Bajki_indonezyjskie.pdf

(1153 KB) Pobierz
84340509 UNPDF
84340509.004.png
Janusz Krzy¿owski
BAJKI INDONEZYJSKIE
Ilustracje
Surmaajav Chimeddorj
84340509.005.png
Ebooki warte Twojego czasu
84340509.006.png 84340509.007.png
Opracowanie graficzne i projekt ok³adki: Surmaajav Chimeddorj
Korekta: Danuta Wdowczyk
£amanie komputerowe: Marek Jarosik
Spis treœci
Wydanie I 2005
6 Telaga Warna
8 Stara kobieta i ryby
10 M¹dry król Salomon
12 Wieœniak i „mysi jelonek”
14 Zaczarowana rzeka
16 Dlaczego nietoperze lataj¹ tylko w nocy
18 Landorundun
20 Kanczyl i krokodyle
22 Sk¹d na Bali wziê³y siê drzewa kokosowe
24 Kot i g³upie ma³py
26 Jak Bóg stworzy³ kobietê
28 M¹dry „mysi jelonek”
30 Ostro¿nie wybieraj przyjació³
32 Malin Kundang
33 Czy ten œwiat jest dobrze stworzony
34 Siedem dziewcz¹t
36 Timun Mas
37 Dewi Kadita
38 Kto silniejszy
Ka¿da czêœæ tej ksi¹¿ki mo¿e byæ reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek formie
na wszelkie noœniki elektroniczne, mechaniczne lub inne stworzone teraz lub w przysz³oœci,
w³¹czaj¹c kserokopiowanie, nagrywanie i wszelkie inne systemy magazynowania
i odzyskiwania informacji, bez wczeœniejszej pisemnej zgody autora.
Wydawca: Ambasada Indonezji w Polsce i subamarus
ISBN: 83-914731-8-X
84340509.001.png
Telaga Warna
Bóg daje ka¿demu mê¿czyŸnie jego dzieñ œwiêtoœci, a ka¿dej kobiecie jej dzieñ diabelski
Bardzo dawno temu m¹dry i sprawiedliwy w³adca o imieniu Prabu rz¹dzi³
niewielkim królestwem w zachodniej Jawie. By³ to szczêœliwy okres dla wszystkich
poddanych. Czas by³ spokojny, w³adca szczodry, a lud pracowity. Jedna tylko zgryzota
gnêbi³a królewsk¹ parê — nie mieli potomstwa. Po kilku latach król Prabu uda³ siê
do pustelni w lesie. D³ugo i ¿arliwie modli³ siê do Boga o dziecko. Stwórca wys³ucha³
wreszcie b³agañ monarchy i obdarzy³ go piêkn¹ córk¹. Jedynaczka jaœnia³a urod¹.
By³a bystrym dzieckiem i umia³a wykorzystywaæ mi³oœæ rodziców do spe³niania swych
zachcianek. Z roku na rok stawa³a siê coraz bardziej egoistyczna i samolubna. Mimo
to poddani bardzo j¹ kochali. Na siedemnaste urodziny ksiê¿niczki przynieœli do pa³acu
wiele z³otych monet i szlachetnych kamieni. Król poleci³, aby jubiler wykona³ ze z³ota
piêkny naszyjnik. W czasie uroczystoœci, w której uczestniczy³o wielu znamienitych
mieszkañców królestwa, wrêczono pannie misterny naszyjnik na jedwabnej
poduszeczce. Ta, spojrzawszy na niego, ze z³oœci¹ rzek³a:
— Jest paskudny. Takiego nie chcê.
Rzuci³a naszyjnik na marmurow¹ posadzkê pa³acu. Rozpad³y siê z³ote ogniwa,
potoczy³y siê klejnoty na wszystkie strony. Rozp³aka³a siê królowa. Zebrani zaczêli
jej wtórowaæ. Po chwili p³aka³ ju¿ ca³y t³um zgromadzony w pa³acu i na dziedziñcu
przed nim. Oburzy³a siê Ziemia. Wzgardzono jej klejnotami i kruszcem. Pêk³a
posadzka w pa³acu, a przez szczelinê zaczê³y wydobywaæ siê strugi wody. Po
krótkim czasie zaton¹³ ca³y pa³ac. W jego miejscu znajduje siê dziœ w miejscowoœci
Puncak w zachodniej Jawie szmaragdowe jezioro nazywane Telaga Warna, czyli
Jezioro Pe³ne Kolorów.
6
84340509.002.png 84340509.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin