matlab_i_simulink_poradnik_uzytkownika_wydanie_ii_matsim.pdf

(673 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
MATLAB i Simulink.
SPIS TRECI
Poradnik u¿ytkownika.
KATALOG KSI¥¯EK
Wydanie II
KATALOG ONLINE
Autorzy: Bogumi³a Mrozek, Zbigniew Mrozek
ISBN: 83-7361-486-9
Format: B5, stron: 384
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Matlab to najbardziej efektywne rodowisko do rozwi¹zywania
z³o¿onych zagadnieñ matematycznych i ekonomicznych.
Obecnie jest niemal standardem i podstawowym narzêdziem pracy naukowca, in¿yniera
i analityka finansowego. Znajduje zastosowanie w ró¿nych dziedzinach nauki —
od matematyki, poprzez ekonomiê, a¿ do nauk biologicznych. Dziêki dostêpowi do
wydajnych algorytmów obliczeniowych i mechanizmów analizy wyników Matlab
umo¿liwia szybkie i efektywne przeprowadzanie z³o¿onych kalkulacji.
Sprawne korzystanie z Matlaba wymaga opanowania wielu aspektów pracy z tym
rodowiskiem. Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz wszystkie najwa¿niejsze zagadnienia
zwi¹zane ze stosowaniem Matlaba do prac obliczeniowych i programowania.
Jeli nawet nie mia³e wczeniej kontaktu z tym pakietem, po lekturze staniesz siê
jego zaawansowanym u¿ytkownikiem.
W ksi¹¿ce znajdziesz:
• Szczegó³owy opis rodowiska Matlab
• Zasady tworzenia M-plików
• Opis funkcji s³u¿¹cych do tworzenia wykresów
• Zestawienie typów danych wykorzystywanych w Matlabie
• Zaawansowane funkcje graficzne -- tworzenie interfejsów u¿ytkownika
oraz metody analizy obrazu
• Metody numeryczne rozwi¹zywania równañ ró¿niczkowych i liniowych,
ca³kowania, ró¿niczkowania, interpolacji i aproksymacji funkcji i wiele innych
• Opisy bibliotek Control System Toolbox i System Identification Toolbox
• Szczegó³owy opis pakietu Simulink
Autorzy s¹ wieloletnimi pracownikami naukowymi Politechniki Krakowskiej.
Ich ksi¹¿ki, opisuj¹ce kolejne wersje programu Matlab, od dawna s³u¿¹ pomoc¹
wszystkim u¿ytkownikom tego programu — tym bardziej zaawansowanym
i tym dopiero rozpoczynaj¹cym z nim pracê.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504312767.001.png 504312767.002.png 504312767.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin