Selen.txt

(5 KB) Pobierz
Selen: 
Pełne ziarno pszenicy jest jednym z najlepszych pokarmowych ródeł selenu, szczególnie jeli pszenica jest uprawiana na glebie zawierajšcej selen. Już od 20 lat wiadomo, częciowo na podsta­wie badań demograficznych, że wskaniki występowania chorób nowotworowych sš niższe w tych regionach, gdzie w glebie występuje obfitoć selenu1. Badania z 1996 roku przedstawione w Magazy­nie Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (Journal of the American Medical Association") wykazujš, że stosowany u chorych na pewne odmiany raka selen potrafi aż o 50% obniżyć liczbę przypadków miertelnych. Inne zdrowotne funkcje tego kluczowego minerału to: 
  Niedobór selenu może spowodować hypotyroidyzm, czyli niedoczynnoć gruczołu tarczycy2. Przy niemalże epidemii zaburzeń gruczołu tarczycy panujšcej w Stanach Zjednoczonych - szcze­gólnie wród kobiet, u których choroby tarczycy występujš pięć razy częciej niż u mężczyzn wręcz wypada, żeby każdy upewnił się, czy jego dieta dostarcza mu odpowiedniš iloć selenu, jak i innych składników mineralnych. Jednakże trzeba zauważyć, że pojedynczy minerał nie działa tak dobrze, jeli zostanie odizolowany. Każdy minerał jest najskuteczniejszy, kiedy towarzyszš mu wszystkie inne minerały i zwišzki ladowe, a tego rodzaju połšczenie można znaleć w nierafinowanym, pełnowartociowym pożywieniu. 
  Otyłoć i niedoczynnoć tarczycy sš ze sobš bezporednio zwišzane. Selen wpływa na przekształ­cenie tyroksyny (T4) w trójjodotyroninę (T3), która umożliwia metabolizm składników odżyw­czych3'4. Z tego powodu, jeli dojdzie do niedoboru selenu, brak ten wywołuje spowolnienie przemiany materii, co zwiększa prawdopodobieństwo zwiększenia masy ciała. 
  Toksyczne metale ciężkie, takie jak ołów i rtęć, potrafiš wišzać się z selenem, dzięki czemu przestajš być szkodliwe5. 
  Wirusy wielu rodzajów, włšczajšc w to wirusa HIV, bardzo często zostajš unieczynnione, kiedy w ciele występuje wystarczajšca iloć selenu6"8. 
  Przedwczesne starzenie, choroby serca, zapalenie stawów i stwardnienie rozsiane to zaburzenia często zwišzane z niedoborem selenu9"12. 

--Obronna Qi a pełne pożywienie Obronna energia Qi to w naszym organizmie energia o naturze najbardziej Yang, która żywo kršży po obrzeżach ciała, dostarczajšc ochrony przed wpływem wirusów, bakterii oraz czynników rodo­wiskowych. Spożywanie zbyt dużej iloci słonych pokarmów przeszkadza Qi spełniać funkcję ze­wnętrznej ochrony ciała, ponieważ sól mocno cišga energię do rodka. Mimo to, za wyjštkiem poważnych przypadków osłabienia odpornoci, umiarkowane użycie nierafinowanej soli może wzmocnić trawienie i w konsekwencji doprowadzić także do wzmocnienia odpornoci. Zewnętrznš ochronnš energię Yang przede wszystkim wspiera spożywanie nieprzetworzonego po­żywienia. Ochronna otoczka ziaren zbóż i inne pełnowartociowe pokarmy zawierajš minerały i skład­niki odżywcze, które wzmacniajš odpornoć. Na przykład selen, będšcy kluczowym składnikiem dla wzmocnienia odpornoci, występuje w rolinach, które rosnš na glebie bogatej w ten minerał. W na­sionach zbóż selen można znaleć w zewnętrznej otoczce (otrębach) oraz w zarodku. Zastanówmy się nad skutkiem usunięcia tak cennych częci ziaren - otrębów i zarodków - do którego często docho­dzi podczas ich mielenia. Mamy tu do czynienia ze znacznš utratš ważnych wartoci odżywczych. Jednakże to, co zostaje usunięte, ma nawet większe znaczenie, a zwykle zestawienie brakujšcych składników odżywczych nie jest w stanie w wystarczajšcym stopniu wyrazić utraty integralnoci. Trudno opisać siłę życiowš, która pochodzi z ogólnie pojmowanej calociowoci, a zwłaszcza z nierafinowanego pożywienia, ponieważ w rzeczy tak doskonałej mieszczš się wszelkie możliwe wzajem­ne zwišzki. 

--Wolne rodniki sš wišzane i neutralizowane przez składniki o właciwociach przeciwutleniaczy, zawartych we wspomnianych zmiataczach wolnych rodników. Do takich składników zalicza się witaminę E, A*, C oraz niektóre witaminy z grupy B; sporód minerałów - selen i cynk, bioflawonoidy, aminokwas cysteinę oraz rozmaite enzymy o właciwociach przeciwutleniajšcych, a szcze­gólnie dysmutazę nadtlenkowš (SOD). Jeli ograniczy się wpływ zatruwajšcych substancji, które wywołujš proces wytwarzania wolnych rodników, wtedy tego rodzaju przeciwutleniajšce składniki - dzięki stosowaniu zróżnicowanej diety zawierajšcej nieprzetworzone zboża i warzywa - sš zazwy­czaj dostarczane w wystarczajšcej iloci. 

--Najistotniejsze, gorzkie w smaku częci pełnowartociowego pożywienia zostajš w procesie rafina­cji oddzielone, a potem z reguły wyrzucone albo dodane do suplementów dietetycznych czy do karmy dla zwierzšt. Jednak te gorzkie częci zawierajš magnez, selen, przeciwutleniacze i mnóstwo innych składników, których potrzebujemy, aby uniknšć wpływu stresu i chorób stanowišcych nieodłšczny element trybu życia w XXI wieku. Większoć społeczeństwa nie uwiadamia sobie, jak bardzo ochronne i odmładzajšce sš właciwoci, których się pozbawia, oraz na jakie cierpienia się naraża w wyniku spożywania przetworzononego pożywienia. Bioršc pod uwagę panujšcy obecnie ogólny brak witalnoci u przeważajšcej liczby ludzi, nadszedł już czas, aby wiedza o pełnowartociowym pożywieniu zosta­ła szeroko rozpowszechniona. Pełne zboża, takie jak pszenica i bršzowy ryż, mogš podsunšć nam pewne metaforyczne skojarze­nie. Ochronna otoczka ziarna (m.in. otręby pszenne lub ryżowe) może dostarczyć nam ochronnej otoczki" poprawiajšcej jakoć naszej odpornoci i zdrowia. Kiedy pozbawiamy ziarno jego otoczki, usuwajšc istotne składniki odżywcze, jednoczenie sami pozbawiamy siebie cennego wsparcia. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin