Testy i dyktanda ortograficzne.pdf

(195 KB) Pobierz
Testy i dyktanda ortograficzne
Prezentacja programu:
Nazywam si Dorota Kondysar . Pracuj w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 2 jako nauczyciel
j zyka polskiego i historii.
Prezentowany poni ej program ortograficzny
zrealizowałam na lekcjach
i Szkolnych Konkursach Ortograficznych.
Składa si on z dyktand, wicze i testów dla kl. IV- VI.
Czytelnikom moich stron ycz przyjemnej lektury.
2006r.
(s.1-10)
A. Przykładowe dyktanda:
Dyktando szkolne 2004
dla kl. IV - VI
C hiczycy maj ry, Wgrzy gulasz, Francuzi szampan, Włosi owoce morza, a ja dla zagorzałych
miłoników przysmaków kulinarnych przygotowałem co zupełnie ekstra, przepis na sałatk warzywn
po polsku.
B ierzemy trzy due marchewki, pietruszk i ziemniaki w łupinach.
W rzucamy to wszystko na wrztek, który gotuje si w olbrzymim rondlu.
K iedy warzywa bd obgotowane, moemy je wycign i pokroi w kostk.
N ajlepiej kroi si noem z zbkami w kształcie trójktów.
W lodówce kadej kucharki znajduje si z pewnoci słój majonezu.
M ajonez wrzucamy do pokrojonych warzyw i cało mieszamy warzchwi.
N ajbardziej podana jest warzchew z drewna.
A bsolutnie nie naley si zgadza na zwykł łyk z elaza, bo taka łyka moe zepsu smak potraw.
K iedy składniki połcz si, moemy doprawi nasz sałatk.
U ywamy przerónych przypraw; pieprzu, oregano, bazylii.
N ie zapominajmy, jak wana jest sól. Najlepiej, jeeli jest gruba, to znaczy ma bardzo due kryształki.
N ie bójmy si ich gruboci, bo gdy due grudki rozpuszcz si w sałatce, pozostawi po sobie
wyłcznie esencj smaku.
W szystkim Polakom ycz smacznego.
U łó 3 zdania z wyrazami: schabowy, pieroek, pizza.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
6990590.001.png
Dyktando 2005
dla kl. IV- VI
Ogród Hipolita w czterech porach roku
P o brzydkiej zimie zakrólowała w Polsce wiosna i hojnie obdarzyła wiat.
S zybko zza morza wróciły ptaki; bociany kryły wokół chłopskich zagród, a w gstwinie gałzi uwiły
gniazdka biało - czarne kawki.
H ipolit obserwował, jak krciły si przy karmieniu pisklt.
G orce słoce obudziło mrówki, które wyszły ze swych kryjówek i wawo poruszały si przy naprawie
mrowiska, towarzyszyły im chrzszcze, uczki i wiksze pajczki.
N asz Hipolit mdrze pracował, przystrzygł krzewy bukszpanów i tui, rozcignł wzdłu prtów pncza
ró. Nie była to łatwa praca.
W równiutkich rzdach wysiał nasiona warzyw. O wicie wod z wa nawilał swoj ,,dungl’’.
L atem ogród odurzony wiatłem słoca zwabiał pszczoły, trzmiele i waki, a gospodarzowi oddawał
swoje dary; lnice czerenie, czarne winie i wiee ogórki.
W sierpniu nasz bohater wyruszył maluchem do swojego wuja na północ Polski.
N iebezpieczestwa czyhały na niego na kadym kroku.
T u w Kołobrzegu pracował w smaalni ryb.
L edwo z wujem nadyli ze smaeniem, tylu mieli turystów, głównie z Holandii i Niemiec.
N ie mógł za czsto wychodzi na pla.
J esieni pasj Hipolita stało si grzybobranie, wtedy ju o wicie szukał malaków, kurek,
podgrzybków i prawdziwków.
nien zim ubrany w kouch z baranich skór, spacerował po alejach swojej posesji, a o zmierzchu
czytał córce pouczajc epopej ,,Pan Tadeusz”.
Dyktando 2006
dla kl. IV- VI
(To ostatnie dyktando zostało przeprowadziłam w naszej szkole 15 lutego 2006r.)
W najdłuszy weekend trzy grupki ekologów z północnej Polski zaczły z wolna wchodzi do
lasu.
J ake tu było uroczo, ile wieej zieleni, dwików i harmonii.
P taki i owady zaczły darmowy superkoncert.
T o kukułki i dzicioł stworzyły leny chór.
N a kontrabasie swoj kompozycj rozpoczł brzowy bk.
D ołczyły te inne instrumenty.
N a skrzypcach grał didej wierszcz, a najgłoniej dł w trb fioletowy uczek.
W ród jagód, borówek mchów i ołdzi wawo uwijały si mrówki i jaszczurki, w błotkach
i rzeczułkach rechotały aby, a uprzykrzone komary psuły rado płync z koncertu.
L en gr echo niosło a po kres horyzontu.
N a obrzeach kniei zaszumiała brzoza i jarzbina, zadrała leszczyna, a kłujca jeyna
przykryła wachlarzem lici okrglutkie grzyby, po które schylała si przybyła grupka.
Z góry na to cudne widowisko zerknł rozłoysty db i mruczał histori o królu z dynastii
Jagiellonów, który nakazał chroni lasy.
N ad borem kołuj drapienicy: orzeł i jastrzb i czyhaj na nieostronego i zziajanego ze
strachu zajczka.
L asy s naszym bogactwem, płucami Ziemi, rodowiskiem ycia wielu organizmów, chroni
gleb i ródliska rzek, dlatego rozsdnie z nich korzystajmy i uczmy tego wnuków.
B. Przykładowe sprawdziany:
Sprawdzian ortograficzny w kl. IV
Wstaw brakuj ce litery z trudno ci ortograficzn . Tekst oparty na motywach ba ni H.Ch.
Andersena.
Biedna Gerda pocałowała .... abci i zacz .....ła szuka Kaya.
Wło.... yła czerwone t.... ewiczki i .... uciła je do .... eki w da .... e.
Nast.... pnie weszła do ł.... dki , kt.... ra odbiła od b.... egu i dopłyn ..... ła do dom .... staruszki.
Kobieta zaczarowała r..... ane k .... ewy i zatrzymała ....erd na dł.... ej.
W pastwie ksi..... niczki ubrano j od st.... p do głów.
Je.... ała karet wysadzan oba .... ankami z c .... kru.
W lesie zauwa ..... li j rozb .... jnicy i wci.... gnli do zb.... jeckiego zamku.
Mała rozb.... jniczka dała jej .... ena i wysłała do .... aponii.
Pomogły dz.... ewczynce .... inka i .... aponka.
Wreszcie .... erda doje… . ała do pałacu Kr.... lowej n.... egu. Tu na nie.... nej sali uj...... ała
Ka…a.
Krótki sprawdzian ortograficzny w kl. V
Uzupełnij wyrazy brakuj cymi literami ( wyrazy dotycz mitologii).
….ity ….reckie, w staro….ytnej Grec…., u st….p ….kropolu, sk….ydlaci bo….aterowie:
….edal i ….kar, ….eus na ….limpie , ….dyseusz i towa ….ysze, znale si miedzy ….cyll
i ….arybd, podstp ….dyseusza, pita ….chillesa,
ig….yska w Olimpi…., Demeter i ….ora, ….erosi i ….ogowie,
mieszka na ….recie, wr….ci do Itaki, ….eglowa po ….orzu ….ródziemnym,
Dyktando - kl. IV - VI
Uzupełnij brakuj ce litery i znaki interpunkcyjne (tre tekstu zwi zana jest z ba niami).
Ba to opowiadanie o domin....jcych elem....tach fantastyki o nadp....yrodzonych i c...downych
zda...enia....
Odzwierciedla l...dowe wie….enia , ma....enia, m....droci, stos….nki mi....dzyl....dzkie
Wyst…p….j w niej czarodziejskie p....edmioty i nadl….dzkie umiej….tnoci
Dzi....ki c....downym okolicznoci.... bo....ater bani osi....ga szcz....cie
Jest nim cz….sto najmło....sze lub k....ywdzone dziecko, kt....re za spraw.... mag….,
wr......ek i mówi….cych zwie….t pokon….je r.......ne p….eszkody i zdobywa bogactwo
….arakterystyczn.... ce.... bani s równie... stałe form....ły: pocz….tkowe, r....dtekstowe i
kocowe, np . ,,...awno ....awno temu ‘’ ,, .... ja tam byłam jadłam piłam ‘’
Lekt.... ra bani ….arodu ....olskiego i inny... narod... w pozwala nam wej w ...rocz krain.....
fantaz…. , dobra, pi….kna i t.... czowych marze
Jest w tych ...twora….. pełno kr...lewien, kr...lewicz...w, wr......ek, krasnol...dk...w, wielkol...d...w,
moca...y, czarnoksi.....nik...w, diabł...w, smok...w, potwor...w i inny... strachów, a bo...aterowie
zestawiani s w pary o k....trastowych ...araktera....
W tej krainie, opisanej p... ez ...ansa ...ristiana ...ndersena czy braci ...rimm, prawie zawsze
zwyci.....a dobro
C. Przykładowe Testy ortograficzne, układane na konkursy szkolne:
Szkolny Konkurs Ortograficzny 2003
Kod ucznia ….
1.Wpisz skojarzenia ,, ortograficzne” w miejsce kropek.
a) ciepło, piach, słoce, leenie .....................................................................
b) stolica, smok, ołtarz Wita Stwosza ...............................................................
c) zwierz, skóra, futro, ciepło, odzienie ............................................................
d) owad, natrt, wszdobylsko ................................................................
e) mikko, pióra, nocne przykrycie .................................................................
f) pszczoła, słodycz, plaster ...................................................................
Wytłumacz pisowni nych wyrazów, dopisuj c ich uzasadnienie.
( np. z g rz yt - rz po spółgłosce g )
a) sk u wka - ..................................................................................
b) h iperbola - ...................................................................................
c) złot ó wka - ...................................................................................
d) z h ardzie - ....................................................................................
e) masa - ..................................................................................
f) ci ch y - ................................................................................
g) r ó ny - ....... . ..........................................................................
h) nie pokoi si - ..................................................................................
i) pieni ek - ................................................................................
j) nie grzeczny - ..................................................................................
k) E uropejczyk - ...................................................................................
3.Utwórz wyrazy, ł cz c cz stki z obu ramek za pomoc liter ó lub u.
poł
zasł
opiek
dło
la
dek
ó
r
ogr
wirt
nka
dnik
ga
lub
u
mal
półk
rozbi
oz
rka
tki
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
6990590.002.png
Szkolny Konkurs Ortograficzny
II etap
Kod ucznia
……
12. 03. 2004
1. Przepisz podane wyrazy, zmieniaj c tam, gdzie to potrzebne litery podane
w nawiasach na wielkie litery.
(p)olak, (a)merykanka, (k)asprowy (w)ierch, (z)akopane, (a)rab, (e)uropa, (l)ondyn, (cz)esław
(m)iłosz, (v)ictor (j)unior, (k)ot, (a)gnieszka, (l)ipiec, (w)ielka (s)obota, (r)ównik, (b)oe (c)iało,
(k)ujawiak, (w)rocławianin, (a)ustralijczyk, (g)daszczanin, (h)enryk (s)ienkiewicz.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................
2. W której grupie wyrazów wyst pił bł d?
a) lublinianin, Ministerstwo Sprawiedliwoci, Mateusz Nowak.
b) Azjata, baobab, gdaszczanin, maj, Morskie Oko.
c) Niemiec, twist, Gopło, Karpaty, Zatoka Gdaska.
d) Tatry, Bolesław Chrobry, Bałtyk, morze Czerwone.
3. Dopisz po dwie nazwy mieszka ców:
(A)czci wiata: np. Europejczyk, ....................................................
(B)pastw: np. Polak, ................................................................................
(C) regionów: np. Pomorzanin, ............................................................
(D)miast, osiedli, wsi: np. szczecinianin, ......................................
4. Uzupełnij przysłowia wyrazami z rz oraz .
Cicha woda ....................... rwie. Nie kład palca midzy ....................... .
....................... w stół, a noyce si odezw. Kuj ............................... , póki gorce. Nie ma
...................... bez kolców. Kady sobie ........................ skrobie. Toncy
........................... si chwyta. Gdy szukasz rady, .............................. si zdrady.
5. Uzasadnij pisowni rz, dopisuj c formy mianownika lp.
w chórze - ............. po futrze - ............ o skórze - ............
w porze - ............... po korze – ............ o piórze - .............
6. Uzupełnij wykropkowane miejsca tak, aby powstały rzeczowniki z ó .
.........rka – nie syn
.............ra - szczyt
k............ – na tronie
so...........ł – ptak drapieny
pr........... – generalna w teatrze
r...........nik – najdłuszy równolenik.
7. Dopisz po dwa rzeczowniki rodzaju e skiego, w których zako czenia
w mianowniku lp. wymawiamy jako; (1) n’a, (2) n’ja.
(1) dynia, kwiaciarnia, jaskinia, Hania, ..............................................................
(2) linia, opinia, ironia, Dania, ...........................................................................
8. Dopisz wyrazy pokrewne, w których wyst puje oboczne do .
m – mczyzna
w - .................... gszcz - ......................
gska - .....................
pistka - ............... chrzstka - .................
wski - .....................
wcha - ............... wiza - .....................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin