Ken Wilber - Krótka historia wszystkiego.pdf

(2593 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Wilber Ken - Kr\363tka historia wszystkiego.doc)
www.kippin.prv.pl
PRZEDRUK
KEN WILBER
KRÓTKA HISTORIA WSZYSTKIEGO
A BRIEF HISTORY OF EVERYTHING
(wyd. orygin.: 1996)
KRÓTKA HISTORIA WSZYSTKIEGO
KEN WILBER
Wstęp: Tony Schwartz
Przekład: Henryk Smagacz
Zapraszamy na stron ę internetow ą :
wilber.shambhala.com
136884164.102.png 136884164.113.png 136884164.124.png
Wstęp - Tony Schwartz
Słowo do Czytelnika
Wprowadzenie
Zasi ę g naszych rozwa Ŝ a ń
CZ ĘŚĆ PIERWSZA: Duch-w-działaniu
1) Wzorzec powi ą za ń
Kosmos
Dwadzie ś cia zasad: wzorce powi ą za ń
Odrębność i wspólnota
Transcendencja i rozpuszczenie
Cztery popędy wszystkich holonów
Kreatywne powstawanie
Holarchia
Przekraczanie i zawieranie
2) Tajemny impuls
Wy Ŝ sze i ni Ŝ sze
Głębia i przestrzeń
136884164.135.png 136884164.001.png 136884164.012.png 136884164.023.png 136884164.034.png 136884164.045.png 136884164.056.png 136884164.058.png 136884164.059.png 136884164.060.png 136884164.061.png 136884164.062.png 136884164.063.png 136884164.064.png 136884164.065.png 136884164.066.png 136884164.067.png 136884164.068.png 136884164.069.png 136884164.070.png 136884164.071.png 136884164.072.png 136884164.073.png 136884164.074.png 136884164.075.png 136884164.076.png 136884164.077.png 136884164.078.png 136884164.079.png 136884164.080.png 136884164.081.png 136884164.082.png 136884164.083.png 136884164.084.png 136884164.085.png 136884164.086.png 136884164.087.png 136884164.088.png 136884164.089.png 136884164.090.png 136884164.091.png 136884164.092.png 136884164.093.png 136884164.094.png 136884164.095.png 136884164.096.png 136884164.097.png 136884164.098.png 136884164.099.png 136884164.100.png 136884164.101.png 136884164.103.png 136884164.104.png 136884164.105.png 136884164.106.png 136884164.107.png 136884164.108.png 136884164.109.png 136884164.110.png 136884164.111.png 136884164.112.png 136884164.114.png 136884164.115.png 136884164.116.png 136884164.117.png 136884164.118.png 136884164.119.png 136884164.120.png 136884164.121.png 136884164.122.png 136884164.123.png 136884164.125.png 136884164.126.png 136884164.127.png 136884164.128.png 136884164.129.png 136884164.130.png 136884164.131.png 136884164.132.png 136884164.133.png 136884164.134.png 136884164.136.png 136884164.137.png 136884164.138.png 136884164.139.png 136884164.140.png 136884164.141.png 136884164.142.png 136884164.143.png 136884164.144.png 136884164.145.png 136884164.002.png 136884164.003.png 136884164.004.png 136884164.005.png 136884164.006.png 136884164.007.png 136884164.008.png 136884164.009.png 136884164.010.png 136884164.011.png 136884164.013.png 136884164.014.png 136884164.015.png 136884164.016.png 136884164.017.png 136884164.018.png 136884164.019.png 136884164.020.png 136884164.021.png 136884164.022.png 136884164.024.png 136884164.025.png 136884164.026.png 136884164.027.png 136884164.028.png 136884164.029.png 136884164.030.png 136884164.031.png 136884164.032.png 136884164.033.png 136884164.035.png 136884164.036.png 136884164.037.png 136884164.038.png 136884164.039.png 136884164.040.png 136884164.041.png 136884164.042.png 136884164.043.png 136884164.044.png 136884164.046.png 136884164.047.png 136884164.048.png 136884164.049.png 136884164.050.png 136884164.051.png 136884164.052.png 136884164.053.png 136884164.054.png 136884164.055.png 136884164.057.png
Kosmiczna ś wiadomo ść
Spektrum świadomości
3) A Ŝ nadto ludzki
Zbieractwo
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Przemysł
4) Wielka postmodernistyczna rewolucja
Postmodernistyczny wododział
Dwie ścieŜki postmodernizmu
Na progu jutra
Przekroczenie i wyparcie
5) Cztery k ą ty kosmosu
Cztery ćwiartki
Intencjonalne i behawioralne
Kulturowe i społeczne
Przykład
Kształt przyszłych rzeczy
6) Dwie r ę ce Boga
Umysł i mózg
Ś cie Ŝ ki Lewej i Prawej R ę ki
Monologiczna obserwacja: klucz do ścieŜek Prawej Ręki
Interpretacja: klucz do ś cie Ŝ ek Lewej R ę ki
Co ten sen oznacza?
Socjologia kontra kulturowe zrozumienie
Hermeneutyka
Ka Ŝ da interpretacja zale Ŝ y od kontekstu
Interpretacja pozaludzkich holonów
Duchowa interpretacja
7) Zestrojony z Kosmosem
Prawda twierdz ą ca
Prawdomówność
Sprawiedliwo ść
Funkcjonalne przystosowanie
Konkluzja: cztery oblicza Ducha
8) Dobro, prawda i pi ę kno
Wielka Trójka
Dobre nowiny: odróŜnienie Wielkiej Trójki
Złe nowiny: rozszczepienie Wielkiej Trójki
Zadanie postmodernizmu: integracja Wielkiej Trójki
Duchowa Wielka Trójka
CZ ĘŚĆ DRUGA: Nowe obszary Ducha-w-działaniu
9) Ewolucja ś wiadomo ś ci
WyŜsze stopnie rozwoju
Drabina, wchodz ą cy, widok
Podstawowe struktury: drabina
Self: wchodz ą cy
Fulkrum
Ukazuj ą si ę nowe ś wiaty: zmieniaj ą ce si ę widoki
Patologia
Stopnie duchowego rozwoju
Religia płaskiej ziemi
Freud i Budda
10) W drodze do cało ś ci: cz ęść 1
Pierwotna matryca
Uraz porodowy
Fałszywe self
Fulkrum-1: wylęganie się fizycznego self
Fulkrum-2: narodziny emocjonalnego self
Fulkrum-3: narodziny konceptualnego self
Ka Ŝ da nerwica jest kryzysem ekologicznym
Wczesne światopoglądy: archaiczny, magiczny, mityczny
Fulkrum-4: narodziny self roli
Zmiana paradygmatu
Satanistyczne nadu Ŝ ycie i UFO
11) W drodze do cało ś ci: cz ęść 2
Ewolucja kontra egocentryzm
Fulkrum-4 (ciąg dalszy): społeczne skrypty Ŝycia
Fulkrum-5: ś wiatocentryczne lub dojrzałe ego
RóŜnorodność i wielokulturowość
Fulkrum-6: integracja ciała i umysłu centaura
Aperspektywiczny obłęd
Na kraw ę dzi transpersonalnego
12) Sfery nad ś wiadomo ś ci: cz ęść 1
Tam gdzie ko ń czy si ę umysł
Stopnie transpersonalne
Fulkrum-7: poziom nadpsychiczny
Głęboka ekologia i ekofeminizm
Enneagram i podstawowy szkielet
Fulkrum-8: poziom subtelny
Jung i archetypy
13) Sfery nad ś wiadomo ś ci: cz ęść 2
Fulkrum-9: poziom przyczynowy
Poziom niedualny
Bezpo ś rednio ść czystej obecno ś ci
Oświecenie
CZ ĘŚĆ TRZECIA - Płaska ziemia
14) Wst ę powanie i Zst ę powanie
Krótkie podsumowanie
Wielka holarchia
Doczesny kontra Nadziemski
Mądrość i współczucie
Bóg i Bogini
Dwóch róŜnych Bogów
Struktura Zst ę puj ą ca
15) Kosmos kurczy si ę
Dostoje ń stwo modernizmu
Katastrofa modernizmu
Racjonalno ść zmechanizowana: ś wiat „tych”
Podstawowy paradygmat Oświecenia
Nie ma Ducha, nie ma umysłu, jest tylko natura
Ironia: tonacja modernizmu
Głos struktury industrialnej
16) Ego i Eko
Ego kontra Eko
Bliźniacy z płaskiej ziemi
Prawda Ego
Problem Ego
Ego i wyparcie
Ponowne zaczarowywanie świata
Powrót do natury
Eko i regresja
Raj Utracony
Maszyna przeszłości
Wielka bitwa modernizmu: Fichte kontra Spinoza
17) Dominacja Zst ę puj ą cych
Ewolucja: wielka holarchia rozwija si ę w czasie
Ewolucja: Duch-w-działaniu
Błyski Niedualnego
Zawsze juŜ
Wizja zanika
Dominacja Zstępujących
Internet
Religia Gai
18)Odsłanianie Boga
Napis na ścianie
Self Nadczłowieka
Self cudownej wielkiej sieci Gai
Poza postmodernistycznym umysłem
Transformacja świata i kulturowa przepaść
Etyka ś rodowiskowa
Podstawowa Intuicja Moralna
ś egnaj płaska ziemio
Zgłoś jeśli naruszono regulamin