Jakość zasilania - poradnik.pdf

(502 KB) Pobierz
3_5_1_cover.indd
Harmoniczne
3.5.1
Proviso Systems Ltd
5268073.002.png
Harmoniczne
Dobr przekroju przewodw neutralnych
w instalacjach o wysokiej zawartości harmonicznych
Prof. Jan Desmet, Hogeschool West-Vlaanderen &
Prof. Angelo Baggini, Università di Bergamo
Czerwiec 2003
Niniejszy Poradnik został opracowany jako część europejskiego programu edukacyjnego i szkoleniowego Jakość
Zasilania Inicjatywa Leonardo (LPQI), wspieranego przez Komisję Europejską (w ramach Programu Leonardo da
Vinci) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi. Dla uzyskania bliższych informacji odwiedź stronę LPQI www.lpqi.org.
Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A. (PCPM S.A.)
Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A. jest organizacją non-proÜ t, Ü nansowaną przez dostawcw miedzi oraz producentw
pragnących zachęcić odbiorcw do stosowania miedzi i jej stopw oraz promujących ich prawidłowe i efektywne
zastosowanie. Działalność Centrum obejmuje zapewnienie technicznego doradztwa i informacji tym, ktrzy są zainteresowani
wykorzystaniem miedzi w jej wszystkich aspektach. Centrum rwnież zapewnia łączność między jednostkami badawczymi a
przemysłem wykorzystującym miedź w produkcji oraz utrzymuje bliską łączność z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem
miedzi na całym świecie.
Europejski Instytut Miedzi (ECI)
Europejski Instytut Miedzi jest spłką joint venture Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi
(ICA) i IWCC. ECI, dzięki swoim członkom, zajmuje się w imieniu największych producentw miedzi
na świecie i czołowych europejskich producentw - promocją miedzi w Europie. Powstały w styczniu
1996 roku Europejski Instytut Miedzi jest wspierany dzięki sieci dziesięciu Towarzystw Rozwoju Miedzi (CDA) w krajach Beneluksu,
we Francji, w Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, Skandynawii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Towarzystwo
rozwija swoją działalność podjętą przez CDA powstałą w 1959 roku oraz dzięki INCRA (Międzynarodowemu Towarzystwu Badań
Miedzi) powstałemu w 1961 roku.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejszy projekt nie musi odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej ani nie nakłada na Komisję Europejską żadnej
odpowiedzialności.
Europejski Instytut Miedzi, Deutsches Kupferinstitut i Polskie Centrum Promocji Miedzi zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności
za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie skutki jak rwnież nie przewidziane szkody, ktre mogą być poniesione w wyniku użycia
informacji lub nieumiejętnego użycia informacji lub danych zawartych w niniejszej publikacji.
Copyright¨ European Copper Institute, Deutsches Kupferinstitut and Polskie Centrum Promocji Miedzi.
Reprodukcja materiału zawartego w niniejszej publikacji jest legalna pod warunkiem reprodukcji w całości i po dania jej źrdła.
Promocja LPQI w Polsce prowadzona jest w ramach Polskiego Partnerstwa Jakości Zasilania
5268073.003.png 5268073.004.png
Harmoniczne
Dobr przekroju przewodw neutralnych
w instalacjach o wysokiej zawartości harmonicznych
Wstęp
Niniejsza część Poradnika dotyczy doboru przekroju przewodw neutralnych w sytuacji występowania pro-
blemw związanych z jakością energii, a powodowanych przez ápotrjneÑ harmoniczne prądu, tzn. takie, kt-
rych rząd jest wielokrotnością trzech. To zagadnienie jest szczeglnie istotne w systemach niskiego napięcia,
w ktrych emisja harmonicznych przez odbiorniki jednofazowe jest coraz poważniejszym problemem. Prądy
ápotrjnychÑ harmonicznych sumują się arytmetycznie w przewodzie neutralnym, a nie zerują się tak, jak to
ma miejsce w przypadku symetrii składowej podstawowej prądu i harmonicznych innych rzędw. W wyniku
tego prądy neutralne są często znacząco większe, typowo do 170%, niż prądy fazowe.
Dobr przekroju przewodw jest regulowany przez normę IEC 60364, Część 5-52: áDobr i montaż wyposa-
żenia elektrycznego Î oprzewodowanieÑ. Norma ta zawiera przepisy i zalecenia dotyczące doboru przekroju
przewodw w zależności od prądu odbiornika, rodzaju izolacji kabli oraz sposobu wykonania i warunkw eks-
ploatacji instalacji. Niektre postanowienia normy, wraz z wytycznymi o charakterze informacyjnym, zawar-
tymi w załączniku D, dotyczą doboru przekroju przewodu neutralnego w obecności harmonicznych. Normy
krajowe odpowiadają ściśle normie IEC 60364, ale w związku ze znacznym opźnieniem w ich wprowadza-
niu, większość z nich nie traktuje zagadnienia doboru przekroju przewodu neutralnego w sposb komplekso-
wy. Ponieważ niewielu instalatorw i projektantw ma łatwy dostęp do norm IEC, opierają się oni wyłącz-
nie na krajowych przepisach i w sprawie doboru przekroju przewodw neutralnych muszą polegać na swojej
własnej wiedzy i doświadczeniu. Celem niniejszej noty aplikacyjnej jest wyjaśnienie zagadnień związanych
z wymiarowaniem przewodw neutralnych i przedstawienie wytycznych IEC szerszemu gronu zainteresowa-
nych odbiorcw.
Podstawy teoretyczne
W układzie trjfazowym połączonym w gwiazdę prąd
w przewodzie neutralnym jest wektorową sumą trzech
prądw fazowych. W symetrycznym układzie sinuso-
idalnych prądw trjfazowych ich suma jest w każdej
chwili rwna zeru, zatem prąd w przewodzie neutralnym
jest rwny zeru (rys. 1).
W trjfazowym systemie elektroenergetycznym zasila-
jącym odbiorniki liniowe prąd w przewodzie neutral-
nym rzadko jest rwny zeru, ponieważ obciążenie każ-
dej fazy jest inne. W typowych warunkach ta rżnica jest
niewielka i w każdym przypadku mniejsza niż prądy fa-
zowe (rys. 2).
Jeżeli zasilane odbiorniki są nieliniowe, to, nawet, jeże-
li obciążenia są symetrycznie rozłożone pomiędzy faza-
mi, prąd w przewodzie neutralnym może być znaczny.
Dla prądw niesinusoidalnych, nawet o tej samej war-
tości skutecznej, suma trzech prądw fazowych może
być rżna od zera. Na przykład, prądy o przebiegu pro-
stokątnym i rwnych wartościach skutecznych dadzą w
wyniku znaczny prąd neutralny (rys. 3).
W istocie, składowe trzeciej harmonicznej (i wszystkich
innych harmonicznych, ktrych rząd jest wielokrotno-
ścią trzech Î szstej, dziewiątej itd.) prądw fazowych
są zgodne w fazie (tzn. są składowymi symetrycznymi
kolejności zerowej), a więc sumują się, zamiast znosić
się w wyniku dodawania wektorowego (p. rys. 4).
Rys. 1. Prąd neutralny trjfazowego symetrycznego
odbiornika jest rwny zeru
Rys. 2. Prąd neutralny trjfazowego
niesymetrycznego odbiornika nie jest rwny zeru,
ale jest mniejszy niż prąd fazowy
1
5268073.005.png
Dobr przekroju przewodw neutralnych
w instalacjach o wysokiej zawartości harmonicznych
Z powodu trzeciej harmonicznej amplituda prądu
neutralnego może przewyższać amplitudę prądu
fazowego dla częstotliwości zasilania.
Wymagania normy
Norma IEC 60364-5-52:2001 áInstalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych Î część 5-52:
Dobr i montaż wyposażenia elektrycznego Î
oprzewodowanieÑ dotyczy bezpiecznego instalo-
wania obwodw z punktu widzenia technik instala-
cyjnych i doboru przekroju przewodw. Sposb in-
stalacji często wpływa na warunki cieplne, w kt-
rych kabel jest eksploatowany i tym samym na ob-
ciążalność prądową przewodu lub obwodu. Jeżeli
kable należące do kilku obwodw są instalowane
w tych samych rurach, listwach lub przestrzeniach
instalacyjnych, to w wyniku wzajemnego ogrze-
wania obciążalność prądowa każdego kabla ulega
zmniejszeniu. Inaczej mwiąc - obciążalność prą-
dowa kabla jest określona przez ilość ciepła wy-
twarzanego przez płynący w nim prąd i przez ilość
ciepła, ktra może być odprowadzona przez kon-
wekcję. Oba te czynniki wyznaczają temperaturę
pracy kabla, ktra oczywiście nie może być wyż-
sza niż dopuszczalna dla danego materiału izola-
cji: 70 C dla izolacji z tworzyw termoplastycznych
(jak PVC) lub 90 C dla izolacji termoutwardzal-
nej (jak polietylen usieciowany XLPE). Parametry
znamionowe i wspłczynniki korekcyjne podane w
normie są oparte na badaniach praktycznych i ob-
liczeniach teoretycznych dla typowych warunkw
i wymagają modyÜ kacji w celu uwzględnienia rze-
czywistych warunkw pracy konkretnej instalacji.
Ponieważ obecność ápotrjnychÑ harmonicznych
w przewodzie neutralnym powoduje zwiększe-
nie wydzielania ciepła, dobr wymiaru kabla musi
uwzględniać poprawkę na to zjawisko.
Informacje odnoszące się do doboru przekroju
przewodu neutralnego w przypadku prądw niesi-
nusoidalnych można znaleźć w normie IEC 60364-
5-524. Rozdział 524.2. wskazuje, że przewd neu-
tralny powinien mieć co najmniej taki sam przekrj
jak przewody fazowe:
¤ w obwodach dwuprzewodowych jedno-
fazowych dotyczy to wszystkich wartości
przekrojw przewodw,
¤ w obwodach wielofazowych i w trjprze-
wodowych obwodach jednofazowych 1 , w
ktrych przekrj poprzeczny przewodw
fazowych wynosi nie więcej niż 16 mm 2
dla miedzi lub 25 mm 2 dla aluminium.
Rys. 3. Prąd neutralny trjfazowego nieliniowego
odbiornika nie jest rwny zeru i może być większy
niż prąd fazowy, ze względu na obecność
harmonicznych tworzących układ składowych
symetrycznych kolejności zerowej
Rys. 4. Prąd trzeciej harmonicznej
w przewodzie neutralnym
1 tj. w obwodach z wyprowadzonym środkiem, w ktrych punkt środkowy jest punktem neutralnym.
2
5268073.001.png
Dobr przekroju przewodw neutralnych
w instalacjach o wysokiej zawartości harmonicznych
Rozdział 524.3 stanowi, że w innych obwodach wielofazowych przekrj przewodu neutralnego może być
zmniejszony, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
¤ maksymalny przewidywany prąd, łącznie z harmonicznymi, jeżeli występują w przewodzie neutral-
nym podczas normalnej pracy jest nie większy niż długotrwała obciążalność prądowa dla zmniejszo-
nego przekroju przewodu neutralnego,
¤ przewd neutralny ma zabezpieczenie nadprądowe,
¤ przekrj przewodu neutralnego wynosi co najmniej 16 mm 2 dla miedzi lub 25 mm 2 dla aluminium.
Warunki te są normatywne, tzn. muszą być przestrzegane w celu zachowania zgodności z normą. Spełnienie
ich wymaga jednak znajomości rodzaju i liczby odbiornikw, ktre będą użytkowane po włączeniu instalacji
do eksploatacji Î niestety ta informacja jest rzadko dostępna. Norma zawiera rwnież załącznik informacyjny,
ktry podaje metodologię prawidłowego doboru przekroju kabli. Zawarta w nim informacja, w postaci raczej
wytycznych i zaleceń niż przepisw, ma być pomocna dla projektanta.
Niniejsza część Poradnika przedstawia te wytyczne wraz z przykładami liczbowymi i komentarzami doty-
czącymi zmniejszania dopuszczalnego obciążenia we wsplnie wykorzystywanych kanałach kablowych oraz
skutkw spadkw napięcia.
Wytyczne według normy
Zaburzenia w systemie zasilającym lub obciążeniu mogą w znacznym stopniu wpływać na funkcjonowanie
podzespołw lub przewodw elektrycznych. Spośrd wszystkich zaburzeń elektromagnetycznych, ktre ma-
ją wpływ na kable energetyczne, jednym z najbardziej istotnych są harmoniczne. Skutki tego zjawiska mogą
prowadzić do przeciążenia zarwno przewodw fazowych, jak i neutralnych. Przedmiotem uwagi niniejszej
części Poradnika będzie dobr przekroju przewodu neutralnego.
Należy zauważyć, że w tabelach obciążalności prądowej zamieszczonych w normie przyjęto szereg założeń; oce-
na, czy są one spełnione, oraz uwzględnienie stosownych poprawek należy do projektanta. Najważniejszym za-
łożeniem jest to, że w cztero- lub pięciożyłowym kablu tylko trzy żyły przewodzą prąd, lub inaczej - obciążenie
jest symetryczne i liniowe. W sytuacji, gdy obciążenie jest niesymetryczne, lecz liniowe, prąd będący rezultatem
jego asymetrii płynie w przewodzie neutralnym, ale jego wpływ jest kompensowany przez fakt, że przynajmniej
w jednym przewodzie fazowym prąd ma mniejsza wartość. Zakładając, że żaden z przewodw fazowych nie jest
przeciążony całkowite straty cieplne w kablu nie są nadmierne. Kiedy obciążenie jest nieliniowe, występuje prąd
neutralny, ktry, podobnie jak trzy prądy fazowe, ma swj udział w całkowitych stratach cieplnych.
W warunkach odkształcenia prądu, opisanego w paragraÜ e 1.2. wydzielanie ciepła w przewodniku, spowodo-
wane zjawiskiem JouleÓa, jest większe w porwnaniu z warunkami obciążenia idealnie liniowego, co powodu-
je zmniejszenie obciążalności linii. Ponadto, przewody neutralne w istniejących budynkach, ktrych przekro-
je często były dobierane zbyt nisko w stosunku do przekroju przewodw fazowych (paragraf 1.3.), mogą być
przeciążone, nawet jeżeli prąd neutralny nie przekracza znamionowego prądu fazowego.
Wyznaczenie prądu neutralnego w wartościach bezwzględnych nie jest możliwe, jeżeli nie jest znany rzeczy-
wisty lub teoretyczny kształt przebiegu czasowego prądw obciążenia. W przybliżeniu można przyjąć, że prąd
neutralny może wynosić 1,61 prądu fazowego w przypadku obciążenia takimi odbiornikami, jak komputery,
natomiast w najgorszym przypadku, dla prostownikw sterowanych i dużych kątw wysterowania, tj. niskich
wartości napięcia wyprostowanego (α ≥ 60 ), może osiągnąć wartość 1,73 prądu fazowego.
Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest przyjęcie odpowiednich wspłczynnikw korekcyj-
nych dla wyznaczenia obciążalności prądowej kabla. Załącznik D do normy IEC 60364-5-52 podaje rwnież
metodologię określania odpowiedniego wspłczynnika w celu zmniejszenia parametrw znamionowych. Dla
uproszczenia podejście to zakłada, że:
¤ system jest trjfazowy i symetryczny,
¤ jedyną znaczącą harmoniczną, ktrej wartość w przewodzie neutralnym nie podlega redukcji jest trze-
cia harmoniczna (tzn. amplitudy pozostałych ápotrjnychÑ harmonicznych są stosunkowo małe, a in-
ne harmoniczne są w przybliżeniu symetryczne i ich suma jest rwna zeru), oraz
¤ kabel jest 4- lub 5 żyłowy, z żyłą neutralną z tego samego materiału i o tym samym przekroju po-
przecznym co przewody fazowe.
3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin