Zbiór zadań z fizyki dla klasy I szkół średnich - B.Mendel, J.Mendel, WSiP, 1998.pdf

(3959 KB) Pobierz
Zbiór zadań z fizyki dla klasy I szkół średnich
150164486.009.png
Ruch i siła
1. Ruch jednostajny punktu materialnego
1. Pozorny, dobowy ruch Słońca i gwiazd na niebie odbywa się ze wschodu na zachód. Jak obraca się
Ziemia w ruchu dobowym względem Słońca?
2. Chrabąszcz porusza się jednostajnie wzdłuŜ promienia obracającej się tarczy gramofonowej. Narysuj tor
chrabąszcza względem Ziemi.
3. Wyobraź sobie, Ŝe obracasz się wokół pionowej osi (na przykład siedząc na krzesełku karuzeli):
a. Po jakim torze porusza się względem ciebie piłka leŜąca na Ziemi?
b. Po jakim torze (narysuj) porusza się balonik wznoszący się jedno
stajnie do góry?
4. W windzie jadącej jednostajnie do góry waha się małe wahadełko. Narysuj tor wahadełka względem
ścian budynku.
5. Do opony roweru jadącego po linii prostej przykleił się kawałek papierka. Narysuj tor papierka
względem Ziemi i zaznacz na rysunku poziom jezdni.
6. Na rysunku 1 pokazano koło o środku w punkcie O i dwoma punktami A i B, takimi, Ŝe OB = BA =
30 cm.
a. Jaką drogę przebędzie punkt B względem punktu A, gdy punkt A przebędzie w ruchu po okręgu
drogę s = 12 m?
b. Jaką drogę przebędzie w tym czasie punkt B względem Ziemi?
7. Przy szosach i ulicach moŜna zauwaŜyć tablice ze znakiem zakazu (rys. 2), mówiące o konieczności
ograniczenia prędkości do wartości podanej na tablicy.
a. Jakiej prędkości dotyczy znak: średniej
czy chwilowej?
b. W jakiej jednostce miary podana jest
wartość prędkości na znaku?
8. Dwa ciągi ruchomych schodów poruszają się ze stałą prędkością o wartości v= 0,75
m jeden do dołu,
drugi do góry.
a. Z jaką prędkością względem schodów naleŜałoby schodzić w dół po schodach jadących do góry, aby
nie przesuwać się względem pasaŜerów stojących na schodach jadących do dołu?
b. Z jaką prędkością względem schodów naleŜałoby schodzić po schodach jadących do góry, aby
stale znajdować się na tej samej wysokości?
s
150164486.010.png 150164486.011.png 150164486.012.png
9. Pociąg towarowy jedzie z prędkością v 1 = 18
km , a po sąsiednim torze jedzie pociąg pośpieszny z
km . Oblicz prędkość względną pociągu pośpiesznego względem towarowego, jeśli
prędkością v 2 = 102
h
pociągi jadą: a) w tę samą stronę, b) w przeciwne strony.
m ostrzeliwuje od tyłu nieprzyjacielski
10. Samolot myśliwski poruszający się z prędkością v 1 = 200
s
m . Prędkość pocisków względem
bombowiec poruszający się w tę samą stronę z prędkością v 2 = 120
s
m . Z jaką prędkością pociski trafiają w bombowiec?
samolotu myśliwskiego wynosi v 3 = 800
s
11. Na pewnym odcinku droga biegnie równolegle do toru kolejowego. Po drodze tej jedzie samochód w
tę samą stronę co pociąg długości l = 300 m. Jaką drogę przejedzie pociąg podczas wyprzedzania
samochodu, jeśli samochód przejechał w tym czasie drogę s = 700 m? Który z pojazdów moŜemy
potraktować jako punkt materialny i dlaczego?
12. Prędkość ciała C rozłoŜono na dwie składowe o jednakowych wartościach v 1 = v 2 = 6
m
i tworzące kąt
s
= 120°. Znajdź wartość s i kierunek prędkości C ciała.
13. Oblicz prędkość pionowego opadania kropli deszczu, jeŜeli na oknie pociągu jadącego z prędkością
v = 90
km zostawia ona ślad tworzący z pionem kąt a = 75°.
14. Po rzece płynie łódka, która skierowana jest cały czas prostopadle do nutru. Droga łódki względem
brzegu po przepłynięciu rzeki wynosi l = 300 m, droga gałązki płynącej z nurtem w tym samym czasie
wynosi s = 180 m. Ile wynosi szerokość rzeki?
15. Dźwig podnosi ciało z prędkością v 1 = 2 min
m
i jednocześnie przesuwa się po szynach z prędkością
m
v 2 = 10 min
. Oblicz wartość prędkości ciała względem Ziemi i kąt, jaki ona tworzy z pionem.
16. Jaki kąt powinna tworzyć oś symetrii kajaka płynącego względem wody z prędkością v 1 = 3
m
z linią
s
m
brzegu rzeki płynącej z prędkością v 2 = 2,4
, aby kajak płynął prostopadle do brzegu rzeki? Z jaką
s
prędkością płynie kajak względem brzegu?
17. Samolot pasaŜerski leci dokładnie w kierunku północnym z prędkością v 1 = 432
km względem Ziemi.
m
Podczas lotu wieje wiatr zachodni z prędkością v 2 = 35
.
s
a. Jaki kąt tworzy kadłub samolotu z kierunkiem północnym?
b. Z jaką prędkością poruszałby się samolot przy bezwietrznej pogodzie?
18. Statek płynie po jeziorze z prędkością v = 25
km . Prostopadle do jego toru płynie motorówka tak, Ŝe jej
h
tor przecina się z torem statku. Z jaką prędkością płynie motorówka, jeŜeli ze statku wydaje się, Ŝe zbliŜa
się ona do jego toru pod kątem a = 70°?
19*. Samolot porusza się w powietrzu przy bezwietrznej pogodzie z prędkością v 1 = 800
km . JeŜeli ze wschodu
m
na zachód wieje wiatr z prędkością v 2 = 15
, to jaki kąt z południkiem powinna tworzyć oś kadłuba
s
samolotu, aby leciał on: a) na wschód, b) na południe, c) na północ oraz jaka byłaby jego wartość prędkości
h
a
h
h
h
150164486.001.png
względem Ziemi w kaŜdym z tych przypadków?
20. Łódka przepłynęła rzekę o szerokości d = 500 m z prędkością v = 7,2
km względem brzegu. Prąd
wody zniósł ją o s = 150 m w dół rzeki. Oś łódki była skierowana prostopadle do brzegu.
a. Oblicz prędkość prądu rzeki.
b. Oblicz czas, w ciągu którego łódka przepłynęła na drugi brzeg.
21. Krople deszczu pozostawiają na szybach stojącego tramwaju ślady zacieków nachylone pod kątem a =
km zgodnej z kierunkiem wiatru, deszcz
30° do pionu. W czasie jazdy tramwaju z prędkością v = 36
h
pozostawia na szybach pionowe ślady zacieków. Znajdź prędkość wiatru oraz prędkość kropel deszczu
przy bezwietrznej pogodzie.
22. Na przeciwległych brzegach rzeki o prędkości prądu v 1 =0,5
m znajdują się dwie przystanie.
a. Jaki kąt powinna tworzyć z linią brzegu oś łódki płynącej prosto od jednej do drugiej przystani?
b. Z jaką prędkością płynie łódka względem brzegu?
Prędkość łódki względem wody wynosi v 2 = 0,8
m .
s
23. Przez rzekę o szerokości / przepływa łódka z przystani A do przystani B połoŜonych na przeciwległych
brzegach, przy czym przystań B leŜy w odległości s poniŜej przystani A. Prędkość prądu rzeki
wynosi v. Z jaką minimalną prędkością względem wody moŜe płynąć łódka?
24. Krople ulewnego deszczu padającego przy bezwietrznej pogodzie ze stałą prędkością v napełniają
naczynie przez lejek w czasie t (rys. 3a). Porównaj czas napełniania naczynia przez ten sam deszcz
w następujących przypadkach:
a) lejek jest nachylony i brak wiatru (tj), (rys. 3b),
b) lejek jest ustawiony pionowo, wieje wiatr (t 2 ), (rys. 3c),
c) lejek jest pochylony, wiatr wieje w ten sposób, Ŝe krople padają
równolegle do osi lejka (t 3 ), (rys. 3d).
25. Na rysunku 4 przedstawionym z lotu ptaka widać ślady dymu z kominów dwóch statków, które
płyną w przeciwne strony kanałem łączącym dwa jeziora. Wyznacz kierunek wiatru, jeŜeli wiadomo, Ŝe
stosunek prędkości v 1 : v 2 wynosi 3:5.
h
s
150164486.002.png
26*. Do skrzyŜowania jak na rysunku 5 zbliŜają się: z punktu A motocyklista z prędkością v 1 i z punktu B
rowerzysta z prędkością v 2 . Wyznacz graficznie, jaka będzie najmniejsza odległość między motocyklistą
i rowerzystą, jeŜeli w punktach A i B byli jednocześnie.
27. Na rysunku 6 przedstawiono wykres zaleŜności drogi s od czasu t dla pewnego ciała. Oblicz prędkość
ciała w trzeciej i piątej sekundzie ruchu oraz prędkość średnią dla całego ruchu.
28. Na rysunku 7 pokazano wykresy zaleŜności przemieszczenia dwu ciał od czasu. Narysuj wykresy prędkości
tych ciał w funkcji czasu zachowując skalę czasu. Dla skali prędkości przyjmij 1 cm — 0,5
m .
s
150164486.003.png 150164486.004.png 150164486.005.png 150164486.006.png 150164486.007.png 150164486.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin