: ciemn� sk�r� i oczami, we�nistymi w�osami, wysuni�t� do przodu przedni� cz�ci� czaszki, sp�aszczonym szerokim nosem i grubymi wargami. 
3.Mongoloidalna (rasa ��ta)- zamieszkuje Azj� i Madagaskar oraz p�nocne wybrze�e Ameryki P�nocnej. Zalicza si� do niej Eskimos�w, a w Azji Ewenk�w i Jakut�w. Jej charakterystycznymi cechami s�: ciemniejszy ni� u Europejczyk�w odcie� sk�ry, fa�da mongolska, czarne, proste w�osy i wydatne ko�ci policzkowe. 
4.Indyjska- jest najbardziej zbli�ona do europejskiej, r�ni si� tylko ciemniejsz� barw� sk�ry, oczu, ciemnymi, prostymi w�osami. Rasa ta zamieszkuje g��wnie Indie i Sri Lank�. 
5.Australijska- jest zaliczana do ciemnosk�rej, r�ni si� od rasy afryka�skiej falistymi w�osami i wydatnymi �ukami brwiowymi. Zamieszkuje Australie i Tasmani�. 
6.Ameryka�ska- wyst�puj� u niej te same cechy, co w rasie mongoloidalnej. Nale�� do nich Indianie. 
7.Melanezyjska- jest bardzo zbli�ona do afryka�skiej, r�ni si� od niej tylko cechami krwi. Ludno�� tej rasy zamieszkuje Melanezj� i Now� Gwine�. Grupy 6 i 7 r�ni� si� tylko cechami krwi. 
8.Polinezyjska- zamieszkuje wyspy Oceanu Spokojnego, a charakteryzuje si� jasnobr�zowym kolorem sk�ry i czarnymi, prostymi lub falistymi w�osami. 
Mi�dzykontynentalne migracje ludno�ci powoduj� mieszanie si� grup i tworzenie form po�rednich (miesza�c�w), kt�rych nie mo�na zakwalifikowa� do �adnej z grup wymienionych wy�ej. S� to np. metysi, mulaci i zambosi, kreole, drawidowie. 
J�ZYKOWE ZRӯNICOWANIE LUDNO�CI 
Wa�nym, r�nicuj�cym ludzi czynnikiem jest r�wnie� przynale�no�� etniczna i narodowa. �r�d�a podaj�, �e na �wiecie istnieje ok. 2500 j�zyk�w, w tym wiele dialekt�w. Najbardziej zr�nicowanym kontynentem pod wzgl�dem j�zykowym jest Afryka, gdzie u�ywa si� ok. 1200 j�zyk�w. Istnieje wiele kryteri�w kwalifikowania j�zyk�w, ale powszechnie uznano podzia� wed�ug mi�dzynarodowego zasi�gu. 
Wydziela si� nast�puj�ce grupy j�zykowe: 
1.J�zyki oficjalne- u�ywane w ONZ, nale�� do nich: angielski, chi�ski, rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpa�ski i arabski. 
2.J�zyki i mniejszym zasi�gu- w�oski, portugalski, polski i inne 
3.J�zyki martwe, staro�ytne- �acina, starogrecki i sanskryt (j�zyk staroindyjski) 
4.J�zyki sztuczne- wprowadzone ze wzgl�du na ich prost� pisowni� i wymow� w celu u�atwienia porozumiewania si� narod�w. W�r�d tych j�zyk�w najwi�ksze uznanie i popularno�� uzyska�o esperanto. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin