matematyka_w_excelu_dla_szkol_srednich_cwiczenia_praktyczne_wydanie_ii_cwexm2.pdf

(349 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
SPIS TRECI
Matematyka w Excelu dla
szkó³ rednich.
Æwiczenia praktyczne.
Wydanie II
Autor: Andrzej Obecny
ISBN: 83-7197-857-X
Format: B5, stron: 140
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Czy mo¿na zmusiæ Excela do rozwi¹zywania szkolnych zadañ matematycznych?
Okazuje siê, ¿e tak. Aby siê o tym przekonaæ, wystarczy siêgn¹æ po tê ksi¹¿kê. Stanowi
ona zbiór kilkudziesiêciu æwiczeñ z ró¿nych dzia³ów matematyki z zakresu szko³y
redniej. Autor przystêpnie wyjania, jak za pomoc¹ popularnego arkusza
kalkulacyjnego znaleæ rozwi¹zanie zadañ matematycznych, w przypadku których
tradycyjne metody analityczne nie sprawdzaj¹ siê lub s¹ zbyt czasoch³onne.
Ka¿de z zaproponowanych przez autora æwiczeñ ma charakter uniwersalny i zachêca
do w³asnych poszukiwañ, a przy tym ich wykonanie nie zajmuje wiêcej ni¿ jedn¹
godzinê lekcyjn¹. Jest to zatem idealne narzêdzie nie tylko dla uczniów, ale i dla
nauczycieli matematyki i informatyki.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504314925.007.png 504314925.008.png 504314925.009.png 504314925.010.png
Spis treci
Zamiast wstpu — kilka pyta i odpowiedzi..............................................................................5
Rozdział 1. Wartoci liczbowe wyrae................................................................................................................9
Rozdział 2. Liczba pierwsza........................................................................................................................................14
Rozdział 3. Liczba doskonała...................................................................................................................................20
Rozdział 4. Liczba dwójkowa....................................................................................................................................25
Rozdział 5. Cechy podzielnoci liczby.................................................................................................................32
Rozdział 6. Najmniejsza wspólna wielokrotno- oraz najwikszy wspólny dzielnik.................38
Rozdział 7. Układ dwóch równa liniowych......................................................................................................41
Rozdział 8. Układ trzech równa liniowych......................................................................................................50
Rozdział 9. Równanie o postaci a 2 +b 2 =c 2 ...........................................................................................................56
Rozdział 10. Ci3gi i szeregi liczbowe.......................................................................................................................61
Rozdział 11. Pole obszaru..............................................................................................................................................67
Rozdział 12. Całka oznaczona......................................................................................................................................72
Rozdział 13. Wykres funkcji y=f(x)............................................................................................................................79
Rozdział 14. Miejsce zerowe funkcji y=f(x).........................................................................................................93
Rozdział 15. Ekstremum funkcji y=f(x)................................................................................................................100
Rozdział 16. Wykres funkcji dwóch zmiennych z=f(x,y).............................................................................108
Rozdział 17. Równania i nierównoci trygonometryczne..........................................................................113
Rozdział 18. Układ równa i nierównoci drugiego stopnia....................................................................119
Rozdział 19. Rachunek zda......................................................................................................................................126
Rozdział 20. Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka......................................................................133
Rozdział 15.
Ekstremum funkcji y=f(x)
Wprowadzenie
Drugim wanym elementem charakterystyki funkcji obok miejsc zerowych s ekstrema,
czyli maksima i minima. Przypomnijmy, e funkcja ma maksimum lokalne w punkcie x 0
wewntrz przedziału <a; b>, kiedy dla wszystkich warto$ci x z tego przedziału zachodzi
nierówno$& f(x)<f(x 0 ). Analogicznie okre$la si* minimum lokalne funkcji.
Warunkiem koniecznym i dostatecznym tego, aby w punkcie x 0 funkcja miała maksimum,
jest to, by pierwsza pochodna w tym punkcie była równa zero, za$ druga pochodna miała
warto$& ujemn.
W naszych &wiczeniach — podobnie jak w przypadku całki oznaczonej — wyznaczanie
ekstremów wykonany metodami przyblionymi, bo do takich metod wykorzysta& moemy
Excela.
W &wiczeniach z tego rozdziału, dysponujc wykresem funkcji, wyznaczymy najpierw
maksimum, a potem minimum funkcji. Kade z tych ekstremów obliczymy dwoma spo-
sobami, budujc odpowiednie formuły oraz piszc makropolecenie.
wiczenie 15.1.
Wyznacz maksimum lokalne funkcji f(x)=x 3 –5x 2 +4x+3, przyjmujc, e w punkcie x max
jest maksimum, z dopuszczalnym bł%dem ± 0,01.
Sposób rozwizania
Sposób, w jaki rozwiemy to &wiczenie, nie b*dzie si* wiele rónił od sposobu wyznaczania
miejsc zerowych. Take tutaj rozpoczniemy od wykonania wykresu funkcji i na pod-
stawie jego analizy wyznaczymy przedziały liczbowe, w których znajduj si* ekstrema.
504314925.001.png
 
Rozdział 15. Ekstremum funkcji y=f(x)
101
Sposób wykonania wykresu funkcji omówiono w wiczeniu 13.2. Jeeli na podstawie
wykresu b dzie mona stwierdzi, e istniej" ekstrema, oszacujemy przedziały, w których
si one znajduj". Załómy, e takie przedziały poznali&my. By obliczy maksimum,
wykonamy tabel iksów i igreków. Nast pnie przygl"da si b dziemy warto&ciom
funkcji w poszczególnych komórkach arkusza (rozpoczynaj"c od lewej strony przedziału),
znajduj"c punkt (komórk ), w której warto&ci funkcji przestaj" rosn". Gdy go znajdziemy,
co musi si sta przy przyj tych przez nas załoeniach, moemy punkt ten uzna za mak-
simum funkcji w zadanym przedziale.
Pami ta musimy, e wyznaczony punkt x max nie b dzie prawdopodobnie rzeczywistym
maksimum, bowiem został wybrany spo&ród ograniczonej liczby punktów przedziału.
Przy podziale badanego odcinka na jeszcze mniejsze znajdzie si zapewne inny punkt
maksymalny x max . Musimy wi c u&ci&li nasze rozwi"zanie o stwierdzenie, e wyzna-
czyli&my maksimum z konkretnym dopuszczalnym bł dem. Zatem w naszym wiczeniu,
aby spełni warunki postawione w jego tre&ci, musimy oblicza warto&ci funkcji w punktach
oddalonych od siebie co najwyej o 0,01.
Rozwizanie
1. Sporz"d2 wykres funkcji (na jego podstawie oszacujemy przedziały, w których
znajduj" si ekstrema).
Rysunek 15.1.
Rysunek pomocniczy
do wiczenia 15.1
Na podstawie rysunku moemy przyj", e maksimum ley mi dzy 0 a 1. Ponadto
w przedziale <-1; 4> znajduj" si jedyne ekstrema funkcji na całej osi liczbowej,
co wynika z postaci funkcji.
2. Utwórz w pierwszym wierszu arkusza arytmetyczny ci"g liczbowy, wypełniaj"c
tabel iksów.
Do komórki A1 nowego skoroszytu wpisz liczb . Nast pnie, wypełniaj"c seri"
danych, wprowad2 do s"siednich komórek ci"g liczbowy o kroku 0,01 i warto&ci
ko9cowej 1.
3. W drugim wierszu wpisz formuł obliczaj"c" warto&ci funkcji dla poszczególnych
punktów z pierwszego wiersza.
Do komórki A2 wpisz formuł . Nast pnie przekopiuj j"
do komórek s"siednich drugiego wiersza (a do komórki o adresie CW2 ).
504314925.002.png
102
Matematyka w Excelu dla szkół #rednich. %wiczenia praktyczne
4. Znajd2 miejsce, w którym funkcja osi"ga warto& najwi ksz".
Rysunek 15.2.
Wygld fragmentu
arkusza z rozwizaniem
wiczenia 15.2
wiczenie 15.2.
Napisz makropolecenie, wyznaczajce maksimum lokalne funkcji f(x)=x 3 –5x 2 +4x+3,
przyjmujc, %e w punkcie x max jest maksimum, z dopuszczalnym bł*dem ±0,01 .
Sposób rozwizania
) oraz
formuła obliczaj"ca warto& funkcji w punkcie a (zmienna ). Makropolecenie b dzie
si odwoływało do tych komórek, a niektóre z nich modyfikowało.
), dokładno& (zmienna
. Nast pnie
utworzymy p tl (instrukcja ), w której na pocz"tek zmienn" po-
wi kszymy o przyj t" dokładno&. Warto& t wpiszemy do komórki E5 i odczytamy
warto& funkcji w tym nowym punkcie (zmienna ). Maj"c warto&ci funkcji w dwóch
s"siednich punktach ( y oraz z ), sprawdzimy, która z nich jest wi ksza. Jeeli b dzie ni" y
(lub przynajmniej b dzie ona równa z ), b dzie to oznacza, e warto&ci funkcji przestały
rosn" i znale2li&my maksimum. Gdy b dzie odwrotnie, to warto& zmiennej
) warto&ci zmiennej
podsta-
wimy do zmiennej i rozpoczniemy ponownie instrukcje zawarte w p tli. Oznacza to
b dzie, e rozpocz li&my porównywanie warto&ci funkcji w dwóch punktach przesuni tych
(wzgl dem poprzednich dwóch punktów) o wielko& przyj tej dokładno&ci. Jeeli zakła-
damy, e w zadanym przedziale <a; b> istnieje maksimum, to p tla musi si zako9czy,
zanim zmienna osi"gnie warto& ko9ca przedziału.
Rozwizanie
1. Rozmie& w arkuszu elementy tekstowe.
Wprowad2 do nowego skoroszytu dane tekstowe zgodnie z rysunkiem 15.3.
Rysunek 15.3.
Rysunek pomocniczy
do wiczenia 15.2
Najpierw w nowym arkuszu do wybranych komórek wpiszemy okre&lone warto&ci po-
cz"tkowe, którymi b d" ko9ce przedziału (zmienne
,
Samo makro rozpoczniemy od wczytania tych komórek do podanych wyej zmiennych
oraz przypisania szukanemu maksimum (zmienna
504314925.003.png 504314925.004.png 504314925.005.png 504314925.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin