Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E32 [Kuro-Hana].txt

(20 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: MKV  1024x576 25.0fps 130.9 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{19}{158}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{200}{305}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden::..|{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www. animegarden. prv. pl
{445}{496}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{500}{512}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{516}{571}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{575}{585}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{589}{643}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{647}{654}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{658}{708}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{712}{724}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{728}{802}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{806}{844}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest?|{f:Bookman Old Style} Tyle podstaw do niepokoju!
{848}{874}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{878}{944}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju,|{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{948}{993}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest?|{f:Bookman Old Style} Tyle podstaw do niepokoju!
{1026}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1039}{1058}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1062}{1084}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1088}{1107}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1111}{1126}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1130}{1158}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1162}{1179}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1183}{1197}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1201}{1226}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1230}{1246}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1250}{1271}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1275}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1306}{1319}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1323}{1338}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1342}{1372}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1376}{1390}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1394}{1411}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1415}{1442}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1446}{1461}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1465}{1480}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1484}{1515}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1519}{1519}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1535}{1559}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1572}{1589}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1618}{1633}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1664}{1683}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1711}{1731}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2085}{2106}Wyeliminowa�.
{2137}{2155}Wyeliminowa�.
{2196}{2215}Wyeliminowa�!
{2424}{2478}Teru Mikami to osoba,|kt�ra potrafi o wiele lepiej...
{2482}{2531}...ni� przeci�tny Japo�czyk,|rozr�nia� dobro i z�o.
{2537}{2651}Ma silne poczucie sprawiedliwo�ci.
{2683}{2814}W odr�nieniu od przeci�tnego doros�ego|Japo�czyka widzia� wiele nieszcz��...
{2828}{2904}...i wiele razy stawia� czo�o �mierci.
{3072}{3152}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Selekcja
{4252}{4318}{y:i}W tym �wiecie jeste� z�y|{y:i}lub stoisz po stronie sprawiedliwo�ci.
{4329}{4457}{y:i}T� prawd� odkry�em ju� jako dziecko.
{4483}{4623}{y:i}Ludzie s� �li albo dobrzy,|{y:i}wszyscy dziel� si� na te dwie kategorie.
{4677}{4730}{y:i}Mimo �e m�odzie� stanowi niewielk� cz�� �wiata...
{4747}{4777}{y:i}... mie�ci si� w tym podziale.
{4804}{4897}{y:i}Jako przewodnicz�cy klasy,|{y:i}mimo �e d��y�em do wznios�ych cel�w...
{4917}{4990}{y:i}... zawsze mia�em wrog�w.
{5063}{5126}Hej, przesta�cie! Przesta�cie!
{5209}{5257}{y:i}Wci�� musia�em walczy� ze z�em.
{5362}{5431}{y:i}Jednak sprawiedliwo�� przegrywa�a wiele razy.
{5472}{5582}{y:i}Ale niezale�nie od tego,|{y:i}jak cierpia�em, by�em szcz�liwy.
{5610}{5626}Dzi�ki.
{5685}{5792}{y:i}Dla tego jednego s�owa, wypowiadanego przez ofiary,|{y:i}zawsze chcia�em im pomaga�.
{5850}{5913}{y:i}W tamtych czasach moje wysi�ki przynios�y efekty.
{5925}{6024}{y:i}Moja w�asna sprawiedliwo�� zosta�a sprawdzona.
{6084}{6132}Nie r�b niczego, czego m�g�by� �a�owa�.
{6136}{6184}Widzisz, widzisz!
{6423}{6510}{y:i}Ale to si� sprawdzi�o tylko w �wiecie dzieci.
{6636}{6667}{y:i}W szkole �redniej...
{6713}{6823}{y:i}... walczenie ze z�em przysparza�o mi|{y:i}tylko wi�cej wrog�w.
{6889}{7040}{y:i}Ofiary stawa�y si� napastnikami,|{y:i}a obserwatorzy opowiadali si� po stronie z�a.
{7128}{7180}{y:i}Sprawiedliwo�� nie zawsze mo�e wszystko zmieni�.
{7204}{7276}{y:i}Nie mieli�my wtedy wyboru,|{y:i}musieli�my wyplenia� z�o.
{7401}{7487}{y:i}Jedyn� osob�, kt�ra mnie rozumia�a,|{y:i}b�d�c moim jedynym sprzymierze�cem...
{7491}{7569}{y:i}... jest kobieta, moja matka.
{7597}{7657}{y:i}Nie, to by�a moja matka.
{7746}{7854}Teru, s� na tym �wiecie rzeczy,|kt�rych nie mo�esz zmieni�.
{7880}{7907}Wi�c prosz�, przesta� ju�.
{7925}{7976}Nie maj� powodu, by ci� dr�czy�.
{7994}{8057}W ten spos�b niczego nie udowodnisz.
{8080}{8111}Robisz z siebie g�upka.
{8123}{8180}Co mo�esz osi�gn��, pracuj�c sam tak ci�ko...
{8184}{8211}{y:i}Moja matka si� myli�a.
{8217}{8259}{y:i}Nie sta�a po stronie sprawiedliwo�ci.
{8286}{8348}{y:i}Istnieli ludzie, kt�rzy musieli zosta� wyeliminowani.
{8401}{8438}{y:i}A p�niej zdarzy� si� cud.
{8554}{8674}{y:i}Czterech zbir�w jecha�o za szybko,|{y:i}wszyscy zgin�li.
{8692}{8772}{y:i}Zmar� te� jeden przechodzie�.
{8796}{8843}{y:i}Moja matka.
{8886}{8961}{y:i}Ludzie, kt�rym �yczy�em �mierci,|{y:i}sami si� zabili.
{8984}{9063}{y:i}Na pocz�tku przera�a�o mnie to,|{y:i}moje serce to odrzuca�o.
{9095}{9235}{y:i}Ale ten wypadek powinien|{y:i} niekt�rych uszcz�liwi�.
{9253}{9393}{y:i}Na pewno dr�czonych, a nawet ca�� klas�...
{9433}{9468}{y:i}Nie myli�em si�.
{9499}{9563}{y:i}Nied�ugo potem w klasie zrobi�o si� spokojnie.
{9668}{9816}{y:i}Z�e uczynki zostan� ukarane,|{y:i}tak powinno by�.
{9872}{9926}{y:i}Z�o musi zosta� wyplenione.
{9971}{10051}Czy w tej ksi��ce s� jakie� b��dy?
{10069}{10179}Tak, przepraszam.|{y:i}Gdy doros�em, moje przekonania si� umocni�y.
{10234}{10293}{y:i}Wsz�dzie trafiaj� si� bezwarto�ciowi ludzie.
{10312}{10389}{y:i}To przez nich istnieje z�o.
{10409}{10521}{y:i}A gdy staj� si� doro�li,|{y:i}nie chc� si� ju� zmieni�.
{10552}{10596}{y:i}Jedynym wyj�ciem jest ich eliminacja.
{10734}{10861}{y:i}To dziwne, �e ci, kt�rych niegdy�|{y:i}uzna�em za z�ych, zgin�li jeden po drugim.
{10898}{10963}{y:i}To tylko przypadek,|{y:i}czy te� by�em wyj�tkowy?
{10982}{11027}{y:i}To nie mia�o znaczenia.
{11056}{11098}{y:i}Z�o spotyka�o bosk� kar�.
{11115}{11223}{y:i}Gdyby nie to,|{y:i}kto� musia�by zaj�� si� os�dzaniem z�a.
{11291}{11342}{y:i}Dlatego te� zosta�em prokuratorem.
{11359}{11443}{y:i}Prokuratorzy, reprezentuj�c sprawiedliwo��,|{y:i}k�ad� kres z�u. To by�o moje powo�anie.
{11457}{11480}{y:i}W to wierzy�em.
{11507}{11530}{y:i}I wtedy...
{11591}{11620}{y:i}Boskie zst�pienie!
{11665}{11745}{y:i}Wszyscy ci ludzie nie zmarli przypadkowo.
{11770}{11809}{y:i}To by� S�d Bo�y.
{11876}{11915}{y:i}B�g mnie obserwowa�!
{11985}{12116}{y:i}Os�dza� dla mnie, walcz�cego ze z�em.
{12173}{12294}{y:i}Zrozumia�em to. Chodzi�em wsz�dzie tam,|{y:i}gdzie mog�em zosta� zauwa�ony przez Boga.
{12316}{12332}{y:i}A potem...
{12457}{12520}{y:i}B�g na pewno mnie obserwowa�.
{12538}{12627}{y:i}Nie tylko to.|{y:I}Uzna�, �e jestem godzien jego mocy.
{12750}{12796}{y:i}Nie oczekuj� ju� od niego odpowiedzi.
{12804}{12908}{y:i}Zrobi� to, czego pragnie.|{y:i}Przejm� obowi�zki Kiry.
{12936}{12951}Wypleni�.
{12964}{12978}Wypleni�.
{12996}{13008}Wypleni�.
{13026}{13039}Wypleni�.
{13059}{13069}Wypleni�.
{13084}{13097}Wypleni�.
{13109}{13152}Wypleni�.
{13172}{13194}Wypleni�.
{13212}{13232}Wypleni�.
{13243}{13296}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden::..|{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{13300}{13319}Wypleni�.
{13323}{13368}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden::..|{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{13372}{13492}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden::..|{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer|Synchro: pilaF
{13597}{13685}{y:i}Mikami zabi� Demagaw�,|{y:i}zanim mu to zleci�em.
{13700}{13793}{y:i}Nie ma ju� rzecznika,|{y:i}kt�ry przekazywa�by s�owa Kiry.
{13819}{13867}{y:i}W tej sytuacji nie mog� wykona� ruchu.
{13885}{13906}{y:i}Co zrobisz, Mikami?
{13958}{13995}{y:i}Kira nie przes�a� �adnych wiadomo�ci.
{14019}{14065}{y:i}W tej chwili pewnie nie mo�e nic zrobi�.
{14092}{14210}{y:i}Ale to wa�ny moment,|{y:i}rzecznik Kiry jest niezb�dny.
{14231}{14271}{y:i}W takim razie ja przejm� inicjatyw�.
{14340}{14411}Wiadomo�� z ostatniej chwili,|nowe odkrycie!
{14426}{14491}Kira wybierze nowego rzecznika|na miejsce Demagawy.
{14516}{14537}Ogl�dajcie!
{14625}{14652}{y:i}Ta kobieta...
{14759}{14791}{y:i}Kiyomi Takada.
{14811}{14894}{y:i}Dobry wiecz�r,|{y:i}tu Kiyomi Takada z Wiadomo�ci Sz�stki.
{14908}{15066}{y:i}Od dzi� b�d� przekazywa� wam|{y:i}s�owa Kiry szybko i dok�adnie...
{15070}{15138}Wi�c to jest najlepsza spikerka NHN.
{15150}{15233}Typuj�c Taki, Kira wykaza� si� dobrym gustem!
{15293}{15372}{y:i}To dziewczyna Raito ze studi�w.
{15376}{15419}{y:i}... donie�cie Kirze...
{15426}{15462}{y:i}Szybko si� z tym upora�e�, Mikami.
{15472}{15560}{y:i}Ale nied�ugo znajd� mi�dzy nami powi�zanie.
{15606}{15665}{y:i}Chocia� nie, jego wyb�r nie jest taki z�y.
{15675}{15737}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin