Steiner-Przemiany Życia Duszy.pdf

(979 KB) Pobierz
130927868 UNPDF
Rudolf Steiner
PRZEMIANY
ŻYCIA DUSZY
WYDAWNICTWO GENESIS
130927868.009.png 130927868.010.png
Rudolf Steiner
PRZEMIANY
ŻYCIA DUSZY
WYDAWNICTWO GENESIS
Gdynia 1999
Rudolf Steiner:
„Przemiany życia duszy"
Wybór 6 wykładów z cyklu wygłoszonego
od 9.X1909 do 12.V. 1910 r. w Berlinie
(tom GA 58 i GA59 w katalogu Dzieł Zebranych Rudolfa Steinera)
Tytuł oryginału:
„Metamorphosen des Seelenlebens"
Tłumaczenie:
Ewa Waśniewska
Redakcja:
Michał Waśniewski
Projekt okładki:
Zdzisław Krause
Copyright© 1984 by
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach/Schweiz
Copyright © for the Polish edition by
Wydawnictwo GENESIS, Gdynia 1999
ISBN-83-86132-25-6
Wydawnictwo GENESIS
81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 130/9
teł.: (058) 620-27-75; tel.fax: (058) 620-16-50
internet: www.genesis.z.pl
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne, Bydgoszcz
130927868.011.png
SPIS TREŚCI
Badacz wiedzy duchowej nie posiada żadnego instrumentu
złożonego z soczewek czy jakiegoś mechanizmu. Musi wła­
sną duszę zmienić w instrument, a wtedy na wyższym stop­
niu przeżywa tę potężną chwilę obudzenia swojej duszy, gdy
może już spojrzeć w duchowy świat, podobnie jak niewido­
my, po operacji przywracającej wzrok, ogląda świat przed­
tem dla niego niedostępny. Podkreślałem już nieraz, że nie
każdy musi stać się badaczem ducha, aby uznać dziś to, co
ma do powiedzenia światu człowiek jasnowidzący. Wystar­
czy nieuprzedzone poczucie prawdy oraz zwykła logika, aby
uznać to, co mówi badacz ducha. Aby badać, trzeba mieć
otwarte oczy jasnowidzącego, ale dla przyjęcia wyniku tych
badań wystarczy nieskrępowane, naturalne, niezmącone ża­
dnym uprzedzeniem zdrowe poczucie prawdy,
I. Misja gniewu
9
II. Misja prawdy
28
III. Misja uczucia nabożeństwa
54
IV. Charakter człowieka
70
V. Istota egoizmu
91
wrodzony
rozsądek.
VI. Ludzkie sumienie
116
Rudolf Steiner
Przypisy
136
Rudolf Steiner - Kalendarium
139
Informacje wydawnicze
144
130927868.012.png 130927868.001.png 130927868.002.png 130927868.003.png 130927868.004.png 130927868.005.png 130927868.006.png 130927868.007.png 130927868.008.png
I. Misja gniewu
Jeżeli rozpatruje się życie duszy z takiego stanowiska, z jakiego tu­
taj będziemy zgłębiać duszę ludzką, to wciąż narzuca się prastara wypo­
wiedź greckiego mędrca Heraklita: „Nawet gdybyś przebył wszystkie
drogi świata, nigdy nie zdołasz zgłębić duszy, tak ogromna jest bowiem
jej istota". Będziemy mówić o życiu duszy nie ze zwykłego, utartego sta­
nowiska psychologii, ale z punktu widzenia wiedzy duchowej. Wiedza
duchowa opiera się niewzruszenie na fakcie, że wszystko, co jest dostępne
zwykłym zmysłom, a poprzez zmysły rozumowi, zawiera w sobie rzeczy­
wistą, realną duchowość, która jest źródłem i praprzyczyną tego zewnę­
trznego bytu. Twierdzi również, że człowiek może tę duchowość zbadać.
Wiedza ezoteryczna nie mówi, że tu lub tam są granice poznania, ale że to
od nas samych zależy możliwość takiej przemiany, aby móc coraz głębiej
wniknąć w ten świat; uczy, jak zdobyć w tym świecie coraz bogatsze
przeżycia. Wiedza duchowa musi wciąż przypominać o tym wielkim zda­
rzeniu, dzięki któremu człowiek staje się badaczem ducha i ogląda świat
duchowy tak, jak badacz materii dzięki mikroskopowi ogląda świat fizy­
czny. Wobec świata duchowego niewątpliwie pamiętać trzeba o słowach
Goethego:
„Pełna tajemnic natura nawet w jasny dzień nie pozwala,
by zdarto z niej zasłonę;
nie zmusisz jej dźwignią ni śrubą,
aby wbrew swojej woli objawiła się twemu duchowi".
Badacz wiedzy duchowej nie posiada żadnego instrumentu złożo­
nego z soczewek czy jakiegoś mechanizmu. Musi własną duszę zmienić
w instrument, a wtedy na wyższym stopniu przeżywa tę potężną chwilę
obudzenia swojej duszy, gdy może już spojrzeć w duchowy świat, podob­
nie jak niewidomy, po operacji przywracającej wzrok, ogląda świat przed­
tem dla niego niedostępny. Podkreślałem już nieraz, że nie każdy musi
stać się badaczem ducha, aby uznać dziś to, co ma do powiedzenia światu
9
Zgłoś jeśli naruszono regulamin