SSP288_AUDI_A8–funkcje_rozproszone.pdf

(869 KB) Pobierz
S288T_D.fm
Serwis
AUDI A8 ´03 – funkcje rozproszone
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 288
tylko do użytku wewnętrznego
174345025.047.png 174345025.058.png 174345025.062.png 174345025.063.png 174345025.001.png 174345025.002.png 174345025.003.png 174345025.004.png
Ten zeszyt omawia połączenia sieciowe po-
między sterownikami oraz funkcje rozproszo-
ne w Audi A8 ´03.
Rozpoczniemy od wyjaśnienia symboli oraz niektó-
rych pojęć używanych w tym zeszycie, tak aby dla
każdego było jasne, co one oznaczają.
Zrozumienie powiązań pomiędzy poszczegól-
nymi elementami oraz działania funkcji roz-
proszonych jest warunkiem skutecznej
naprawy samochodu.
Wiele informacji uzupełniających można znaleźć
w zeszytach do samodzielnego kształcenia:
– 282: Audi A8 ´03 – technika
– 286: Nowe systemy magistrali danych – LIN,
MOST, Bluetooth TM
– 287: Audi A8 ´03 – podzespoły elektryczne
– 289: adaptive cruise control w Audi A8 ´03
– 293: Audi A8 ´03 – Infotainment
Przewody
Części i symbole
CAN komfortu
CAN napędu
CAN regulacji odstępu
1
Liczba oznacza kolejny etap
realizacji funkcji. Etapy te są
opisane w tekście.
Zielona obwódka oznacza
początek funkcji.
CAN Kombi
magistrala MOST
magistrala LIN
CAN diagnozy
sygnał przekazywany dwukierun-
kowo, przewodem
sygnał wejściowy, przeka-
zywany przewodem
sygnał wyjściowy, przekazywa-
ny przewodem
połączenie analogowe
Zielona strzałka oznacza in-
formację wejściową.
Niebieska strzałka oznacza
informację wyjściową.
sygnał wyjściowy,
przekazywany bezprzewodowo
Poszczególne części elek-
tryczne (sterowniki, włączniki,
elementy wykonawcze) są po-
kazane tak, jak rzeczywiście
wyglądają w samochodzie.
Symbole części elektrycznych
są wyjaśnione w tekście.
sygnał wejściowy,
przekazywany bezprzewodowo
funkcja wynikowa
warunek
Część zaznaczona na czerwo-
no to sterownik nadrzędny da-
nej funkcji rozproszonej.
Natomiast na żółto przedsta-
wiono zastępczy sterownik
nadrzędny.
174345025.005.png 174345025.006.png 174345025.007.png 174345025.008.png 174345025.009.png 174345025.010.png 174345025.011.png 174345025.012.png 174345025.013.png
Pojęcia
Powiązania sieciowe
Sterownik nadrzędny (master)
Dają pojęcie o wzajemnych powiązaniach ste-
rowników za pomocą systemu magistrali da-
nych.
Każda funkcja rozproszona ma jeden sterow-
nik, odpowiedzialny za całość działania tej
funkcji – zwany sterownikiem nadrzędnym
albo sterownikiem master. Zbiera on wszyst-
kie sygnały wejściowe. Następnie wypracowu-
je rozkazy dla innych sterowników i wysyła je
jako komunikaty magistralami CAN. Na tej
podstawie sterowniki sterują pracą swoich
elementów wykonawczych.
Na tej podstawie można się zorientować, któ-
re magistrale przekazują informacje pomiędzy
poszczególnymi sterownikami.
Funkcje rozproszone
To pojęcie oznacza funkcje, które są realizo-
wane przez wiele sterowników i wymagają wy-
miany informacji pomiędzy nimi.
Zastępczy sterownik nadrzędny
W przypadku ważnych funkcji jest określony
zastępczy sterownik nadrzędny, zastępujący
sterownik master w razie jego niesprawności.
Jego zadaniem jest zapewnienie dalszego
działania funkcji (ewentualnie z pewnymi
ograniczeniami).
Przykład: wycieraczki, bieg 1
J400
J519
E22
J527
zapłon włączony
J518
SSP288_013
Warunek
Zapłon został włączony za pomocą elektrycz-
nego zamka zapłonu albo układu Advanced
Key, tak że sterownik zezwolenia na wejście i
uruchomienie silnika J518 wysyła informacje
o włączeniu zacisków 15 i 75x do magistrali
CAN komfortu.
2. Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
wysyła informację „wycieraczki – stopień
1“ do sterownika instalacji elektrycznej
J519.
3. Sterownik instalacji elektrycznej wysyła in-
formację „wycieraczki – stopień 1“ przez
miagistralę LIN do sterownika silnika wy-
cieraczek J400.
Sterownik silnika wycieraczek uruchamia
ten silnik.
1. Włącznik trybu pracy przerywanej wyciera-
czek E22 wysyła informację „wycieraczki –
bieg 1“ do sterownika elektroniki kolumny
kierownicy J527.
 
174345025.014.png 174345025.015.png
 
174345025.016.png 174345025.017.png
 
174345025.018.png 174345025.019.png
 
174345025.020.png 174345025.021.png 174345025.022.png 174345025.023.png 174345025.024.png 174345025.025.png 174345025.026.png 174345025.027.png 174345025.028.png 174345025.029.png 174345025.030.png 174345025.031.png 174345025.032.png 174345025.033.png 174345025.034.png 174345025.035.png 174345025.036.png 174345025.037.png 174345025.038.png 174345025.039.png 174345025.040.png 174345025.041.png 174345025.042.png 174345025.043.png 174345025.044.png 174345025.045.png 174345025.046.png 174345025.048.png 174345025.049.png 174345025.050.png 174345025.051.png 174345025.052.png 174345025.053.png 174345025.054.png 174345025.055.png 174345025.056.png 174345025.057.png 174345025.059.png
2
 
Treść
Strona
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Funkcje rozproszone
Regulacja podświetlenia przełączników i wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prawe kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sygnalizacja wypadku (bez wyzwolenia poduszek bezpieczeństwa) . . . . . . . . . . . 8
Światła awaryjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sygnalizacja alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Otwieranie za pomocą funkcji Advanced Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zamykanie za pomocą funkcji Advanced Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Automatyczne otwieranie pokrywy bagażnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lewe światła parkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Światła mijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Światła mijania (automatyczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Światła cofania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wycieraczki – pierwszy bieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Przetarcie szyby z oczyszczeniem reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Oświetlenie wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rozpoznanie kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia budowę i zasadę
działania układów i podzespołów.
Nowość!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją naprawy!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu treści
i dotyczą wersji programowych, aktualnych w chwili tworzenia
zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie
na podstawie aktualnej literatury serwisowej.
3
174345025.060.png 174345025.061.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin