Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E11 [Live-evil].txt

(21 KB) Pobierz
{55}{96}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{96}{176}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{177}{289}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{293}{404}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nigdy
{406}{423}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}Death note
{424}{441}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEath note
{442}{459}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEAth note
{460}{477}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATh note
{478}{495}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH note
{496}{513}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH Note
{514}{531}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOte
{532}{549}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTe
{550}{565}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTE
{622}{725}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}W owocu tym zobaczy�em przysz�o�� sw�
{731}{828}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak� sam� jak moje sny
{828}{939}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak doskona��
{996}{1074}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kres ko�ca widzia�em
{1074}{1203}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kt�rego zawsze po��da�em
{1231}{1280}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{1280}{1358}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{1358}{1470}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{1485}{1594}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kiedy� zobaczysz, poka�� ci
{1606}{1687}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Jak nasz �wiat l�ni
{1687}{1824}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ten �wiat
{1824}{1910}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::..|{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine|{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
{1910}{1979}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Wej�cie
{2269}{2317}Je�li chodzi o Naomi Misora...
{2334}{2386}Czy nie czas rozpocz�� | �ledztwo w tej sprawie?
{2398}{2464}Oficjalnie nie powinni�my ��czy� | jej znikni�cia ze spraw� Kiry.
{2464}{2533}Nie mo�emy r�wnie� ujawnia� �adnych zdj��, | jedynie szkice jej twarzy.
{2533}{2611}Ale od zagini�cia min�y ju� cztery miesi�ce.
{2611}{2654}Nie s�dz�, by jeszcze �y�a.
{2670}{2758}Nawet je�li nie �yje, to dziwne, | �e nie znale�li�my jej cia�a.
{2772}{2847}Gdyby�my je znale�li, | mog�oby nas ono do czego� doprowadzi�.
{2868}{2894}Ryuzaki.
{2899}{2939}W��cz kana� Sakura.
{2939}{2977}Mamy problem.
{3003}{3088}{y:i}Innymi s�owy, emitujemy to nie tylko dlatego, |{y:i} �e jeste�my zak�adnikami Kiry...
{3088}{3166}{y:i}...ale poniewa� jest to nasz dziennikarski obowi�zek.
{3180}{3315}{y:i}To nie jest oszustwo i nie puszczamy tego, |{y:i} by wzbudzi� sensacj�.
{3327}{3367}Zak�adnicy Kiry?
{3367}{3407}Co to ma by�, u licha?
{3428}{3449}{y:i}Cztery dni temu...
{3449}{3532}{y:i}...prezes stacji otrzyma� cztery ta�my.
{3532}{3564}{y:i}Bez w�tpienia...
{3571}{3618}{y:i}...zosta�y wys�ane przez Kir�.
{3618}{3664}{y:i}60%.
{3664}{3728}{y:i}Nie, to podniesie ogl�dalno�� o 70%.
{3750}{3785}{y:i}Pierwsza ta�ma...
{3785}{3842}{y:i}...zawiera�a czasy zgon�w...
{3842}{3900}{y:i}...dw�ch ostatnio uj�tych przest�pc�w.
{3914}{3949}{y:i}Nast�pnego dnia...
{3949}{4045}{y:i}...zgin�li w spos�b podany na ta�mie.
{4064}{4105}{y:i}Je�li to prawda...
{4105}{4165}{y:i}...to musi by� Kira.
{4179}{4209}{y:i}Kira kaza� nam...
{4209}{4279}{y:i}...wyemitowa� drug� ta�m�...
{4279}{4359}{y:i}...dzi� o 17:59.
{4371}{4470}{y:i}Zawiera ona zapowied� morderstw, |{y:i}kt�re udowodni�, �e jest prawdziwym Kir�.
{4470}{4516}{y:i}Ponadto zawiera te�...
{4516}{4563}{y:i}...wiadomo�� dla ca�ego �wiata.
{4586}{4639}Mo�e to kolejne oszustwo?
{4639}{4667}Niemo�liwe.
{4667}{4743}Nikt nie m�g�by sfa�szowa� | czego� tak okropnego.
{4743}{4767}Ogl�dajcie, prosz�.
{4965}{4997}{y:i}Jestem Kira.
{5010}{5147}{y:i}Je�li to nagranie zosta�o wyemitowane |{y:i} dok�adnie o 17:59 18 kwietnia...
{5147}{5213}{y:i}...mamy teraz 17:59:47
{5213}{5244}48
{5245}{5280}49
{5280}{5334}{y:i}Prze��czcie prosz� na kana� Sun TV.
{5346}{5406}{y:i}Pan Kazuhiko Hibima...
{5406}{5460}{y:i}...umrze na zawa� serca dok�adnie o 18:00.
{5460}{5478}Hej!
{5478}{5496}Zmie�cie kana�!
{5554}{5572}Niemo�liwe!
{5573}{5649}{y:i}Wielki Bo�e! Nie filmujcie tego!
{5650}{5695}Jak on m�g�!
{5695}{5731}Prze��cz z powrotem.
{5742}{5819}Przynie� jeszcze jeden telewizor. |{y:i}Pan Hibima utrzymywa� w swym programie,|{y:i} �e Kira jest uosobieniem z�a.
{5845}{5872}Tak jest. |{y:i}To jego kara.
{5892}{5941}{y:i}Po�wi�c� jeszcze jedn� osob�.
{5958}{5984}{y:i}Moim celem...
{5984}{6047}{y:i}...jest komentator wyst�puj�cy teraz |{y:i} na �ywo na kanale NHN...
{6047}{6112}{y:i}...kt�ry r�wnie� mnie pot�pia�.
{6112}{6145}{y:i}Pan Seiji Komaizumi.
{6159}{6183}Ryuzaki!
{6183}{6216}Kana� 24!
{6273}{6306}Prze��cz z powrotem.
{6337}{6387}{y:i}Teraz ju� chyba wszystkich przekona�em...
{6387}{6433}{y:i}...�e jestem Kir�.
{6463}{6555}{y:i}M�wi�, �e Kira przesy�a wiadomo�� |{y:i} dla ca�ego �wiata...
{6574}{6642}Je�li nie przerwiemy emisji, | stanie si� co� z�ego!
{6668}{6712}Dzwo�cie do telewizji Sakura!
{6740}{6767}Niedobrze.
{6767}{6839}Znam kogo�, kto pracuje dla tej stacji, | ale ma wy��czon� kom�rk�.
{6839}{6886}Wszystkie linie stacji s� zaj�te!
{6891}{6915}Cholera!
{6945}{6972}Ukita!
{6972}{7007}Jad� tam...
{7007}{7035}...i sam ich powstrzymam!
{7073}{7135}{y:i}S�uchajcie uwa�nie.
{7135}{7201}{y:i}Nie chc� zabija� niewinnych ludzi.
{7213}{7245}{y:i}Nienawidz� z�a...
{7245}{7277}{y:i}...i kocham sprawiedliwo��.
{7290}{7344}{y:i}Nie traktuj� policjant�w jak wrog�w...
{7344}{7390}{y:i}...lecz jak sprzymierze�c�w.
{7410}{7434}{y:i}Kira, ty draniu.
{7451}{7487}{y:i}Moim celem...
{7487}{7540}{y:i}...jest stworzenie �wiata wolnego od z�a.
{7558}{7604}{y:i}Je�li wy te� tego chcecie...
{7604}{7652}{y:i}...z �atwo�ci� to osi�gn�.
{7652}{7704}{y:i}Je�li nie b�dziecie pr�bowali mnie z�apa�...
{7705}{7759}{y:i}...niewinni ludzie nie b�d� gin��.
{7759}{7796}Cholera!
{7796}{7857}{y:i}Nawet je�li si� ze mn� nie zgadzacie...
{7857}{7983}{y:i}...nie zabij� was, dop�ki wasze wizerunki |{y:i} nie uka�� si� w mediach.
{7984}{8047}{y:i}A teraz poczekajcie chwil�.
{8064}{8118}{y:i}Nasz �wiat stanie si� jedno�ci�...
{8136}{8192}{y:i}...kt�r� wszyscy ostatecznie uznaj�.
{8192}{8248}{y:i}Zamieni� t� kolebk� z�a...
{8248}{8309}{y:i}...w nowy �wiat dla ludzi o czystych sercach.
{8341}{8383}{y:i}Wyobra�cie to sobie.
{8383}{8440}{y:i}�wiatowa policja i ja sprawimy...
{8511}{8541}Sachiko.
{8615}{8647}Kochanie...
{8647}{8696}...nie mo�esz si� przem�cza�.
{8696}{8724}Odpoczywaj, prosz�.
{8806}{8834}Sachiko.
{8848}{8928}Jestem dow�dc� grupy �ledczej | w sprawie Kiry.
{9201}{9259}Psiakrew, zamkni�te!
{9275}{9307}Jestem z policji!
{9307}{9331}Otwieraj!
{9364}{9410}Idiota!
{9920}{9942}S�ucham?
{9956}{9995}Cholera, nie mog� si� po��czy�!
{10036}{10050}Aizawa!
{10214}{10239}{y:i}Sp�jrzcie!
{10239}{10269}{y:i}Kto� upad�!
{10282}{10353}{y:i}To emisja na �ywo sprzed siedziby telewizji Sakura.
{10375}{10403}Ukita!
{10429}{10464}Cholera!
{10464}{10489}Czy to sprawka Kiry?
{10513}{10543}Aizawa!
{10569}{10609}Dok�d si� wybierasz?
{10618}{10671}Tam, gdzie Ukita. Gdzie�by indziej?
{10671}{10706}Nie mo�esz.
{10706}{10744}Uspok�j si�, prosz�.
{10744}{10818}Mam siedzie� cicho | i ogl�da� telewizj�?
{10818}{10866}Je�li Kira macza� w tym palce...
{10866}{10925}...czeka ci� to samo, gdy tam p�jdziesz.
{10925}{11006}Kira nie m�g�by zabi� kogo� | nie znaj�c jego nazwiska!
{11006}{11044}Wi�c dlaczego?
{11058}{11122}Fa�szywa odznaka na nic si� nie przyda�a!
{11122}{11218}Czy�by Kira odkry� nasze prawdziwe nazwiska?
{11218}{11272}Mo�liwe.
{11289}{11327}Jednak gdyby tak by�o...
{11327}{11420}...Kira m�g�by �atwiej osi�gn�� cel zabijaj�c | wszystkich cz�onk�w grupy �ledczej.
{11436}{11469}Zgodnie z moimi domys�ami...
{11469}{11512}...wygl�d i nazwisko s� konieczne.
{11531}{11569}Ale po tym, co zobaczyli�my...
{11569}{11626}...wydaje mi si�, �e mo�e r�wnie� zabija�...
{11626}{11665}...znaj�c jedynie wygl�d ofiary.
{11731}{11767}Jedyne, co mog� w tej chwili powiedzie�...
{11767}{11819}...to to, �e Kira jest w budynku stacji...
{11819}{11910}...lub w miejscu, sk�d mo�e obserwowa� | wchodz�cych tam ludzi.
{11910}{11959}Skoro uwa�asz, �e Kira jest w tej okolicy...
{11960}{12000}...czy nie powinni�my natychmiast tam jecha�?
{12014}{12106}Mo�liwe te�, �e po prostu zainstalowa� kamery.
{12106}{12148}Je�li bez zastanowienia wykonamy ruch...
{12148}{12177}...wszyscy zginiemy.
{12177}{12254}Mo�e sam zaryzykowa�by� �ycie, | pr�buj�c z�apa� Kir�?
{12266}{12318}Ryzykowanie �yciem...
{12318}{12411}...a bezmy�lne nara�anie si� na �mier�...
{12411}{12433}...to dwie r�ne rzeczy.
{12438}{12470}Co?
{12579}{12618}Prosz�, uspok�j si�.
{12634}{12668}Ukita zgin��.
{12686}{12780}Je�li strac� r�wnie� ciebie, Aizawa...
{12876}{12929}{y:i}Czy policja b�dzie ze mn� wsp�pracowa�...
{12934}{12984}{y:i}...w tworzeniu nowego �wiata?
{12984}{13021}{y:i}Tak czy nie?
{13021}{13044}{y:i}Prosz� o odpowied�...
{13044}{13097}{y:i}...za cztery dni w wiadomo�ciach o 18:00.
{13115}{13233}{y:i}Przygotowa�em dwie r�ne ta�my |{y:i}dla odpowiedzi na "tak" i na "nie".
{13783}{13826}Co, u diab�a?
{13840}{13860}Hej!
{13860}{13889}Co ty robisz, do cholery?
{13955}{14023}Gdzie jest studio emituj�ce nagranie Kiry?
{14037}{14066}{y:i}Kto� si� w�ama�!
{14066}{14125}{y:i}Autobus uderzy� w�a�nie w budynek telewizji Sakura!
{14154}{14227}W ten spos�b mo�na dosta� si� | do stacji incognito.
{14238}{14277}Ale kto, u licha?
{14292}{14328}Policja!
{14329}{14373}Przerwa� transmisj�!
{14373}{14392}C-Co?
{14403}{14458}Natychmiast przerwijcie emisj� nagrania Kiry!
{14458}{14511}Prosz� poczeka�, detektywie!
{14528}{14566}Je�li przerwiemy...
{14566}{14599}...Kira nas zabije.
{14626}{14652}Zamknij si�!
{14652}{14719}Je�li nie oddasz mi ta�my, | zginiesz ju� teraz.
{14729}{14781}Co ty sobie my�lisz, do cholery?
{14797}{14826}Oszala�e�?
{14830}{14951}{C:$999966}{f:...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin