statystyka_skrypt_2.pdf

(3923 KB) Pobierz
Microsoft Word - STATYSTYKI OPISOWE_poprMalgosia3
Materiały dla Studentów – laboratoria ze statystyki 2010
laboratoria ze statystyki 2010
CZ ĘŚĆ 2. STATYSTYKI OPISOWE
2. STATYSTYKI OPISOWE
Wyniki badań eksperymentalnych, pomiary dokonywane na osobach badanych dają nam w rezultacie
zbiory liczb. Te zbiory liczb, zawierające
pewien obraz grupy osób badanych z punktu widzenia cechy, jaka pod postacią danej zmiennej
została zakodowana.
Wyniki badań eksperymentalnych, pomiary dokonywane na osobach badanych dają nam w rezultacie
zawierające wartości zmiennych u poszczególnych badanych
pewien obraz grupy osób badanych z punktu widzenia cechy, jaka pod postacią danej zmiennej
Wyniki badań eksperymentalnych, pomiary dokonywane na osobach badanych dają nam w rezultacie
u poszczególnych badanych pokazują
pewien obraz grupy osób badanych z punktu widzenia cechy, jaka pod postacią danej zmiennej
Aby na podstawie zmierzonych wartości zmiennej dokonać p
nam parametry, które nazywamy „statystykami opisowymi”
Aby na podstawie zmierzonych wartości zmiennej dokonać pewnego podsumowania potrzebne są
nam parametry, które nazywamy „statystykami opisowymi”.
ewnego podsumowania potrzebne są
Program SPSS pozwala na obliczenie wszystkich podstawowych statystyk opisowych
narzędzia do wykonania takich obliczeń znajdziemy w
podświetlając „Opis statystyczny”
Program SPSS pozwala na obliczenie wszystkich podstawowych statystyk opisowych, a wszelkie
narzędzia do wykonania takich obliczeń znajdziemy w pasku menu klikając „Analiza”, a następnie
, a wszelkie
, a następnie
Jak widzimy na powyższym rysunku
okno z różnymi dalszymi opcjami do wybo
opisowych chcemy korzystać.
unku, po podświetleniu funkcji „Opis statystyczny” rozwija nam się
okno z różnymi dalszymi opcjami do wyboru, w zależności od tego z jakiego rodzaju statystyk
rozwija nam się
statystyk
Częstości – opcja ta służy do zliczania ilości przypadków w każdej k
domyślić jest wykorzystywana przede wszystkim w przypadku analizy zmiennych na poziomie
nominalnym oraz porządkowym (tam, gdzie wartości zmiennych to kategorie)
częstości nazywamy liczebnościami
opcja ta służy do zliczania ilości przypadków w każdej kategorii odpowiedzi. Jak łatwo się
ć jest wykorzystywana przede wszystkim w przypadku analizy zmiennych na poziomie
(tam, gdzie wartości zmiennych to kategorie). Inaczej funkcję
liczebnościami lub frekwencjami.
ategorii odpowiedzi. Jak łatwo się
ć jest wykorzystywana przede wszystkim w przypadku analizy zmiennych na poziomie
Inaczej funkcję
1
258024764.007.png
Materiały dla Studentów – laboratoria ze statystyki 2010
Weźmy dla przykładu zmienną „stanowisko”. Gdy w arkuszu SPSS w zakładce zmienne podświetlimy
wartości , jakie ta zmienna przyjmuje, widzimy, że wyróżnione są trzy kategorie.
Chcąc dowiedzieć się ile osób z badanych w naszej grupie przypada na poszczególne kategorie (czyli
ile osób wybrało odpowiedź „prezes”, ile „menager” a ile „analityk”) musimy policzyć właśnie
częstości dla zmiennej stanowisko.
Po wybraniu w „Opisie statystycznym” opcji „Częstości” pojawia się następujące okno:
Z lewej strony na liście zmiennych wybieramy interesująca nas zmienną np. stanowisko i za
pomocą strzałki (w środku) przenosimy ją na prawo. Jeżeli klikniemy przycisk „OK”,
pozostawiając zaznaczoną opcję „Pokaż tabele częstości” (znajdującą się w lewym dolnym rogu
2
258024764.008.png 258024764.009.png 258024764.010.png
Materiały dla Studentów – laboratoria ze statystyki 2010
okienka), to w efekcie otrzymamy w Raporcie tabelę z obliczonymi częstościami dla
poszczególnych kategorii (wartości) wybranej zmiennej.
Pierwsza tabela zawiera ogólne podsumowanie dotyczące ilości osób badanych w grupie oraz
braków danych dla naszej zmiennej (w tym wypadku stanowisko)
W drugiej tabeli znajdujemy właściwe dane o częstościach, czyli liczebności osób badanych z
podziałem na kategorie zmiennej.
Kolumna częstość zawiera dokładną liczbę osób badanych w poszczególnych kategoriach, np. w
przebadanej grupie 34 osoby wybrały odpowiedź prezes. W ostatnim wierszu zawsze znajdziemy
podsumowanie.
Kolumna Procent zawiera procentowy udział danej kategorii osób badanych w całej grupie. 34
osoby w grupie 100-osobowej stanowią 34%.
W kolejnej kolumnie znajdziemy procentowy udział danej kategorii osób badanych w grupie ale z
uwzględnieniem tylko ważnych odpowiedzi.
Wreszcie kolumna Procent skumulowany zawiera procentowy udział osób badanych bez braków
danych zsumowanych kategorii: z danego wiersza i wcześniej (wyżej w tabeli) wymienionych.
3
258024764.001.png
Materiały dla Studentów – laboratoria ze statystyki 2010
Jeżeli dla danej zmiennej istnieją braki danych tabela znajdująca się w Raporcie będzie wyglądać
np. tak:
Widzimy, że w naszym przykładzie dla danej zmiennej zebraliśmy wartości od 94 osób, a dla 6 nie. W
tym wypadku w dolnej tabeli wartości z kolumny Procent będą się różniły od tych w kolumnie
Procent ważnych.
Właściwie nie ma sensu zliczanie częstości dla zmiennych ilościowych. W tym wypadku zmienne nie
przyjmują kategorii, ale konkretne wartości liczbowe. Jeżeli są to dodatkowo zmienne ciągłe (nie
dyskretne), to istnieje możliwość, że w grupie 100 osobowej wystąpi 100 różnych wartości!! Nasza
tabela częstości będzie wtedy olbrzymia
4
258024764.002.png 258024764.003.png
Materiały dla Studentów – laboratoria ze statystyki 2010
Dla zmiennych ilościowych mamy już dużo większe pole do popisu, jeśli chodzi o opis statystyczny
wyników.
Jeżeli w funkcji Częstości zamiast zmiennej nominalnej czy porządkowej wrzucimy zmienną ilościową,
odznaczymy „pokaż tabele częstości”, klikniemy przycisk Statystyki otworzy nam się nowe okno, w
którym możemy zaznaczyć, które z parametrów dotyczących opisu zmiennych ilościowych chcemy
mieć policzone:
5
258024764.004.png 258024764.005.png 258024764.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin