Janusz Karwat, Janos Tischler - 1956 Poznan Budapeszt.pdf

(1030 KB) Pobierz
56.VP
1956
POZNAÑ
BUDAPESZT
1956
POZNAÑ
János Tischler
BUDAPESZT
MEDIA RODZINA
Janusz Karwat
408120065.001.png
Copyright 2006 by Media Rodzina
Ok³adkê projektowa³
Jacek Pietrzyñski
Opracowanie typograficzne
perfekt
Wszelkie prawa zastrze¿one. Przedruk lub kopiowanie ca³oœci albo fragmentów ksi¹¿ki —
z wyj¹tkiem cytatów w artyku³ach i przegl¹dach krytycznych — mo¿liwe jest tylko na pod-
stawie pisemnej zgody wydawcy.
ISBN 83-7278-206-7
ISBN 978-83-7278-206-9
Harbor Point Sp. z o.o.
Media Rodzina
ul. Pasieka 24, 61-657 Poznañ
tel. 061 827 08 60, faks 061 827 08 66
mediarodzina@mediarodzina.com.pl
www.mediarodzina.com.pl
£amanie i diapozytywy
perfekt
ul. Grodziska 11, 60-363 Poznañ
tel. 061 867 12 67
dtp@perfekt.pl
http://dtp.perfekt.pl
Druk
Poznañskie Zak³ady Graficzne SA
ul. Piotra Wawrzyniaka 39, 60-502 Poznañ
Spis treœci
Od wydawcy /7
Janusz Karwat
Powstanie Poznañskiego Czerwca 1956 /9
1. Poznañ w latach stalinizmu / 10
2. Wzrost niezadowolenia w poznañskich zak³adach pracy / 18
3. Delegacja ZISPO — rozmowy w Poznaniu i Warszawie / 25
4. Strajk i demonstracja / 29
5. Najœcia na siedzibê w³adz miejskich i milicji. Zajêcie gmachu w³adz
partyjnych / 32
6. Demonstracja si³y przed rozpoczêciem walk zbrojnych / 38
7. Decyzja o u¿yciu broni / 41
8. Wewn¹trz gmachu WUBP / 43
9. Walki w otoczeniu Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego / 44
10. Poszukiwanie broni i próby przeniesienia akcji na inne miejscowoœci / 51
11. Udzia³ wojska / 53
12. Pacyfikacja Poznania i jego okolic / 60
13. Pocz¹tki stabilizacji w mieœcie / 65
14. Dzia³ania represyjne i prewencyjne wobec poznaniaków / 75
15. Nieuzasadniona przemoc funkcjonariuszy MO / 79
16. Stosunek w³adz / 81
17. Sprawa dowództwa walk z UB i wojskiem / 86
18. Komisja Edwarda Gierka / 90
19. Sprawa Romka Strza³kowskiego / 92
20. Polegli i ranni oraz straty materialne / 96
21. Cudzoziemcy / 99
22. Wypadki, bunt czy powstanie? / 100
23. Procesy poznañskie / 105
24. Komentarze prasy zachodniej. Rola Rozg³oœni Polskiej Radia
Wolna Europa / 112
25. Problem odpowiedzialnoœci / 115
26. Zmagania o pamiêæ / 116
27. Podsumowanie / 123
Bibliografia / 125
Zgłoś jeśli naruszono regulamin