NS_1959-05.pdf

(803 KB) Pobierz
455795705 UNPDF
NA STRAŻY
ZWIASTUN OBECNOŚCI
CHRYSTUSA PANA
I WYPEŁNIAJĄCYCH SIĘ
PROROCTW BIBLIJNYCH
W HISTORII ŚWIATA
Numer 5
wresie - padierik 1959
Redaguje: Kolegium Redakcyjne
Wszelką korespondencję i uwagi krytyczne, jak również i słowa zachęty w postaci ciekawych
materiałów i artykułów, prosimy kierować na adres sekretarza Redakcji
br Kaleta Stanisław
Myślachowice 48,
pow Chrzanów
„Wielcyludzieoprzyjaźni”
Przyjaźnimiławęzłytwoje święte!
Onećniepęknąwprobierczympłomieniu
Imionawtwoimdiamencierżnięte
Pamięćpodajewiekówpokoleniu!
Tyśzcnótnajrzadszajakbykwiatpaproci!
KtociebieznalazłznalazłskarbyWschodu
Twójuśmiechcieszyitroskchmuryzłoci
Bogacz bez ciebieumrzezuczućgłodu!
Romuald Zienkiewicz
Jakrzadkanatejziemiczystaprzyjaźńbywa!
Chęćzyskuludziłączychęćzyskurozrywa
Ktomatakichprzyjaciółżeichlosniezmieni
Niechtowyżejnadwszystkiebogactwaoceni
AntoniGórecki
Mówiąże przyjaźńjestdrogimklejnotemktórynigdyblaskunietraciNieprawdaprzyjaźńjest
towonnazielonaroślinaktórarośnieikwitniegdygruntmażyznynajałowymzaświędniei
usycha.
Jan Zacharyasiewicz
Jestcoścoczłowiekowiwieleprzyjąćiująćmożedobregomniemaniaiwziętościatojest
zachowanieaspólnaprzyjaźńzkimktojąwiedziebotorozumpokazujeiżjakiegoktosobie
przyjacielaobrałzkimzajednegożyjetakimisambyćmusi
ŁukaszGórnicki
Szczęściemkrólówjestprzyjaźńwielkiegoczłowieka
AlojzyFelińskl
Gdziesąludzietamiprzyjacielaznajdzieszbylebyśsampałałpotrzebąprzyjaźniiwierzyłw
świętebezinteresowneuczucie
Teodor Tripplin
Pierwszytojestznakupadłejfortunyżeprzyjacielemówiąprawdę
JuliuszSłowacki
PrzyjaźńprawdziwąBógtylkozespala
A. E. Odyniec
Niezabieramspółkiztymi
Którychprzyjaźńmakosztować
Boniepieniędzmimymi
Przyjaciółsobiekupować
Przyjaźńcoodbiegawnędzy
Cosięniejednazprzymioty
Co jest tylko dlapieniędzy
Traciumnieimięcnoty
KajetanWęgierski
KażdyktowprzyjaźńnierozważnąwchodziNudyibiedępewnosobiekupiMądryprzeciwnik
częstomniejzaszkodziniźliprzyjacielserdecznyagłupi
Franciszek Morawski
Niektórzykochająprzyjacielaleczjakożołnierzkoniatylkożebynanimjeździćnieżeby
koniowidobrzeleczżebysobiewygodabyłaTakaprzyjaźńsednigrzbietprzyjaciołom
Andrzej Maksymilian Fredro
ChoćbajkiKrasickiegowręcedzieciomwpadły
Wydobędęznichjednąpełnąważnejtreści
„Wśródserdecznychprzyjaciółpsyzającazjadły”
Mówioniwtymprawdęswegowiekumieści
Myśmyodtegoczasupostąpiliwiele
Dziśzjadajązającasamiprzyjaciele
JózefKorzeniowski
Różnośćzdańodejmujeprzyjaźńmiędzyludźmi
Piotr Skarga
Szczęśliwaprzyjaźń!Świętymjestnaziemiktoumiałprzyjaźńzabraćzeświętymi
Adam Mickiewicz
PRZEGLĄD CIEMNYCH OBRAZÓW OKRESU
RZYMSKIEGO
CZYBĘDZIEJESZCZEINNAERAPRZEŚLADOWANIAŚWIĘTYCH?
„BestiaktórąświdziałbyłaaniejestamawystąpićzprzepaściaiśćnazginienieIwidziałem
duszepościnanychdlaświadectwaJezusowegoidlasłowaBożegoiożyliikrólowaliz
Chrystusemtysiąclat”– Obj. 17:8, 20:4.
Żyjemywdniachktóresąważneigłośnewśródwszystkichperiodówczasukiedyzajściai
rozwójwogromnejilościjakowielkiedziwowiskoprzechodząprzednamiiniedziwinasże
wieledobrychintencjimyślącychludzitakprawdziwychjakizimieniachrześcijanpragnie
odsunąćzasłonęizaglądnąćwprzyszłośćcowyjdziezobecnej wielkiejświatowejwalki
Niemasięcodziwićżeludziewswychgorączkowychpragnieniachwglądnięciawprzyszłość
próbująprorokowaćzgadywaćjaktomożemynazwaćiprzychodządoszybkiejkonkluzji
ponieważnadziejamusibyćpodtrzymywanadlalicznychmilionówktórestająsięznużone
wojną i są strasznie załamane wskutek spustoszenia tego niepożądanego tragicznego
nieszczęściaStądsąróżneprzypuszczalneplanyiprzepowiednieprzezmożnychtegoświata
odnośnie powojennego pokoju który ma wejść jako nowy porządek Dowiadujemy się o
niektórych braciach którzy biorą te „plany i przepowiednie” które są udzielane przez
światowych przewodników z zupełną prawdziwością i starają się odnaleźć te urojone
wyobrażeniawObjawieniuotakzwanym „powojennymnowymporządku” i jakiego rodzaju
tomabyć
Cibraciamyślążeodkryliszczególną„tajemnicę”iichpoglądprędkosięprzeistoczyłwzupełne
przekonanieZgodnieztymbyłprzedstawionyprzedmiotopiniipublicznejprzedstawiając
pewne„tłumaczenie”Obj 17odnośniedobestiimającej„siedemgłówidziesięćrogów”
Pragnieniejestnampojaśnioneprzezniektórychnaszychprzyjaciółżebytenowe„tłumaczenia”
byłyzmodlitwąicierpliwościąprzeglądnięteizanalizowaneodnośniedoichpodstawyPisma
ŚwlubteżbrakuoparcianaSłowieBożymPodczaskiedyjestdobrzeznanąrzeczą żemynie
używamytychstronicdlaniepotrzebnejiniepożytecznejrozprawyszanujemytojakoważnyi
świętyprzywilejiobowiązekwykazaćnatychstronicachważnośćprawdktóresąpotrzebnedla
sprawduchowychluduBożegowtymczasienawetchociażprzedstawienieoświecachytre
błędyktórewychodząnajawwtychdniach
W krótkości ogłoszone tłumaczenia wzmiankowane powyżej są w zupełnej harmonii ze
światowąopiniążemabyć „powojennynowyporządek”iichautorpowiadanamżepapiestwo
rzymskiemabyćpodniesionedowładzyjakąmiałowminionychwiekachnapewienczas
popieraneprzeztesamewładzektórepoprzedniodzierżyłoPodczastegoczasutwierdzisięże
wierne ostatkiKościołabędązatrudnionewszczególnej„pracygłoszenianaświadectwo”
wypełniającObjawienie1011– „Musiszzasięprorokowaćprzedwieluludziinarodamii
językamiikrólami”Jakowynikichwiernościtemuwiernemuposelstwuotrzymajągwałtowną
śmierćzrękipapiestwaktóreponowiprześladowaniepraktykowanewpoprzednichokresach
czasuswegozwierzchnictwaTaerapapieskiegopanowaniaiprześladowania– powiadająnam
– niebędzietrwaćdługoStądwkrótcetewładzektórejepopierałyobrócąsięprzeciwniemui
„spustoszągoiuczyniągonagimibędąjedlijegociałoispalągoogniem”Taksięwedługich
zdaniawypełniObjawienie1716Wnastępstwietegowydarzeniaustanowionyczasucisku
dojdziedoswegokońca
UPEWNIJCIESIĘ,IZALIDUCHYZBOGASĄ
Żepowyższeprzepowiedniejeżelisąnależytebędąbardzoważneiinteresującewszyscysię
zgodząJeżelite„przepowiedniemającychnadejśćzdarzeń”zostanąostatecznieustanowionew
BoskimSłowiewszyscybyśmyżyczylisobiebardzobyćzupełnie poinformowanymi o nich,
szczególniejakichautorpowiadanam że„wszyscyduchowegozmysłu”przyjmą„jaśniej
przyświecająceświatłonaczasie”(odnośniedojegopogląduitłumaczenia)jeżeliniezechcąto
„pozasypiają”NietylkotolecznaszymświętymobowiązkiemjestszczerzebadaćSłowoBoże
abyśmyjepoznaliigłosiliabywszyscybyliuzbrojeniiostrzeżeniZdrugiejstronyjeżelite
tłumaczeniazostanąwykazaneżeniemająpoparciaPismaŚwtoterzeczyrównieżpowinny
byćpowszechnieogłoszoneabyinniniebylizwiedzenidoprzyjęciafałszywychpoglądówi
tłumaczeńktórewkońcumogątylkoprzynieśćzawódPatrzącwsteczsetkilatniema
znaczeniażetambyłomnóstwoprorokówigłosicieliktórzyniebyliposłaniprzezBoga(jak
Chrystusiapostołowieotymostrzegali)mywłącznościztymmusimyzastosowaćkwaspróbny
duchaświnatchnionegoSłowaBożego– takiegojaksłowaapostołaPawłaAletytrwajwtym
czegośsięnauczyłiczegoćpowierzonowiedzącodkogośsiętegonauczył”– 2 Tym. 3:14.
Znowu„wszystkiegodoświadczajcieacodobregotegosiętrzymajcie”
Odrzucając tedy przyjęcie czyichś przepowiedni bez dostatecznego popracia Pisma Św
zapytujemycojestzadowódżemabyćpowojennaeraogólnegopokojuzanimDzieńGniewu
Pańskiego dokończy Jego misji – era w której ludzkość będzie miała dalszą możność
wypróbować różne zamiary i powszechne lekarstwo w sposób „nowego porządku”?
Odpowiadamyniemażadnego!Niezawodnieniemaprzedstawionejżadnejokazjioprócztego
nowego„tłumaczenia”powołującsięnawykazanieżepewnesymbolemusząbyćjeszcze
wypełnionestądtymczasowy„nowyporządek”jestzkoniecznościzaprowadzanytakaby
udzielićmożnościdla„przepowiedzianychrzeczy”jakiesięmająstaćTakdalece jesteśmy
zupełniebezdowodówodnośniedopierwszejpropozycji
Następniezapytujemyjakiesąokazjeczylidowodyudzieloneżepapiestworzymskieznowu
otrzymawładzęwnowo-pokojowejerzeiżejegoprawabędąprzyjęteipopieraneprzezwielkie
władze jakwczasachpoprzednichOdpowiadamychociażróżnewierszeObj17wodniesieniu
dobestiiosiedmiugłowachidziesięciurogachsąwzmiankowanewzamiarzedopoparcia
pretensjijednaszczególniewzmiankawiersz8jestwynalezionyjakoszczególnytekst na
dowódtychprzerażających„przepowiedni”Odnośniedotego„nadejśćmającegopodniesienia
siępapieżadowładzy”jesteśmypoinformowaniżesiódmagłowabestiimajeszczepowstaća
faktyczniematobyć„ósmagłowa”(którejtorzeczyJannigdyniewidziałnabestii)którama
zastąpić siódmą głowę Jest pojaśnioną rzeczą że „ósma głowa” jest papiestwem znowu
podniesionymiżebędzierządzićnarodamiprzezpewienczasnawetskazywaćświętychna
śmierć
Zastanawiającsięostrożnienadwydanym„tłumaczeniem”czyliwykazać„jaśniejszeświatło”w
zabiegachwynalezieniadowodużeterzeczymająnadejśćniedopatrujemysięniczegow
drodzedowodówzwyjątkiemwłasnejopiniiautoraiodniesieniatychniektórych wierszy z Obj.
rozdziału17szczególniewiersza8Trzeźwezmodlitwązastanawianiesięnadtymiwierszamii
podobnie odnoszących się części Objawienia pozostawia naszupełnie nieprzekonanymi o
należytymtłumaczeniuFaktyczniepobezstronnejiostrożnejanalizietego„tłumaczenia”
wymienionegopowyżejnaszymzdaniemjestonoprzekręcaniemnależytegowyrozumieniai
opartejestnazupełniefałszywejlogiceżetreśćrozdziału17Objnieodnosidoprzeszłościlecz
doprzyszłościPrzeciwniewierzymyżemożebyćuzasadnienietegożetosięodnosido
przeszłościteraźniejszościiprzyszłości
TRZY SYMBOLICZNE OBRAZY RZYMU
Wewrześniu1943rwartykuletegopismapodnagłówkiem„RzymskiokreswObj”był
przedstawionywdobitnysposóbpoglądcałegotegoprzedmiotuiuwagabyłazwróconana
fundamentalneszczegółypoparteprzez wszystkich poufnych badaczyzeszłegostulecia w
zakresie tych i innych części Obj Czytelnicy są nawoływani do ostrożnego przeglądu i
zastanawianiasięnadtądyskusjąUwagabyłazwróconanaważnefaktyże„szkarłatno-
czerwonabestia”wrozdziale17jestzupełnieinnymzarysemczylipoglądemtegocojest
przedstawionewwidzeniuzanotowanymwrozdziale13jakobestiaktórabyławidziana„która
wychodziłazmorzamającsiedemgłówidziesięćrogów”a natychrogachdziesięćkoronana
głowach jej imię bluźnierstwa” Dalej że „smok” (rozdział 12) „bestia” (rozdział 13) i
„szkarłatno-czerwonabestia”(rozdział17)odnosząsiędoróżnychokresówczasukształtu
czyli obrazurzymskiegorząduktórytrzymasterażdoprzyjściaKrólestwaBożegoMożnato
zauważyćżebrRusselltakzdolniezebrałtegłównelinieświadectwawykazujączamierzającą
Zgłoś jeśli naruszono regulamin