Wyspa Strachu - A Perfect Getaway 2009 R5 LINE XviD-Telesick.txt

(39 KB) Pobierz
{705}{806}{y:i}To nie test.
{973}{1026}{y:i}Jeste� oszustem?
{1019}{1115}<<KinoMania SubGroup>>|http://kinomania. org
{1099}{1221}{y:i}Kr�cimy film dla Cydney i Cliffa.|{y:i}Macie co� do dodania?
{1200}{1316}{y:i}Wpierw sprzedany scenariusz,|{y:i}teraz huczne wesele...
{1296}{1390}{y:i}Clifford ma rok konia.
{1375}{1486}{y:i}- Nienawidz� ci�, Anderson.|{y:i}- Jeste�my s�awni.
{1467}{1581}{y:i}Nie zapomnij paczki z film�wki.
{1566}{1644}{y:i}B�d� jej wierny.
{1709}{1773}{y:i}- Czerwona kropka.|{y:i}- A jest.
{1772}{1812}{y:i}Wygodnie?
{1869}{2046}{y:i}Kamera jest... Mog� zada�|{y:i}pytanie, panie Cliffie Andersonie...
{2037}{2187}{y:i}- z Venice Beach w Kalifornii?|{y:i}- Tak, pani Cydney Anderson,
{2160}{2303}{y:i}nazwisko panie�skie Carswell,|{y:i}z Pacific Palisades w Kalifornii.
{2278}{2426}{y:i}Sk�d masz t� blizn�?|{y:i}Jak mog�am jej nie zauwa�y�?
{2400}{2554}{y:i}Dzi�ki mnie mamy ca�e to wesele.|{y:i}Zabra�am j� na koncert,
{2526}{2565}{y:i}zapozna�am ich.
{2560}{2619}{y:i}By�am dla nich swatk�.
{2611}{2694}{y:i}To d�uga historia.
{2680}{2760}{y:i}Wi��e si�
{2753}{2841}{y:i}z prac� w MSWiA.
{2827}{2986}{y:i}Nast�pnie w��czeniem do s�u�by|{y:i}jako genera� dywizji.
{2966}{3034}{y:i}Nie chc� o tym m�wi�.
{3024}{3156}{y:i}Spr�buj jeszcze raz.|{y:i}Mniej pompatycznie.
{3136}{3238}{y:i}Brat uderzy� mnie|{y:i}desk� w wieku 9 lat.
{3221}{3343}{y:i}- Kt�ry?|{y:i}- Tommy, ten kutas.
{3335}{3530}{y:i}- M�odszy braciszek �eni si� przede mn�.|{y:i}- Ciekawe, czemu. �mierdzisz potem.
{3498}{3636}{y:i}Przyjecha�em z Michigan,|{y:i}by zrobi� to ostatni raz.
{3611}{3712}{y:i}M�wi� chyba "Maryland".
{3719}{3889}{y:i}- To chyba m�j brat.|{y:i}- M�j b��d. On ma chyba szesnastu braci.
{3869}{4020}{y:i}Tommy z Michigan.|{y:i}�ona powinna wiedzie� takie rzeczy.
{3999}{4180}{y:i}Bardzo was kocham. Oby�cie zabawili si�|{y:i}podczas miesi�ca miodowego.
{4152}{4242}{y:i}Niech to b�d�|{y:i}niezapomniane atrakcje.
{4237}{4385}{y:i}Chc� zacz�� swoje|{y:i}wsp�ycie od przygody.
{4598}{4726}- Zwariowa�e�?|- Wypo�yczony w�z.
{4737}{4883}Pani Cydney Anderson.|Nie, pani Cydney Anderson.
{4902}{5016}To jak wypisywanie czek�w|w styczniu. Wiem, �e nawal�.
{4996}{5065}{y:i}�wicz dalej.
{5099}{5207}{y:b}WYSPA STRACHU
{5279}{5442}- W�a� z powrotem!|- Pierwszy raz widz� tyle odcieni zieleni.
{5413}{5505}Cyknij mi fot�.
{5620}{5684}Przesta�.
{5895}{5960}Patrz.
{6334}{6433}Sp�jrz! Traperzy.
{6500}{6664}- Przejd� si� szlakiem Kalalau!|- Dawniej sam go przeszed�em.
{6640}{6756}Poka�� wam, dok�d prowadzi.
{6878}{7019}Najpi�kniejszy �lepy zau�ek na �wiecie.
{7034}{7126}Mo�esz mnie ju� zrzuci�.|Mimo wysoko�ci.
{7110}{7238}Mo�na si� wydosta� na 2 sposoby.|Pieszo lub kajakiem.
{7216}{7335}Dzi�ki temu jest wyj�tkowy.
{7686}{7752}SERCE HANALEI
{8329}{8428}Jest pi�kne.|Jak d�ugo b�dziecie?
{8411}{8519}Dzie� jazdy, jeden dzie�|na pla�y i powr�t.
{8501}{8597}- Typowy b��d.|- Potrzebuj� wi�cej dni?
{8581}{8752}Na pewno by� chcia�.|Pozwolenia masz przed�u�one.
{8758}{8906}Stra�nicy patroluj� szlak.|Trzymaj je przy sobie.
{8879}{8949}Jeszcze to.
{8966}{9099}- T�skni�e�?|- 3 dni chyba wystarcz�.
{9174}{9245}9 minut.
{9233}{9361}To najd�u�szy okres|naszej roz��ki od czasu �lubu.
{9339}{9507}- Musia�e� strasznie t�skni�.|- 18,5 km w jedn� stron�, tak?
{9483}{9579}Powiedz, �e t�skni�e�.
{9563}{9689}Zrobi� ci lask� w samochodzie.|Kolejn�.
{9709}{9755}W ka�dym razie...
{9749}{9913}Przejdziecie pi�� dolin.|Przy r�nicy poziom�w 300 metr�w.
{9917}{10042}- To jest zab�jcze.|- Ja te� t�skni�am.
{10021}{10116}- Nie by�o ci�?|- Wredna ma�pa!
{10100}{10187}475,35$.
{10187}{10323}- Zupe�nie jakby�my obrobili bank.|- To pieni�dze z wesela!
{10299}{10405}Siemanko!
{10411}{10553}- By�e� w Honolulu?|- Nie, po drugiej stronie.
{10528}{10592}Co� si� kroi w Honolulu?
{10618}{10739}Na razie nie.|Pomo�esz tej dw�jce?
{10728}{10801}Zaraz przyjd�.
{10789}{10878}Pomo�e wam z baga�ami.
{10937}{11030}- Zacznij wcze�nie.|- Tak zrobi�.
{11133}{11251}M�ODA PARA|PO�WIARTOWANA W HONOLULU
{12056}{12155}Kocham nasze nowe �ycie!
{12316}{12387}Co robisz?
{12376}{12424}Jeste�my na Hawajach.
{12484}{12623}Dlatego mamy bra� autostopowicz�w?
{12603}{12742}Na Hawajach|nic z�ego si� nie dzieje.
{12732}{12797}{y:i}Kale kocha Cleo na zawsze
{12789}{12874}- Mahalo.|- Aloha.
{12860}{12968}- Daleko jedziecie?|- Na pla�� Lumahai.
{12950}{13077}- Chyba nie wiemy, gdzie to jest.|- Oko�o 16 km st�d.
{13055}{13157}Przy tej drodze.|Znacie Wielki Szlak?
{13140}{13253}No tak. Wielki Szlak.
{13265}{13397}Ale a� tak daleko nie jedziemy.
{13447}{13540}To dok�d jedziecie?
{13524}{13629}Jeszcze kawa�ek.
{13632}{13738}Za pi�� minut na pewno|kto� b�dzie jecha�.
{13720}{13854}Czekali�my godzin�.|Mo�e i d�u�ej.
{13831}{13958}To maj� by� Hawaje?
{13948}{14030}Chod�.
{14040}{14143}- Pobrali�cie si�?|- �wie�o po.
{14125}{14224}Potrzymaj.|Cz�� zdj�� jest do bani.
{14208}{14263}Kiepski aparat.
{14255}{14312}- To jest z...|- Co ty robisz?
{14304}{14445}- Nie jeste�my mile widziani.|- Tutaj jest.
{14420}{14484}To ceremonia �lubu na Oahu.
{14497}{14581}Pewnego ranka|postanowili�my si� pobra�.
{14568}{14677}- �adne, prawda?|- Urocze.
{14699}{14775}- To spo�ywczak?|- "Targ Pauli".
{14763}{14825}�adnie wszystko urz�dzaj�.
{14816}{14913}Kierownik zrobi� to zdj�cie.
{14922}{15127}Troch� tandetne,|ale rzodkiewki doda�y uroku.
{15120}{15282}Misiu, zobacz zdj�cia|ze �lubu Kale'a i Cleo.
{15279}{15377}Mo�na oprawi�.
{15415}{15596}- Zawieziemy was tam.|- 16 km, ju� powinni�my tam by�.
{15563}{15654}Mo�e innym razem.
{15647}{15757}- Nie b�d� taki.|- Chod�, kotku.
{15739}{15906}- Nie r�bcie z ig�y wide�.|- Wy�a� z tego samochodu!
{16402}{16486}Dobrze nam posz�o.
{16619}{16732}{y:i}- Tam.|{y:i}- Szlak Kalalau.
{16751}{16845}- Jak wysz�o?|- Po prostu kr�ci�em.
{16829}{16956}- Przy takiej technice si� gubi�.|- To g�rna p�ka.
{16934}{17070}Musz� w ko�cu przeczyta�|instrukcj� obs�ugi.
{17046}{17129}Dzi�ki.
{17766}{17891}- Innym si� uda�o.|- Na pewno?
{17902}{18043}- Nie okazujcie strachu.|- Podmy�o ten szlak?
{18035}{18119}Obserwujcie mnie.|Patrzcie pod nogi.
{18106}{18226}Id�cie ra�nym krokiem,|uwa�ajcie na zielone ska�y...
{18205}{18308}i b�d�cie nieustraszeni.
{18294}{18372}Nie wygl�da�o ci�ko.
{18363}{18470}Nie z tymi manelami.
{18517}{18586}Id� na rekord!
{18688}{18769}- Jeste�.|- Dzi�ki.
{18756}{18902}- �wietnie sobie poradzi�e�.|- Dasz rad�.
{19268}{19411}- Niesamowite.|- O ma�o nie umar�am.
{19406}{19483}Nic ci nie jest?
{19486}{19590}My�la�am, �e dobrze mi idzie.
{19611}{19666}Jak si� nazywasz?
{19717}{19782}Widzieli�my si� wcze�niej?
{19772}{19891}Gdy was zobaczy�em,|poczu�em deja vu.
{19870}{19962}Nie przypominam sobie.
{19948}{20085}Znam sk�d� t� twarz.|Jeste� aktorem?
{20102}{20202}- Mo�e telewizja?|- Niestety nie.
{20185}{20335}Cliff jest scenopisarzem.|Jest do�� rozchwytywany.
{20342}{20455}Czu� od ciebie bogactwem.|Scenopisarz, co?
{20436}{20562}- Scenarzysta.|- Mog�em widzie� co� twojego?
{20540}{20790}M�j pierwszy scenariusz jest w przedprodukcji.|Zapytaj jeszcze raz za rok.
{20743}{20817}Kto gra?
{20812}{20895}Castingi s� w toku.
{20881}{21029}Nick Cage to m�j ulubieniec.|Uwielbiam, jak irytuje si� pod koniec zdania.
{21003}{21118}Masz dobry zwrot akcji|w akcie drugim?
{21145}{21245}Pracujesz w przemy�le filmowym?
{21229}{21339}By�em na kursie.|Na obozie dla pisarzy.
{21320}{21384}Mia�em tyle strachu w �yciu,
{21397}{21535}�e postanowi�em|przela� je na papier. Zarobi� krocie.
{21511}{21599}- To nie takie proste.|- Podoba�o mi si�.
{21585}{21717}Z wyj�tkiem papierkowej roboty.|To tworzenie stron...
{21693}{21883}Podstawy zna�em. 3 akty,|w�dr�wka bohatera, ch�ystki...
{21849}{21914}Ch�ystki?
{21916}{22007}Wprowadzasz posta�,|by zdenerwowa� publiczno��.
{21992}{22138}- Zbijasz ich z tropu.|- To "intrygant".
{22129}{22255}Jestem pewien, �e to "ch�ystek".|Id� zatrz��� krzakiem.
{22245}{22363}Jeste� na drodze do s�awy, co?
{22342}{22473}- Niesamowite.|- W Vancouver zbiera si� ekipa filmowa.
{22450}{22630}- Buduj� plan zdj�ciowy.|- Wi�c dlaczego jeste� tutaj?
{22630}{22806}Wynaj�li go�cia,|by zrobi� poprawki.
{22786}{22932}- W twojej fabule?|- Dwutygodniowa rewizja.
{22912}{23029}Dawno to by�o?
{23013}{23090}9 tygodni temu.
{23078}{23201}Przejebane. To twoje wyobra�enie,|twoje dziecko.
{23180}{23369}- Nie pozw�l, by usz�o im to na sucho.|- Ma agent�w, kt�rzy nie dbaj� o jego prawa.
{23334}{23447}- M�wi�am mu, �e...|- Nie lubi� o sobie m�wi�.
{23428}{23524}Zmie�my temat.
{23515}{23621}- Moja ostatnia m�dro��.|- Zmieni� agenta?
{23603}{23687}Zmie� fabu��.
{23730}{23849}- Mam sygna�.|- Ja te�.
{23851}{23961}- Wracajmy.|- B�dzie ekstra.
{23953}{24074}S�ysza�y�cie, co sta�o si�|na Oahu?
{24071}{24214}Ojciec dzwoni� z KCK,|mimo g�wnianego zasi�gu.
{24196}{24311}M�wi� co� o morderstwach.
{24337}{24434}- Brak zasi�gu.|- Nic?
{24418}{24477}Ci�gle szuka.
{24468}{24570}- To nie Honolulu?|- Ojciec chce, �eby�my wr�ci�y.
{24553}{24616}Chyba strasznie panikuje.
{24607}{24724}Zabito jak�� m�od� par�.
{24712}{24833}Okropne.|Byli�my tam przedwczoraj.
{24818}{24976}Planowa�y�my to od ponad 5 miesi�cy.|Czy on nie wie, �e to inna wyspa?
{24948}{25069}Co m�wi� tw�j ojciec?|Znaj� sprawc�w?
{25048}{25182}Szukaj� dw�jki ludzi.|M�czyzny i kobiety.
{25158}{25286}Jak w tym filmie.|"Urodzeni mordercy".
{25264}{25331}Przerazi� mnie.
{25320}{25384}Gdy by�a ta scena z g�ow�.
{25420}{25494}Co o tym s�dzisz?
{25482}{25680}- To zdarzy�o si� na Oahu, nie tutaj.|- Przem�w teraz lub zamilknij na wieki.
{25676}{25868}To przecie� nasz miesi�c miodowy.
{26049}{26142}Tu si� rozstajemy.|Trzymajcie si�.
{26135}{26236}Przed wami trudna droga.
{26226}{26346}Zatrzyma�e� si� w "Secret Falls"?
{26342}{26451}Czyta�am w przewodniku.
{26439}{26561}Tylko na dzisiaj.|Musia�em wr�ci� po butan.
{26573}{26675}- Daleko to?|- Jak wszystko na Hawajach.
{26658}{26736}Tak blisko,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin