Channeling.pdf

(843 KB) Pobierz
Channeling
Sanaya Roman i Duane Packer
Channeling
Jak nawiązać kontakt
z przewodnikiem duchowym
albo z wyŜszym ja
przekład Dariusz Dürschlag
LightPlain
MAZURY 2003
Tytuł oryginału
OPENING TO CHANNEL
How to Connect With Your Guide
Copyright© 1987 by Sanaya Roman and Duane Packer
Originally published in the USA by H J Kramer Inc, P. O. Box 1082, Tiburon, CA 94920
152317707.001.png
Copyright© 2002 for the Polish edition by LightPlain
Redakcja i korekta Tomasz Dziedziczak Renata Pieczonka Wojciech Tworzydło
Projekt okładki Renata Pieczonka
Druk
Zakład Poligraficzny M&P Warszawa
LightPlain
Rogojny 17
19-413 Mazury
tel. (087) 521 55 27
lightpl@optimus.waw.pl
http://light.of.pl
ISBN 83-915273-2-8
Dedykujemy tę ksiąŜkę Wam,
którzy otwieracie się na nowe źródła poznania.
Doceniamy Waszą odwagę
i udział w tworzeniu dobra.
Spis treści
[w oryginale spis treści jest na końcu ksiąŜki]
Podziękowania ... 7
Wstęp ... 9
Channeling moŜe zapoczątkować nowy etap w Twoim Ŝyciu
Jak korzystać z ksiąŜki
Wprowadzenie ... 13
Jak zrodził się pomysł nauczania channelingu
I WPROWADZENIE DO CHANNELINGU
Rozdział 1: Zapraszamy do nauki channelingu ... 21
Czym jest channeling?
Co zyskasz, ucząc się channelingu
Sposoby wykorzystania channelingu
Jak poznać, czy jesteś gotowy/a do nauki channelingu
Być moŜe jesteś przygotowany/a lepiej, niŜ sądzisz
Rozdział 2: Zmiana stanu świadomości ... 34
Czym jest trans?
Co się dzieje, gdy przychodzi przewodnik?
Jak zachować świadomość?
Jak odbieramy Orina i DaBena
Rozdział 3: Kim są przewodnicy ... 43
Przewodnicy duchowi
Jak rozpoznać istoty będące na niŜszym poziomie rozwoju
Osobiści opiekunowie
Rozdział 4: W jaki sposób przewodnicy porozumiewają się z ludźmi ... 54
Przekazywanie informacji
Rola odbiorcy i tłumacza
Rozdział 5: Przygotowanie się do nawiązania kontaktu ... 63
Poznawanie swojego przewodnika
Czego moŜna się spodziewać przy pierwszym połączeniu
Dusza czy przewodnik?
Imię przewodnika
II NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI Z PRZEWODNIKIEM
Rozdział 6: Wchodzenie w trans ... 77
Wskazówki do ćwiczeń
ćwiczenie: Nauka relaksu
Koncentracja jako istotny element channelingu
ćwiczenie: Stan koncentracji
ćwiczenie: Odczuwanie energii Ŝyciowej
ćwiczenie: Odpowiednia pozycja ciała
Rozdział 7: Nawiązanie łączności ... 91
ćwiczenie: Pierwsze spotkanie z przewodnikiem
ćwiczenie: Przekazywanie na głos impulsów przewodnika
Pytania do przewodnika podczas pierwszego połączenia
Wskazówki dla osoby towarzyszącej
Uroczyste zakończenie
Rozdział 8: Przekazy dla innych ... 109
Jak formułować pytania?
Nadawanie przekazom pozytywnego wydźwięku
Rozwijanie własnego stylu
ćwiczenie: Przekazy dla innych
Rozdział 9: Przepowiadanie przyszłości ... 122
Stosunek przewodników do przepowiedni
Jak przewodnicy postrzegają przyszłość
ćwiczenie: Spoglądanie we własną przyszłość
Przekazy na swój temat
ćwiczenie: Przekazy osobiste
III PRZEśYCIA ZWIĄZANE Z CHANNELINGIEM
Rozdział 10: Nasze własne doświadczenia ... 137
Pojawienie się Orina
Przyjście DaBena
Rozdział 11: Przygotowania do nauczania channelingu ... 147
Otaczanie światłem
Co motywowało ludzi do nauki channelingu
Rozdział 12: Uczenie channelingu ... 154
Relacje z pierwszego połączenia z przewodnikiem
Rozdział 13: Zmiany w Ŝyciu osób, które nawiązały kontakt z przewodnikiem ... 167
Pierwsze reakcje
Tecu - przewodnik Sanayi z innego wymiaru
Wyprawa na Mount Shasta
IV DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
Rozdział 14: Channeling źródłem przebudzenia ... 181
Droga przyspieszonego rozwoju duchowego
Oswajanie Jęków i wątpliwości Czy wyobraźni moŜna ufać? Nowy stosunek do ciała
Rozdział 15: Umacnianie połączenia ... 196
Jak często kontaktować się z przewodnikiem?
Jak osiągnąć lepsze zestrojenie?
Uzyskiwanie szczegółowych informacji
Inne sposoby przekazywania informacji
Czy przewodnik pomoŜe mi wygrać na loterii?
Czy moŜna zmienić przewodnika?
Czy róŜne osoby mogą otrzymywać przekazy od jednego przewodnika?
Czy moŜna utracić połączenie?
Rozdział 16: Dzielenie się umiejętnościami ... 209
Wspierający znajomi - kluczem do sukcesu
Nowa rola w kręgu znajomych
Jak rozmawiać o channelingu
Działalność publiczna
Współpraca i wspieranie się
Rozdział 17: Czas przemian ... 224
Krótka historia channelingu
Czas channelingu
Nastaje złoty wiek ludzkości
Zdecyduj, kiedy chcesz rozpocząć
Informacje dodatkowe ... 240
Zgłoś jeśli naruszono regulamin