HAAS_frezarka instrukcja obsługi.pdf

(24552 KB) Pobierz
710787565 UNPDF
710787565.002.png
HAAS AUTOMATION, INC.
DOKUMENT GWARANCJI OGRANICZONEJ
Na urządzenia CNC Haas Automation, Inc.
Obowiązuje od 1. stycznia 2009
Haas Automation Inc. ("Haas" lub "Producent") udziela ograniczonej gwarancji na wszystkie nowe frezarki,
centra tokarskie i maszyny obrotowe (nazywane wspólnie "Maszynami CNC") oraz na ich podzespoły (z
wyjątkiem wymienionych poniżej w Ograniczeniach i Wyłączeniach z Licencji) ("Podzespoły"), wyprodukow-
ane przez Haas i sprzedawane przez Haas lub autoryzowanych dystrybutorów, wskazanych w niniejszym
Dokumencie. Gwarancja określona w niniejszym Dokumencie jest gwarancją ograniczoną oraz jedyną
gwarancją udzieloną przez Producenta; ponadto podlega ona warunkom podanym w niniejszym Dokumen-
cie.
Ograniczona ochrona gwarancyjna
Każda Maszyna CNC wraz z Podzespołami (nazywane wspólnie "Produktami Haas") jest objęta gwarancją
Producenta na wady materiałowe oraz wykonania. Niniejsza gwarancja jest udzielana wyłącznie ostatec-
znemu nabywcy i użytkownikowi końcowemu Maszyny CNC ("Klient"). Niniejsza ograniczona gwarancja jest
udzielana na okres jednego (1) roku, z wyjątkiem frezarek narzędziowych i minifrezarek, dla których okres
gwarancji wynosi sześć (6) miesięcy. Bieg okresu gwarancji zaczyna się z datą dostarczenia Maszyny CNC
do zakładu Klienta. Klient może wykupić przedłużenie okresu gwarancji od Haas lub autoryzowanego dystry-
butora Haas ("Przedłużenie Gwarancji").
Wyłącznie naprawa lub wymiana
Wyłączna odpowiedzialność Producenta, jak również wyłączne rozwiązanie dostępne dla Klienta odnośnie do
wszystkich Produktów Haas ogranicza się do naprawy lub wymiany, według uznania Producenta, wadliwego
Produktu Haas objętego niniejszą gwarancją.
Odrzucenie innych gwarancji
Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną gwarancją producenta, a ponadto zastępuje wszelkie inne
gwarancje, niezależnie od ich charakteru i rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, pisemne lub ustne, w tym
między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje nadawania się do sprzedaży, domyślne gwarancje na-
dawania się do określonego celu, jak również wszelkie inne gwarancje dotyczące jakości, sprawności lub
nienaruszenia. Wszelkie takie inne gwarancje dowolnego rodzaju zostają niniejszym odrzucone przez produ-
centa, zaś klient potwierdza, iż z nich rezygnuje.
Ograniczenia oraz wyłączenia gwarancji
Podzespoły podlegające zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji oraz z upływem czasu, w tym między
innymi farba, wykończenia okienek, żarówki, uszczelki, układ usuwania wiórów itp., nie są objęte niniejszą
gwarancją. W celu zapewnienia ciągłości ochrony gwarancyjnej, należy stosować się do procedur kon-
serwacji zalecanych przez producenta oraz dokonywać odnośnych adnotacji i zapisów. Niniejsza gwarancji
straci ważność, jeżeli Producent ustali, iż (i) dowolny Produkt Haas był przedmiotem niewłaściwej obsługi lub
eksploatacji, zaniedbania, wypadku, błędnej instalacji, niewłaściwej konserwacji, składowania, obsługi lub
stosowania, (ii) dowolny Produkt Haas był nieprawidłowo naprawiany lub serwisowany przez Klienta, nieau-
toryzowanego technika serwisowego lub inną nieupoważnioną osobę, (iii) Klient lub dowolna osoba dokona
lub podejmie próbę dokonania jakiejkolwiek modyikacji dowolnego Produktu Haas bez uprzedniej pisemnej
zgody Producenta i/lub (iv) dowolny Produkt Haas został wykorzystany do jakichkolwiek zastosowań nieko-
mercyjnych (do zastosowań prywatnych lub w gospodarstwie domowym). Niniejsza gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń lub wad spowodowanych przez czynniki zewnętrzne lub będące poza rozsądnie wymaganą
kontrolą Producenta, w tym między innymi przez kradzież, wandalizm, pożar, stany pogodowe (takie jak
deszcze, powodzie, wiatry, pioruny lub trzęsienie ziemi), bądź przez działania wojenne lub terroryzm.
Bez ograniczenia ogólnego charakteru wykluczeń lub ograniczeń opisanych w niniejszym Dokumencie,
gwarancja Producenta nie obejmuje jakiegokolwiek zapewnienia, iż dowolny Produkt Haas spełni specy-
ikacje produkcyjne lub inne wymagania jakiejkolwiek osoby, bądź że obsługa dowolnego Produktu Haas
będzie niezakłócona i wolna od błędów. Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku
z użytkowaniem dowolnego Produktu Haas przez jakąkolwiek osobę, jak również nie poniesie żadnej
96-0121 wersja Y 01-2010
Frezarka Instrukcja obsługi
I
710787565.003.png
odpowiedzialności względem jakiejkolwiek osoby z tytułu dowolnych wad konstrukcyjnych, produkcyjnych,
operacyjnych oraz dotyczących wydajności lub innych aspektów jakiegokolwiek Produktu Haas, która
wykraczałaby poza naprawę lub wymianę ww. w sposób określony powyżej w niniejszej gwarancji.
Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowania
Producent nie poniesie odpowiedzialności wobec Klienta lub dowolnej innej osoby z tytułu jakiegokolwiek
roszczenia odszkodowawczego, ubocznego, wtórnego, karnego, specjalnego lub innego, będącego przedmi-
otem powództwa o niedotrzymanie umowy, o wynagrodzenie szkody spowodowanej czynem niedozwolonym,
bądź innego powództwa dozwolonego w myśl prawa, związanego bezpośrednio lub pośrednio z dowolnym
Produktem Haas, innymi produktami dostarczonymi lub usługami świadczonymi przez Producenta lub au-
toryzowanego dystrybutora, technika serwisowego lub innego autoryzowanego przedstawiciela Producenta
(nazywani wspólnie "Autoryzowanym Przedstawicielem"), bądź z wadami części lub produktów wykonanych
przy użyciu dowolnego Produktu Haas, nawet jeżeli Producent lub dowolny autoryzowany przedstawiciel
został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, które to szkody lub roszczenia obejmują między
innymi utratę zysków, utratę danych, utratę produktów, utratę przychodów, utratę możliwości użytkowania,
koszt czasu przestoju, renomę irmy, wszelkie uszkodzenia urządzeń, pomieszczeń lub innej własności
dowolnej osoby, jak również wszelkie szkody, jakie mogą być spowodowane przez wadliwe działanie dowol-
nego Produktu Haas. Wszelkie takie roszczenia zostają niniejszym odrzucone przez Producenta, zaś Klient
potwierdza, iż z nich rezygnuje. Wyłączna odpowiedzialność Producenta, jak również wyłączne rozwiązanie
dostępne dla Klienta odnośnie do wszelkich roszczeń, niezależnie od ich przyczyny, ogranicza się do
naprawy lub wymiany, według uznania Producenta, wadliwego Produkty Haas w sposób określony w nin-
iejszej gwarancji.
Klient przyjmuje ograniczenia określone w niniejszym Dokumencie, w tym między innymi ograniczenie jego
prawa do uzyskania odszkodowania, w ramach transakcji zawartej z Producentem lub Autoryzowanym
Przedstawicielem. Klient uznaje i potwierdza, że cena Produktów Haas byłaby wyższa, gdyby Producent miał
ponosić odpowiedzialność z tytułu odszkodowań i roszczeń wykraczających poza zakres niniejszej gwarancji.
Całość porozumienia
Niniejszy Dokument zastępuje wszelki inne porozumienia, obietnice, oświadczenia i zapewnienia, ustne
lub pisemne, pomiędzy stronami lub udzielone przez Producenta odnośnie do przedmiotu niniejszego Do-
kumentu, a ponadto zawiera całość uzgodnień i porozumień pomiędzy stronami lub przygotowanych przez
Producenta odnośnie do ww. przedmiotu. Producent niniejszym w sposób jednoznaczny odrzuca wszelkie
inne porozumienia, obietnice, oświadczenia lub zapewnienia, ustne lub pisemne, które byłyby dodatkowe do
lub niezgodne z dowolnym warunkiem niniejszego Dokumentu. Żaden z warunków niniejszego Dokumentu
nie może być zmodyikowany lub poprawiony inaczej niż w drodze pisemnego porozumienia podpisanego
przez Producenta oraz Klienta. Niezależnie od powyższego, Producent uhonoruje Przedłużenie Gwarancji
wyłącznie w zakresie, w jakim przedłuża ono odnośny okres gwarancji.
Przenoszalność
Niniejsza gwarancja może być przeniesiona z pierwotnego Klienta na inną osobę, jeżeli Maszyna CNC zost-
anie sprzedana w drodze sprzedaży prywatnej przed upływem okresu gwarancji, przy czym pod warunkiem,
iż Producent zostanie powiadomiony o takiej sprzedaży na piśmie, zaś gwarancja będzie dalej obowiązywać
w chwili przeniesienia. Cesjonariusz niniejszej gwarancji będzie związany wszystkimi warunkami niniejszego
Dokumentu.
Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa stanu Kalifornii, z wyjątkiem przepisów i zasad regulujących
konlikty praw. Wszelkie spory związane z niniejszą gwarancją będą rozstrzygane przez sąd kompetentnej
jurysdykcji w hrabstwie Ventura, hrabstwie Los Angeles lub hrabstwie Orange, w Kalifornii. Dowolny war-
unek lub postanowienie niniejszego Dokumentu, które jest nieważne lub niewykonalne w dowolnej sytuacji
oraz w dowolnej jurysdykcji, pozostanie bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków i
postanowień niniejszego Dokumentu, ani też na ważność lub wykonalność dowolnego takiego naruszającego
warunku lub postanowienia w dowolnej innej sytuacji lub w dowolnej innej jurysdykcji.
Rejestracja gwarancji
II
Frezarka Instrukcja obsługi
96-0121 wersja Y 01-2010
710787565.004.png
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących maszyny, należy w pierwszej kolejności zwrócić
się do instrukcji obsługi. Jeżeli nie pomoże to w rozwiązaniu problemu, to należy skontaktować się z auto-
ryzowanym dystrybutorem Haas. W razie ostateczności, można skontaktować się bezpośrednio z Haas pod
numerem wskazanym poniżej.
Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, California 93030-8933 USA
Telefon: (805) 278-1800
Telefaks: (805) 278-8561
Aby zapewnić Klientowi (użytkownikowi końcowemu) niniejszej maszyny dostęp do najnowszych aktualizacji
i informacji o bezpieczeństwie produktu, prosimy o niezwłoczne zwrócenie karty rejestracyjnej urządzenia.
Prosimy o dokładne wypełnienie dokumentu i wysłanie go na ww. adres DO RĄK (VF-1, GR-510, VF-6 itp. —
podać odpowiedni model) DZIAŁU REJESTRACJI. Prosimy o załączenie kopii faktury w celu potwierdzenia
okresu gwarancyjnego i zapewnienia ochrony gwarancyjnej dla zakupionego wyposażenia opcjonalnego.
Nazwa irmy: ______________ Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ___________________
Adres: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Dealer: __________________ Data instalacji: _______/_______/________
Numer modelu: ______________ Numer seryjny: _______________________
Telefon: ( ____ ) _____________ TELEFAKS: ( ______ ) __________________
96-0121 wersja Y 01-2010
Frezarka Instrukcja obsługi
III
710787565.005.png
Procedura zapewniania satysfakcji klientów
Drogi Kliencie Haas,
Twoja pełna satysfakcja i zadowolenie mają kluczowe znaczenie zarówno dla Haas Automation, Inc., jak i dla dystrybu-
tora Haas, od którego kupiliście urządzenie. Normalnie, wszelkie zapytania dotyczące transakcji sprzedaży lub eksploatacji
urządzeń zostaną szybko rozpatrzone przez dystrybutora.
Jeżeli jednak takie zapytania nie zostaną rozpatrzone w sposób dla Ciebie zadowalający, to prosimy przedyskutować sprawę
z członkiem kierownictwa punktu dealerskiego, bądź bezpośrednio z dyrektorem punktu, a następnie:
Skontaktować się Centrum Obsługi Klienta Haas Automation pod numerem 800-331-6746 i poprosić o połączenie z Działem
Obsługi Klienta. Aby przyspieszyć rozpatrzenie zapytań, prosimy o uprzednie przygotowanie poniższych informacji:
• Imię i nazwisko, nazwę irmy, adres i numer telefonu
• Model i numer seryjny maszyny
• Nazwa punktu dealerskiego oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej w punkcie dealerskim
• Istota problemu
Zapytania pisemne można kierować do Haas Automation na poniższy adres:
Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA 93030
Do rąk: Menedżera ds. Zadowolenia Klientów
e-mail: Service@HaasCNC.com
Gdy skontaktujesz się z Centrum Obsługi Klienta Haas Automation, dołożymy wszelkich starań w celu szybkiego rozpa-
trzenia zapytania we współpracy z Tobą i Twoim dystrybutorem. Jako irma wiemy, że dobre stosunki pomiędzy klientem,
dystrybutorem i producentem leżą w interesie wszystkich zainteresowanych.
Opinia Klienta
W razie jakichkolwiek obaw lub pyta odnonie do Instrukcji obsługi Haas, prosimy o
kontakt poprzez e-mail, na adres pubs@haascnc.com. Oczekujemy wszelkich Pastwa
sugestii.
Certyfi kacja
ETLLISTED
CONFORMS TO
NFPA STD 79
ANSI/UL STD 508
UL SUBJECT 2011
CERTIFIEDTO
CAN/CSASTD C22.2 N O.73
CERTI FI ED
Certyfi kacja ISO 9001:2000 udzielana
przez TUV Management Service (reje-
strator ISO) stanowi niezale n ocen
systemu zarz dzania jako ci fi rmy
Haas Automation. Ten fakt potwierdza
przestrzeganie przez fi rm Haas Auto-
mation norm okre lonych przez Mi dzy-
narodow Organizacj Normalizacyjn
oraz zaanga owanie fi rmy Haas w speł-
nianie potrzeb i wymaga swych klien-
tów na globalnym rynku.
Wszystkie obrabiarki CNC posiadaj oznaczenie "ETL
Listed", które po wiadcza, e spełniaj one wymogi
Normy elektrycznej NFPA 79 dla maszyn przemysło-
wych oraz jej kanadyjskiego odpowiednika, CAN/CSA
C22.2 No. 73. Oznaczenia "ETL Listed" oraz "cETL
Listed" s przyznawane produktom, które pomy lnie
przeszły próby i testy wykonywane przez Intertek Te -
sting Services (ITS), organizacj b d c alternatyw
dla Underwriters' Laboratories.
Tłumaczenie oryginalnych instrukcji
IV
Frezarka Instrukcja obsługi
96-0121 wersja Y 01-2010
9700845
710787565.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin