Wytrzymałość zmęczeniowa stalowych wież i masztów.pdf

(233 KB) Pobierz
Microsoft Word - Murzewski_Hotloœ_got.doc
XLVIII KONFERENCJA NAUKOWA
KOMITETU INŻ YNIERII LĄ DOWEJ I WODNEJ PAN
I KOMITETU NAUKI PZITB
Opole – Krynica
2002
Janusz MURZEWSKI 1
Fryderyk HOTLOŚ
2
WYTRZYMAŁ OŚĆ ZMĘCZENIOWA
STALOWYCH WIEŻ I MASZTÓ W
1. Wprowadzenie
Nowelizowana norma prPN-B-03204, dotycząca projektowania stalowych wież i masztó w,
zawiera m.in. zalecenia dotyczące zmęczenia materiału. Uzupełniają one zasady normy PN-
90/B-03200, Zał.3, w zakresie zmęczenia stali. Informacja o tych uzupełnieniach
przedstawiona jest i skomentowana w rozdziałach 2 i 3 niniejszej pracy; ale głó wnym celem
pracy jest przedstawienie zasad i sposobu sprawdzania konstrukcji na zmęczenie
niskocyklowe . Sposó b obliczeń oparty jest na oryginalnym modelu probabilistycznym
alternatywy losowych zdarzeń zmęczenia nisko- i wysoko-cyklowego.
Propozycję wprowadzenia do projektowania procedur zmęczenia niskocyklowego dla
liczby cykli N = 10 2 do 10 5 przedstawił w 1994 roku Profesor Mieczysław Ł ubiń ski z zespo-
łem z Wojskowej Akademii Technicznej w wyniku prac sponsorowanych przez Komitet
Badań Naukowych.
Sprawdzenie na zmęczenie konstrukcji wież i masztó w o przekroju trzonu okrągłym,
lub zaokrąglonym na skutek oblodzenia, a także wysokich kominó w, jest szczegó lnie ważne,
gdyż są to konstrukcje podatne na samowzbudne drgania rezonansowe w kierunku poprzecz-
nym do kierunku wiatru ( y ), przy pewnych prędkościach wiatru. Ponadto w czasie eksplo-
atacji obiektu narasta liczba sprężystych oscylacji w kierunku działania wiatru ( x ) na skutek
porywó w, czyli tzw. działań odcinkowych zmiennych w czasie i po wysokości obiektu.
Podział działania wiatru na ciągłe i odcinkowe wprowadzono wzorem prENV 1993-3-1.
Do liczby cykli N x względnie N y na skutek działań aerodynamicznych trzeba doliczyć
liczbę N q cykli drgań na skutek pracy urządzeń mechanicznych zainstalowanych na obiekcie.
W szczegó lności wieżomaszty wiertnicze narażone są na technologiczne, wielokrotnie pow-
tarzalne wstrząsy. Sprawa ta będzie przedstawiona w rozdziale 2, w charakterze przyk ładu.
W dotychczasowej normie PN-79/B-03204 projektowania stalowych masztó w oraz
wież radiowych i telekomunikacyjnych zalecano uwzględniać tylko rezonansowe drgania
poprzeczne, przyjmując do obliczeń działania dynamiczne jako statyczne i sprawdzając
doraźną wytrzymałość materiału.
1 Prof. zw. dr inż., Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
2 Mgr inż., Pracownia Projektowa FORMAT S.C. w Gorlicach
73925383.010.png
224
2. Oddziaływania zmę czeniowe
W obliczeniach zmęczeniowych stosuje się pojęcie zakresu zmienności napręże ń
normalnych Ds i stycznych Dt , o dymensji takiej samej jak dla napręże ń s i t [MN/m 2 ],
ale są to pojęcia zasadniczo różne. Definicje zakresu zmienności naprężenia podano
w Załączniku 3 normy obliczeń statycznych i projektowania konstrukcji stalowych
PN-90/B-03200 (oznaczonej skró tem PN w dalszym tekście); mianowicie:
Ds= s max – s min
(1)
w przypadku napręże ń rozciągających (tętniących czyli pulsujących),
Ds=Ds t 0,6 Ds c
(2)
przy naprężeniach przemiennych (wahających, oscylujących) lub wyłącznie ściskających s c .
Gdy s max = s min , to zakres zmienności napręże ń jest równy podwó jnej amplitudzie
napręże ń . Współczynnik 0,6 uwzględnia wyższą wytrzymałość zmęczeniową stali przy
ściskaniu. Stosowanie go do efektu obciążenia upraszcza zagadnienie wytrzymałości
zmęczeniowej, któ ra według aktualnej normy PN nie zależy od asymetrii cyklu naprężenia.
Tzw. „widmo” zakresó w naprężenia wprowadzono do PN wzorem Eurokodu 3-1.1.
Pojęcie widma wg PN nie pokrywa się z pojęciem funkcji widmowej (spektralnej) w analizie
procesó w stochastycznych. Widmo według PN należałoby nazwać raczej histogramem czyli
rozkładem empirycznym zakresó w zmienności napręże ń „Współczynnik wypełnienia
widma” a K £1 szacuje się według uogó lnionej reguły Palmgrena-Minera, obliczając moment
m -tego stopnia względnych zakresó w zmienności napręże ń i wyciągając m -ty pierwiastek ,
a
=
m
Ł
D
i
ł
m
n
i
,
(3)
K
max
D
N
N
=
n
i
- sumaryczna liczba cykli zmienności napręże ń w okresie obliczeniowym,
i
m - wykładnik krzywej zmęczeniowej wg PN: m =3 gdy N £5 · 10 6 i m =5 powyżej tej liczby.
Współczynnik a K pozwala ustalić równoważny zakres zmienności napręże ń Ds e ,
stosowny do poró wnań z wytrzymałością zmęczeniową zbadaną laboratoryjnie w programie
harmonicznie zmiennych napręże ń o amplitudzie 0,5 maxDs ,
D
e
=
a
K
max
D
.
(4)
Wieże i maszty telekomunikacyjne narażone są na wielokrotnie zmienne
oddziaływania na skutek działań wiatru . Projekt normy prPN-B-03204 zaleca oszacować
charakterystyki procesu prędkości wiatru V x (t) doświadczalnie, na podstawie analizy widmo-
wej wynikó w pomiaró w chwilowych prędkości wiatru w terenie projektowanego obiektu.
Dla celó w normalizacyjnych należy ekstrapolować liczbę cykli ustaloną w okresie obserwa-
cji t o na okres odniesienia 50 lat, ale do projektowania konkretnego obiektu należy przyj-
mować liczbę cykli N w przewidywanym okresie użytkowania konstrukcji t d . Jeśli projektant
nie uzgodnił z inwestorem okresu obliczeniowego t d , to przyjmuje liczbę cykli N dla okresu
73925383.011.png
225
50-letniego. Przewidywany okres użytkowania t d i klasa niezawodności są to dwa
podstawowe parametry, któ re powinny być ustalone w założeniach projektowych obiektu
budowlanego i wpisane do książki obiektu wymaganej przez Prawo Budowlane.
Liczbę cykli na skutek działania wiatru szacuje się osobno dla drgań w kierunku
działania wiatru - N x i w kierunku poprzecznym N y . W liczbie cykli N x zawierają się drgania
tłumione, któ re następują i zanikają po każdym porywie wiatru, analizowane w pracy [4].
Liczbę cykli N x w okresie obliczeniowym t d przyjmuje się wg prPN-B-03264 ze wzoru
N
x
=
10 5 d
t
.
(5)
50
Liczba cykli N y w kierunku poprzecznym do kierunku wiatru powoduje zmęczenie
wysokocyklowe, jeśli częstotliwości drgań własnych budowli są takie, że w pewnym paśmie
prędkości wiatru wystąpią wzbudzenia wirowe i zdarzenia takie są częste. W nowelizowanej
normie PN-B-03204 dopuszczono przybliżony wzó r na liczbę cykli drgań poprzecznych N y . ,
zalecany w normie projektowania kominó w stalowych PN-76/B-03201,wzó r(7), choć
podstawy teoretyczne tego wzoru są dyskusyjne. Zakresy zmienności napręże ń Ds y , Dt y
w przypadku rezonansowych drgań poprzecznych do kierunku wiatru dopuszczono obliczać
statycznie przyjmując obciążenie zastępcze – p y [N/m] o wartości określonej w normie
obciążenia wiatrem PN-77/B-02011,wzó r(8). Współczynnik wypełnienia widma na skutek
działania wiatru, jeśli nie ma dokładniejszych statystyk, można przyjmować w wielkościach:
a K =0,25 – dla zakresó w napręże ń na skutek drgań w kierunku działania wiatru,
a K =1,0 – w przypadku drgań rezonansowych - w kierunku poprzecznym.
Zakresy zmienności napręże ń Ds x , Dt x w przypadku drgań budowli w kierunku wiatru
x , należy obliczać przy założeniu łącznego efektu obciążenia ciągłego S o i „miarodajnego”
efektu obciążeń „odcinkowych” wprowadzonych w projekcie Eurokodu 3-3.1 i oznaczonych
symbolem DS w prPN-B-03204. Dla uniknięcia dwuznaczności zastąpimy tu DS przez dS ,
Ds =Ds o +Dds , oraz Dt =Dt o +Ddt .
(6)
Zmęczenie konstrukcji na skutek obciążeń technologicznych przedstawiamy na
przykładzie wieżomasztu wiertniczego. Jest on częścią urządzenia wyciągowego wiertnicy.
Narażony jest na obciążenia quasi-udarowe związane z wierceniami poszukiwawczymi.
Rys. 1.
Schemat konstrukcji
wie-żomasztu wraz z
przewo-dem
wiertniczym
Obciążenie Q przeka-
zywane w czasie wier-
cenia na hak wielokrąż-
ka ruchomego jest róż-
nicą ciężaru rur wiert-
niczych G i nacisku na
świder wiertniczy P .
73925383.012.png 73925383.013.png 73925383.001.png 73925383.002.png
226
Przykładowy wieżomaszt (rys.1), opisany bliżej w pracy [5], ma następujące elementy:
1 – Podbudowa, 2 – Konstrukcja stalowa, 3 – Liny odciągowe, 4 – Wielokrążek stały, 5 – Wielokrą-
żek ruchomy, 6 – Liny wielokrążkowe, 7 – Hak wiertniczy, 8 – Przewó d wiertniczy, 9 – Ś wider
wiertniczy (gryzowy), 10 – Mostek pomocnika wieżowego, 11 – Mostek gó rny (koronowy).
Czynności układu wielokrążkowego podczas tzw. marszu są następujące [1], [2]:
a – wiercenie, b – przedłużanie przewodu, c – przepłukiwanie i przerabianie otworu
wiertniczego, d – płukanie otworu, e – wymiana świdra wiertniczego (rys. 2).
Obciążenia G i Q zależy od głębokości wiercenia L . Głębokość otworu wiertniczego L
rośnie z czasem wiercenia aż do zadanej wartości L max . Jest ona nieliniową funkcją liczby
marszó w β , zależnych od liczby zużytych i wymienianych świdró w wiertniczych
L= A β b ,
(7)
gdzie A, b uwzględniają, warunki geologiczne, rodzaj świdra i parametry wiercenia;
Rys. 2. Czynności i obciążenia układu wielokrążkowego podczas marszu wiertniczego
Szczegó lnie narażonymi na działania zmęczeniowe są przekroje elementó w
konstrukcji w obrębie jej korony (wielokrążka stałego) uwidocznionego jako poz. 4 na rys. 1,
oraz na wysokości mostka (poz. 10) i części podporowych. Liczba cykli zmian naprężenia N q
jest co najmniej równa liczbie I s czynności rozkręcania i skręcania wiertniczych pasó w
rurowych o długościach l o .
2
b
1
2
A
b
+
1
I
=
L
=
Ł
b
ł
(8)
s
i
l
l
b
+
1
o
1
o
gdzie L i głębokość otworu w cyklu jednego marszu b i .
3. Wytrzymałość zmę czeniowa
Zasady ustalania wytrzymałości zmęczeniowej w nowelizowanej normie projektowania wież
i masztó w stalowych prPN-B-03204 są zgodne w zakresie wysokocyklowym z normą
73925383.003.png 73925383.004.png 73925383.005.png 73925383.006.png 73925383.007.png
227
podstawową PN. Uzupełniono jedynie listę kategorii zmęczeniowych dla odciągó w
i zalecono stosowanie zawsze współczynnikó w g fat >1, a w szczegó lności:
g fat = 1,2 – w przeciętnych warunkach eksploatacji, inspekcji i konserwacji konstrukcji,
g fat = 1,1 przy zapewnieniu zaostrzonej kontroli wież i masztó w; zaostrzona kontrola polega
na corocznej inspekcji i oględzinach zewnętrznych elementó w narażonych na zmęczenie,
i nie rzadziej niż co 5 lat – na badaniach defektoskopowych.
Projekt normy PN-B-03204 rozszerza wymagania sprawdzania wytrzymałości zmęcze-
niowej na zakres niskocyklowy. Dopuszcza stosowanie przybliżonej, probabilistycznej
formuły uwzględniającej sprzężenie doraźnej i zmęczeniowej nośności elementó w. Formuła
taka jest oparta na pomyśle [4] zastosowania modelu probabilistycznego do zagadnień
zmęczenia. Model podobny zaproponowa ł autor pracy [4] dużo wcześniej do zagadnień
sprężysto-plastycznego wyboczenia i innych przypadkó w niestateczności. Zgodnie z tym
modelem sprawdza się teraz słupy na wyboczenie i belki na zwichrzenie według PN,
odmiennie niż w Eurokodzie 3, gdzie zastosowano model Thomasa Younga (1773 -1829).
Norma PN ogranicza wytrzymałości zmęczeniowe do Ds d =1,5· f d , co pozwala uniknąć
nierealnych niekiedy wartości Ds R , gdy liczba cykli N <10 5 . Biorąc pod uwagę m.in. efekt
Bauschingera proponujemy podwyższyć granicę niskocyklową, jeśli nie korzysta się
z rezerwy plastycznej, do podwó jnej wytrzymałości obliczeniowej f d , zachowując taki sam
centralny współczynnik bezpieczeń stwa jak przy sprawdzaniu maksymalnych i minimalnych
napręże ń w przypadkach obciążeń doraźnych
Ds d =2 f d .
(9)
Wytrzymałość zmęczeniową wg PN dla liczby cykli N =10 4 … 5·10 6 określa wzó r
D
=
a
c
D
c
gdzie
a
=
3
2
5
10
6
=
126
;
(10)
Rd
3
5
g
N
fat
Ds c [MPa] – kategoria zmęczeniowa, uwzględniająca efekt karbu wg listy w normie PN.
Ró wnoważny zakres zmienności napręże ń Ds e (4) poró wnuje się z każdą z granic (9)
i (10) czyli, w ró wnoważnym sformułowaniu,
D £
e
min
(
D
yd
,
D
R
. d
)
.
(11)
Model probabilistyczny polega na przyjęciu za podstawę wzoru (11), ale ze zmianą
wartości obliczeniowych na wartości losowe. Dwie formy zniszczenia traktuje się jako
niezależne zdarzenia losowe. Tymi formami są: zniszczenie ciągliwe na skutek jedno-
razowego (doraźnego) obciążenia lub zniszczenie zmęczeniowe na skutek wielokrotnie
powtarzanego obciążenia. Zniszczenie może zachodzić nie tylko w formie „czystej”, jednej
z dwó ch, lecz także uwzględniony jest złożony proces zniszczenia, do któ rego właśnie
zalicza się zmęczenie niskocyklowe.
Dodatkową hipotezą, któ ra znacznie upraszcza wynik, jest założenie, że losowe granice
wytrzymałości doraźnej Ds y i wysokocyklowej Ds R charakteryzują się rozkładami prawdo-
podobień stw Weibulla z jednakowym współczynnikiem zmienności
υ
v
6
π
= i różnymi
na ogół parametrami centralnymi Ds yc i Ds Rc W statystyce matematycznej nazywa się je
wartościami (minimami) charakterystycznymi x c . Są to kwantyle na poziomie prawdopodo-
73925383.008.png 73925383.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin